Kogo reprezentuje osoba

Duda Cezary Jan

w KRS

Cezary Jan Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Cezary
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysogrocka Korczyńska Agata Agnieszka

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ardasheva Diana, Kiełbasa Andrzej Władysław, Kiełbasa Aneta Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Metria Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000359884
 2. Time - Zaroń Radkiewicz Sp. J., Warszawa − KRS 0000156104

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bilfinger Tebodin Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000094158
 2. Eko-systemy Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000231690

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów
  Zamawiający: Gmina Celestynów, Celestynów
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 64 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w miejscowościach położonych
  na terenie Gminy Celestynów, działających na zasadzie osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczanych do gruntu poprzez studnie chłonne oraz legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą
  PN-EN 12566-3+A1:2009. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Opis rozwiązania W oczyszczalni biologicznej ścieków zastosowano urządzenia typowe pracujące w technologii SBR wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. Układ oczyszczalni bezwzględnie musi być dwuzbiornikowy, z czego pierwszy zbiornik pełni funkcję osadnika gnilnego, a drugi bioreaktora. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: - przykanalika PVC DN 110 lub PVC DN160 , - rewizji PVC DN 110, - przepływowego osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemności, -
  reaktora biologicznego, - studzienki rozdzielczej, - przepompowni ścieków oczyszczonych lub surowych, - studni rozsączających (odbiornik ścieków oczyszczonych). Oczyszczalnia posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską. Technologia oczyszczania ścieków Oczyszczalnia jest mikrostacją oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającą z wyko-rzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor - Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego). Insta-lacja składa się głównie z dwóch części: pierwotnego osadnika i reaktora SBR. Pierwotny osadnik, znajdujący się w wyższej partii, spełnia następujące funkcje: - magazynuje pierwotny i wtórny osad, -zatrzymuje substancje osadzające się i tworzące zawiesinę, - magazynuje ścieki wchodzące, - służy jako zbiornik buforowy przeznaczony do niwelowania różnic objętości i ładunku przy-chodzących ścieków domowych. Działanie oczyszczalni ścieków jest pilotowane przez mikroprocesor, który steruje kompresorem i elektrozaworami w celu rozdziału prądu powietrza w różnych podnośnikach oraz w systemie napowietrzania przez dyfuzory membranowe. Oczyszczanie substancji organicznych Proces odbywa się w 5. fazach, które następują kolejno po sobie, i które mogą być powtarzane kilka razy dziennie (przeważnie 4 razy na dzień). Faza 1: Doprowadzanie ścieków z osadnika wstępnego do reaktora SBR Ścieki nieoczyszczone przechodzą z osadnika wstępnego do reaktora SBR
  poprzez podnośnik, wykonany tak, aby nie przepompowywać wstępnego osadu. Konstrukcja podnośnika gwarantu-je minimalny poziom wody w osadniku wstępnym bez konieczności stosowania innych zanurzo-nych
  części. Faza 2: Napowietrzanie Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania po-przez dyfuzory membranowe (talerzowe lub rurowe), które są zainstalowane na dnie zbiornika. System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się sprężarki. Proces napowietrzania odbywa się zasadniczo w sposób przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
  - dostarczenie tlenu bakteriom znajdującym się w osadach, co jest niezbędne do przemiany ich materii i do biodegradacji mikroorganizmów; - intensywne mieszanie ścieków i wtórnego osadu. Faza 3: Osadzanie Jest to faza spoczynkowa, w czasie której nie odbywa się żaden proces napowietrzania. Na-gromadzony osad czynny
  ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w górnej części pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące. Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnośnik, którego konstrukcja uniemożliwia przejście osadu flotującego. Zasada jego działania gwarantuje minimalny poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementów. Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego W tej
  fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu wstępnego przy pomocy podnośnika. Po zakończeniu procesu odsysania zaczyna się faza nr 1. Standardowo w ciągu dnia
  odbywają się cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin). Istnieje możliwość dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilości cykli do potrzeb Użytkownika. Dodatkowo istnieje też możliwość ręcznego przestawienia urządzenia na ograniczony czas pra-cy, na przykład w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy znacznie skraca czas
