Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Emilia Aniela

w KRS

Emilia Aniela Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Emilia
Drugie imię:Aniela
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Okońska Grażyna Maria, Okońska Magdalena Otylia, Okoński Jerzy Edward, Wierzbowski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Okoński Maciej Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Odnowa Zabytków Torunia Im. Jerzego Remera, Toruń − KRS 0000051243
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna W Toruniu, Toruń − KRS 0000196131
 3. Przedsiębiorstwo Turystyczno - Gastronomiczne Twierdza Toruń Fort Iv - Okoński Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000011679
 4. Stowarzyszenie Kulturalne Chór Nauczycielski Con Anima, Toruń − KRS 0000321458

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wojskowy Oddział Pttk Przy Klubie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia W Toruniu, Toruń − KRS 0000014711

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wykonanie konserwacji elewacji bloku wjazdowego z kaponierą szyjową Fortu VI przy ul. Szosa Chełmińska 204 - 214 w Toruniu.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elewacji bloku wjazdowego z kaponierą szyjową Fortu VI przy ul. Szosa Chełmińska 204 - 214 w Toruniu. Program prac obejmuje: 1)Oczyszczenie z drobnoustrojów i roślin zielnych, nawarstwień bitumicznych i korozyjnych, dezynfekcja - przegrzaną parą, doczyszczenie mechaniczne materiałem ściernym o drobnej granulacji i chemiczne. 2)Uzupełnienie ubytków (krawędzie) bloków nadstawy - system naprawczy do betonów. 3)Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegieł i roślinności na licu. 4)Wypełnienie głębokich ubytków spoin bloków nadstawy - zaprawa iniekcyjna. 5)Spoinowanie nadstawy i gzymsu z dodatkiem hydroizolacyjnym. 6)Hydrofobizacja powierzchni bloków nadstawy. 7)Zabezpieczenie przeciwwilgociowe górnej płaszczyzny gzymsów - szpachlówka dyspersyjna. 8)Wzmocnienie oryginalnych cegieł osłabionych bądź skruszałych. 9)Wymiana cegieł zniszczonych. 10)Uzupełnienia ubytków cegły - kity mineralne z dodatkiem mączki ceglanej. 11)Spoinowanie murów ceglanych z opracowaniem spoiny - materiałem o odporności dostosowanej do trwałości cegły. 12)Odrdzewienie (piaskowanie) i zabezpieczenie antykorozyjne oryginalnych stalowych krat okiennych i pancernych płyt czerpni powietrza - farba kolor ceglasty lub miniowy, mat. 13)Scalenie kolorystyczne w miejscach interwencji. 14)Odarniowanie skarpy wału - naturalna darń łąkowa lub darń rolowana z dosianiem trawy sucholubnej - kostrzewa owcza lub o podobnych właściwościach. 15)Uporządkowanie terenu po pracach. 16)Opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej z barwnymi fotografiami oraz na nośniku elektronicznym..
 2. Wykonanie konserwacji elewacji bloku wjazdowego z kaponierą szyjową Fortu VI przy ul. Szosa Chełmińska 204 - 214 w Toruniu.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elewacji bloku wjazdowego z kaponierą szyjową Fortu VI przy ul. Szosa Chełmińska 204 - 214 w Toruniu. Program prac obejmuje: 1)Oczyszczenie z drobnoustrojów i roślin zielnych, nawarstwień bitumicznych i korozyjnych, dezynfekcja - przegrzaną parą, doczyszczenie mechaniczne materiałem ściernym o drobnej granulacji i chemiczne. 2)Uzupełnienie ubytków (krawędzie) bloków nadstawy - system naprawczy do betonów. 3)Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegieł i roślinności na licu. 4)Wypełnienie głębokich ubytków spoin bloków nadstawy - zaprawa iniekcyjna. 5)Spoinowanie nadstawy i gzymsu z dodatkiem hydroizolacyjnym. 6)Hydrofobizacja powierzchni bloków nadstawy. 7)Zabezpieczenie przeciwwilgociowe górnej płaszczyzny gzymsów - szpachlówka dyspersyjna. 8)Wzmocnienie oryginalnych cegieł osłabionych bądź skruszałych. 9)Wymiana cegieł zniszczonych. 10)Uzupełnienia ubytków cegły - kity mineralne z dodatkiem mączki ceglanej. 11)Spoinowanie murów ceglanych z opracowaniem spoiny - materiałem o odporności dostosowanej do trwałości cegły. 12)Odrdzewienie (piaskowanie) i zabezpieczenie antykorozyjne oryginalnych stalowych krat okiennych i pancernych płyt czerpni powietrza - farba kolor ceglasty lub miniowy, mat. 13)Scalenie kolorystyczne w miejscach interwencji. 14)Odarniowanie skarpy wału - naturalna darń łąkowa lub darń rolowana z dosianiem trawy sucholubnej - kostrzewa owcza lub o podobnych właściwościach. 15)Uporządkowanie terenu po pracach. 16)Opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej z barwnymi fotografiami oraz na nośniku elektronicznym.
