Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Łucja

w KRS

Łucja Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łucja
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1933 r., wiek 86 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:40 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruszewski Marek, Stachowski Zenon Edward, Łopatka Andrzej Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruszewski Filip Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dromost Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000175056
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Szlak Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000104421
 3. Salvador Wood Design Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000703070

Powiązane przetargi (40 szt.):
 1. Studium Techniczno-Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (Trasa Średnicowa) - etap VII od węzła Łękno (ul. Wojska Polskiego) do ul. 26 Kwietnia z podziałem na etapy realizacyjne
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Studium Techniczno-Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (Trasa Średnicowa) - etap VII od węzła Łękno (ul. Wojska Polskiego) do ul. 26 Kwietnia z podziałem na etapy realizacyjne
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P.
  2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:
  1) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie,
  2) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. ROZBUDOWA DROGI WOJ. NR 111 NA ODCINKU RECŁAW - STEPNICA
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:
  - Projekt budowlany wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  - Projekt wykonawczy;
  - Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST;
  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany);
  - Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych;
  - Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej);
  - Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem;
  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem.
  - Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót
  geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej)
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale III SIWZ.
 4. Opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych. W ramach zamówienia należy wykonać wstępne prace projektowe polegające na ustaleniu trasy odcinka nowej drogi będącej obwodnicą Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicą Sobięcina w Gminie Wałbrzych, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Projektowany układ komunikacyjny należy dowiązać: - od strony południowej (w obrębie gminy Boguszów - Gorce) do istniejącego układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. Zamawiający preferuje wpięcie do ulicy Pułaskiego; - od strony północnej (w obrębie m. Wałbrzych) do projektowanej obecnie obwodnicy Szczawna Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 z sugerowanym włączeniem w miejscu skrzyżowania ul. Gen. Władysława Andersa z ulicą Piotra Wysockiego w Wałbrzychu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 z ewentualnym wykorzystaniem przebiegu ul. II Armii. Parametry techniczne do prac projektowych: klasa drogi - G zalecany przekrój -2+1 zalecana prędkość projektowa - 70 km/h, szerokość jezdni - 10,5 m, szerokość obustronnej opaski - 2 x 0,50 m, szerokość poboczy gruntowych ulepszonych - wskazane 2,25 m (min. 1,25 m), chodnik oraz ścieżka rowerowa dwukierunkowa - 2m + 2m odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych (w przypadku braku możliwości odwodnienia powierzchniowego - budowa kanalizacji deszczowej), Prędkość projektową będzie można obniżyć tylko za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach. 2. Zakres opracowania Wstępne prace projektowe polegające na ustaleniu wariantów trasy odcinka drogi wraz z rozwiązaniem wysokościowym oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) obejmują w szczególności wykonanie: W ramach tych prac należy wytrasować min. 3 warianty. Zamawiający nie może jednoznacznie określić długości obejścia obiektu, gdyż zależy to od ostatecznego przebiegu drogi i przyjętych rozwiązań przez Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający przyjmuje na potrzeby przeprowadzenia przetargu długość projektowanego odcinka drogi 8,2 km. Dla wszystkich wariantów przyjąć długość dróg serwisowych 4 km. W przypadku zaprojektowania w którymś z wariantów drogi o większej długości lub o innych parametrach technicznych, nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. Dla każdego z wariantów należy: l) Pozyskać ortofotomapy, mapy topograficzne, mapy ewidencyjne i zasadnicze do celów opiniodawczych na odcinku planowanej drogi; 2) Pozyskać informacje branżowe odnośnie istniejącego i planowanego przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej na odcinku planowanej drogi; 3) Ustalić struktury własności terenu: prywatne, gminne, agencja własności rolnej, ustalić obecne zagospodarowanie terenu; 4) Ustalić status linii kolejowych i jednoznaczną informację na temat istniejącego stanu prawnego terenu w obrębie jej przebiegu oraz plany dotyczące jej funkcjonowania w przyszłości; 5) Ustalić projektowane zagospodarowane terenu - pozyskanie wypisów i wyrysów z mpzp, wniosków zgłaszanych do zmiany planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uzyskaniu informacji o wydanych pozwoleniach na budowę, decyzjach o warunkach zabudowy i naniesienie tych informacji na mapę planowanych przebiegów drogi wojewódzkiej; 6) Pozyskać informacje o obszarach i obiektach znajdujących się w obszarze planowanego odcinka drogi, które podlegają ochronie na podstawie różnych przepisów w szczególności: Natura 2000, strefy podziemnych ujęć wody, ochrona przeciwpowodziowa, strefach ochrony krajobrazu kulturowego, strefach ochrony konserwatorskiej, strefach ochrony archeologicznej itp. oraz obiektach, które mogą powodować utrudnienia w realizacji zadania; 7) Rozpoznać warunki geologiczne - na podstawie ogólnodostępnych materiałów; 8) Ustalić miejsca docelowych skrzyżowań oraz zapewnić obsługę komunikacyjną obszarów przeciętych nową drogą wyznaczając odcinki ewentualnych dróg serwisowych i przejazdów gospodarczych; 9) Zaprojektować niweletę drogi wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem; 10) Ustalić konieczne do realizacji obiekty inżynierskie - mosty, przepusty, przejazdy gospodarcze oraz ich podstawowe parametry (w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji środowiskowej); 11) Ustalić podstawowe kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. Dla kolizji z uzbrojeniem terenu, wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko wykonać koncepcje przebudowy tych sieci wraz z odniesieniem się do zapisów MPZP dla tych sieci i obszarów, na których będzie realizowana budowa, a także uzyskać wstępne opinie zarządców tych sieci (również w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji środowiskowej); 12) Wykonać modelową prognozę ruchu o module 5 lat na okres 25 lat wraz z wyliczeniem pracy przewozowej; 13) Wykonać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów dla każdego z wariantów (podać poziom cen, koszty jednostkowe, przedmiary) z rozbiciem na szczegóły (asortymenty robót np.: roboty ziemne, obiekty inżynierskie, nawierzchnie, wykup gruntów, urządzenia drogowe, itp.); 14) Dokonać analizy pozyskanych (ww.) materiałów, wskazać najdogodniejszy przebieg, sporządzić opis i mapy przebiegu drogi w wersji numerycznej (wektorowej). Analiza powinna być przygotowana na ortofotomapach w skali 1:5000 z nałożonymi granicami działek i strukturą własności, naniesionymi pozyskanymi informacjami; 15) Analiza powinna zawierać: - ogólny