Kogo reprezentuje osoba

Dolata Kazimiera

w KRS

Kazimiera Dolata

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimiera
Nazwisko:Dolata
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Tadeusz, Hołubowski Bogusław, Karpińska Bożena Krystyna, Krysztofiak Elżbieta Genowefa, Michno Władysław, Paw Czesława, Styczewska Anna, Szandrowski Władysław, Trzaskowska Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A., Szczecin − KRS 0000145347

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego z przeznaczeniem do prac gospodarczych wykonywanych na terenie lasów miejskich Szczecina
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 5 do SIWZ

  CPV:
  167 00000-2 - ciągniki

  2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
  3. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2016 roku) i bez wad, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
  4. Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.
  5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - w załączniku nr 5, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) sprzętu lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o rozwiązaniach równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.
  6. Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji ciągnika oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC , NNW (proszę o wskazanie firmy ubezpieczeniowej).
  7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
  8. W dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ciągnikiem następujące dokumenty: komplet kluczyków (w tym kpl. zapasowy), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, instrukcję obsługi (w języku polskim), świadectwa homologacji.
  9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pojazdu na warunkach zgodnych z wymogami producenta dostarczonych pojazdów. Odległość stacji serwisowej ciągnika rolniczego od siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km.
  10. Na okoliczność odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół odbioru.
  11. Podczas odbioru Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi pojazdu.
  12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego wad, czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie 14 dni. Koszty związane z przetrzymywaniem sprzętu do chwili odbioru ponosi Wykonawca.
 2. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z wyposażeniem.
  Zamawiający: Gmina Dziwnów, Dziwnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z wyposażeniem, realizowane w ramach projektu pn. Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie dostawy na rzecz Zamawiającego obejmującej:
  a) dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego;
  b) dostawę fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej;
  c) dostawę fabrycznie nowego ładowacza czołowego z łyżką i widłami;
  d) dostawę fabrycznie nowej koparki zawieszanej do ciągnika z łyżką podsiębierną i chwytakową;
  e) szkolenie pracowników eksploatatora oczyszczalni ścieków.
  Wszystkie planowane elementy składowe dostawy muszą być ze sobą funkcjonalnie kompatybilne, muszą mieć parametry techniczne i technologiczne umożliwiające współpracę wszystkich elementów zestawu. Elementy doczepne do ciągnika muszą być dopuszczone przez producenta ciągnika i urządzenia do wzajemnej współpracy. Połączenia techniczne pomiędzy zestawami muszą być połączeniami typowymi dopuszczonymi przez producentów urządzeń tzn. ciągnika i elementów składowych zamówienia. Zabrania się dokonywania przeróbek fabrycznych elementów dostawy w celu dostosowania do współpracy urządzeń.
  2) Skompletowanie, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dostawy, w tym m.in. instrukcji obsługi oraz wszystkich dokumentów koniecznych do prawidłowej eksploatacji urządzeń i korzystania z praw gwarancyjnych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
  3. W związku z możliwością pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat i innych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Dodatkowo, wszystkie nazwy własne użyte w treści SIWZ oznaczają pożądany standard urządzeń, a Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń równoważnych pod warunkiem, że posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych. W takim przypadku Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające urządzenie do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego i wydajnościowego.
  4. Wykonawca przed dostawą urządzeń uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu, składając w tym celu Wniosek zawierający propozycję dostawy urządzenia wraz z dokumentami (opis, parametry, aprobaty, atesty, itp.).
  5. Urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową materię.
  6. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi jednorazowo ryczałtem po odbiorze przez Zamawiającego wszystkich urządzeń wchodzących w skład dostawy.
  W każdym przypadku (siwz wraz z załącznikami) gdzie produkt został opisany poprzez: wskazanie konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, patentów, a zamawiający nie określił dla tego produktu warunków równoważności, to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty jakościowo równoważne (nie gorsze), spełniające równoważne normy, parametry techniczne i standardy.
 3. Dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie.
  Zamawiający: Gmina Banie, Banie
