Kogo reprezentuje osoba

Duda Bronisław Jan

w KRS

Bronisław Jan Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bronisław
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowski Maciej Wacław, Witkowski Tomasz Adam, Witkowski Wojciech Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowski Marcin Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mtw Security Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000694298
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poraj Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000043430

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Rentier Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Gdańsk − KRS 0000329275

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Ochrona mienia na terenie posesji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Ochrona mienia na terenie posesji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku polegająca na:

  - Całodobowa ochrona fizyczna mienia na terenie posesji przy ul. Mostowej 11 A w Gdańsku przez okres 24 miesięcy, tj. 730 dni kalendarzowych, tj. 17520 godzin.
  - Obsługa telefonu systemowego, znajdującego się w pomieszczeniu dyżurki, w zakresie łączenia rozmów przychodzących z zewnątrz w godzinach pracy Zamawiającego
 2. Ochrona mienia Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia
  Zakres usług w ramach ochrony osób i mienia w Oddziale Regionalnym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni:
  Część I zamówienia - Ochrona fizyczna budynku biurowego przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 w Gdyni.
  Zakres usługi dotyczący ochrony fizycznej:
  1. Jeden posterunek 24 godziny dwu lub 3 zmianowy
  2. Całodobowa ochrona fizyczna obiektu tj. budynku biurowego przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 o charakterystyce:
  a) Ilość kondygnacji:
  - podziemna - 1
  - nadziemne - 5 (parter + 4 piętra)
  b) Klatki schodowe 2:
  - B - wejście nieczynne,
  - A - wejście do części biurowej;
  c) Powierzchnia użytkowa całego budynku - 5 261,14 m2
  d) Instalacje wewnętrzne:
  - wodociągowo - kanalizacyjna,
  - elektryczna,
  - centralnego ogrzewania,
  - piony zasilania hydrantów wewn. ppoż,
  - telefoniczna,
  - sieci informatyczna Oddziału WAM i Oddziału AMW.
  e) W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe. 3 336,28 m2:
  - Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro;
  - Agencji Mienia Wojskowego - IV piętro;
  - Stowarzyszenia płetwonurków - II piętro (pomieszczenie nr 201).)
  Ochrona ma polegać na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w rejonie obiektu a w tym:
  a) całodobowej fizycznej ochronie budynku zgodnie z instrukcją działania ochrony;
  b) udzielania informacji interesantom wchodzącym do budynku;
  c) monitoring funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, których awaria lub niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do szkód (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, alarmowo - monitorujące itp.) oraz reagowanie (w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od daty aktywowania) na zaistniałe wydarzenia tj. podjecie działań zgodnie z instrukcją takich jak:
  - powiadomienie centrum alarmowego i wezwanie własnej grupy interwencyjnej,
  - likwidacja awarii (w miarę możliwości),
  - zabezpieczenie mienia przed skutkami awarii,
  - zawiadomienie odpowiednich firm realizujących zadania konserwatorskie i osób funkcyjnych WAM (zgodnie z instrukcją),
  - po otrzymaniu sygnału podjęcie interwencji w budynku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej celem:
  - udaremnienia włamania, napadu kradzieży, dewastacji lub fizycznego odparcia ataku,
  - zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia pracowników placówki,
  - zawiadomienia Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz wskazanych osób spośród pracowników Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem,
  - udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym.
  Szczegółowy zakres działania ochrony określi instrukcja uzgodniona między stronami stanowiąca załącznik do podpisanej umowy.
  2. Wymagania dotyczące agentów ochrony:
  a) wiek do 60 lat;
  b) posiadanie przez agentów ochrony licencji pracownika ochrony minimum I stopnia (dotyczy części 1 zamówienia);
  3. Obowiązkowe wyposażenie agenta ochrony:
  a) pilot antynapadowy, którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje powiadomienie centrum alarmowego i wezwanie własnej grupy interwencyjnej (sprawdzenie poprawności działania przycisku należy wykonywać dwa razy w miesiącu w obecności upoważnionego pracownika WAM sporządzając notatkę w książce ochrony);
  b) telefon komórkowy z możliwością odbierania i nawiązywania połączeń;
  c) jednolity, estetyczny, czysty ubiór firmowy stosowny do pory roku;
  d) latarka.
  4. Podstawowe obowiązki agenta ochrony:
  a) ochrona mienia zleceniodawcy przed włamaniem i kradzieżą;
  b) ochrona mienia zleceniodawcy przed pożarem;
  c) sprawowanie nadzoru nad ruchem osobowym na terenie obiektu;
  d) interwencja w przypadku próby naruszenia porządku na terenie obiektu;
  e) dokonywanie dokładnych i systemowych wpisów do książki ochrony oraz sporządzanie raportów;
  f) postępowanie zgodnie z Instrukcją ochrony obiektu.
  5. Dodatkowe obowiązki agenta ochrony:
  a) prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń Oddziału Regionalnego WAM oraz ich wydawanie osobom upoważnionym i ich przyjmowanie;
  b) prowadzenie książki dyżurów wydanej przez Oddziału Regionalny WAM;
  c) wykonywanie innych poleceń wydawanych przez upoważnionego pracownika Oddziału Regionalnego WAM związanych z bezpieczeństwem ochranianego obiektu.
  Część 2 zamówienia - Ochrona fizyczna nieruchomości w Ustce o charakterystyce jak niżej:
  - działka 1198/3 o pow. 1,5871 ha, 26 obiektów kubaturowych - kompleks wojskowy nr K-5331, dotychczasowe przeznaczenie - ośrodek wypoczynkowy, obecnie nieużytkowany.
  Zakres usługi dotyczący ochrony fizycznej:
  1. Jeden posterunek całodobowy - 1-osobowy dwu lub trzyzmienny.
  Całodobowa ochrona fizyczna kompleksu nieruchomości nieczynnego ośrodka wczasowego w Ustce przy ul. Uroczysko o charakterystyce:
  Ustka-Uroczysko: - działka 1198/3 o pow. 1,5871 ha, 26 obiektów kubaturowych - kompleks wojskowy nr K-5331, dotychczasowe przeznaczenie - ośrodek wypoczynkowy. Ochrona do czasu zbycia nieruchomości.
  2. Ochrona ma polegać na zabezpieczeniu obiektów przed dostępem osób niepowołanych i zapewnieniu jego nienaruszalności a w tym:
  a) całodobowej fizycznej ochronie obiektu;
  b) nadzór nad funkcjonowaniem instalacji i urządzeń technicznych, których awaria lub niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do szkód (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, oraz reagowanie na zaistniałe wydarzenia tj. podjecie działań zgodnie z instrukcją takich jak:
  - zabezpieczenie ochranianego mienia przed skutkami awarii urządzeń technicznych i skutkami klęsk żywiołowych a przede wszystkim przed zagrożeniem pożarowym (w miarę możliwości),
  - zawiadomienie osób funkcyjnych WAM o powstałych zagrożeniach i wydarzeniach zagrażających ochranianemu mieniu.
  Szczegółowy zakres działania ochrony określi instrukcja uzgodniona między stronami stanowiąca załącznik do podpisanej umowy.
  3. Wymagania dotyczące agentów ochrony:
  a) wiek do 60 lat;
  4. Obowiązkowe wyposażenie agenta ochrony:
  a) pilot antynapadowy, którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje powiadomienie centrum alarmowego i wezwanie własnej grupy interwencyjnej (sprawdzenie poprawności działania przycisku należy wykonywać dwa razy w miesiącu sporządzając notatkę w książce ochrony);
  b) telefon komórkowy z możliwością odbierania i nawiązywania połączeń;
  c) oznakowane, jednolite, estetyczne, czyste ubranie robocze stosownie do warunków pogody i pory roku;
  d) latarka.
  5. Podstawowe obowiązki agenta ochrony:
  a) ochrona mienia Zamawiającego przed włamaniem i kradzieżą;
  b) ochrona mienia Zamawiającego przed pożarem;
  c) sprawowanie nadzoru nad ruchem osobowym na terenie obiektu - prowadzenie ewidencji osób wchodzących na teren obiektu;
  d) interwencja w przypadku próby naruszenia porządku na terenie obiektu;
  e) dokonywanie dokładnych i systemowych wpisów do książki ochrony oraz sporządzanie raportów;
  f) postępowanie zgodnie z Instrukcją ochrony obiektu.
  6. Dodatkowe obowiązki agenta ochrony:
  a) prowadzenie książki dyżurów wydanej przez Oddział Regionalny WAM;
  b) wykonywanie innych poleceń wydawanych przez upoważnionego pracownika Oddziału Regionalnego WAM związanych z bezpieczeństwem ochranianego obiektu.
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia na terenie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rdestowej 65, 67, 69, 71 w Gdyni, polegająca na zapewnieniu kontroli nad infrastrukturą obiektów poprzez ochronę fizyczną wyspecjalizowanych pracowników.