opis wariantów, których dotyczy analiza, - wielokryterialną ocenę wariantów, - zestawienie końcowych wyników analizy dla każdego z założonych kryteriów i dla każdego wariantu, - proponowany najkorzystniejszy wariant oraz uzasadnienie wyboru; 16) Dla wszystkich wariantów należy wykonać uproszczone koncepcje zawierające plan sytuacyjny w skali 1:5000 w zakresie cz. drogowej, odwodnienia i ze wskazaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (dla kolizji z obiektami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedstawić koncepcje ich przebudowy - patrz punkt 11), wyznaczeniem pasów ruchu powolnego, przekrojami normalnymi i przekrojem podłużnym ze sposobem odwodnienia drogi i ze wskazaniem urządzeń odwadniających i odbiorczych dla ścieków oraz naniesionymi niweletami ścieków. Na przekrojach podłużnych zaznaczyć obiekty inżynierskie i ich długości; 16 a) W ramach zadania należy wykonać wizualizację trasy dla wszystkich wariantów. Zamawiający preferuje wizualizację w formie filmu - przejazdu samochodem, jednak jeżeli nie będzie technicznej możliwości dopuszcza się wykonanie wizualizacji w postaci fotografii w kluczowych punktach; 17) Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym: - przeprowadzić w terenie inwentaryzację przyrodniczą dla wariantów przebiegu drogi; - przeprowadzić konsultacje społeczne (min. 2 dla każdej z Gmin) - udokumentowane spotkania z miejscową ludnością, Radą Gminy, lokalnymi organizacjami społecznymi itp. wraz z podaniem ich stanowiska w sprawie; - sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz złożyć wniosek o wydanie DŚ; - sporządzić Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawierający m.in.: a) opis oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, b) inwentaryzację terenową chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, korytarzy migracji fauny, c) opis oddziaływania na siedliska przyrodnicze i gatunki z uwagi na wymogi prawa krajowego i wspólnotowego oraz ewentualne działania minimalizujące i monitorujące wymagane dla zapewnienia zachowania różnorodności biologicznej korytarzy ekologicznych, d) analizę wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko; należy ocenić wszystkie możliwe do realizacji warianty, poczynając od najlepszego według tej oceny. Analiza winna ocenić warianty pod względem środowiskowym i społecznym. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy poddać analizie min. 3 warianty nowej drogi. Zaznaczając oddziaływanie przedsięwzięcia należy przyjąć najbardziej niekorzystne oddziaływanie jakie będzie miało miejsce przy planowanej drodze. Na mapach ewidencyjnych należy zaznaczyć je dla horyzontu czasowego 10-15 lat po oddaniu drogi do użytkowania, uwzględniając proponowane do zastosowania osłony akustyczne. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w formie drukowanej wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w formie edytowalnej. Podczas trasowania wariantów winna występować ścisła współpraca projektantów i przyrodników, a korekty przebiegu wariantów powinny następować na bieżąco. W przypadku narzucenia innych uwarunkowań przez organ wydający Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Wykonawca wykona wskazane niezbędne prace bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto a) Opracowanie tekstowe i mapowe prac wstępnych należy wykonać w 5 egz. b) Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - 6 egz. c) Raport z konsultacji społecznych - 6 egz. d) Wersja elektroniczna - 5 egz. e) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki - należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z odniesieniem się do nich. 3.Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy 1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy. Pierwszy Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: - poszczególne elementy opracowań projektowych, - kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych, - terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, - rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, - Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań Umowy. 2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca wraz z dokumentacją papierową przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość Dokumentacji w wersji pdf i w wersji edytowalnej (dwg lub dgn). 4. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z rączką z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach. 5. W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: - uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii, uzgodnień, decyzji, konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy, - przeprowadzenia konsultacji społecznych dla planowanego przedsięwzięcia, - dokonywania uzgodnień branżowych z ZDKiUM na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 6. Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań). 7. Na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca złoży do Zamawiającego jeden komplet dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi załącznikami i uzyska akceptację Zamawiającego. Ten sam warunek dotyczy raportu OOŚ. 8. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 9. Zawartość projektu winna odpowiadać Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad w zakresie określonym dla Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów z uwzględnieniem wymagań jak zawartych w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia
 5. Projekt budowlany i wykonawczy na likwidację osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Kalisz
  Zgodnie z treścią zapisów Siwz- pkt. 4 pkt. 4.1 do 4.8 przedmiot zamówienia obejmuje: 4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: Projekt budowlany i wykonawczy na likwidację osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą. Zakres prac projektowych, winien obejmować rozwiązanie likwidacji osuwiska występującego na odcinku ulicy Łódzkiej (od ul. Łęgowej do ul. Miłej), wraz z niezbędnym zakresem przebudowy ulicy Łódzkiej. Przyjęta technologia robót, winna uwzględniać utrzymanie w trakcie realizacji prac ruchu kołowego i ruchu pieszych. 4.2.Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 4.2.1.rozwiązanie likwidacji osuwiska poprzez przebudowę nasypu na odpowiednio wyprofilowanym stropie iłów - z uwzględnieniem następujących opracowań, wykonanych przez GEOMENOS Jerzy SOBKOWIAK, Tomasz SOBKOWIAK Spółka Jawna, 61-333 Poznań, ul. Skawińska 12: BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA USTALENIA PRZYCZYN ROZWOJU PROCESÓW OSUWISKOWYCH W ul. ŁÓDZKIEJ W KALISZU MIĘDZY ul. ŁĘGOWA i MIŁĄ. KONCEPCJE STABILIZOWANIA PROCESÓW OSUWISKOWYCH W ul. ŁÓDZKIEJ W KALISZU MIĘDZY ul. ŁĘGOWA i MIŁA (WARIANTY ROZWIĄZAŃ), BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA USTALENIA PRZYCZYN ROZWOJU PROCESÓW OSUWISKOWYCH W ul. ŁÓDZKIEJ W KALISZU MIĘDZY ul. ŁĘGOWA i MIŁĄ (marzec 2014) oraz z uwzględnieniem wykonanego zakresu robót budowlanych zgodnie z opracowaniem pn.: AWARYJNE ZABEZPIECZENIE SKARPY NASYPU NA ODCINKU OSUWISKOWYM PRZY UL. ŁÓDZKIEJ W KALISZU. 