Kogo reprezentuje osoba

Deptuła Jennette Michelle

w KRS

Jennette Michelle Deptuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jennette
Drugie imię:Michelle
Nazwisko:Deptuła
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Kadzidło (Mazowieckie)
Przetargi:35 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Deptuła Maria, Deptuła Stanisław, Deptuła Wiktor Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stacja Paliw-deptuła Sp. J., Kadzidło − KRS 0000011045
 2. Stowarzyszenie Piłkarskie Kurpik Kadzidło, Kadzidło − KRS 0000294081

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Dostawa oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Część 1. Dostawa oleju opałowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości ok. 47 000 litrów do następujących placówek oświatowych na terenie gminy Przasnysz, zwanych Odbiorcami: a) Zespół Szkół w Lesznie – ok. 13 000,00 litrów b) Zespół Szkół w Nowej Krępie – ok. 18 000,00 litrów c) Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie – Mchowo ok. 6 000,00 , Obrąb ok. 10 000,00 litrów Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV ) 09135100 – 5 olej opałowy 2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości kupionego oleju opałowego. 3. W poszczególnych placówkach oświatowych znajdują się zbiorniki na olej opałowy o pojemności: - Zespół Szkół w Nowej Krępie - 6 000,00 litrów - Zespół Szkół w Lesznie - 8 000,00 litrów - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie – Mchowo - 4 800,00 litrów, Obrąb - 4 500,00 litrów. 4. Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe dla gatunku L-1, tj. nie gorsze niż: Wymagane parametry oleju opałowego 1. Wartość opałowa nie niższa niż 42600 kJ/kg 2. Temp. zapłonu nie niższa niż 56 oC 3. Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż 0,860 g/ml 4. Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 oC 5. Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż 6,00 mm2/s 6. Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 7. Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) 8. Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 9. Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż 0,3 %(m/m) 10. Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż 0,01 %(m/m) 11. Barwa czerwona * Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1054). 5. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb placówek oświatowych, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Dyrektorów w/w placówek, określającego ilość oraz miejsce dostawy. 6. Zamówienia częściowe będą przekazywane przez Dyrektorów do Wykonawcy w formie telefonicznej. 7. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką , pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 metrów. 8. Olej opałowy musi być dostarczany do kotłowni placówek oświatowych w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00. 9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Dyrektorów zamówienia częściowego. 10. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora wad lub braków oleju opałowego, Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wad lub braków odbierze na własny koszt wadliwy olej opałowy i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, bądź uzupełni w tym terminie braki ilościowe oleju. 11. Odbiorca zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca. 12. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazania przepływomierza. Część 2. Dostawa ekogroszku i węgla kostki Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego na potrzeby kotłowni c.o. przy Zespole Szkół w Bogatem, oraz kotłowni c.o. Oddziałów Przedszkolnych w Dobrzankowie i Karwaczu na okres 2017 roku. W oparciu o roczne zużycie zapotrzebowanie wynosi ok. 60 ton ekogroszku i ok. 10 ton węgla kamiennego kostki (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tej ilości w zależności od warunków pogodowych). Dostawy węgla realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez Dyrektora placówki oświatowej. Wymagane jest przedłożenie certyfikatu jakości węgla przez oferenta przy dostawie. Wymagany jest bezpłatny dowóz i rozładunek towaru do siedziby placówki oświatowej, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ilości dostawy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel: Węgiel kamienny ( ekogroszek ), energetyczny, Granulacja 6 - 25 mm - wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg - niska spiekalność ( RI < 10 ) - zawartość popiołu < 6 % - zawartość siarki < 0,9 % - niska emisja gazów cieplarnianych Węgiel kostka, - wartość opałowa – powyżej 25 MJ/kg - zawartość popiołu - 2-4 % - zawartość siarki - 0,3 – 0,6 %.
 2. Dostawy oleju napędowego do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w łącznej ilości do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) dm3 w 2017 roku
  Zamawiający: Gminna Jednostka Usług Komunalnych, Łyse
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 590:2005 w ilości – 50 000 dm3 (pięćdziesiąt tysięcy). 2. Zamawiający podał maksymalną ilość planowanych dostaw oleju napędowego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z odbioru maksymalnie do 50 % zamawianego paliwa bez podawania przyczyn oraz bez prawa do dodatkowych roszczeń ze strony wykonawcy realizującego zamówienie. 4. Dostawy mają być realizowane do zbiorczego dystrybutora oleju napędowego o pojemności 5 000 dm3, stanowiącego własność zamawiającego, znajdującego się na terenie miejscowości Łyse – ul. Chętnika, z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska oraz przepisów BHP. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV - 09134100-8 OLEJ NAPĘDOWY. Wymagania stawiane wykonawcy: 5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Sukcesywna dostawa będzie realizowana bezpośrednio do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w przewidywanych jednorazowych dostawach w ilości od 2 000 do 5 000 dm3 na podstawie zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa 7. Paliwo musi spełniać wymagania norm. Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). Za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniej jakości dostarczanego paliwa odpowiada wykonawca, który jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze szkodami powstałymi na skutek wadliwości dostarczanego paliwa. 8. Rozliczenia wielkości dostaw oraz płatności będą każdorazowo opierane o przeliczeniową objętość dostawy paliwa o temperaturze 15 stopni Celsjusza.
 3. : Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w 2017 r.
  Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Ostrołęka
  Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w 2017 r.
  Sukcesywny zakup paliw i olejów silnikowych do samochodów, ciągników i sprzętu drogowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON oraz olejów silnikowych do 31.12.2017 r. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje szacunkowy zakup paliwa w podziale na zadania :

