Kogo reprezentuje osoba

Deptuła Maria

w KRS

Maria Deptuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Deptuła
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Kadzidło (Mazowieckie)
Przetargi:28 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Deptuła Jennette Michelle, Deptuła Stanisław, Deptuła Wiktor Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stacja Paliw-deptuła Sp. J., Kadzidło − KRS 0000011045
 2. Stowarzyszenie Piłkarskie Kurpik Kadzidło, Kadzidło − KRS 0000294081

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 134 660 dm3 liczonej w temperaturze referencyjnej 15ºC dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 3. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania: Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy Łyse: - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach, ul. St. Konwy 1, 07-436 Lipniki - Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych, ul. Kościelna 19,07-437 Łyse - Ochotnicza Straż Pożarna w Łączkach, Łączki 103, 07-438 Zalas - Szkoła Podstawowa w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Publiczne Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Zespół Szkół w Lipnikach, ul. Ks. Kan. E. Sierbińskiego 30, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas 1, 07-438 Zalas, w terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 8 - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 8 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji, stosownie do treści art. 34 ust. 5 ustawy Pzp; dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. 5. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. 6. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 2. Dostawy oleju napędowego do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w łącznej ilości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) dm3w okresie: od dnia 16 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r
  Zamawiający: Gminna Jednostka Usług Komunalnych, Łyse
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 590:2005 w ilości - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) dm3 2. Zamawiający podał maksymalną ilość planowanych w dostaw oleju napędowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z odbioru maksymalnie do 50 % zamawianego paliwa bez podawania przyczyn oraz bez prawa do dodatkowych roszczeń ze strony wykonawcy realizującego zamówienie. 3. Dostawy maja być realizowane do zbiorczego dystrybutora oleju napędowego o pojemności 5000 dm3, stanowiącego własność Zamawiającego, znajdującego się na terenie miejscowości Łyse - ul. Chętnika, z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska oraz przepisów BHP 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV - 09134100-8 olej napędowy 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Sukcesywna dostawa będzie realizowana bezpośrednio do urządzenia do dystrybucji oleju napędowego w przewidywanych jednorazowych dostawach w ilości od 2 000 do 5 000 dm3 na podstawie zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. 6. Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa 7. Paliwo musi spełniać wymagania norm. Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. rok 2013 poz. 1058).Za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniej jakości dostarczanego paliwa odpowiada wykonawca, który jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze szkodami powstałymi na skutek wadliwości dostarczanego paliwa. 8. Rozliczenia wielkości dostaw oraz płatności będą każdorazowo opierane o przeliczeniową objętość dostawy paliwa o temperaturze 15 stopni Celsjusza
 3. Dostawa oleju opałowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu, Przasnysz
  Olej opałowy będzie dostarczany dla potrzeb:
  1. kotłowni lokalnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zawodzie 70 do zbiorników kotłowni , szacunkowa ilość oleju opałowego: 17 000 litrów i recyklera mieszanki asfaltowej na terenie bazy sprzętowo - magazynowej zamawiającego przy ul. Leszno 47, do zbiorników (beczek), szacunkowa ilość oleju opałowego: 1 000 litrów (umowa ze spółką).
  2. kotłowni lokalnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szpitalna 15 (administrowana przez zamawiającego), do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego : 12 000 litrów. Umowa zostanie zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Szpitalna 15, 06-300 Przasnysz, w imieniu której występuje administrator.
  3. kotłowni lokalnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szosa Ciechanowska 13 (administrowana przez zamawiającego), do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego: 8 000 litrów. Umowa zostanie zawarta ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 Przasnysz, w imieniu której występuje administrator.
  4. kotłowni lokalnej budynku komunalnego ul. Szosa Ciechanowska 6a, do zbiorników kotłowni, szacunkowa ilość oleju opałowego: 14 000 litrów. Umowa zostanie zawarta z Miastem Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. Spółka jako zarządca nieruchomości odpowiada za zabezpieczenie dostawy oleju opałowego, przyjęcie i weryfikację faktury, przed przekazaniem jej do Gminy.
  w sezonie grzewczym 2015/2016r
  o parametrach:
  - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
  - zawartość siarki max 0,2%
  - barwa czerwona
  Łączna szacunkowa ilość oleju opałowego lekkiego przewidywana do zamówienia: 52 000 litrów.
 4. Dylewo:dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, Dylewo
  dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im.Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
 5. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec
  Zamawiający: Gmina Myszyniec, Myszyniec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 144 000 dm3 dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec, o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg, 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml, 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s, 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC, 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC), 6) Skład frakcyjny, a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v), b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v), 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m), 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m), 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m), 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania. Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów na terenie gminy Myszyniec: Budynek komunalny, ul. dr St. Pawłowskiego 15 07-430 Myszyniec, Ośrodek Rehabilitacji w Myszyńcu, ul. Sienkiewicza 1 07-430 Myszyniec, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Białusny Lasek, 07-430 Myszyniec, Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zalesie, 07-430 Myszyniec, Szkoła Podstawowa w Wydmusach, Wydmusy, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Wykrocie, Wykrot, 07-430 Myszyniec, Zespół Szkół w Wolkowych, Wolkowe, 07-430 Myszyniec, Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary, 07-430 Myszyniec, w terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 7 do SIWZ - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 7 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 6. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Zadanie Nr 1- Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2
  Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle oraz Myszyńcu