4.2.2.spisanie z Zamawiającym w terminie 2 tyg. od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania, 4.2.3.projekt budowlano - wykonawczy na likwidację osuwiska (w tym między innymi wykonanie wszystkich niezbędnych obliczeń), 4.2.4. projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej w zakresie tymczasowych dróg wykonanych na czas realizacji prac związanych z likwidacją osuwiska, 4.2.5.projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej odtworzenia konstrukcji ulicy Łódzkiej na odc. od ul. Łęgowej do ul. Miłej, po pracach związanych z likwidacją osuwiska, obejmujący zakresem nawierzchnię jezdni, zjazdów na posesje, chodniki z dostosowaniem do ruchu rowerowego, oraz ewentualne uzupełnienie odwodnienia, opracowany w nawiązaniu i uzgodnieniu do sporządzanej dokumentacji na remont ul. Łódzkiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej, 4.2.6.projekt budowlano - wykonawczy modernizacji oświetlenia ulicznego na odc. ul. Łódzkiej od ul. Łęgowej do ul. Miłej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. znak EOŚ 07/I/2014 , 4.2.7. projekty budowlano - wykonawcze na usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną (projekty winny zawierać rozwiązanie w zakresie zabezpieczeń infrastruktury technicznej na czas trwania robót budowlanych, np. podwieszenie sieci a także ewentualne przeniesienie tych urządzeń w inne miejsce, jeżeli wystąpi taka konieczność), 4.2.8.projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem projektowanej geometrii ulicy, które wymagają akceptacji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na etapie projektowym, 4.2.9.projekt w zakresie tymczasowej organizacji ruchu (na czas trwania robót budowlanych, uwzględniający ich etapowanie wykonany z założeniem przejezdności na każdym etapie trwania robót budowlanych), który na etapie opracowywania wymaga akceptacji przez Zamawiającego, 4.2.10. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,4.2.11.informację do planu BIOZ, 4.2.12.kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 4.2.13.wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, 4.2.14.uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (dawniej ZUDP). Uzgodnieniu podlegają wszystkie projekty w zakresie wymienionego opracowania, za wyjątkiem projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu 4.2.15.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli będzie wymagana),4.2.16 uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu oraz, w przypadku nałożenia takiego obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków,4.2.17.przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS), przedmiar i kosztorys należy przygotować osobno dla poszczególnych zakresów opracowania,4.2.18.kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH), kosztorys należy przygotować osobno dla poszczególnych zakresów opracowania, 4.2.19.przygotowanie załączników i uzyskanie niezbędnych decyzji celem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub przygotowanie załączników do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - SPEC USTAWA (w tym między innymi stosowne opinie), za wyjątkiem projektów podziału nieruchomości, których wykonanie zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. 4.2.20.opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej - format plików: PDF oraz edytowalnej - format plików: DWG, DOC, XLS, ATH), 4.2.21.mapa ewidencyjna z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji wraz z wypisami z ewidencji gruntu dla działek stanowiących pas drogowy ulicy, działek zajętych pod inwestycję oraz wszystkich działek sąsiadujących z wyżej wymienionymi, 4.2.22.przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (w tym: inwentaryzacją zieleni znajdującej się w obrębie projektowanych prac wraz z oceną stanu zdrowotnego i wskazaniem drzew lub krzewów do wycinki) oraz uzyskanie decyzji - pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jeżeli zajdzie taka konieczność w trybie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowę. 4.3.Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 4.4.Podkład geodezyjny, niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. 4.5.Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz przedmiotowym opracowaniem. 4.6.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta a także uzyskania pozytywnej opinii od autora opracowań określonych w p.4.2.1.Koszty weryfikacji i uzyskania opinii ponosi Wykonawca.4.7.Projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej. 4.8.Projektant jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych w ramach wykonywanej dokumentacji, jak również koordynację rozwiązań projektowych z wykonywaną obecnie dokumentacja projektową pn.: Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Warszawskiej do ulicy Łęgowej
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 na odcinku od skrzyżowania z ulica Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2888P w miejscowości Świebodzice - sprawowanie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 na odcinku od skrzyżowania z ulica Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2888P w miejscowości Świebodzice - sprawowanie nadzoru autorskiego. Ois przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
 7. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą drogową
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiot zamówienia: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą drogową Lokalizacja inwestycji: Wałbrzych, ul. Kusocińskiego, działka nr: 450/3, Obręb 5 - Piaskowa Góra Przedmiot zamówienia W ramach zamówienia należy opracować: 1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane), wraz z projektem budowlanym obejmującym: 1) projekt zagospodarowania terenu, 2) projekty architektoniczno-budowlane dla branży: a. drogowej, b. sanitarnej, c. elektrycznej, 3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, 2. Projekty wykonawcze obejmujące: - projekt drogi, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników i ciągów pieszych, - projekt odwodnienia projektowanych powierzchni utwardzonych jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników, ciągów pieszych oraz ulicy Wyszyńskiego na działce nr 73/3, - projekt oświetlenia drogowego, - projekt kanałów technologicznych, - inwentaryzacje zieleni wraz z wycinką drzew (w razie potrzeby), - projekt docelowej organizacji ruchu, - projekty zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy urządzeń nadziemnych i podziemnych (tj. kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej lub innych) wynikających z kolizji i warunków gestorów urządzeń, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W projektach przebudowy kolizyjnych sieci i urządzeń winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne, 3. Przedmiary robót wraz ze scalonym formularzem cenowym dla potrzeb zamówienia publicznego na roboty budowlane, 4. Kosztorys ofertowy, 5. Kosztorysy inwestorskie, 6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 7. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ, 8. Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża, poprzedzone badaniami geotechnicznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji, 9. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500. Wymagania dodatkowe dotyczące zamówienia: 1. dokumentacja musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi, a znajdujących się w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystąpią), 3. szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania, 4. w przypadku jeśli będzie to konieczne, do Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie podziałów nieruchomości, zgodnie z projektem podziału, 5. Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym w razie takiej potrzeby sporządzi także raport oddziaływania inwestycji na środowisko, 6. Wykonawca pozyska aktualne wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów i sporządzi wykaz działek zajmowanych pod inwestycję wraz z naniesioną na mapy obrębowe linią rozgraniczenia ulicy - zajęcia stałe oraz zajęcia tymczasowe (na czas prowadzenia robót i pod zaplecze budowy, przy czym należy dążyć by zajęcia te lokalizować na działkach Gminy Wałbrzych), 7. Wykonawca sporządzi kolorową planszę zbiorczą uzbrojenia istniejącego i projektowanego, 8. Wykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji związanych z przedmiotem zamówienia, 9. przynajmniej 1 raz w miesiącu, Wykonawca będzie brał udział w naradach koordynacyjnych, na których ustalane będą bieżące wytyczne do projektu, oraz przedstawiony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych. Narady będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych, 10. wszelkie istotne informacje, mające bezpośredni wpływ na termin i jakość realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie przekazywał niezwłocznie Zamawiającemu za pomocą ogólnie przyjętych metod (przesyłka listowa, fax, e-mail). Opis stanu istniejącego Przebudowa ul. Kusocińskiego dotyczy istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej w obszarze działki nr: 450/3, Obręb 5 - Piaskowa Góra (wyłączając odcinek od ul. Broniewskiego do ul. Obrońców Westerplatte), która posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Odcinek długości ok. 400 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego mierzonego w granicach istniejących działek zmienna 16 ÷ 34m. Droga o przekroju ulicznym 1/2, z jezdnią o szerokości zmiennej, wydzieloną obustronnym krawężnikiem betonowym, posiada dwustronny chodnik po jednej stronie o nawierzchni bitumicznej, po drugiej z kostki betonowej o szerokości ok. 1,5 ÷ 2 m przylegający do krawędzi jezdni. W obszarze pasa drogowego znajduje się dwustronna linia oświetlenia ulicznego (lampy na słupach stalowych, zasilane linią kablową) - własność Grupa TAURON. Odwodnienie pasa drogowego zrealizowane jest za pomocą istniejących wpustów ulicznych sprowadzających ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej kd700, kd500, kd400 biegnącej w pasie drogowym ulicy Kusocińskiego. Wody opadowe z działki nr 73/3 - droga wewnętrzna - ul. Wyszyńskiego odprowadzane są kolektorem fi200 poprzez lewarowe połączenie w miejscu kolizji z kanałem sanitarnym do kanału deszczowego kd700. Zamawiający dysponuje inspekcją TV kanału deszczowego. W pasie drogowym ulicy Kusocińskiego zlokalizowane są istniejące sieci i urządzenia nie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi, tj. elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe oraz wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przedmiotowej drogi oraz sieci i urządzeń, które będą przedmiotem opracowania, jak również zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty. Szczegółowy zakres opracowań projektowych Rozwiązania branży drogowej W ramach opracowanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć przebudowę ulicy Kusocińskiego (droga klasy Z 1/2) na długości ok. 400 m, od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego (bez przebudowy nawierzchni ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte (wraz z przebudową skrzyżowania) Projekt winien obejmować wykonanie: 1. jezdni bitumicznej o konstrukcji dostosowanej do KR3, obramowanej krawężnikami betonowymi, 2. rozwiązań skrzyżowań ul. Kusocińskiego z ul. Wyszyńskiego, ul. Obrońców Westerplatte, oraz ul. Nałkowskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa, 3. chodników z nawierzchnią z płyt betonowych identycznych jak na wcześniej wyremontowanym odcinku ul. Kusocińskiego i konstrukcją dostosowaną do KR1, 4. zatok autobusowych dla komunikacji miejskiej, 5. zjazdów z ul. Kusocińskiego umożliwiających dojazd do przyległych posesji, 6. rozwiązań nie stwarzających barier architektonicznych, szczególnie w obszarze przejść dla pieszych, z jednoczesnym stosowaniem elementów ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym. Rozwiązania branży sanitarnej - odwodnienie pasa drogowego Zaprojektować remont i przebudowę kanalizacji deszczowej, uwzględniającą przyszłe zagospodarowanie przyległego terenu. Studzienki wpustów wyposażyć w osadniki, natomiast kratki ściekowe powinny posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą. Wszystkie studnie rewizyjne na istniejącej kanalizacji sanitarnej przewidzieć do przebudowy, w ramach której należy dokonać regulacji pionowej, z dostosowaniem do projektowanej niwelety drogi lub innych nawierzchni utwardzonych. Studnie zlokalizowane w obszarze jezdni wyposażyć w pierścienie i płyty odciążające. Wszystkie włazy do studni rewizyjnych wykonać jako żeliwne z wypełnieniem betonowym. W ramach opracowania należy również rozwiązać odwodnienie terenów przyległych w zakresie spływu wód w kierunku pasa drogowego ul. Kusocińskiego, w szczególności na wysokości istniejących ogrodów działkowych. Rozwiązać odprowadzenie wód opadowych od strony działki nr 73/3 - droga wewnętrzna - ul. Wyszyńskiego poprzez odprowadzenie grawitacyjne do istniejącego kanału deszczowego. Rozwiązania branży elektrycznej - oświetlenie uliczne W ciągu projektowanej ulicy Kusocińskiego należy przewidzieć demontaż i utylizację istniejącego oświetlenia ulicznego będącego własnością Grupy TAURON. Uzyskanie stosownej zgody, podpisanie porozumienia oraz wykup majątku od właściciela leży po stronie Zamawiającego. Oświetlenie uliczne zaprojektować jako wydzielone, zasilane z nowej szafki oświetleniowej dla której należy uzyskać techniczne warunki przyłączenia. Szafkę oświetleniową wyposażyć w zegar astronomiczny. Linię oświetlenia ulicznego wykonać z materiałów zastosowanych na nowo przebudowanym odcinku ul. Kusocińskiego (od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte). Linię wykonać na słupach stalowych ocynkowanych, wkopywanych, wyposażonych w opaskę antykorozyjną, przy czym słupy winny spełniać wymogi III strefy wiatrowej. Wysokość słupów dostosować do wymogów technicznych i norm oraz warunków lokalnych. Zastosować oprawy sodowe energooszczędne, ze szczelną komorą optyczną. Wszystkie przejścia dla pieszych wyposażyć w doświetlacze asymetryczne zabudowane na niezależnych słupach. W ramach projektowanego oświetlenia ulicznego należy zapewnić dalsze funkcjonowanie oświetlenia istniejącego na odcinkach nie podlegających przebudowie, a w szczególności w sytuacji kiedy korzysta ono z tych samych obwodów co oświetlenie demontowane. Kanały technologiczne W ciągu projektowanej ulicy Kusocińskiego należy zaprojektować kanały technologiczne, spełniające wymogi ustaw: - z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, - z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz warunków technicznych, które zostaną wydane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wymagania dotyczące dokumentacji 1. Przedmiot zamówienia należy opracować w szczególności zgodnie z: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U.2012.145 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.199.43.430 z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), - ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675 z późniejszymi zmianami). 2. Projekt należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym, przy aktualnym stanie ewidencji gruntów. 3. Do projektu budowlanego należy dołączyć: a. kopie uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających potwierdzone za zgodność z oryginałem, b. kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem, c. oświadczenia projektantów i sprawdzających o opracowaniu dokumentacji zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, i oświadczeniem, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, d. wytyczne do sporządzenia informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Przy opracowaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia: a. projekt wykonawczy powinien posiadać wszelkie niezbędne do realizacji zadania szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia, b. należy wykorzystywać w opracowanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania technologiczne, c. projekt budowlany winien uzyskać wymagane przepisami szczegółowymi opinie i uzgodnienia, d. dla warunków wydanych przez gestorów sieci uzyskać akceptację Zamawiającego, e. wszelką korespondencję z instytucjami, gestorami sieci i urzędami związaną z prowadzonymi pracami projektowymi prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego, f. projekt winien posiadać wykaz opracowań wchodzących w skład całej dokumentacji projektowej. 