Kogo reprezentuje osoba

Duda Ewa Maria

w KRS

Ewa Maria Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Duda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Łask (Łódzkie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszczyk Andrzej, Domańska Kamila Sylwia, Janiak Krzysztof, Kowalińska Halina, Kulbat Józef Zenon, Lisiecki Bogdan, Olszewski Jarosław Józef, Sałagacki Marcin, Sowiński Mariusz, Szymczak Arkadiusz, Tomaszewski Władysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziętala Wojciech Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Łask − KRS 0000679731
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000065222
 3. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Okręg Łódź, Łódź − KRS 0000243496
 4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 5. Spółdzielnia Rolnik W Łasku, Łask − KRS 0000151499
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej, Łask − KRS 0000218984
 7. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Łask − KRS 0000198329
 8. Wydawnictwo Nad Wartą Sp. Z O.O. - Zakład Pracy Chronionej, Sieradz − KRS 0000436920
 9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000045146

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Poszanowania Energii S.A. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000063638
 2. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-spożywczego S.A., Wrocław − KRS 0000099256
 3. Eko-region Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000005790
 4. Expo-łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000069123
 5. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łask − KRS 0000174229
 6. Łaska Telewizja Kablowa Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000059582
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. Z O.O.., Łódź − KRS 0000024375
 8. Post-tel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000017658
 9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Żywcu Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Żywiec − KRS 0000290108
 10. Przedsiębiorstwo Usługowe Znaki Wspólne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000014804
 11. Szczecińska Wytwórnia Wódek Polmos S.A., Szczecin − KRS 0000049302
 12. Szybka Kolej Miejska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000206762

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. dostawa wody i odprowadzanie ściekó dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łasku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
  dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla KPP w Łasku
 2. dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb Posterunku Policji w Łasku - Kolumnie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
  dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb Posterunku Policji w Łasku - Kolumnie
 3. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe
  utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w sezonie zimowym 2010/2011 polegające na: -
  usuwaniu i łagodzeniu skutków zimy (opadów śniegu, gołoledzi, odwilży), - oczyszczaniu jezdni, chodników, placów,
  parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych
  zanieczyszczeń, w podziale na zadania: 1.1. Zadanie nr 1 - Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie
  miasta Łask. Zakres rzeczowy świadczonych usług (zadanie 1): a) mechaniczne odśnieżanie i posypywanie ulic
  objętych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejności zgodnie z wykazem (wykaz ulic: załącznik nr 7 do SIWZ) na
  całej długości i szerokości, w tym również zatok autobusowych, postojowych i parkingowych znajdujących się w
  obrębie pasa drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i oznakowanych przejść dla pieszych, b)
  interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego dróg i placów, c) odśnieżanie i
  posypywanie chodników oraz ścieżek rowerowych ujętych w wykazie (załącznik nr 8 do SIWZ), d) utrzymanie
  przystanków komunikacyjnych (lokalizacja - załącznik nr 9 do SIWZ), a w szczególności: - mechaniczne lub ręczne
  odgarnięcie śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie pojawiającej się śliskości przy użyciu materiału
  uszorstniającego z nawierzchni obiektów, - usuwanie nagromadzonego śniegu z dachów wiat przystankowych, -
  gromadzenie odgarniętego śniegu na pryzmach w miejscach, gdzie nie będą stanowiły przeszkody dla pieszych, e)
  załadunek i wywóz śniegu, f) oczyszczanie jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z
  pozostałości po prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń. Do czynności
  związanych z oczyszczeniem po akcji zimowej należy wstępne ręczne zebranie piasku i innych zanieczyszczeń, a
  następnie mechaniczne doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynności powyższe należy wykonać na terenach
  podanych w załączniku Nr 10 do SIWZ. 1.2. Zadanie nr 2- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw wg
  załącznika nr 11 do SIWZ. Zakres rzeczowy świadczonych usług (zadanie 2): a) bieżące mechaniczne odśnieżanie
  oraz odśnieżanie wraz z posypywaniem dróg objętych zimowym utrzymaniem (zgodnie z załączonym wykazem) na
  całej długości i szerokości (przyjmuje się 6 m szerokości), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i
  oznakowanych przejść dla pieszych, b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez
  Zamawiającego dróg na całej długości i szerokości, c) odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników we wsiach
  Wiewiórczyn i Okup Mały. 2. Metody zwalczania skutków zimy: a) likwidacja śliskości polegająca na usuwaniu
  gołoledzi i zlodowaceń poprzez posypywanie piaskiem (chodniki i drogi o nawierzchni z kostki) oraz mieszanką piaskowo-solną (pozostałe drogi). Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość zużytych materiałów do
  występujących warunków pogodowych w celu uzyskania skutecznego efektu. Stosowanie materiałów
  uszorstniających odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.