  Zadanie Nr 1- Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2,
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7100 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów

  Zadanie Nr 2- Obwód Drogowo – Mostowy w Kadzidle i Myszyńcu
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8100 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8700 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów

  2.Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
  3. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego opustu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu).
  4. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
  5. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 1853).
  6. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
  7. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,
  zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Czarnia
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 100 000 l oleju opałowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 /przetwory naftowe - oleje opałowe/ dla gatunku L-1
 5. dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie , gm. Kadzidło
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, Dylewo
  dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie , gm. Kadzidło
 6. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na zadania: Zadanie Nr 1- Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2 Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle oraz Myszyńcu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na zadania:
  Zadanie Nr 1- Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2
  Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle oraz Myszyńcu
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :
  Zadanie Nr 1
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
  Zadanie Nr 2
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
 7. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
  Zamawiający: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważny do kotłowni budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu w ilości 50 000 litrów. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać warunki określone z Polską Normą. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20 % , uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.Z powodu braku po stronie Zamawiającego możliwości magazynowania, realizacja zamówienia będzie następować w kilku dostawach, w zależności od potrzeb.Dostawy będą odbywały się na podstawie składanych zamówień w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 C. Wykonawca będzie dostarczał olej grzewczy własnym transportem na swój koszt. Wykonawca zobowiązany będzie okazywać certyfikat (świadectwo) jakości dostarczonego oleju przy każdej dostawie.
 8. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 134 660 dm3 liczonej w temperaturze referencyjnej 15ºC dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 3. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania: Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy Łyse: - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach, ul. St. Konwy 1, 07-436 Lipniki - Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych, ul. Kościelna 19,07-437 Łyse - Ochotnicza Straż Pożarna w Łączkach, Łączki 103, 07-438 Zalas - Szkoła Podstawowa w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Publiczne Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Zespół Szkół w Lipnikach, ul. Ks. Kan. E. Sierbińskiego 30, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas 1, 07-438 Zalas, w terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 8 - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 8 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji, stosownie do treści art. 34 ust. 5 ustawy Pzp; dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. 5. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. 6. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 9. Dostawy oleju napędowego do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w łącznej ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) dm3w okresie: od dnia 16 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r
  Zamawiający: Gminna Jednostka Usług Komunalnych, Łyse
