Kogo reprezentuje osoba

Chruściel Bogdan

w KRS

Bogdan Chruściel

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Nazwisko:Chruściel
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Krasnystaw (Lubelskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albiniak Stanisław, Bałabaj Małgorzata Katarzyna, Bochniak Ryszard, Brzezińska Maria, Chmielewski Radosław, Chruściel Jan, Dziwisz Tadeusz, Gdak Stanisław, Jagiełło Cecylia, Jaremek Teresa Kazimiera, Jarmuł Stanisław, Kozioł Sławomir Jan, Krukowski Stanisław, Krzeszowski Edward, Manachiewicz Marian, Miszczak Julian, Olech Maria Teresa, Olech Sylwia Madgalena, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Rozwałka Bożena Teresa, Włodarczyk Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żywot Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Izbicy, Izbica − KRS 0000068026
 2. Bank Spółdzielczy W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000104200
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000068897
 4. Fundacja Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Ratunek, Krasnystaw − KRS 0000124054
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000098341
 6. Lubelskie Towarzystwo Rozwoju Regionalnego, Lublin − KRS 0000313537
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Czernięcinie Głównym, Czernięcin Główny − KRS 0000060450
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu, Olchowiec − KRS 0000060206
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Przedmieściu Szczebrzeszyńskim, Przedmieście Szczebrzeszyńskie − KRS 0000043198
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożkach Kolonii, Rożki-kolonia − KRS 0000060527
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Tarnawie Dużej, Tarnawa Duża − KRS 0000038142
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 13. Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000023587
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Krsnystaw, Krsnystaw − KRS 0000233749
 15. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Województwa Chełmskiego Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000011152
 16. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw, Krasnystaw − KRS 0000612817

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Krasnostawski Tytoń, Krasnystaw − KRS 0000405388
 2. Samodzielne Koło Terenowe Nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000029720
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewka − KRS 0000185053
 4. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Fajsławicach, Fajsławice − KRS 0000132489
 5. Związek Plantatorów Tytoniu, Krasnystaw − KRS 0000229406

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2021 r.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2021 r. obejmująca: 1) Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie; 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 3) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie; 4) Dom Pomocy Społecznej w Surhowie; 5) Dom Pomocy Społecznej w Bończy; 6) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Krasnymstawie 7) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Krasnymstawie; 8) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie; 9) II Liceum Ogólnokształcących im. C.K. Norwida w Krasnymstawie; 10) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie; 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie; 12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce; 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie; 14) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krasnymstawie; 15) Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie; 16) Muzeum Regionalne w Krasnymstawie; 17) Powiatową Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie; 18) Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie; 19) Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie; 20) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie; 21) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.
  2.Zakres zamówienia obejmuje:
  1)prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków środków pomocowych i funduszy celowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych oraz innych rachunków pozabudżetowych (aktualna ilość rachunków: 134 szt.);
  2)otwieranie nowych rachunków po podpisaniu umowy (szacowana miesięczna liczba otwieranych rachunków: 1 szt.)
  3)dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające
  w imieniu posiadaczy rachunków (średniomiesięczna ilość wpłat i wypłat gotówkowych: 240 szt.),
  4)przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego - Wykonawca nie obciąży płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Powiatu Krasnostawskiego i jego jednostek;
  5)realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków (średniomiesięczna ilość przelewów: 1500 szt.);
  6)objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek;
  7)prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie w budynku
  przy ul. Sobieskiego 3 w celu zapewnienia bieżącej obsługi wpłat gotówkowych i bezgotówkowych za czynności administracyjne dokonywane przez interesantów urzędu (np. wpłaty za rejestrację pojazdów, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów itd.) oraz wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów KW (kasa wypłaci) wystawianych przez wydział finansowy. Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 10 m2, wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną pozwalającą na zawarcie z operatorem telefonicznym umowy o świadczenie usług telefonii stacjonarnej i Internetu. Z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu Powiat zawrze umowę najmu lokalu w którym prowadzona będzie obsługa kasowa. Cena najmu będzie wynosiła 202,00 zł (dwieście dwa 00/100PLN) + obowiązująca stawka podatku VAT. Termin udostępnienia wykonawcy lokalu: 01.05.2017 r. W udostępnionym pomieszczeniu bank może prowadzić swoją działalność nie związaną z obsługą Zamawiającego.
  8)udzielanie Powiatowi Krasnostawskiemu w każdym roku realizacji zamówienia kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej, która w roku 2017 wynosi 5 500 000,00 zł, zgodnie z poniższymi zasadami: a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego; b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża banku podana w ofercie; c) jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”; d) na uruchomienie kredytu Zamawiający podpisze odrębną umowę. Czynność ta, w przypadku jeśli Bank nie posiada swojej siedziby w Krasnymstawie każdorazowo będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę; e) przewiduje się wykorzystanie kredytu przez 12 miesięcy w ciągu roku; f) pierwsze uruchomienie kredytu planowane jest 01.05.2017 r. g) Naliczanie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłata odsetek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania noty z banku; h) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu do oferty: WIBOR 1M z dnia 08.02.2017r. tj. 1,66%; i) Kwotę oraz terminy udzielenia kredytu należy traktować jako służące do wyliczenia kosztu kredytu. Oznacza to, że wysokość oraz terminy zaciągnięcia kredytu w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania mogą być inne niż określone w siwz.
  9)Gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1 M, powiększonej o wskaźnik procentowy podany przez Bank w ofercie. Stopa bazowa do ustalenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych do oferty: WIBID1M z dnia 08.02.2017r. tj. 1,46%;
  10)prowadzenie rachunków lokat terminowych. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID 1 M, powiększonej o wskaźnik procentowy podany przez Bank w ofercie. Stopa bazowa do ustalenia wysokości oprocentowania środków na lokatach do oferty: WIBID1M z dnia 08.02.2017r. tj. 1,46%;
  3.Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych.
  5.Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji za czynności bankowe związane z realizacją zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym.
  6.Dla celów oceny sytuacji finansowej zamawiający udostępnia: sprawozdania budżetowe i finansowe (Rb -NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z (SPZOZ)), Opinie składu orzekającego RIO, Uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017, wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwał dostępne są na stronie internetowej: http://bip.krasnystaw-powiat.pl w zakładce: budżet powiatu.

  Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa bankowa tj. prowadzenie rachunków, otwieranie rachunków, realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, obsługa elektroniczna rachunków, obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, obsługa lokat terminowych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 4 osób w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:
  1.Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców).W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.
  2.Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
  Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
  1.Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 siwz.
  2.Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 siwz., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
  Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa bankowa tj. prowadzenie rachunków, otwieranie rachunków, realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, obsługa elektroniczna rachunków, obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, obsługa lokat terminowych.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony
  złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek”. 2. Wymagania
  dotyczące kredytu: • Wypłata kredytu w dniu 29.12.2016 r., • Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.03.2019
  r., • Karencja w spłacie odsetek do dnia 10.04.2017 r., • Okres kredytowania do dnia 31.12.2029 r., 3.
  Dodatkowe wymagania jakimi winien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) Terminy spłat i wysokość rat
  kredytu (Załącznik Nr 6 do SIWZ): - 2019 – 100.000 zł w czterech równych ratach po 25.000 zł, - 2020 –
  100.000 zł w czterech równych ratach po 25.000 zł, - 2021 - 200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000
  zł, - 2022 - 200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000 zł, - 2023 - 200.000 zł w czterech równych ratach
  po 50.000 zł, - 2024 - 200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000 zł, - 2025 - 200.000 zł w czterech
  równych ratach po 50.000 zł, - 2026 - 200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000 zł, - 2027 – 200.000 zł
  w czterech równych ratach po 50.000 zł - 2028 – 200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000 zł - 2029 -
  200.000 zł w czterech równych ratach po 50.000 zł. 2) Oprocentowanie kredytu zmienne, ustalone na
  podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu
  poprzedniego okresu odsetkowego oraz stałej marży wykonawcy (Banku). 3) Odsetki od wykorzystanego
  kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe), a spłacane w terminach kwartalnych
  (kwartał kalendarzowy) do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu
  obrachunkowego (kwartału kalendarzowego). 4) Spłata odsetek następować będzie na podstawie
  zawiadomienia przesyłanego przez wykonawcę (Bank) do zamawiającego (Kredytobiorcy) w terminie do 10-go
  dnia następnego miesiąca za poprzedni kwartał kalendarzowy. 5) Wykonawca (Bank) nie będzie pobierał od
  zamawiającego żadnych prowizji przygotowawczych oraz żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o
  udzielenie kredytu. 6) Wykonawca przeleje przydzielony kredyt na rachunek bankowy wskazany przez
  zamawiającego. 7) Zabezpieczenie kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji 9) W przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych
  spłat rat kredytu zamawiający zastrzega przyjęcie ich bez dodatkowych opłat. Nie dotyczy zmniejszenia
  wysokości rat kapitałowych i/lub wydłużenia terminów ich spłat w okresie kredytowania. 10) Informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej zamawiającego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy w zakładce Finanse, a następnie Finanse i budżet oraz Jawność finansów publicznych
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Powiatu Krasnostawskiego kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.683.360,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w celu spłaty części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na sfinansowanie realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych, dotacji na inwestycje i remontów, na następujących warunkach:
  1.1.Kredyt w złotych polskich (PLN);
  1.2 Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt uruchamiany w całości w ciągu 3 dni od przekazania przez zamawiającego pisemnej dyspozycji, jednak nie później niż do dnia
  15 grudnia 2016 roku.
  1.3 Okres kredytowania do 30 września 2027 r.;
  1.4 Okres karencji w spłacie rat kredytu: do 30.12.2017 roku;
  1.5 Raty kapitałowe będą płatne do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca kończącego kwartał danego roku począwszy od grudnia 2017r.
  1.6 Spłata kapitału w następujących w kwotach: pierwsza spłata: 25.000 zł do 31.12.2017r., 12 rat po 25.000 zł; 26 rat po 50.310 zł; ostatnia rata w kwocie 50.300 w terminie do 30.09.2027r. Terminarz spłaty kredytu stanowi załącznik Nr 4 do siwz;