  w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i
  placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960); b) usuwanie śniegu (warstwa powyżej 5 cm), poprzez zgarnianie pokrywy
  śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze jezdni za pomocą pługów śnieżnych. Zgarnięty śnieg nie może
  uniemożliwiać spływu wody do wpustów deszczowych i dostępu do przejść dla pieszych. 3. Pojazdy samochodowe
  używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w
  ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
  drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). 4. Określenie czasu przystąpienia do wykonania usługi
  objętej zamówieniem: 4.1. Zadanie nr 1 a) Na ulicach wskazanych do zimowego utrzymania w pierwszej kolejności,
  usługi objęte zamówieniem będą wykonywane w ciągu 0,5 h od wystąpienia złych warunków na drogach,
  uniemożliwiających płynną komunikację samochodową na terenie miasta. Decyzja o podjęciu działań należy do
  Wykonawcy. b) Na pozostałych ulicach objętych zimowym utrzymaniem wykonywanie usług będących przedmiotem
  zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poleceniami osoby koordynującej akcję zimowego utrzymania -
  pracownika Urzędu Miejskiego. c) Na chodnikach i ścieżkach rowerowych wskazanych do zimowego utrzymania
  usługi objęte zamówieniem będą wykonywane w ciągu 0,5 h od wystąpienia złych warunków na drogach,
  uniemożliwiających swobodny i bezpieczny ruch pieszych na terenie miasta. Decyzja o podjęciu działań należy do
  Wykonawcy. d) Na przystankach komunikacyjnych wskazanych do utrzymania usługi objęte zamówieniem należy
  wykonywać na bieżąco, w zależności od potrzeb tak, by skutecznie osiągnąć pożądany efekt, jakim jest
  oczyszczenie nawierzchni obiektów. e) Wywóz śniegu będzie następował w terminie wskazanym przez
  Zamawiającego po protokolarnym obmiarze jego ilości. f) Do oczyszczania jezdni, chodników, placów, parkingów i
  zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń
  należy przystąpić po zakończeniu akcji zimowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4.2. Zadanie nr 2 - w
  ciągu 0,5 h od wystąpienia niekorzystnych warunków na drodze/chodniku lub zgłoszenia przedstawiciela
  Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych. 6.