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 1. Ciągnik fabrycznie nowy musi spełniać następujące minimalne parametry: - silnik minimum 4 cylindrowy, - turbodoładowany z intercoolerem chłodzonym cieczą; - moc silnika minimum 107 KM TIER III A; - filtr powietrza dwustopniowy suchy z sygnalizatorem zapylenia; - napęd na dwie osie; - sprężarka powietrza; - błotniki przednich kół; - układ hamulcowy hydrauliczny, tarczowy, mokry; - hamulec ręczny mechaniczny; - skrzynia biegów synchronizowana 40 km/h; - kabina kierowcy z ogrzewaniem i wentylacją, oświetleniem wew., szyber dachem; otwierana szyba tylna, drzwi po obu stronach zamykane na kluczyk; wycieraczka przedniej i tylnej szyby; liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2; spryskiwacz przedniej szyby; - wałek odbioru mocy niezależny 540/1000 obr/min; - blokada mechanizmu różnicowego, układ kierowniczy wspomagany hydro statycznie; - instalacje hydrauliczna i pneumatyczna wyposażone w szybko - złączki; - zaczep transportowy automatyczny z regulowaną pozycją - zaczep dolny rolniczy; - siedzisko operatora pneumatyczne; - instalacja 12 v; oświetlenie główne przód i tył; - światło ostrzegawcze; - zbiornik paliwa zamykany na kluczyk; - gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy; - skrzynia biegów 16/16 z rewersem, z jednostopniowym wzmacniaczem momentu, sterowanym elektrohydraulicznie; - rozdzielacz obiegu wew. dwusekcyjny (4+1); 2 reflektory robocze z przodu; - 3 reflektory robocze z tyłu; blokada mech. różnicowego załączana elektropneumatycznie. 3. Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy musi spełniać następujące parametry - Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5 mm z dwoma wew. przegrodami wzmacniającymi stanowiącymi jednocześnie ograniczenie falowania czynnika + dodatkowy falochron; - pojemność 8000 l na osi pojedynczej; - zbiornik całkowicie cynkowany ogniowo wew. i na zew., - posiadający wskaźnik poziomu napełniania zbiornika; - zbiornik posadowiony na ramie wykonanej z kształtowników zamkniętych z ramą środkową; - instalacja elektryczna 12 V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację; - zabezpieczenie kompresora przed przelaniem poprzez zawór dwukulowy na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem i kranem spustowym; - dwa zawory bezpieczeństwa - nadciśnieniowy oraz podciśnieniowy; - dodatkowy zawór bezpieczeństwa montowany na górze zbiornika; - odolejacz, tłumik hałasu; - dwuprzewodowy układ hamulcowy; - hamulec ręczny postojowy; - wąż 6 cali - długość węża ssawnego 6 m - uchwyty na węże ssące; -trzy króćce: a) prawy zaślepiony; b) lewy wyposażony w zasuwę ręczną 6 c) tylny zaślepiony - główna zasuwa spustowa o średnicy 6 cali sterowana hydraulicznie; - błotniki ocynkowane z chlapaczami; - belka najazdowa; - sprzęganie ciągnika za pomocą dolnego zaczepu hitch 4. Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem.
 4. Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą wieloosiową inna niż lekka, przystosowanych do przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T oraz fabrycznie nowego ładowacza czołowego wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci łyżki prostej i pługu do odśnieżania, spełniającego wymagania zawarte w siwz.
 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci
  Zamawiający: Gmina Wierzchowo, Wierzchowo
  Przedmiotem zamówienia jest : 1. wykonanie robót budowlanych polegających na : a) budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna - osiedle domków ZPD i budynku nr 68 oraz włączenie jej do głównej sieci za przejazdem kolejowym. b) budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Otrzep i włączenie jej do sieci głównej Świerczyna - Otrzep c) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Otrzep wraz z przyłączami do budynków i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3; 2. dostawie zestawu asenizacyjnego, na który składa się wóz asenizacyjny i ciągnik rolniczy
 6. Dostawa ciągnika rolniczego
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) ciągnika rolniczego (kl. w przedziale 60 - 70 KM) - zwanego w dalszej części SIWZ CIĄGNIKIEM. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 i 4 niniejszego działu, szczegółowy opis parametrów technicznych i innego rodzaju minimalnych wymagań Zamawiającego dla oferowanego CIĄGNIKA, w tym wymagań w zakresie wyposażenia określa załącznik nr 1 SIWZ. 2.Zaoferowany CIĄGNIK musi być fabrycznie nowy (nieużywany) i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2012. CIĄGNIK, w tym jego wyposażenie musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu określonych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 j.t. z póz. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262 z późn. zm.). 3.Miejscem dostarczenia Zamawiającemu CIĄGNIKA - zwanym w dalszej części SIWZ Miejscem wydania CIAGNIKA - jest Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku (Polska, woj. Zachodniopomorskie, miejscowość k. Stargardu Szczecińskiego). 4.W zakres dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia wchodzi również: 1)Zaopatrzenie CIĄGNIKA paliwo w ilości niezbędnej do kontynuowania jazdy z Miejsca wydania CIAGNIKA do stacji paliw na terenie Stargardu Szczecińskiego; 2)Zawarcia na rzecz Zamawiającego i wydanie mu umowy ubezpieczenia komunikacyjnego CIAGNIKA (polisy) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia wydania CIAGNIKA Zamawiającemu lub innego dnia wymaganego dla możliwości dokonania rejestracji Ciągnika. Polisa musi być opłacona w całości i wskazywać Zamawiającego jako ubezpieczonego (uprawnionego z dokumentu ubezpieczenia) i uwzględniać następujący pakiet pełny: OC oraz AC. 5.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości na oferowany przez Wykonawcę CIĄGNIK. 6.Przez używane w niniejszej sekcji odwołania się do zwrotu /Dział/ rozumieć należy niniejszą sekcję.