  działania sprężarki. Ważne: Wentylacja komór jest obowiązkowa. Gazy fermentacyjne muszą być odprowadzane poprzez system wentylacji wyposażony w ekstraktor statyczny (na wyposażeniu), umieszczony w odległości minimum 0,40 m powyżej kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydła okiennego lub innej wentylacji. Denitryfikacja Rozpad azotu następuje w wyniku procesu biologicznego poprzez działanie pewnych szczepów mikroorganizmów. Istnieje możliwość włączenia do programu fazy denitryfikacji uzupełniającej. W tym przypadku, wykonuje się krótkotrwałe aktywacje na początku fazy napowietrzania, aby ułatwić mieszanie się ścieków i tym samym pobudzić do działania bakterie denitryfikacyjne, które zmieniają azotany w azot atmosferyczny. Szafa sterownicza Wszystkie mechaniczne i elektryczne części oczyszczalni ścieków są umieszczone w szafie
  ste-rowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnątrz lub wykonanej z tworzywa sztucznego lub betonu do zainstalowania na zewnątrz. Oprócz jednostki sterującej szafa składa się także z innych niezbędnych części napędowych. Elementy szafy sterowniczej Główne elementy to: - cicho działająca sprężarka powietrza, - zespół 4elektrozaworów zapewniający rozpływ powietrza do trzech faz przechodzenia ścieków oraz do napowietrzania ich, - układ sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami, - wentylator chłodzącego powietrza (seryjne wyposażenie szaf ze sprężarką łopatkową), - optyczny alarm informujący o przerwie w dopływie prądu,
  Części składowe jednostki sterującej widoczne na zewnątrz to: - klawiatura sterująca, - dwuwierszowy wyświetlacz LCD wskazujący stan działania i informujący o awariach, - dioda świetlna (lampka kontrolna działania) wskazująca stan działania (zielona/czerwona). Szafy sterownicze Szafa metalowa do instalacji wewnętrznej Szafa
  jest przeznaczona do montażu ściennego. Musi zostać przymocowana do ściany w suchym miejscu, pozbawionym kurzu i dobrze przewiewnym (piwnica lub garaż). Dostarczone zamocowania muszą być najpierw przytwierdzone do tylnej ściany szafy. W pobliżu szafy musi znajdować się gniazdo zasilania 220V (16A). Po prawej stronie szafy znajduje się przewód zasilania wraz z wyłącznikiem i kratka wentylacyjna. Po lewej stronie umieszczone są cztery rowkowane tuleje do podłączenia przewodów giętkich (uwzględnić kod koloru) oraz kratka wentylacyjna. Szafa musi być w każdym momencie łatwo dostępna, a zwłaszcza nigdy nie wolno za-słaniać miejsc poboru powietrza. Oczyszczalnie ścieków działające na prąd trójfazowy 380V muszą być podłączone przez elek-tryka zgodnie z dostarczonym schematem elektrycznym. W tym wypadku należy bezwzględnie przestrzegać kierunku obrotów sprężarki. Szafa sterownicza do instalacji na zewnątrz: 1 Główny wyłącznik 2 Panel sterowania 3 Podstawa z 4. elektrozaworami 4 Sprężarka powietrza 5 Wentylator 6 Połączenie elektryczne 7 Pompa dozująca (opcja) Szafa
  sterownicza przeznaczona do instalacji na zewnątrz musi być zakopana w ziemi, aż do oznakowania znajdującego się na ścianie czołowej. Należy przewidzieć wystarczająco głębokie osadzenie. Szafa musi być osłonięta przed działaniem promieni słonecznych i dostatecznie przewiewna, aby uniknąć przegrzania. Aby umożliwić umieszczenie z tyłu kratki wenty-lacyjnej, należy przewidzieć wolną przestrzeń, co najmniej 10 cm na wysokości kratki. Gdy rozmiary sprężarki są powyżej modelu DT 4.16, należy przewidzieć szafę z betonu. Konieczne jest wykonanie wtedy betonowego cokołu. Pozostałe elementy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków Odbiornik ścieków Rozsączenie oczyszczonych ścieków w gruncie przewidziano jako układ studni rozsączających. Studnie
  rozsączające Studnie rozsączające zostały zaprojektowane z kręgów betonowych dn1000. Dno studni winno posiadać warstwy od góry: - wypełnienie złoża /kamień łamany - 80-100 cm - żwir płukany - 20-40 cm Na terenach z gruntami nieprzepuszczalnymi powinny być montowane z wymianą gruntu w kopcach. Wentylacja wysoka Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji
  wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV Dn110 mm. Zastosować końcówkę wywiewną typu EXTAT. Wentylacja niska W celu
  zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w złożu biologicznym należy zastosować kominek napowietrzający połączony z króćcem wentylacyjnym przy wylocie ścieków z reaktora zgodnie z DTR urządzenia. Przepompownie ścieków Zbiornik przepompowni ścieku surowego i oczyszczonego powinien być wykonany z PEHD o średnicy
  60-80 cm i wysokości minimalnej 200 cm. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie. Przepompownia ścieku surowego powinna być uzbrojona w pompę pływakową z rozdrabniaczem o minimalnej wysokości podnoszenia 8 m. Zasilanie pompy 230 V. Przepompownia ścieku oczyszczonego powinna być uzbrojona w pompę o parametrach jak wyżej bez konieczności posiadania rozdrabniacza. Podłączenie elektryczne Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V należy powierzyć osobie do tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni ścieków należy zasilić w energię elektryczną prądem jednofazowym 230V. Przyłącze należy wykonać kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2. Kable do urządzeń (oczyszczalnia, przepompownia) zaleca się prowadzić po trasach wykopów rur kanalizacyjnych. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalni można umieścić w komorze dmuchawy, a dla przepompowni w górnej części obudowy przepompowni. Miejsce włączenia w instalację
