Kogo reprezentuje osoba

Curyło Przemysław

w KRS

Przemysław Curyło

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Przemysław
Nazwisko:Curyło
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1986 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Lipsko (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielnicka Aneta, Janikowski Jerzy, Jelonek Elżbieta Zofia, Kaca Katarzyna, Kalinowska Małgorzata Danuta, Kolenda Marlena, Kosonowski Adam Edward, Krukowski Wiesław Stanisław, Krzysztofik Barbara Łucja, Kucharczyk Grzegorz Ryszard, Lasota Eugeniusz, Leśkiewicz Lucyna, Lewandowska Halina Anna, Misztal Balcerowska Marzena, Oleksiak Barbara, Przybylski Michał, Sajnóg Teresa Jadwiga, Sobólska Iwona Alicja, Sobólska Maria Regina, Sobólski Łukasz Radosław, Szczeblewska Marta, Szczygieł Antoni Zdzisław, Węgłowski Krzysztof Michał, Wiśnios Krzysztof Zdzisław, Zawal Irena Bogumiła, Łyjak Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawal Irena Bogumiła

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipsku, Lipsko − KRS 0000015239
 2. Okręgowy Związek Hodowców Koni Ziemi Radomskiej W Radomiu, Radom − KRS 0000672932
 3. Stowarzyszenie Kobiety Razem W Pawliczce, Pawliczka − KRS 0000405030

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ożarowie, Ożarów − KRS 0000141116
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lipsko − KRS 0000169882

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 760 755 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Lipsko
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 760,755 zł (słownie trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu. 2.Okres kredytowania: 30.11.2015 r.-31.12.2026 r. 3.Okres karencji w spłacie kapitału - do 30.05.2016 r. 4.Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do 30.11.2015 r. w jednej transzy. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie ilości, terminu i wysokości transz kredytu. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego przesłanej faksem lub e-mailem w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 6.Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu; c) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 7.Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.05.2016 r. do 31.12.2026 r. Terminy i wysokość spłat rat kapitału: 2016 r. 1 rata w wysokości 29 495,00 zł 7 rat po 29 380,00 zł = 205 660,00 zł 2017-2026 120 rat po 29 380,00 zł = 3 525 600,00 zł Razem: 128 rat 3 760 755,00 zł 8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 9.Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o zmienną stopę procentową wg. WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 10.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 11.Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. a) zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Miasto i Gminę Lipsko, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami; b) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. c) Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Burmistrza MiG Lipsko oraz kontrasygnowane przez Skarbnika. 13.Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 14.Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 15.Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. 16.Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek Miasta i Gminy Lipsko 17.Kredyt będzie udzielany na podstawie umowy zaproponowanej przez Bank i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ.
 2. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości 2.983.233,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, Solec nad Wisłą
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w kwocie 2.983.233,00 zł (słownie dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów:
  - kredytu w kwocie 1.129.063,50 wobec Banku Pekao SA III Mazowieckie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Radomiu ul. Kościuszki 2, 26 - 600 Radom, zaciągniętego w 2011 r.
  - kredytu w wysokości 1.007.499,87 wobec banku BOŚ Al. Jana Pawła II, 42 - 217 Częstochowa, zaciągniętego w 2010 r.
  - kredytu w kwocie 521.523,46 zł wobec banku ING zaciągniętego w 2009 r. - wierzytelności (kredyt kupiecki) w kwocie 325.145,47 zł wobec DNB NORD zaciągniętego w 2008 r.
  Kredyt nie będzie przekazany na konto Gminy, a bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona bezpośrednio spłat ww. zobowiązań do dnia 31 października 2012 r.
  2. Okres kredytowania: od podpisania umowy do 31.12.2027 r.
  3. Okres karencji w spłacie kapitału - do 31.12.2012 r.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  5. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po okresie karencji tj. od 31.01.2013 r. do 31.12.2027 r. w następujących kwotach: 2013 r. : 669.900,00 zł 2014 r. : 350.000,00 zł 2015 r. : 350.000,00 zł 2016 r. : 161.333,00 zł 2017 r. : 161.333,00 zł 2018 r. : 173.006,00 zł 2019 r. : 173.006,00 zł 2020 r.: 123.006,00 zł 2021 r.: 123.006,00 zł 2022 r.: 123.008,00 zł 2023 r.: 120.000,00 zł 2024 r.: 120.000,00 zł 2025 r.: 120.000,00 zł 2026 r.: 110.000,00 zł 2027 r.: 105.635,00 zł.
  6. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych łącznie ze spłatą rat kapitałowych począwszy od stycznia 2013 r. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej.
  7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu.
  8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 10. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ..
 3. Udzielenie o obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Tarłów, Tarłów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów. Okres kredytowania od 15.06.2012 r. - do 31.12.2024 r.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bałtów na 2011rok
  Zamawiający: Gmina Bałtów, Bałtów
  Udostępnienie kredytu jednorazowo od dnia podpisania umowy, a uruchomienie kredytu będzie następowało w 2011r. na podstawie pisemnych dyspozycji przesłanych najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem uruchomienia środków
  Okres karencji: do 30.01.2012r.
  Spłata kredytu: 119 rat po 16.500 zł( 2012- listopad 2021r ) i rata ostatnia 36.500zł
  ( miesiąc grudzień 2021 r) będzie następowała w ostatni dzień każdego miesiąca.
  Odsetki naliczane od faktycznie wykorzystanych środków, płacone miesięcznie
  w terminach uzgodnionych w umowie. W okresie karencji odsetki płatne miesięcznie począwszy od czerwca 2011, a po upływie karencji odsetki płatne w terminach rat kapitałowych

Inne osoby dla Curyło (96 osób):