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia na terenie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rdestowej 65, 67, 69, 71 w Gdyni, polegająca na zapewnieniu kontroli nad infrastrukturą obiektów poprzez ochronę fizyczną wyspecjalizowanych pracowników.
  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres:
  Ochrona mienia nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Rdestowej 65, 67, 69, 71 w Gdyni, realizowana w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej. Nieruchomość stanowi teren zabudowany o łącznej powierzchni 33 823 m 2, ogrodzony płotem z siatki stalowej.
  2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, składa się z działek oznaczonych jako:
  1) dz.nr.107/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 2395 m² (zabudowana stacją paliw)
  2) dz.nr.108/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 3850 m² (zabudowana budynkiem pralni)
  3) dz.nr.109/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 2339 m² (zabudowana częścią budynku dostawnego oraz budynkiem kotłowni)
  4) dz.nr.111/97, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 1514m² (część pasa drogowego oraz zabudowana jest częścią budynku dostawnego kotłowni),
  5) dz.nr.112/97, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 891m² (część pasa drogowego - niezabudowana - urządzony plac postojowy)
  6) dz.nr. 99/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 8198 m² (urządzona droga wewnętrzna, na przedmiotowej działce znajduje się budynek portierni)
  7) dz.nr. 100/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 186 m² (zabudowana budynkiem stacji transformatorowej)
  8) dz.nr. 103/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 172 m² (zabudowana zbiornikiem na ścieki technologiczne)
  9) dz.nr. 104/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 9300 m² (zabudowana budynkami: stacji obsługi diagnostycznej, magazynu, budynkiem o funkcji usługowo składowej)
  10) dz.nr. 105/98, k.m. 34, obręb Wielki Kack o pow. 4171 m² ; (zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno składowej)
  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1Y/00017988/9
  Nieruchomość stanowi teren zabudowany o łącznej powierzchni 33 823 m2, ogrodzony płotem z siatki stalowej
  3. Usługa ochrony mienia będzie świadczona całodobowo, siedem dni w tygodniu - w dni robocze, świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
  4. Usługa ochrony obejmuje w szczególności:
  a) obchód nieruchomości wykonywany codziennie przez pracownika ochrony przynajmniej dwa razy między godz. 8:00 a godz. 17:00 oraz co dwie godziny między godz. 17:00 a godz. 8:00,
  b) przeciwdziałanie kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia znajdującego się w budynkach oraz zapewnienie kontroli nad infrastrukturą obiektu,
  c)nie dopuszczanie do przebywania w nocy na terenie chronionej nieruchomosci osób nieupoważnionych
  5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) podejmowania działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu na nieruchomości o której mowa w ust. 1i 2
  2) znajomości numerów telefonów do ekip pogotowia technicznego, służb publicznych typu Policja, Straż Pożarna oraz Departamentu Majątku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim,
  3) informowania Departamentu Majątku Województwa o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.
  4) Respektowania wszelkich uwag, poleceń i wskazówek Zamawiającego dotyczących dozoru, ochrony mienia i budynków objętego przedmiotem zamówienia,
  3) w przypadku kradzieży, ingerencji osób trzecich, bądź innych ważnych sytuacji mających wpływ na stan faktyczny obiektu, niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb publicznych np. Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciela zamawiającego - Dyrektor Departamentu Majątku Województwa, lub osoby jego zastępującej.
  6. Wykonawca będzie prowadził książkę dyżurów, do której będzie wpisywał wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia objętej przedmiotem zamówienia.
  7. W terminie do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usługi, Wykonawca będzie składał Zamawiającemu miesięczną książkę dyżurów, o której mowa w ust.6, prowadzoną w poprzednim miesiącu.
 4. Usługi Ochrony osób i mienia - Adm 9 2009
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, Gdańsk
  Usługi Ochrony osób i mienia w obrębie obiektu szpitala - pawilon 17

Inne osoby dla Duda Bronisław Jan (53 osoby):