  elektryczną wewnętrzną należy każdorazowo ustalać z właścicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podłączenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. 4. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych. 5. Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 5.1. ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
  Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: - specyfikacje techniczne, - dokumentacja projektowa. 6. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli materiały
  takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania
  opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 8.1. zorganizowania zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po
  zakończeniu robót. 8.2. ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy robotach budowalnych oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i
  prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 8.3. stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.), wymaganiom szczegółowych specyfikacji technicznych; 8.4. na
  każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN; 8.5. zapewnienia ochrony mienia
  znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz BHP; 8.6. pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach: a) częściowych - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni; b) robót zanikających - z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni; c) końcowym - z wyprzedzeniem co
  najmniej 7 dni; 8.7. przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane na wszelkie zastosowane urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 8.9. sporządzenia oraz przekazania inwentaryzacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru robót budowlanych; 8.10. zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów; 8.11. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia oraz za szkody
  wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości; 8.12. szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; 8.13. bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 8.14. przeprowadzenia indywidualnego szkolenia z obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przekazania szczegółowej instrukcji obsługi dla każdego użytkownika opczyszczalni; 8.15. przeprowadzenia prób końcowych (mechanicznej i technicznej) w każdej z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków; 8.16. przeprowadzenia, na żądanie Zamawiającego, przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia, wybraną przez Wykonawcę za zgodną Zamawiającego, badań ścieków surowych i oczyszczonych w 5 wybranych losowo oczyszczalniach ścieków oraz dostarczenia wyników
  tych badań do siedziby Zamawiającego; 8.17. udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad. 9.
  Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych został określony w: - Projekcie budowlanym; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; - Przedmiarze robót; - Profili glebowych; - Rysunków schematycznych; - Profili wysokościowymi; 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
  wszelką dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Całość dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zobowiązania, składają się na przedmiot zamówienia i Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z tymi dokumentami. Wymagania wyszczególnione chociażby w jednym ze wskazanych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: - specyfikacje techniczne, - dokumentacja projektowa, - Przedmiar robót W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu taki stan. 11. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowalnych. 12. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport materiałów na plac
  budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 14. We wszystkich pozycjach, gdzie w SIWZ lub projekcie budowalnym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej czy kosztorysie ofertowym podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne Zamawiający przyjmie technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przez autorów projektów. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić
  całkowitą kompatybilność z urządzeniami i elementami określonymi w dokumentacji projektowej. 15. Wykonawca zapewni materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 16. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia przyszłych robót, w celu zapoznania się ze stanem
  istniejącym i warunkami w jakich będą przeprowadzane roboty objęte przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. 17. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej
  SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W
  przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty budowalne wykonane powojnie w sposób odpowiedni przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 18. Zamawiający zastrzega, iż zakładana liczba planowanych do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków może ulec zmniejszeniu. 19. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie..
 2. Wykonanie prac mających na celu likwidację skutków powodzi polegajacych na remoncie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Siedlcu.
  Zamawiający: Gmina Bochnia, Bochnia
  Wymiana szafy sterowniczo - rozdzielczej - 1szt; Wymiana pomp ściekowych -2szt

Inne osoby dla Duda Cezary Jan (54 osoby):