 3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu - w zakresie realizacji programu prac konserwatorskich i restauratorskich murków Remerowskich.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu - w zakresie realizacji programu prac konserwatorskich i restauratorskich murków Remerowskich. 1. Przedmiotem zamówienia jest -Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu - w zakresie realizacji programu prac konserwatorskich i restauratorskich murków Remerowskich. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : wykonanie w szczególności następujących prac konserwatorskich i restauratorskich dla odcinków murów oznaczonych: B, C, D, E, F, G, H w przedmiarze prac konserwatorskich i restauratorskich wymienionym w umowie ( zal.3 do siwz) w §1 pkt 4 : 1) badanie obiektu - identyfikacja materiałów, identyfikacja jakościowa i ilościowa soli rozpuszczalnych w obrębie widocznych zmian wywołanych zawilgoceniem, odkrywki przy fundamentach w celu określenia głębokości posadowienia murów; 2) izolacja i zabezpieczenie przed wodą z gruntu - odkopanie murków na głębokość min. 50 cm i wprowadzenie warstwy izolacji pionowej, uporządkowanie terenu wokół murków ze spadkiem na zewnątrz, zadarnienie gleby wokół murów lub wysypanie warstwą grubego żwiru; 3) dezynfekcja - dezynfekcja powierzchni murów i nakryw w obrębie stwierdzonego wzrostu mikroorganizmów, usunięcie roślin zielnych ze szczelin; 4) betonowe nakrywy - przegląd nakryw pod kątem grubości, stanu zachowania i stabilności montażu, demontaż ruchomych, zbyt cienkich (poniżej 10cm) lub popękanych elementów, oczyszczenie powierzchni zachowanych płyt myjką średniociśnieniową, aplikacja migrujących inhibitorów korozji zgodnie z dokumentacją konserwatorską, oczyszczenie widocznego zbrojenia z produktów korozji oraz pozostałości porostów piaskarką, zabezpieczenie zbrojenia preparatem zgodnie z dokumentacją konserwatorską, zbrojenie dużych ubytków i ich rekonstrukcja, odtworzenie brakujących nakryw, wypełnienie szczelin między płytami, scalenie ubytków, hydrofobizacja powierzchni; 5) mur ceglany i kamienny fundament - przegląd powierzchni murów średniowiecznych pod kątem identyfikacji miejsc o zdezintegrowanej lub osłabionej strukturze, wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych partii cegieł i zapraw, rozebranie całkowicie zdezintegrowanych fragmentów murów, przegląd powierzchni w celu identyfikacji wszystkich miejsc gdzie współczesne zaprawy zostały zniszczone, ostrożne usunięcie zapraw z w/w miejsc, usunięcie spękanych lub osypujących się współczesnych cegieł, usunięcie cementowych zapraw z murków kamiennych, oczyszczenie powierzchni muru, usunięcie soli z przypowierzchniowych partii muru, uzupełnienie ubytków cegieł, uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach muru ceglanego i muru kamiennego, scalenie kolorystyczne powierzchni murów, ponowna dezynfekcja lica muru, pokrycie chodnika muru z krenelażem warstwą hydroizolacji po wykonaniu niewielkiego spadku na zewnątrz, hydrofobizacja lica i nakryw przedpiersia oraz skośnych elementów. 6) uporządkowanie terenu, uzupełnienie gleby i przywrócenie trawy; 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (konserwatorskiej) zrealizowanych prac. 2.Dokumentację powykonawczą, o której mowa wyżej Wykonawca wykona w dwóch egz. oprawioną w sztywną oprawę introligatorską oraz dwie kopie na nośniku elektronicznym CD/DVD, obejmującą: 1) określenie zabytku; 2) miejsce jego położenia; 3) wskazanie właściciela zabytku; 4) część opisową, zawierającą informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach oraz z przebiegu prac będących przedmiotem niniejszej umowy (zastosowanej technologii, materiałów, itp.); 5) zalecenia dla użytkownika; 6) część fotograficzną z realizacji zadania: przed, w trakcie i po pracach; w podpisie pod zdjęciami, należy zaznaczyć miejsce wykonania zdjęcia; zdjęcia należy wykonać barwne na papierze fotograficznym - format min. 10 x 15 cm. 3.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem prac konserwatorskich i restauratorskich, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, opracowanymi przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 4/1, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i konserwatorską oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w złożonej ofercie. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazania w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik do siwz 2) oraz Programie prac konserwatorskich u restauratorskich i przedmiarze robót (załącznik do siwz 1) dotyczące nazw materiałów należy rozumieć jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający przez ofertę równoważną rozumie zastosowanie materiałów o parametrach technicznych- jakościowych co najmniej równych wyspecyfikowanym w dokumentacji. 4.Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 4. Remont pokrycia stropu Fortu VI Twierdzy Toruń (zabezpieczenie przeciwwilgociowe sklepienia fortu z przywróceniem form ziemnych)
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Remont pokrycia stropu Fortu VI Twierdzy Toruń (zabezpieczenie przeciwwilgociowe sklepienia fortu z przywróceniem form ziemnych)

