Kogo reprezentuje osoba

Czerwińska Małgorzata Maria

w KRS

Małgorzata Maria Czerwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Czerwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Kalwaria Zebrzydowska (Małopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Józefa, Chmielarz Anna, Chorąży Bogdan, Chorąży Jolanta Anna, Filek Tadeusz Karol, Gębala Maria, Gnojek Adam Edward, Grajny Edward, Handzlik Jadwiga Zofia, Janicki Jan, Knapek Agnieszka, Kubacka Krystyna Anna, Kwaśnica Marek, Leńczowska Krzysztofa, Marcowska Stefania Maria, Opyrchał Alicja, Radoń Anna Grażyna, Rozum Stefania Stanisława, Rudecki Stanisław, Rusek Teresa Janina, Sarapata Halina, Ścieszka Zofia, Sobuś Małgorzata Teresa, Sych Joanna, Tyrpa Aurelia, Widlarz Marek, Ziemla Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tyrała Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Brzeźnicy, Brzeźnica − KRS 0000142275
 2. Bank Spółdzielczy W Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska − KRS 0000106970
 3. Bene Factum, Kalwaria Zebrzydowska − KRS 0000320063
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kalwaria Zebrzydowska − KRS 0000174545
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Izdebniku, Izdebnik − KRS 0000007294
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Stanisławiu Dolnym., Stanisław Dolny − KRS 0000020846
 7. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa − KRS 0000207447
 8. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział W Krakowie, Kraków − KRS 0000203344

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Lanckorona, Lanckorona
  1). Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy, obejmująca podstawowe usługi: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Urzędzie Gminy Lanckorona, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie, - realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, - realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzenie stanu salda na koniec miesiąca, - zakup czeków, wyciągi bankowe, - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 500 000 złotych, Dwa dni przed czynnością zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym lub ulokowania środków na lokatach krótkoterminowych będą brane faktyczne stawki WIBOR-u i WIBID-u. - przyjmowanie lokat jednodniowych, /nocnych/, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, - usługa typu home-banking na 6-ciu stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji, - w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne bank prowadził będzie na terenie siedziby gminy filię lub punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz bankomat.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012
  Zamawiający: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska
  I. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Kredyt zostanie wypłacony w 1 transzy w terminie do 19 grudnia 2012 r. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu wypłaty kredytu do 31 grudnia 2012 r. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2020 z dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spłata rat kapitału: 1) I rata 31.01.2013 r. - 50 000,00 zł; 2) II rata 30.04.2013 r. - 50 000,00 zł; 3) III rata 31.07.2013 r. - 50 000,00 zł; 4) IV rata 31.10.2013 r. - 50 000,00 zł; 5) V rata 31.01.2014 r. - 50 000,00 zł; 6) VI rata 30.04.2014 r. - 50 000,00 zł; 7) VII rata 31.07.2014 r. - 50 000,00 zł; 8) VIII rata 31.10.2014 r. - 50 000,00 zł; 9) IX rata 31.01.2015 r. - 75 000,00 zł; 10) X rata 30.04.2015 r. - 75 000,00 zł; 11) XI rata 31.07.2015 r. - 75 000,00 zł; 12) XII rata 31.10.2015 r. - 75 000,00 zł; 13) XIII rata 31.01.2016 r. - 75 000,00 zł; 14) XIV rata 30.04.2016 r. - 75 000,00 zł; 15) XV rata 31.07.2016 r. - 75 000,00 zł; 16) XVI rata 31.10.2016 r. - 75 000,00 zł; 17) XVII rata 31.01.2017 r. - 125 000,00 zł; 18) XVIII rata 30.04.2017 r. - 125 000,00 zł; 19) XIX rata 31.07.2017 r. - 125 000,00 zł; 20) XX rata 31.10.2017 r. - 125 000,00 zł; 21) XXI rata 31.01.2018 r. - 125 000,00 zł; 22) XXII rata 30.04.2018 r. - 125 000,00 zł; 23) XXIII rata 31.07.2018 r. - 125 000,00 zł; 24) XXIV rata 31.10.2018 r. - 125 000,00 zł; 25) XXV rata 31.01.2019 r. - 125 000,00 zł; 26) XXVI rata 30.04.2019 r. - 125 000,00 zł; 27) XXVII rata 31.07.2019 r. - 125 000,00 zł; 28) XXVIII rata 31.10.2019 r. - 125 000,00 zł; 29) XXIX rata 31.01.2020 r. - 125 000,00 zł; 30) XXX rata 30.04.2020 r. - 125 000,00 zł; 31) XXXI rata 31.07.2020 r. - 125 000,00 zł; 32) XXXII rata 31.10.2020 r. - 125 000,00 zł; Łącznie: 3 000 000,00 zł. Okres spłaty kapitału od 31 stycznia 2013 r. do 31 października 2020 r. zgodnie z podanym wyżej harmonogramem spłat rat kapitałowych. Spłata odsetek miesięcznie, do ostatniego roboczego dnia miesiąca, począwszy od grudnia 2012 r. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty. II Waluta kredytu: PLN. III Naliczanie odsetek - tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. IV Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. V Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy. VI Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 3M (stawka WIBOR 3 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek). Dla celów przetargu należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 23 listopada 2012 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. VII Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. VIII Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminu wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. IX Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu w każdym momencie bez naliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 2) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu. X Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału. XI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XII Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. XIII Miejsce realizacji: Kalwaria Zebrzydowska
 3. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 600 000 złotych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2012.
  Zamawiający: Urząd Gminy Lanckorona, Lanckorona
  1/. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie
  1 600 000 złotych. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2012.
  Kwoty i terminy uruchomienia transz kredytu:
  28.09.2012 roku - 1 000 000 złotych
  31.10.2012 roku - 600 000 złotych
  Razem - 1 600 000 złotych.
  Okres spłaty kredytu - 63 miesięcy /5 lat i 3 miesięcy/
  Spłata rat kapitału:
  I rata 30.09.2014 r - 100 000 złotych
  II rata 31.03.2015 r - 100 000 złotych
  III rata 31.03.2016 r - 200 000 złotych
  IV rata 31.03.2017 r - 300 000 złotych
  V rata 30.06.2017 r - 300 000 złotych
  VI rata 30.09.2017 r - 300 000 złotych
  VII rata 31.12.2017 r - 300 000 złotych
  Razem: - 1 600 000 złotych
  4. Termin wykonania zamówienia:
  Od dnia 28.09.2012 roku do 31.10.2012 roku tj:
  28.09.2012 roku - 1 000 000 złotych
  31.10.2012 roku - 600 000 złotych
  Razem - 1 600 000 złotych.
 4. zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 500 000 złotych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2011
  Zamawiający: Urząd Gminy Lanckorona, Lanckorona
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie
  1 500 000 złotych. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2011.