 7. Dostawa maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) Zamawiającemu następujących maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych: 1) Prasy rolnicza do zbioru słomy i siana; 2) Zaprawiarki do nasion. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 2 (dwie) samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ zadaniem). W zakres zadania nr 1 wchodzi dostawa prasy wskazanej w ust. 1 pkt 1) niniejszego działu. W zakres zadania nr 2 wchodzi dostawa zaprawiarki do nasion wskazanej w ust. 1 pkt 2) niniejszego działu. 3. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia maszyn rolniczych używanych, tj. innych niż fabrycznie nowe. 4. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu maszyn rolniczych jest Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku (Polska, woj. Zachodniopomorskie, miejscowość k. Stargardu Szczecińskiego). 5. W zakres przedmiotu zamrowienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanych maszyn rolniczych 6. Przez używane w niniejszej sekcji odwołania się do zwrotu /Dział/ rozumieć należy niniejszą sekcję
 8. Dostawa sprzętu technicznego do badań i uprawy, ważenia i oceny plonów, rozdrabniania, suszenia i mielenia prób oraz prowadzenia doświadczeń w polu
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) Zamawiającemu następującego sprzętu technicznego do badań i uprawy, ważenia i oceny plonów, rozdrabniania, suszenia i mielenia prób oraz prowadzenia doświadczeń w polu: 1) Sieczkarnia (rozdrabniacz, rębak) do prób roślinnych; 2) Wał doprawiający glebę po orce; 3) Wagi do ważenia plonów; 4) Pehametr elektryczny; 5) Cylinderki glebowe; 6) Świdry glebowe; 7) Tester wilgotności materiału roślinnego; 8) Dalmierz laserowy; 9) Taśmy miernicze; 10) Suszarnie laboratoryjne; 11) Młynek laboratoryjny; 12) Opryskiwacz poletkowy ręczny; 13) Tyczki i łaty geodezyjne. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia wskazanego w ust. 1 powyżej na 3 (trzy) samodzielne części (każda część nazywana jest dalej zadaniem). W zakres zadania nr 1 wchodzi sieczkarnia do prób roślinnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego działu. W zakres zadania nr 2 wchodzi wał, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego działu. W zakres zadania nr 3 wchodzą wszystkie sprzęty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 13) niniejszego działu. 3. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, używanego, tj. innego niż fabrycznie nowy (nieużywany). 4. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu sprzetu składającego się na przedmiot zamówienia - jest Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku (Polska, woj. Zachodniopomorskie, miejscowość k. Stargardu Szczecińskiego). 5. Przez używane w niniejszej sekcji odwołania się do zwrotu /Dział/ rozumieć należy niniejszą sekcję.
 9. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej o ładowności min. 6 Mg.
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej o ładowności min. 6 Mg do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 834 04 35. Zamawiający poprzez sformułowanie dostawa przyczepy rozumie sprzedaż, transport na koszt sprzedającego do zamawiającego i wydanie przyczepy ciągnikowej zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru. Odbiór przyczepy u zamawiającego w siedzibie RDW w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński.
 10. Dostawa maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) Zamawiającemu następujących maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych: 1) Siewnik do siewu bezpośredniego; 2) Suszarnia komorowa; 3) Opryskiwacz polowy. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 (trzy) samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ zadaniem). W zakres zadania nr 1 wchodzi siewnik do siewu bezpośredniego wskazany w ust. 1 pkt 1) niniejszego działu. W zakres zadania nr 2 wchodzi suszarnia komorowa wskazana w ust. 1 pkt 2) niniejszego działu. W zakres zadania nr 3 wchodzi opryskiwacz polowy wskazany w ust. 1 pkt 3) niniejszego działu. 3. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia maszyn rolniczych używanych, tj. innych niż fabrycznie nowe (nieużywane). 4. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu maszyn rolniczych - jest Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku (Polska, woj. Zachodniopomorskie, miejscowość k. Stargardu Szczecińskiego). 5. Przez używane w niniejszej sekcji odwołania się do zwrotu /Dział/ rozumieć należy niniejszą sekcję.
 11. Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji 2010
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", Świnoujście
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji 2010, szczegółowe parametry techniczne zawiera dokumentacja przetargowa oraz podpisana umowa.
 12. Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do prac leśnych z ładowaczem i spychaczem czołowym.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno, Choszczno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika z osprzętem dodatkowym - wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w SIWZ dostawa ciągnika z ładowaczem i spychaczem;
 13. Dostawa ciągnika dla ZOiSOK w Leśnie Górnym
  Zamawiający: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Tanowo
  Dostawa ciągnika dla ZOiSOK w Leśnie Górnym
  1. Rok produkcji 2009 fabrycznie nowy (nieużywany)
  2. Silnik
  - moc nominalna nie mniejsza niż 120 KM
  - typ turbodoładowany, chłodzony cieczą
  - ilość cylindrów nie mniejsza niż 4
  - silnik spełniający mim. Normy Euro III