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 590:2005 w ilości - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) dm3 2. Zamawiający podał maksymalną ilość planowanych w dostaw oleju napędowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z odbioru maksymalnie do 50 % zamawianego paliwa bez podawania przyczyn oraz bez prawa do dodatkowych roszczeń ze strony wykonawcy realizującego zamówienie. 3. Dostawy maja być realizowane do zbiorczego dystrybutora oleju napędowego o pojemności 5000 dm3, stanowiącego własność Zamawiającego, znajdującego się na terenie miejscowości Łyse - ul. Chętnika, z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska oraz przepisów BHP 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV - 09134100-8 olej napędowy 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Sukcesywna dostawa będzie realizowana bezpośrednio do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w przewidywanych jednorazowych dostawach w ilości od 2 000 do 5 000 dm3 na podstawie zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. 6. Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa 7. Paliwo musi spełniać wymagania norm. Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. rok 2013 poz. 1058).Za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniej jakości dostarczanego paliwa odpowiada wykonawca, który jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze szkodami powstałymi na skutek wadliwości dostarczanego paliwa. 8. Rozliczenia wielkości dostaw oraz płatności będą każdorazowo opierane o przeliczeniową objętość dostawy paliwa o temperaturze 15 stopni Celsjusza
 10. Dostawa oleju opałowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu, Przasnysz
  Olej opałowy będzie dostarczany dla potrzeb:
  1. kotłowni lokalnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zawodzie 70 do zbiorników kotłowni , szacunkowa ilość oleju opałowego: 17 000 litrów i recyklera mieszanki asfaltowej na terenie bazy sprzętowo - magazynowej zamawiającego przy ul. Leszno 47, do zbiorników (beczek), szacunkowa ilość oleju opałowego: 1 000 litrów (umowa ze spółką).
  2. kotłowni lokalnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szpitalna 15 (administrowana przez zamawiającego), do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego : 12 000 litrów. Umowa zostanie zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Szpitalna 15, 06-300 Przasnysz, w imieniu której występuje administrator.
  3. kotłowni lokalnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szosa Ciechanowska 13 (administrowana przez zamawiającego), do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego: 8 000 litrów. Umowa zostanie zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 Przasnysz, w imieniu której występuje administrator.
  4. kotłowni lokalnej budynku komunalnego ul. Szosa Ciechanowska 6a, do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego: 14 000 litrów. Umowa zostanie zawarta z Miastem Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. Spółka jako zarządca nieruchomości odpowiada za zabezpieczenie dostawy oleju opałowego, przyjęcie i weryfikację faktury, przed przekazaniem jej do Gminy.
  w sezonie grzewczym 2015/2016r
  o parametrach:
  - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
  - zawartość siarki max 0,2%
  - barwa czerwona
  Łączna szacunkowa ilość oleju opałowego lekkiego przewidywana do zamówienia: 52 000 litrów.
 11. Dylewo:dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, Dylewo
  dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im.Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
 12. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec
  Zamawiający: Gmina Myszyniec, Myszyniec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 144 000 dm3 dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec, o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg, 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s, 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC, 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC), 6) Skład frakcyjny, a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v), b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v), 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m), 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m), 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m), 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania. Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów na terenie gminy Myszyniec: Budynek komunalny, ul. dr St. Pawłowskiego 15 07-430 Myszyniec, Ośrodek Rehabilitacji w Myszyńcu, ul. Sienkiewicza 1 07-430 Myszyniec, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Białusny Lasek, 07-430 Myszyniec, Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zalesie, 07-430 Myszyniec, Szkoła Podstawowa w Wydmusach, Wydmusy, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Wykrocie, Wykrot, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Wolkowych, Wolkowe, 07-430 Myszyniec, Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary, 07-430 Myszyniec, w terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 7 do SIWZ - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 7 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 13. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Zadanie Nr 1- Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2
  Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle oraz Myszyńcu