  1.7. Odsetki od wykorzystanego kredytu w okresie kredytowania będą naliczane miesięcznie od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminach kwartalnych, do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, po otrzymaniu informacji z banku o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: pierwsza płatność odsetek nastąpi do dnia 31.01.2017r. i będzie obejmowała odsetki naliczone za miesiąc grudzień 2016 r. , następnie odsetki płatne będą w okresach 3 miesięcznych w następujących terminach: do 30 kwietnia za okres styczeń-marzec; do 31 lipca za okres kwiecień-czerwiec; do 31 października za okres lipiec-wrzesień; do 31 stycznia za okres październik-grudzień, płatność ostatniej raty odsetkowej nastąpi w terminie spłaty ostatniej raty kredytu do dnia 30.09.2027r. za okres lipiec-wrzesień 2027r.
  1.8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę.
  1.9. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu, czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, zamawiający dokona wymaganej spłaty kredytu czy odsetek
  w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
  1.10. Odsetki będą wyliczane według rzeczywistej liczby dni kalendarzowych
  w miesiącu i roku (365 dni lub 366 dni).
  1.11. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku.
  1.12. Marża banku określona w procentach musi być stała w okresie kredytowania.
  1.13. Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielonego kredytu (jeśli wykonawca przewiduje w koszcie kredytu) określona zostanie procentowo i płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu.
  1.14. Przy obliczaniu ceny oferty (kosztu kredytu) wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 7 października 2016r., tj. 1,71%, jako termin uruchomienia kredytu w całej wysokości należy przyjąć dzień 01 grudnia 2016r., jako podstawę wyliczeń przyjąć terminy spłaty kredytu określone w opisie przedmiotu zamówienia, odsetki wyliczyć według rzeczywistej liczby dni kalendarzowych w miesiącu i roku (365 dni lub 366 dni), uwzględnić koszt prowizji (jeśli występuje).
  1.15. Kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.
  1.16. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy.
  1.17. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco).
  1.18. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS.
  1.19. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowej zgody banku. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. W przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat (brak prowizji i innych opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu).
  1.20. Zamawiający wymaga możliwości dokonania bez dodatkowych opłat zmniejszenia wysokości i/lub wydłużenia terminów spłat rat kapitałowych
  w okresie kredytowania.
  1.21. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie
  1.22. Dla celów oceny zdolności kredytowej zamawiający udostępnia: sprawozdania budżetowe i finansowe (Rb -NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z (SPZOZ)), Opinie składu orzekającego RIO: dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu . Sprawozdania oraz Opinie dostępne są na stronie internetowej: http://bip.krasnystaw-powiat.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe; Uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016, wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwał dostępne są na stronie internetowej: http://bip.krasnystaw-powiat.pl w zakładce: budżet powiatu; Uchwałę Rady Powiatu w Krasnymstawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dostępną pod linkiem: http://bip.krasnystaw-powiat.pl/files/sites/47053/wiadomosci/334246/files/4085_0001.pdf .
  2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
  Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
  2.1Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:
  2.1.1Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców).
  W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.
  2.1.2Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
  2.2Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
  2.2.1Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 siwz.
  2.2.2Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 siwz., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
  2.3Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu.
  3.Zamawiający określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, tj: przeznaczenie kredytu; kwotę kredytu; walutę kredytu; okres kredytowania; okres karencji w spłacie kapitału; terminy i kwoty spłaty rat kapitałowych; sposób naliczania i terminy spłaty rat odsetkowych; wszystkie elementy składowe, które mogą zastosować wykonawcy, mające wpływ na cenę (koszt kredytu) w całym okresie kredytowania; sposób zabezpieczenia kredytu; spełniając w ten sposób pierwszy z wymogów zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
  Zamawiający wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Inne osoby dla Chruściel (158 osób):