  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :
  Zadanie Nr 1
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
  Zadanie Nr 2
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8075 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 8500 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
 7. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
  Zamawiający: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważny do kotłowni budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu w ilości 50 000 litrów.
  Dostarczony olej opałowy powinien spełniać warunki określone z Polską Normą. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20 % , uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Z powodu braku po stronie Zamawiającego możliwości magazynowania, realizacja zamówienia będzie następować w kilku dostawach, w zależności od potrzeb. Dostawy będą odbywały się na podstawie składanych zamówień w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 C. Wykonawca będzie dostarczał olej grzewczy własnym transportem na swój koszt. Wykonawca zobowiązany będzie okazywać certyfikat (świadectwo) jakości dostarczonego oleju przy każdej dostawie.
 8. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chorzelach na potrzeby grzewcze: a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, b) Publicznego Gimnazjum w Chorzelach, c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Chorzele
  ostawa oleju opałowego 100 000 litrów +/- 20%
 9. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  Przedmiot zamówienia wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : 09135100-5 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 145 800 dm3 liczonej w temperaturze referencyjnej 15ºC dla jednostek organizacyjnych gminy Łyse, o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 3. Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania: Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów na terenie gminy Łyse: - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych, ul. Kościelna 19, 07-437 Łyse - Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach, ul. St. Konwy 1, 07-436 Lipniki - Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych, ul. Kościelna 19,07-437 Łyse - Szkoła Podstawowa w Łączkach, Łączki 103, 07-438 Zalas - Szkoła Podstawowa w Szafrankach, Szafranki 33, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Lipnikach, ul. Ks. Kan. E. Sierbińskiego 30, 07-436 Lipniki - Zespół Szkół w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse - Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas 1, 07-438 Zalas W terminach i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 8 - zapotrzebowanie na olej opałowy. Podane w załączniku nr 8 ilości oraz terminy mają jedynie charakter poglądowy, a każdorazowa dostawa realizowana będzie na telefoniczne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia w ilości zgodnej z zamówieniem telefonicznym. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji , stosownie do treści art. 34 ust.5 ustawy Pzp ; dopuszcza możliwość dwudziestoprocentowego zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia, zarówno w całości, jak również w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych. 4. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. 5. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. 6. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia
 10. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Czarni.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Czarni, Czarnia
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok 25 000 litrów do Zespołu Szkół w Czarni, o następujących parametrach:
  Olej opałowy lekki L - 1 według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać
  wymagania: -gęstość w 15° C, max 0,860g na m3, -wartość opałową, min. - 42,6 MJ na kg, -temperatura zapłonu, min. - 56° C, lepkość kinematyczna w 20° C, max. - 6,00 mm2 na , skład frakcyjny: do 250° C destyluje, max. 65 % (V/V), do 350° C destyluje, min. 85 % V/V), - temperatura płynięcia, max. - - 20° C, - pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m), - zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m), - zawartość wody, max. - 200 mg na kg, - zawartość zanieczyszczeń stałych, max. -24 mg na kg, - pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m), - barwa - czerwona,

  Ilość dostawy może być zmniejszona lub zwiększona o około 5 000 litrów w ciągu roku 2014.
 11. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na zadania : Zadanie Nr 1 - Obwodu Drogowo - Mostowego w Ostrołęce oraz ZDP w ul. Lokalna 2 , Zadanie Nr 2 - Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle i Myszyńcu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :
  Zadanie Nr 1
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
  Zadanie Nr 2
  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 25 litrów
 12. Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel w ilości około 22 000l do autobusów szkolnych sukcesywnie według potrzeb zamawiającego
 13. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle oraz Myszyńcu na rok 2013
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu
  drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle oraz Myszyńcu na rok 2013
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego :

  - Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 200 litrów
 14. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec
  Zamawiający: Gmina Myszyniec, Myszyniec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego w ilości 133 415 dm3 dla jednostek organizacyjnych gminy Myszyniec, o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg Zamawiany olej napędowy grzewczy dostarczony ma być do jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów na terenie gminy Myszyniec: - Budynek komunalny, ul. dr. St. Pawłowskiego 15 07-430 Myszyniec - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sienkiewicza 1 07-430 Myszyniec - Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zalesie, 07-430 Myszyniec - Szkoła Podstawowa w Wydmusach, Wydmusy, 07-430 Myszyniec - Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku, Białusny Lasek 07-430 Myszyniec - Zespół Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec - Zespół Szkół w Wykrocie, Wykrot, 07-430 Myszyniec - Zespół Szkół w Wolkowych, Wolkowe, 07-430 Myszyniec - Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary, 07-430 Myszyniec
 15. Dostawa oleju napedowego Eurodiesel.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
  przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel w ilości około 22 000l do autobusów szkolnych sukcesywnie według potrzeb zamawiającego.
 16. dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II, Dylewo
  dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 35 000 litrów.
 17. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, Rzekuń
  Przedmiot zamówienia obejmuje: nierytmiczną dostawę oleju napędowego, (letni i zimowy) odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r., a źródłem pochodzenia oleju napędowego będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym, z przeznaczaniem na potrzeby własne do napędu pojazdów mechanicznych z silnikiem wysokoprężnym. Ilość określona jest wielkością, jaką zamawiający zamierza kupić przez okres jednego roku w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5000 litrów. Cysterna dostawcza Wykonawcy powinna być wyposażona w legalizowany licznik przepływu dostarczanego paliwa. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy tj. przez okres jednego roku zakupi od wybranego Wykonawcy następujące ilości paliwa - olej napędowy - 36.000 litrów. Dostawy jednorazowe oleju do zbiornika w partiach ok.5000 tys. litrów , powinny odbywać się średnio co 45 dni. Wielkość dostaw wynika z dotychczas realizowanych zakupów w skali jednego miesiąca i nie należy ich traktować jako ściśle wiążących dla zawieranej umowy. Dokładna ilość będzie wynikać z bieżących potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości ww. paliwa z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń..
 18. Dostawa oleju napędowego Eurodiesel.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel w ilości około 22 000l do autobusów szkolnych sukcesywnie według potrzeb zamawiającego.
 19. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego: - Benzyna bezołowiowa (PB 95) - 8000 litrów - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów - Olej silnikowy - 200 litrów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
  Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu
  drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w
  dyspozycji ZDP w Ostrołęce.
  Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego:

  - Benzyna bezołowiowa (PB 95) - 8000 litrów
  - Olej napędowy (ON) - 4000 litrów
  - Olej silnikowy - 200 litrów
 20. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3 bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Lipnikach
  Zamawiający: Zespół Szkół w Lipnikach - Publiczne Gimnazjum, Lipniki
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg - Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania: Zespół Szkół w Lipnikach, 07- 436 Lipniki, ul. Ks.Kan.E.Sierbińskiego 30 XI - XII/2011 - 15 000 dm3 i I - IV/2012 - 15 000 dm3 - Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. - Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą. - Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia
 21. Dostawa oleju opałowego w ilości 35 000 dm3 bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Zalasiu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas
 22. Dostawa oleju opałowego w ilości ok 100.000 litrów dla szkół na terenie gminy Baranowo
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
 23. Dostawa oleju napędpwego Eurodiesel
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 24. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu Drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce .
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 25. Dostawa oleju opałowego lekkiegodo placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Siarcza Łąka, Dylewo, Kierzek, Czarnia.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Kadzidło
 26. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3. bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Lipnikach
  Zamawiający: Zespół Szkół w Lipnikach - Publiczne Gimnazjum, Lipniki
 27. Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 dm3. bezpośrednio do zbiorników olejowych w Zespole Szkół w Zalasiu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Zalasiu, Zalas
 28. Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów słuzbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Dropgowo-Mostowego w Kadzidle i Myszyńcu będących w dyspozycji ZDP w Ostrołęce
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka

Inne osoby dla Deptuła (121 osób):