  Wykonawca jest zobowiązany do składania meldunków niezwłocznie po rozpoczęciu i zakończeniu prac związanych z
  akcją zimową (dot. zarówno interwencji podjętych samodzielnie przez Wykonawcę, jak i wskazanych przez
  Zamawiającego). Meldunki należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail osób koordynujących zadanie nr 1
  i 2. 7. Meldunki, o których mowa w punkcie 6 będą podstawą do wypełnienia Rejestru wykonanych usług podczas
  prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Łask (załącznik nr 12 do SIWZ). 8. Rejestr wykonanych usług podczas
  prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Łask (załącznik nr 12 do SIWZ) należy dostarczyć Zamawiającemu na 7
  dni przed wystawieniem faktury celem jego zatwierdzenia. 9. W zależności od warunków atmosferycznych ilość
  zleconych prac może różnić się od wskazanej w formularzu cenowym stanowiącym podstawę wyceny. Ilości podane
  w formularzu cenowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb, do wysokości kwoty określonej
  w umowie. 10. Zamawiający może zlecić, w zależności od potrzeb, interwencyjne wykonanie prac (wyjazdy
  pojedyncze). Rozliczenie tych robót odbywać się będzie wg stawki godzinowej pracy sprzętu i ilości
  przepracowanych godzin. W tym celu należy w formularzu cenowym podać 2 jednostki sprzętowe, które będą użyte
  przy robotach interwencyjnych (poz. 8,9). W ten sam sposób będą rozliczane roboty przy odśnieżaniu i likwidacji
  śliskości na parkingach nieleżących w pasach drogowych dróg gminnych. Rozpoczęcie wykonywania tych usług musi
  nastąpić najpóźniej w ciągu 0,5 godziny od wydania dyspozycji przez Zamawiającego. 11. Wykonawca dostarczy
  wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
 4. Remont drogi gminnej nr 103195E (ul. Akacjowej) w Okupie Małym na odcinku od drogi krajowej nr 14 do ul. Sosnowej. Etap I - wykonanie chodnika oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi gminnej nr 103195E (ul. Akacjowej) w Okupie Małym na odcinku od drogi krajowej nr 14 do ul. Sosnowej. Etap I - wykonanie chodnika oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  2. Zakres robót zgodnie z projektem technicznym obejmuje między innymi:
  2.1. roboty pomiarowe (wytyczenie trasy jezdni),
  2.2. wykonanie chodnika na odcinku od drogi krajowej nr 14 do Szkoły Podstawowej w Okupie Małym,
  2.3. wykonanie oznakowania pionowego drogi oraz barierki ochronnej.
  3. Zakres prac obejmuje ułożenie kostki brukowej na zjazdach. Zaleca się by kolor kostki na zjazdach różnił się od koloru kostki na chodniku.
  4. Szczegółowy zakres robót opisują załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ.
  5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników
 5. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu łaskiego w sezonie zimowym 2010/2011.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu łaskiego w sezonie zimowym 2010/2011 w podziale na zadania: ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Wodzierady ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Sędziejowice i Buczek ZADANIE NR 3 - na terenie miasta i gminy Łask zgodnie z załączonym do SIWZ wykazem dróg i ulic powiatowych. Zamawiający, w przypadku zlecenia usługi oczekuje jej realizacji zgodnie z III lub V standardem, według Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. Urzęd. MTiGM Nr 10 poz. 20), który powinien obejmować: Standard III - jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, - jezdnię w miarę możliwości posypaną na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu > 4% wraz z dopuszczalnymi odstępstwami od standardu, Standard V - jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wraz z dopuszczalnymi odstępstwami od standardu. Zamówienie obejmuje: - odśnieżanie dróg, ulic, chodników i zatok; - zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników; - zapewnienie dyspozycyjności pracowników oferenta odpowiedzialnych za wykonanie usługi, w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od chwili otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze
 6. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Teodory (ogrodzenie wewnętrzne i nawierzchnia placu zabaw)
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja części zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Teodory (ogrodzenie wewnętrzne i nawierzchnia placu zabaw) polegającego na:1.1. Zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego na działce 272, obręb Teodory. Zakres zamówienia obejmuje:1.1.1. Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego o wysokości 1,20 m z prętów stalowych zamontowanych na słupkach stalowych o przekroju zamkniętym 40 x 60 mm i rozstawie 2,50 m.1.1.2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku o grubości 25 cm, obramowanie placu obrzeżami chodnikowymi.2. Szczegółowy zakres robót opisują załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników
 7. Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu MON w Łasku - III etap