5. Dokumentację należy opracować w następującej liczbie egzemplarzy: a. projekt budowlany - 6 egz., b. projekty wykonawcze (osobno dla każdej z branż) - 4 egz., c. przedmiary robót (osobno dla każdej z branż) - 1 egz. d. kosztorys ofertowy (osobno dla każdej z branż) - 1 egz. Formularz przedmiaru robót do wyceny należy sporządzić w układzie tabelarycznym obejmującym wyłącznie opisy robót podstawowych z podaniem numeru SST przy każdej pozycji. W tabeli przedmiaru robót należy ująć: - kol. 1 - liczba porządkowa, - kol. 2 - pozycja SST, - kol. 3 - opis robót, - kol. 4 - jednostka, - kol. 5 - liczba jednostek, - kol. 6 - cena jednostkowa, - kol. 7 - wartość netto, e. kosztorys inwestorski (osobno dla każdej z branż) - 1 egz., f. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej z branż) - 1 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót drogowych winny być sporządzone na podstawie aktualnych Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. g. wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD - 2 egz. Dopuszczalne formaty elektronicznego zapisu dokumentacji projektowej: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna dokumentacji projektowej musi być tożsama z formą cyfrową. Części opisowe projektu zostaną sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów i zapisane w formacje kompatybilnym z MS Word, natomiast przedmiar robót i kosztorys ofertowy zostaną zapisane w formacie komputerowego arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 6. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami w kolejności stosowania zgodnie z art. 29-31 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 7. Dokumentacja projektowa nie może zostać opisana przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny wraz z opisem parametrów równoważnych. 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiotową dokumentacje projektowa w siedzibie Zamawiającego
 8. Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysokiego w Wałbrzychu, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zadanie zostanie zgłoszone do naboru konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców Priorytet IX Miasta. W przypadku braku finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, zadanie może nie dojść do realizacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka, wraz ze skrzyżowaniami. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Uzyskania prawomocnej decyzji ZRiD w terminie do 24 stycznia 2013 r. 2. Przygotowania mapy do celów projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Przedstawienia koncepcji przebudowy ul. Wysockiego w podziale na odcinki od ul. Kolejowej do wiaduktu, od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Antka Kochanka , skrzyżowanie Antka Kochanka do wjazdu na teren Starej Kopalni. Projekt ma zawierać: 1. projekt budowlany obejmujący: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekty architektoniczno-budowlane dla branży: -drogowej, -elektrycznej, c) projekt docelowej organizacji ruchu, d) wizualizacja zagospodarowanego terenu (barwne przedstawienie projektowanych elementów na planie sytuacyjnym oraz fotografie z opisem poszczególnych elementów nasadzeń). e) projekt kanałów technologicznych 2.projekty wykonawcze obejmujące: a) branżę drogową (projekt dróg, miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań) w ramach istniejącego terenu, b) zieleń drogową, wraz z uwzględnieniem małej architektury (zieleń, ławki, stojaki rowerowe) c) branżę elektryczną (oświetlenie uliczne), d) projekt kanałów technologicznych, e) przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach, 3.szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży, 4. kosztorysy inwestorskie scalone dla każdej branży, 5. kosztorysy ofertowe scalone dla każdej branży, 6.przedmiary robót dla każdej branży, 7.wytyczne do sporządzenia planu BIOZ, 8. dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża, poprzedzone badaniami geotechnicznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Zakres ilościowy zamówienia dla Projektu 1)projekt budowlany - 6 egz., 2)projekty wykonawcze - 4 egz. dla każdej branży, 3)przedmiar robót - 1 egz. dla każdej branży, 4)kosztorys inwestorski, ofertowy - 1 egz. dla każdej branży, 5)formularz przedmiaru robót do wyceny - 1 egz. dla każdej branży, 6)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. dla każdej branży. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać prawomocną decyzję ZRiD do końca roku 2012 W przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek, który nie spełnia warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, na wezwanie organu zobowiązany będzie do jego uzupełnienia. Całość dokumentacji projektowej należy załączyć również w wersji elektronicznej w formacie doc., xls., pdf., dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku gdy Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, do udzielania odpowiedzi na pytania, po otrzymaniu wniosku od Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Stan istniejący - ulica Wysockiego Ulica Wysockiego to droga publiczna powiatowa nr 3402 D która posiada jezdnię o nawierzchni kostkowej i bitumicznej. Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna . Ulica Wysockiego o przekroju ulicznym, z jezdnią o zmiennej szerokości wydzieloną obustronnym krawężnikiem betonowym, posiada obustronne chodniki z nawierzchnią bitumiczną. Ulica Antka Kochanka łączy ul. Wysockiego z 1-go Maja oraz stanowi dojazd do rewitalizowanego obiektu STAREJ KOPALNI. Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu; szerokość jezdni od 3,5 do 8.0 m, chodników od 1,0 do 3,0 m, poboczy od 0,5 do 3,0 m. Na niektórych odcinkach posiada krawężniki kamienne lub betonowe. W obszarze pasa drogowego znajduje się dwustronna linia oświetlenia ulicznego (lampy na słupach stalowych, zasilane linią kablową) - własność Grupa TAURON. Odwodnienie pasa drogowego zrealizowane jest za pomocą istniejących wpustów ulicznych sprowadzających wody deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym ulicy zlokalizowane są istniejące sieci i urządzenia nie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi, tj. elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe oraz wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. W zakresie zadania Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją projektową oraz zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty. 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1.Rozwiązania branży drogowej. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć przebudowę ulicy Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 35 do wiaduktu kolejowego wraz z budową skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo ,które skomunikuje drogę wewnętrzną do Galerii Victoria i Centrum Handlowo - Usługowo - Rozrywkowego Magnolia. Rondo ma być usytuowane w pobliżu wiaduktu i ma stanowić włączenie drogi do Galerii Victoria. Na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Antka Kochanka należy przewidzieć wymianę krawężnika i budowę ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Antka Kochanka do wjazdu rewitalizowanego obiektu Starej Kopalni. Projekt winien obejmować wykonanie: 1) odcinek od drogi krajowej nr 35 do wiaduktu wraz z budową skrzyżowania o ruchu okrężnym: - jezdni bitumicznej o konstrukcji dostosowanej do KR3, obramowanej krawężnikami betonowymi - chodnik str. północna z nawierzchnią z kostki betonowej o grub. 8cm i konstrukcją dostosowaną do KR1, - ścieżka rowerowa strona południowa z nawierzchnią bitumiczną i konstrukcją dostosowaną do KR 1, - zjazdów umożliwiających dojazd do przyległych posesji pojazdom specjalnym i służbom ratowniczym (np.: straż pożarna, pogotowie ratunkowe), - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rozwiązań nie stwarzających barier architektonicznych, szczególnie w obszarze przejść dla pieszych, z jednoczesnym stosowaniem elementów ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym. - odnowa nawierzchni bitumicznej na wiadukcie wraz z krawężnikami i chodnikami 2) odcinek od wiaduktu do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem: - obramowanie krawężnikami betonowymi 20-30 na ławie betonowej - chodnik str. północna z nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 8 cm i konstrukcją dostosowaną do KR 1 - chodnik strona południowa z nawierzchnią bitumiczną i konstrukcją dostosowaną do KR 1 - zjazdów umożliwiających dojazd do przyległych posesji - zatok autobusowych, i miejsc postojowych - przebudowy skrzyżowania ul. Wysockiego z Antka Kochanka na skrzyżowanie typu T wraz z urządzeniem terenu zieleni, - rozwiązań nie stwarzających barier architektonicznych, szczególnie w obszarze przejść dla pieszych, z jednoczesnym stosowaniem elementów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym 2. Rozwiązania branży elektrycznej - oświetlenie uliczne W ciągu projektowanej ulicy Wysockiego i Antka Kochanka należy przewidzieć demontaż i utylizację istniejącego oświetlenia ulicznego będącego własnością Grupy TAURON. Uzyskanie stosownej zgody, podpisanie porozumienia oraz wykup majątku od właściciela leży po stronie Zamawiającego. Oświetlenie uliczne zaprojektować jako wydzielone, zasilane z nowej szafki oświetleniowej dla której należy uzyskać techniczne warunki przyłączenia. Szafkę oświetleniową wyposażyć w zegar astronomiczny. Linię oświetlenia ulicznego wykonać na słupach stalowych ocynkowanych, wkopywanych, wyposażonych w opaskę antykorozyjną, przy czym słupy winny spełniać wymogi dla III strefy wiatrowej. Wysokość słupów dostosować do wymogów technicznych i norm oraz warunków lokalnych. Zastosować oprawy drogowe wyposażone w diodowe źródła światła (ledowe). Wszystkie przejścia dla pieszych wyposażyć w doświetlacze asymetryczne zabudowane na niezależnych słupach. W ramach projektowanego oświetlenia ulicznego należy zapewnić dalsze funkcjonowanie oświetlenia istniejącego na odcinkach nie podlegających przebudowie, a w szczególności w sytuacji kiedy korzysta ono z tych samych obwodów co oświetlenie demontowane. 3. Kanały technologiczne W ciągu projektowanej ulicy Wysockiego i Antka Kochanka należy zaprojektować kanały technologiczne, spełniające wymogi ustaw: - z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), - z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675), oraz warunków technicznych, które zostaną wydane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja projektowa winna również przewidywać usunięcie kolizji z pozostałymi urządzeniami infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, a także z elementami zagospodarowania terenu. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. Wykonawca przygotowuje materiały do uzyskania warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do spełnienia poniższych warunków: 1) dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie wymagane do uzyskania decyzji ZRiD, 2) uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi, a znajdujących się w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystąpią), 3) szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania, 4) Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym w razie takiej potrzeby sporządzi także raport oddziaływania inwestycji na środowisko (ZDKiUM jest w posiadaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia), 5) Wykonawca pozyska aktualne wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów i sporządzi wykaz działek zajmowanych pod inwestycję wraz z naniesioną na mapy obrębowe linią rozgraniczenia ulicy - zajęcia stałe oraz zajęcia tymczasowe (na czas prowadzenia robót i pod zaplecze budowy, przy czym należy dążyć by zajęcia te lokalizować na działkach Gminy Wałbrzych), 6) Wykonawca sporządzi kolorową planszę zbiorczą uzbrojenia istniejącego i projektowanego, 7) Wykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji związanych z przedmiotem zamówienia, 8) wszelkie istotne informacje, mające bezpośredni wpływ na termin i jakość realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie przekazywał niezwłocznie Zamawiającemu za pomocą ogólnie przyjętych metod (przesyłka listowa, fax, e-mail). 5. Podstawa prawna opracowania (wg stanu na dzień ogłoszenia o zamówieniu) 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), 2.ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), 3.rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), 4.rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.), 5.ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145), 6.ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), 7.ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 8.ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 9.ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), 10.ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 11.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 12.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 13.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), 14.ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 15.ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), 16.ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zmianami) 17.obowiązujące normy i dyrektywy Unii Europejskiej. 6. Kontrola i odbiór przedmiotu zamówienia 6.1. Narady koordynacyjne Wykonawca weźmie udział i będzie prezentował wykonanie opracowań projektowych na naradach koordynacyjnych przynajmniej jeden raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym. 6.2. Kontrola wykonania prac projektowych przez Zamawiającego Zamawiający będzie wykonywał bieżącą kontrolę wykonywania usługi w trakcie narad koordynacyjnych sprawdzając jej zgodność z umową. Przy opracowaniu Projektu należy uwzględnić następujące zalecenia: 1. projekt wykonawczy powinien posiadać wszelkie niezbędne, szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do realizacji zadania, 2. projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi normami oraz przepisami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 3. formularz przedmiaru robót do wyceny należy sporządzić w układzie tabelarycznym obejmującym wyłącznie opisy robót podstawowych z podaniem numeru SST przy każdej pozycji. W tabeli należy ująć: 1. Lp. 2. Pozycja SST, 3. Opis robót, 4. Jednostka, 5. Ilość jednostek, 6. Cena jednostkowa, 7. Wartość netto, 4. szczegółowy wykaz robót podstawowych, uzupełniających i pomocniczych dla każdej pozycji przedmiarowej winien być wymieniony w treści odpowiedniego działu SST w podpunkcie opisującym składniki ceny za wykonanie danej roboty, 5. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla robót drogowych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w siedzibie Zamawiającego, 7. części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z MS Excel. Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej 1. Przed przystąpieniem do opracowania Projektu należy przeprowadzić badania geotechniczne podłoża gruntowego, 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dot. uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń oraz uzyskania decyzji ZRiD, 3. przekrój konstrukcyjny jezdni i chodników uzgodnić z Zamawiającym, 4. konsultować z Zamawiającym zakres robót, 5. w początkowej fazie opracowania dokumentacji ustalić z Zamawiającym szczegółowe warunki do projektowania - podstawowe dane techniczne, warunki do projektowania z zakresu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 6. rozwiązania techniczne projektu drogowego muszą być rozpatrywane łącznie z docelową organizacją ruchu mającą na celu uspokojenie ruchu drogowego i poprawę jego bezpieczeństwa, 7. wykorzystywać w opracowywanej dokumentacji najnowsze rozwiązania technologiczne, 8. projekt budowlany winien uzyskać wymagane przepisami szczegółowymi opinie i uzgodnienia, 9. uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków wydanych przez gestorów sieci, 10. wszelką korespondencję związaną z prowadzonymi pracami projektowymi prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego..