  1.2. przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
  1) Wycinkę krzewów i drzew (samosiewy).
  2) Zdjęcie nasypu ziemnego z płyty detonacyjnej - odkop na obwodzie budowli wykonać do poziomu wylotów drenażu wbudowanego w mury budowli bloku oraz schronu pogotowia.
  3) Oczyszczenie płyty detonacyjnej z warstw bitumicznych i naprawa uszkodzeń powierzchni (wyłuszczenia, rysy) - piaskowanie.
  4) Wypełnienie rys środkami mineralnymi.
  5) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni płyty detonacyjnej elastyczną powłoką mineralną.
  6) Ułożenie warstwy odsączającej - piasek, grubość ca 20 cm.
  7) Ułożenie warstwy izolacyjnej - geomata drenażowa.
  8) Ułożenie drenażu opaskowego - po obwodzie budowli (wraz ze schronem pogotowia).
  9) Odtworzenie form nasypu ziemnego (wał).
  10) Odtworzenie wg istniejących (wykonanie nowych) drzwi stalowych dwuskrzydłowych w wyjściu ze schronu pogotowia.
  11) Ostrożne wykucie zamurowań otworów strzelnic kaponiery szyjowej.
 5. Modernizacja barierki ochronnej na komorze przepustu kanału C pochodzących z XIX w. w Parku Tysiąclecia przy ul. Podgórskiej w Toruniu
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na w/w terenie robót budowlanych, obejmujących w następujący zakres prac: 1) przebudowę odcinka drogi alejki nad kanałem wodnym krytym Ø 800 mm o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię gruntową 2) usunięcie drzew i krzewów niszczących mur oporowy przyczółka mostowego 3) remont muru oporowego poprzez przebudowę zniszczonej górnej części muru 4) wykonanie przepływu zastępczego w celu przeprowadzenia remontu wlotu strugi do kanału 5) remont zasuwy i elementów stalowych 6) zabezpieczenie muru oporowego przed zamakaniem 7) remont istniejącej barierki ochronnej (poręcz na słupkach kamiennych bez wypełniania przestrzeni pomiędzy nimi) 8) wykonanie dodatkowego ogrodzenia panelowego porośniętego bluszczem między barierką ochronną a czołem muru oporowego 9) uzupełnienie trawników po wykonanych pracach modernizacyjnych. 2. Całość prac należy wykonać zgodnie projektem budowlanym specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez firmę : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 4/1oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie

Inne osoby dla Czerwińska (342 osoby):