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja III etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu MON w Łasku polegającego na wykonaniu nawierzchni placów postojowych przy ulicy Kosynierów i ul. Wróblewskiego w Łasku.2. W latach poprzednich została wykonana nawierzchnia obydwu ulic z kostki betonowej.3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni zatok postojowych z płyt betonowych ażurowych (wg załączonego projektu budowlanego) - przy ul. Kosynierów o długości 110,00 mb i szerokości 4,50 m oraz przy ul. Wróblewskiego o długości 96,50 mb i szerokości 4,50 m, w tym:3.1. roboty przygotowawcze;3.2. roboty ziemne;3.3. wbudowanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm posadowionych na ławie betonowej z oporem;3.4. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm;3.5. wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych ażurowych o gr. 10 cm, kl.równej/większej 35;3.6. zasypanie otworów piaskiem;3.7. roboty wykończeniowe.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ilekroć w dokumentacji następuje powołanie się na nazwę handlową wyrobu, należy przez to rozumieć wyrób o parametrach nie gorszych niż wyrób o wskazanej nazwie handlowej.5. Place postojowe przy ul. Kosynierów i Wróblewskiego będą wykonywane w odrębnym terminie, tak, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z jednego z nich.6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót oraz wszystkich niewymienionych robót, których wykonanie będzie niezbędne do wykonania i zakończenia robót.7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie realizacji robót dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie budowy.9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu ofertowym.10. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).11. Roboty budowlane nie mogą trwać dłużej niż 2 miesiące od daty ich rozpoczęcia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót.12. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży obmiar powykonawczy robót
 8. Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wróblewskiego w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wróblewskiego w Łasku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, w podziale na następujące zadania:

  Zadanie nr 1 obejmujące wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni alejek parkowych z niesortu granitowego (240 m2) i założeniem obrzeży betonowych.
  Profil podłużny
  Przebiegi niwelet w profilach podłużnych poszczególnych alejek uwarunkowane są istniejącymi spadkami oraz koniecznością odprowadzania wód opadowych z nawierzchni. Projektowane alejki będą mieć pochylenie podłużne wahające się od 1,67% do 2,0%.
  Przekrój poprzeczny i przekroje konstrukcyjne
  Alejki zostaną wykonane z niesortu granitowego 0-30 gr. 5 cm. Pochylenie poprzeczne wynoszące 1,5% zapewni odpływ wody opadowej.
  Przyjęto następującą grubość konstrukcji nawierzchni:
  - 5 cm - warstwa górna z niesortu granitowego o frakcji 0-30,
  - 10 cm - warstwa dolna z niesortu granitowego o frakcji 0-63,
  - 10 cm - podbudowa ze żwiru.
  Wszystkie projektowane alejki mają szerokość równą 2,0 m, będą one zamknięte obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm.

  Zadanie nr 2 obejmujące wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanej fontanny.

  Zadanie nr 3 obejmujące budowę przyłącza energetycznego.
  Rozbudowa złącza kablowego pomiarowo-rozdzielczego ZK-1 + TLz + SR.
  Budowa wewnętrznej instalacji zasilającej
 9. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Łask w 2010 roku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Łask w 2010 roku polegające na usuwaniu i łagodzeniu skutków zimy (opadów śniegu, gołoledzi, odwilży) obejmujące swoim zakresem: a) bieżące mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni ulic objętych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejności zgodnie z wykazem na całej długości i szerokości (przyjmuje się 6m szerokości), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i oznakowanych przejść dla pieszych, b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego ulic na całej długości i szerokości, c) odśnieżanie i posypywanie chodników ujętych w wykazie ze szczególnym uwzględnieniem przystanków autobusowych, d) załadunek i wywóz śniegu.
 10. Utrzymanie czystości i porządku w gminnych pasach drogowych ulic, parkingów i placów na terenie miasta Łask i dzielnicy Kolumna w 2010 r.
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1. Oczyszczanie jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń. Do czynności związanych z oczyszczeniem po akcji zimowej należy wstępne ręczne zebranie piasku i innych zanieczyszczeń, a następnie mechaniczne doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynności powyższe należy wykonać na terenach podanych w załączniku Nr 4.
  1.2. Utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
  1.2.1. Rozpoczęcie prac związanych z letnim utrzymaniem następować będzie sukcesywnie po zakończeniu prac zimowego utrzymania.
  1.2.2. Częstotliwość oczyszczania ulic, chodników i placów - w zależności od potrzeb, z częstotliwością nie mniejszą niż podaną w załączniku Nr 5.