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Część I - Przebudowę mostu przez rz. Mień w m. Mień na dk nr 66 Część II - Przebudowę mostu przez rz. Łojewek w m. Bożejewo na dk nr 64 Część III - Przebudowę mostu przez rz. Turówka w m. Żarnowo na dk nr 16 Część IV - Przebudowę kładki dla pieszych przez Kanał Augustowski w m. Augustów na dk nr 8 Część V - Przebudowę mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów na dk nr 63 Cześć VI - Przebudowę mostu przez ciek bez nazwy w m. Wysokie na dk nr 8
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Opracowanie dokumentacji projektowej na:
  Część I - Przebudowę mostu przez rz. Mień w m. Mień
  na drodze krajowej nr 66 w km 41+313
  Część II - Przebudowę mostu przez rz. Łojewek w m. Bożejewo
  na drodze krajowej nr 64 w km 13+544
  Część III - Przebudowę mostu przez rz. Turówka w m. Żarnowo
  na drodze krajowej nr 16 w km 334+605
  Część IV - Przebudowę kładki dla pieszych przez Kanał Augustowski
  w m. Augustów na drodze krajowej nr 8 w km 733+361
  Część V - Przebudowę mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów
  na drodze krajowej nr 63 w km 168+942
  Cześć VI - Przebudowę mostu przez ciek bez nazwy w m. Wysokie
  na drodze krajowej nr 8 w km 685+395
 11. Aktualizacja projektu pn.: Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od mostu nad rzeką Swędrnią do granicy miasta wraz z uzupełnieniem odwodnienia, w ramach zadania pn.: Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Kalisz
  Zgodnie z treścią Siwz: 4.2. Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje aktualizację dokumentacji technicznej znajdującej się u Zamawiającego, obejmującej w szczególności: 4.2.1. dane wyjściowe do aktualizacji projektu, spisane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 4.2.2. projekt branży drogowej obejmujący m.in. - rozpoznanie konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie niezbędnych w tym celu badań, - wzmocnienie nawierzchni jezdni z zastosowaniem cichej nawierzchni, - przebudowę oraz budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę ciągu pieszo - rowerowego, budowę oraz przebudowę zjazdów na posesje, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz miejsc postojowych - przebudowę skrzyżowań, 4.2.3. projekt uzupełnienia odwodnienia, 4.2.4. projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Łódzkiej z ul. Okrąglicką oraz ul. Łódzkiej z ul. Mazowiecką i ul. Sieradzką, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Nędzerzewską i ul. Lubelską. 4.2.5. projekty usunięcia ew. kolizji z infrastrukturą techniczną, 4.2.6. projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ulicy, które wymagają na etapie projektowania akceptacji Zamawiającego, 4.2.7. projekt zieleni, 4.2.8. kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 4.2.9. informację do planu BIOZ, 4.2.10. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 4.2.11. zaktualizowany przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, kosztorys inwestorski (wersja papierowa i elektroniczna - format ATH), 4.2.12. projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zlecenia. 4.2.13. zaktualizowane wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, 4.2.14. zaktualizowaną opinię ZUDP, 4.2.15. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagane), 4.2.16. przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę/ decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID wykonanie projektów podziałów nieruchomości zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, 4.2.17. mapę własności terenu z jednoznacznie określonym przebiegiem projektowanego pasa drogowego i granicami działek wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek przez które przebiega projektowana trasa, 4.2.18. opracowanie w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej -całość opracowania; preferowany format PDF oraz DWG inne do uzgodnienia z Zamawiającym 4.2.19. uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków i spełnienie narzuconych wymagań 4.2.20. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania Projektant nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom 4.3. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca. 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem. 4.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 4.6. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemiu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4.7. Projektant opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4.8. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: - wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 156 poz. 1118 z późn. zm.), - wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954), - Ustawą z dnia 18.07.2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. § 40.2 - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), - obowiązującymi normami, - wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr. 177 poz. 1729), - Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (9 Załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.), 4.9. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy
 12. Dokumentacja projektowa (PB i W) i świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Gen. J. Łączyńskiego w Szczawnie - Zdrój, ul. H. Wieniawskiego, ul. Gen. Ch. de Gaulle a w Wałbrzychu, droga wojewódzka nr 376. CPV 71322000-1.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (PB i W) i nadzór autorski dla zadania: Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Gen. J. Łączyńskiego w Szczawnie - Zdrój, ul. H. Wieniawskiego, ul. Gen. Ch. de Gaullea w Wałbrzychu, droga wojewódzka nr 376. CZĘŚĆ A. Wykonanie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w zadania. CZĘŚĆ B Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla w/w zadania. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 . CPV 71248000-8
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 . CPV 71248000-8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 14. PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. BYDLINO
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych, badaniami geologicznymi, materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi (szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót) oraz kosztorysem inwestorskim dla rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 68+140 (km orientacyjny) na rzeką Słupia w miejscowości Bydlino. Oprócz mostu zasadniczego, na czas rozbiórki mostu istniejącego i budowy nowego obiektu, w celu zapewnienia ciągłości ruchu publicznego (samochodowego i pieszego) w ciągu drogi krajowej nr 21, przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie mostu tymczasowego z niezbędnymi dojazdami, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie mostu istniejącego.