  3. Skrzynia biegów mechaniczna
  - napęd na cztery koła 4 X 4 (4WD)
  - skrzynia biegów synchronizowana

  4. Hydraulika
  - typ
  - rozdzielacz hydrauliczny min. Trzysekcyjny
  - udźwig podnośnika nie mniejszy niż 40 KN
  - wydatek podnośnika hydraulicznego nie mniejsza niż 50 l/min
  - układ pneumatyczny do sterowania hamulcami przyczepy

  5. Wałek odbioru mocy
  - nie mniejszy niż 540/1000 obr./min

  6. Tylny most napędowy
  - hamulce
  - blokada mechanizmu różnicowego

  7. Tylny TUZ
  - dolne ramiona z hakami o udźwigu min. 4000 kg

  8. Zaczep dolny hitch o udźwigu min. 2500kg.

  9. Instalacja elektryczna
  -napięcie 12V
  10. Deska rozdzielcza wyposażona w
  - wskaźnik obrotów
  - licznik Mh
  - wskaźnik paliwa
  - temp. płynu chłodzącego
  - wskaźnik ciśnienia oleju

  11. Przednia oś napędowa
  - załączana elektropneumatycznie
  - hamulce przednie

  12. Układ kierowniczy
  - hydrostatyczny

  13. Błotniki przednie
  14. Siedzenie kierowcy pneumatyczne
  15. Obciążniki przednie min. 300 kg
  16. Obciążniki kół tylnych min. 350 kg
  17. Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją
  18. Gwarancja min. 12 miesięcy
  19. Odległość do serwisu max. 60 km
  20. Instrukcje, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze świadectwa homologacji, certyfikat zgodności CE


  Ładowacz czołowy
  1. Ładowacz czołowy:
  - udźwig min. 1700kg,
  - wys. podnoszenia min. 3700mm,
  - akumulator ciśnieniowy,
  - dodatkowa III funkcja
 14. Dostawa dwóch ciągników rolniczych
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa dwóch ciągników rolniczych

Inne osoby dla Dolata (260 osób):