  1.2.3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w czystości ulice, place, chodniki oraz inne tereny utwardzone i nieutwardzone, usuwając z nich takie zanieczyszczenia jak papier, torby foliowe, szkło, piasek, liście itp., a także w razie potrzeby usuwać dzikie wysypiska.
  1.2.4. Ponadto w zakres oczyszczania letniego wchodzi oczyszczanie terenu centrum Łasku (Plac 11 Listopada i Plac Dąbrowskiego) przy okazji obchodzonych świąt, rocznic itp.
  1.3. Opróżnianie koszy ulicznych. Do czynności związanych z opróżnianiem koszy należy:
  1.3.1. konserwacja i ich dezynfekcja;
  1.3.2. naprawy bieżące uszkodzeń;
  1.3.3. przemieszczanie i ich dostawianie wg potrzeb Zleceniodawcy;
  1.3.4. utrzymywanie w czystości koszy ulicznych oraz ich otoczenia w promieniu 1,5 m.Opróżnianie koszy w ilości 53 szt. /ulice, park/ odbywać się będzie średnio 3 razy w tygodniu (obowiązkowo w poniedziałek) zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  1.4. Porządkowanie przystanków autobusowych. Do czynności związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych (wg załącznika Nr 7) należy:
  1.4.1. zamiatanie terenu przystanku ze śmieci i innych nieczystości,
  1.4.2. opróżnianie koszy na śmieci w ilości 42 szt. z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w miesiącu.
  1.5. Wygrabianie liści z trawników. Do czynności należy:
  1.5.1. wygrabienie liści z trawników i zieleńców (wg załącznika Nr 8) w okresie jesiennym, po opadnięciu liści z drzew z ich odwiezieniem,
  1.5.2. w zależności od potrzeb czynność tę należy powtórzyć po zimie.
  1.6. Oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z przerostów trawy i chwastów oraz ich wywóz. Szczegółowy zakres prac oraz lokalizacja będą uzgadniane ze Zleceniodawcą na bieżąco.
  1.7. Utrzymywanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych. W ramach odnowienia słupów ogłoszeniowych należy 2 razy w roku:
  1.7.1. oczyścić słupy z ogłoszeń i plakatów,
  1.7.2. oczyścić z pozostałości kleju,
  1.7.3. pomalować cały słup farbą emulsyjną białą.Wykaz słupów ogłoszeniowych określa załącznik nr 9. Termin prac będzie uzgadniany na bieżąco.
  1.8. Oflagowanie miasta w okresie świąt państwowych.Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą na dzień przed świętem należy rozwiesić flagi państwowe w ilości 80 we wskazane miejsca, a w następnym dniu po święcie należy zdjąć wszystkie flagi. Flagi zakupuje Wykonawca.
  1.9. Usuwanie zwłok zwierzęcych z nawierzchni jezdni i placów. Usunięcie zwłok zwierzęcych lub ich części i przekazanie do zakładu unieszkodliwiania.
 11. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w sezonie zimowym 2009/2010 polegające na usuwaniu i łagodzeniu skutków zimy (opadów śniegu, gołoledzi, odwilży) w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 - Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Łask.
  Zakres rzeczowy świadczonych usług (zadanie 1):
  a) bieżące mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni ulic objętych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejności zgodnie z wykazem (załącznik nr 6) na całej długości i szerokości (przyjmuje się 6m szerokości), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i oznakowanych przejść dla pieszych,
  b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego ulic na całej długości i szerokości,
  c) odśnieżanie i posypywanie chodników ujętych w wykazie (załącznik nr 7) ze szczególnym uwzględnieniem przystanków autobusowych,
  d) załadunek i wywóz śniegu.
  Zadanie nr 2- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw wg załącznika nr 8.
  Zakres rzeczowy świadczonych usług (zadanie 2):
  a) bieżące mechaniczne odśnieżanie oraz odśnieżanie wraz z posypywaniem dróg objętych zimowym utrzymaniem (zgodnie z załączonym wykazem) na całej długości i szerokości (przyjmuje się 6m szerokości), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i oznakowanych przejść dla pieszych,
  b) interwencyjne odśnieżanie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiającego dróg na całej długości i szerokości.