 15. Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z budową mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka i włączeniem do polskiej sieci drogowej. Zadanie I - odc. od km 0+000 do 0+216 most na rzece Nysa - nadzór nad projektem i dokumentacją. CPV 71.24.70.00-1
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru nad projektem i dokumentacją na zadaniu pn.: Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z budową mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka i włączeniem do polskiej sieci drogowej. Zadanie I - odc. od km 0+000 do 0+216 most na rzece Nysa realizowane w ramach zadania Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej. Przewidywana (maksymalna) ilość nadzorów autorskich - tzw. pobytów na budowie ok. 20 oraz w siedzibie zamawiającego ok. 5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 16. Wrocław: Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa małej obwodnicy Świdnicy. CPV 71248000-8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 .
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego na zadaniu pn: Budowa małej obwodnicy Świdnicy - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę / remont mostu przez rz. Biebrzę k/m Sztabin na drodze krajowej nr 8 w km 706+634 JNI=01030009
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę / remont mostu przez rz. Biebrzę k/m Sztabin na drodze krajowej nr 8 w km 706+634 JNI=01030009
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 309 w m. Jędrzejewo
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 309 w m. Jędrzejewo
 19. projekty podziału nieruchomości związane z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową 2888 w m. Świebodzice. CPV 71320000-7.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  projekty podziału nieruchomości związane z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową 2888 w m. Świebodzice. CPV 71320000-7.
 20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowa (rozbudowa) wiaduktu nad linią PKP w m. Złotów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowa (rozbudowa) wiaduktu nad linią PKP w m. Złotów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189
 21. Opracowanie projektu koncepcyjnego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga 22 (Przesieki)
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 22. Zamówienie dodatkowe do umowy IZ/3530/21/09 z dnia 16.06.2009 na wykonanie projektu podziałów nieruchomości dla większej liczby działek niż przewidziano w SIWZ do umowy IZ/3530/21/09 w zadaniu : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - etap III - południowo wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 23. Opracownia projektowe w zakresie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej na usunięcie kolizji linii 400kV Ostrów- Kromlice, 400 kV Ostrów - Pasikurowice oraz 400 kV Ostrów - Rogowie c/Trębaczew z projektowaną obwodnicą Ostrowa Wlkp. etap II w ciągu drogi S11.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 24. PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk
 25. Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) Część I - przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Kleszczele na drodze krajowej nr 66 w km 101+913 b) Część II - przebudowę mostu przez rz. Biała w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 w km c) Część III - przebudowę mostu przez rz. Kumiała w m. Mielniki na drodze krajowej nr 8 w km 681+344
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu drogowego w ciągu DW nr 354 w km 02+360 w miejscowości Turoszów, CPV 71 00 00 00 -8
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 27. Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) Część I -na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Kleszczele na drodze krajowej nr 66 w km 101+913 b) Część II -na przebudowę mostu przez rz. Biała w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 w km 77+722 c) Część III -na przebudowę mostu przez rz. Kumiała w m. Mielniki na drodze krajowej nr 8 w km 681+344 d) Część IV -na przebudowę mostu przez cbn w m. Grabowiec na drodze krajowej nr 66 w km 69+204
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 28. Wykonanie opracowania pn.: Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 29. Opracowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej na remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 30. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w miejscowości Żerniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 31. Opracowanie dodatkowych projektów dla dokumentacji techniczno - prawnej na rozbudowę drogi krajowej Nr 8 odcinek Przewalanka - Korycin w zakresie: 1. budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 8 nad drogą gminną do m. Wojtachy w km rob. ok. 2 + 871, 2. budowy wiaduktu w ciągu drogi autobusowej nad drogą krajową Nr 8 w km rob. ok. 4 + 761, 3. most na cieku w km rob. ok. 0+965 drogi dojazdowej DL-12, 4. zaprojektowanie oświetlenia i zasilania (energią elektryczną z sieci) oznakowania aktywnego na skrzyżowaniach skanalizowanych drogi krajowej nr 8 klasy GP z drogami podrzędnymi
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 32. Wykonanie prac projektowych dla budowy układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich w Poznaniu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 33. Wykonanie projektu na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z obwodnicą Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 w m. Września.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 34. Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: Zmiana zagospodarowania drogi ekspresowej S-3 w okolicy rzeki Myśla ok. km 51+200.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 35. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi krajowej nr 41 Nysa - Prudnik - Trzebina - Gr. Państwa na odcinku Prudnik - Gr. Państwa od km 29+512,00 do km 32+871,30
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
 36. PB, PW i STWiORB dla zadania : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową 2888 w m. Świebodzice.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 37. Sprawowanie Nadzoru autorskiego na zadaniu Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica-Wrocław od km 340+485,00 do km 352+927,84.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 38. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na budowę ulicy Przelot (jezdnia zachodnia) na odcinku od skarpy do ulicy 5 Stycznia w Poznaniu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 39. Prace dodatkowe do umowy nr DZDW/NP/353/1/75/07 z dnia 08.08.2007 r. na wykonanie: Prac studialno-koncepcyjnych, projektowych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II, CVP 71320000-7
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 40. Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki długości 6,2 km
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań

Inne osoby dla Czerwińska (342 osoby):