Kogo reprezentuje osoba

Drewicz Franciszek

w KRS

Franciszek Drewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Franciszek
Nazwisko:Drewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Wałbrzych (Dolnośląskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ptak Jerzy, Zięć Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ptak Jerzy, Zięć Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zięć Halina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Esanit Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000394018
 2. Zakład Techniki Sanitarnej Ekosan Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000121870

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zakład Techniki Sanitarnej Ekosan Drewicz, Ptak, Zięć Sp. J., Wałbrzych − KRS 0000008008

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzych
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu zgodnie z następującą dokumentacją projektową, tj.: - Projekt Budowlany Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu - Projekt Wykonawczy Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu. Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Nr 977/2014 z dnia 08.09.2014r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ulic ulicy Kolonialnej w Wałbrzychu.
 2. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ramach Zadania inwestycyjnego pn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać w budynkach usytuowanych w Wałbrzychu pod następującymi adresami: a) Orkana 52 b) Mieroszowska 16 c) Wałbrzyska 28 d) Wałbrzyska 35 e) Wałbrzyska 36 f) Noworudzka 2 g) Podgórska 13 h) Głuszycka 7 i) Strzegomska 2 j) Strzegomska 2a k) Strzegomska 17 l) Zagórzańska 13 ł) Głuszycka 39 m) Tatrzańska 2 Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siemiradzkiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzych
  Kanalizacja sanitarna Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miedzy ulicami Kasprowicza a Przeskok, w ul. Świdnickiej i od ul. Świdnickiej do ul. 11-go Listopada oraz w ul. Nowy Dom do ul. Kosynierów w Wałbrzychu - ETAP III - sieci kanalizacji sanitarnej miedzy ulicami Kasprowicza a przeskok, jak również Decyzji Nr 405/2012 z dnia 16.08.2012r., udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. W ramach tego zakresu należy wybudować kanalizację o dł. ok. L=115mb wraz z przykanalikami. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa pn.: Projekt Budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ulicami Kasprowicza a Przeskok, w ul. Świdnickiej i od ul. Świdnickiej do ul. 11 Listopada oraz w ul. Nowy Dom do ul. Kosynierów w Wałbrzychu - ETAP III - sieci kanalizacji sanitarnej między ulicami Kasprowicza a Przeskok Załącznik nr 1a - Decyzja Nr 405/2012 z dnia 16.08.2012r., udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych Załącznik nr 1b - Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej pismo znak RO/4314/166/2004 z dnia 25.10.2004r. Załącznik nr 1c - Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 1d - Przedmiar 2 Harmonogram rzeczowo - finansowy Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie do siedmiu dni po podpisaniu umowy..
 4. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w Wałbrzychu
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w Wałbrzychu. Planowany zakres robót: 1. renowacja sieci metodą długiego rękawa - ok. 33 mb, 2. renowacja sieci metodą mieszaną krótkiego i długiego rękawa - ok. 27 mb i 5 szt., 3. naprawa kanalizacji metodą wykopu otwartego - ok. 151 mb, 4. wymiana części istniejących studzienek na nowe z kręgów betonowych fi 1000mm i fi 1200mm, 5. wykonanie nowych studzienek kanalizacji deszczowej fi 400mm z tworzywa sztucznego, 6. wymiana wpustów ulicznych, 7. wykonanie nowych odwodnień liniowych, 8. wykonanie podłączeń wpustów, odwodnień liniowych i pionów spustowych metodą wykopu otwartego - ok. 55mb, 9. naprawa urządzeń na sieci m.in. komór i kominów studni rewizyjnych, montaż płyt odciążających, wymiany i regulacje włazów, 10. usunięcie kolizji, 11. naprawa nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych. Zakres robót objęty zamówieniem należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, uproszczoną dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. W przypadkach niezbędnych, związanych wyłącznie z zakresem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia od gestorów tych sieci w zakresie warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: 1. zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem odcinków wzmocnionych rękawem oraz odcinków przebudowanych), 2. wykonanie i uzgodnienie w odpowiednim organie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 3. stosowania się podczas prowadzenia robót budowlanych do wymagań określonych w SIWZ oraz innych uzgodnień dokonanych z Zamawiającym, 4. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 5. zapewnienie stałego utrzymania czystości i porządku wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 6. wbudowania materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SIWZ, 7. przedstawiania do akceptacji Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem, 8. usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsce wywozu i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki, oraz uzyskać potwierdzenia na piśmie jego wywozu i utylizacji. Dokumentacja z inspekcji TV kanału deszczowego zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. Stan istniejący Z wykonanej kamerą TV inspekcji sieci deszczowej wynika, że istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest siecią o średnicy Dn300 o przekroju kołowym. Są to przewody z rur betonowych, lecz w jednym miejscu występują rury kamionkowe. Istniejące studzienki kanalizacji deszczowej są murowane. Stan techniczny przewodów i studzienek jest bardzo różny. Występują tu m. in. wypłukania spoin, zwiększona chropowatość przewodów, erozje, różnego typu pęknięcia, przecieki, obce obiekty stanowiące przeszkody, liczne osady, drobne korzenie, zawalone odcinki kanałów, popękane odcinki przewodów, gdzie kamera nie mogła się dalej przemieszczać. Wszystkie te nieprawidłowości zostały zarejestrowane w raporcie z inspekcji. Wszystkie istniejące wpusty uliczne wraz z podłączeniami do kanalizacji deszczowej przewidziane są do wymiany. Wszystkie istniejące budynki wyposażone są w piony spustowe, z których część podłączonych jest do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a część sprowadzona na teren. Podłączenia te w granicach danych posesji nie ulegają zmianie, a wymienione będą te części/odcinki podłączeń, które znajdują się w obszarze działki nr 38 (ulica Piaskowa). Szczegółowy opis stanu istniejącego studni rewizyjnych i poszczególnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej znajduje się uproszczonej dokumentacji. Kanał deszczowy jest urządzeniem własnym Zamawiającego, który jest położony w pasie drogi gminnej - ul. Piaskowa. Droga ta zarządzana jest przez Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
 5. Rozbudowa ulicy Obrońców Westerplatte z włączeniem do ulicy Granicznej w Szczawnie-Zdroju (dz. Nr 341, 236/5 obr. 2 Szczawno-Zdrój) - etap I
  Zamawiający: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój, Szczawno Zdrój
  Przedmiotem zamówienia - etapu I - jest wykonanie kanalizacji deszczowej i części drogowej w zakresie jezdni wraz z krawężnikami na długości 70 metrów ul. Westerplatte od posesji nr 27 do włączenia w ul. Graniczną zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 2026/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.). Ulica Graniczna, oświetlenie uliczne i chodniki nie stanowią zakresu etapu I
 6. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego robót:
  wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem wszelkich zgód wynikających z prowadzonych prac oraz przywrócenie terenu objętego robotami do stanu pierwotnego, w tym nawierzchni jezdni i chodnika,
  opracowanie dokumentacji powykonawczej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg:
  a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  b) Dokumentacji projektowej,
 7. Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy i przebudowy dawnego budynku socjalnego na budynek biurowy dla Oddziału UDT w Wałbrzychu przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3A
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
  Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej dla rozbudowy i przebudowy dawnego budynku socjalnego na budynek biurowy dla Oddziału UDT w Wałbrzychu przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3A