 12. Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu Sobieskiego od ul. Jana Pawła II do przedszkola Nr 1 w Łasku
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę na Osiedlu Sobieskiego w Łasku, ulicy wewnętrznej od ulicy Jana Pawła II do Przedszkola Nr 1 dł. 219,5 m.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na wymianie podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodników:
  Część A na odcinku PT1-PT3, wydzieleniu miejsc postojowych przy Przedszkolu na odcinku KT1-KT3 o długości 151,5 mb oraz
  Część B na odcinku KT2-PT2 o długości 68 mb, w tym:
  1. roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i chodników, krawężników, obrzeży oraz wywóz gruzu na odległość do 3 km;
  2. roboty ziemne;
  3. ustawienie krawężnika ulicznego 15x30x100 cm na ławie betonowej;
  4. wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa;
  5. podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm o Rm=6,9MPa na odc. PT1-KT1, PT2-KT2 wraz z miejscami postojowymi;
  6. nawierzchnia jezdni na odc. PT1-KT1, PT2-KT2 wraz z miejscami postojowymi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm oraz na odc. PT3-KT3 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm ;
  7. wbudowanie obrzeży o wymiarach 6x20x100 cm;
  8. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruntu stabilizującego z cementem o gr. 8 cm o Rm=1,5MPa;
  9. regulacja pionowa zaworów i studzienek;
  10. oznakowanie pionowe.
 13. Remont ulicy Szkolnej w Łasku.
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie miejsc postojowych i remont chodnika w zakresie o projekt budowlano wykonawczy, w tym:
  1. roboty rozbiórkowe krawężników oraz wywóz gruzu na odległość do 10 km;
  2. roboty ziemne;
  3. ustawienie krawężnika ulicznego 15x30 cm oraz najazdowych o wym. 20x15 na ławie z betonu B15;
  4. wykonanie na miejscach postojowych i poszerzeniu jezdni warstwy odsączającej gr. 20 cm z warstwy piasku;
  5. podbudowy na miejscach postojowych z tłucznia dolomitowego o fakcji 0/63 mm gr. 15 cm oraz na poszerzeniu jezdni gr. 24 cm;
  6. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:3/ gr. 3 cm;
  7. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm;
  8. wykonanie na poszerzeniu jezdni warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm;
  9. wbudowanie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na ławie z betonu B10;
  10. prace wykończeniowe.
 14. Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu MON - ulica Wróblewskiego i ciąg pieszo-jezdny od ul. Kosynierów w Łasku.
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu MON - ulica Wróblewskiego i ciąg pieszo-jezdny od ul. Kosynierów w Łasku.
  2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót na odcinku W2-W10 - etap II oraz na odcinku W3-W4 - etap III, w tym:
  2.1. roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i chodników, krawężników, obrzeży oraz wywóz gruzu na odległość do 3 km;
  2.2. roboty ziemne;
  2.3. ustawienie krawężnika ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej;
  2.4. wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa;
  2.5. podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego o granulacji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm;
  2.6. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr 5 cm;
  2.7. wbudowanie obrzeży o wymiarach 30x8 cm;
  2.8. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z piasku o gr. 12 cm na chodnikach;
  2.9. regulacja pionowa studzienek;
  2.10. oznakowanie pionowe.
 15. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów miasta Łask i dzielnicy Kolumna.
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: oczyszczanie jezdni, chodników, placów, parkingów i zatok autobusowych z pozostałości po prowadzonej akcji zimowej z zalegającej ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń; utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych; opróżnianie koszy ulicznych; porządkowanie przystanków autobusowych; wygrabianie liści z trawników; oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z przerostów trawy i chwastów oraz ich wywóz; utrzymywanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych; oflagowanie miasta w okresie świąt państwowych; usuwanie zwłok zwierzęcych z nawierzchni jezdni i placów.

Inne osoby dla Duda Ewa Maria (71 osób):