  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :
  Zadanie Nr 1
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
  Zadanie Nr 2
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
 14. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
  Zamawiający: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważny do kotłowni budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu w ilości 50 000 litrów.
  Dostarczony olej opałowy powinien spełniać warunki określone z Polską Normą. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20 % , uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Z powodu braku po stronie Zamawiającego możliwości magazynowania, realizacja zamówienia będzie następować w kilku dostawach, w zależności od potrzeb. Dostawy będą odbywały się na podstawie składanych zamówień w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 C. Wykonawca będzie dostarczał olej grzewczy własnym transportem na swój koszt. Wykonawca zobowiązany będzie okazywać certyfikat (świadectwo) jakości dostarczonego oleju przy każdej dostawie.
 15. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chorzelach na potrzeby grzewcze: a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, b) Publicznego Gimnazjum w Chorzelach, c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Chorzele
  ostawa oleju opałowego 100 000 litrów +/- 20%
 16. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  Przedmiot zamówienia wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : 09135100-5 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 145 800 dm3 liczonej w temperaturze referencyjnej 15ºC dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse, o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 3. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania: Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów na terenie gminy Łyse: - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych, ul. Kościelna 19, 07-437 Łyse - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach, ul. St. Konwy 1, 07-436 Lipniki - Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych, ul. Kościelna 19,07-437 Łyse - Szkoła Podstawowa w Łączkach, Łączki 103, 07-438 Zalas - Szkoła Podstawowa w Szafrankach, Szafranki 33, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Lipnikach, ul. Ks. Kan. E. Sierbińskiego 30, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas 1, 07-438 Zalas W terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 8 - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 8 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji , stosownie do treści art. 34 ust.5 ustawy Pzp ; dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. 5. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. 6. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia
 17. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Czarni.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Czarni, Czarnia
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok 25 000 litrów do Zespołu Szkół w Czarni, o następujących parametrach:
  Olej opałowy lekki L - 1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać
  wymagania: -gęstość w 15° C, max 0,860g na m3, -wartość opałową, min. - 42,6 MJ na kg, -temperatura zapłonu, min. - 56° C, lepkość kinematyczna w 20° C, max. - 6,00 mm2 na , skład frakcyjny: do 250° C destyluje, max. 65 % (V/V), do 350° C destyluje, min. 85 % V/V), - temperatura płynięcia, max. - - 20° C, - pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m), - zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m), - zawartość wody, max. - 200 mg na kg, - zawartość zanieczyszczeń stałych, max. -24 mg na kg, - pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m), - barwa - czerwona,

  Ilość dostawy może być zmniejszona lub zwiększona o około 5 000 litrów w ciągu roku 2014.
 18. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na zadania : Zadanie Nr 1 - Obwodu Drogowo - Mostowego w Ostrołęce oraz ZDP w ul. Lokalna 2 , Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle i Myszyńcu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :
  Zadanie Nr 1
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
  Zadanie Nr 2
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
 19. Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel w ilości około 22 000l do autobusów szkolnych sukcesywnie według potrzeb zamawiającego
 20. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle oraz Myszyńcu na rok 2013
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu
  drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle oraz Myszyńcu na rok 2013
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :

  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 200 litrów
 21. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec
  Zamawiający: Gmina Myszyniec, Myszyniec
 22. Dostawa oleju napedowego Eurodiesel.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 23. dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, Dylewo
 24. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, Rzekuń
 25. Dostawa oleju napędowego Eurodiesel.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 26. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego: - Benzyna bezołowiowa (PB 95) - 8000 litrów - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów - Olej silnikowy - 200 litrów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 27. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3 bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Lipnikach
  Zamawiający: Zespół Szkół w Lipnikach - Publiczne Gimnazjum, Lipniki
 28. Dostawa oleju opałowego w ilości 35 000 dm3 bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Zalasiu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas
 29. Dostawa oleju opałowego w ilości ok 100.000 litrów dla szkół na terenie gminy Baranowo
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
 30. Dostawa oleju napędpwego Eurodiesel
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 31. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu Drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce .
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 32. Dostawa oleju opałowego lekkiegodo placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Siarcza Łąka, Dylewo, Kierzek, Czarnia.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 33. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3. bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Lipnikach
  Zamawiający: Zespół Szkół w Lipnikach - Publiczne Gimnazjum, Lipniki
 34. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3. bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Zalasiu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas
 35. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów słuzbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Dropgowo-Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka

Inne osoby dla Deptuła (128 osób):