  Kwoty i terminy uruchomienia transz kredytu:

  31.07.2011 roku - 1 000 000 złotych
  15.09.2011 roku - 500 000 złotych
  Razem - 1 500 000 złotych.
  Okres spłaty kredytu - 65 miesięcy (5 lat i 5 miesięcy)

  Spłata rat kapitału:
  I rata 30.09.2013 r - 100 000 złotych
  II rata 30.09.2014 r - 100 000 złotych
  III rata 30.09.2015 r - 200 000 złotych
  IV rata 31.12.2015 r - 200 000 złotych
  V rata 30.09.2016 r - 450 000 złotych
  VI rata 31.12.2016 r - 450 000 złotych
  Razem: - 1 500 000 złotych

  4. Termin wykonania zamówienia:

  Od dnia 31.07.2011 roku do 15.09.2011 roku tj:
  31.07.2011 roku - 1 000 000 złotych
  15.09.2011 roku - 500 000 złotych
  Razem - 1 500 000 złotych.
 5. Bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Lanckorona, Lanckorona
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy, obejmująca podstawowe usługi:
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Urzędzie Gminy Lanckorona,
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie,
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie,
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie,
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie,
  - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie,
  - realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym,
  - realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych,
  - potwierdzenie stanu salda na koniec miesiąca,
  - zakup czeków,
  - wyciągi bankowe
  - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 300 000 złotych,
  Dwa dni przed czynnością zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym lub ulokowania środków na lokatach krótkoterminowych będą brane faktyczne stawki WIBOR-u i WIBID-u.
  - przyjmowanie lokat jednodniowych, /nocnych/, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych,
  - usługa typu home-banking na 6-ciu stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji,
  2/. Zamawiający wymaga, aby bank posiadał na terenie siedziby gminy filię lub punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy
  i prowadził go przez okres obowiązywania umowy.
  3/. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojego punktu w siedzibie gminy, to w terminie jednego miesiąca uruchomi taki punkt lub filię i prowadził go będzie przez okres prowadzenia umowy.

Inne osoby dla Czerwińska Małgorzata Maria (61 osób):