Kogo reprezentuje osoba

Duda Henryk Paweł

w KRS

Henryk Paweł Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Bytom (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beblo Wojciech, Dziuba Ryszard

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beblo Wojciech, Dziuba Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziuba Ryszard Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Katowice − KRS 0000134664
 2. Fundacja - Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa − KRS 0000134492
 3. Techunion Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000208190

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Antea Polska S.A., Katowice − KRS 0000140412
 2. Ct-techunion Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000222230
 3. Elpoeko Sp. Z O.O. - Grupa Franspol, Zawada − KRS 0000067914

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej ul. Orkana z odprowadzeniem do potoku Mrozówka w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji opadowej ul. Orkana wraz z przyległymi ulicami Źródlaną, Wolańską, Czarnowiejską”
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Tarnów
  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a)Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. b)Wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu. c) Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego na niżej wskazany zakres: - budowa kolektora kanalizacji deszczowej DN400 – DN1000 wraz z przykanalikami i pełnym uzbrojeniem kanalizacyjnym tj. studnie, wpusty, wyloty, urządzenia oczyszczające; - przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej; - przekroczenie rurami 2xDN1000 (kanalizacja deszczowa) pod torami kolejowymi PKP PLK S.A.; - zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników; - wykonanie przedmiarów robot; - wykonanie kosztorysów inwestorskich; - wykonanie inwentaryzacji zieleni; - wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód; - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; - przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wszystkich właścicieli nieruchomości na których lokalizowane będą urządzenia uzbrojenia podziemnego, uzgodnień PKP PLK S.A., map, sporządzenie projektu podziału wszystkich nieruchomości wraz z gminnymi w zakresie linii rozgraniczający pas drogowy niezbędnych do wykonania zadania; - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; - uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz innych wymaganych przepisami zgód, opinii, uzgodnień innych decyzji koniecznych do złożenia przez zamawiającego wniosków pozwolenia na budowę; - aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty ich wykonania. 4) Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: a) Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w tym: - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania, - udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie; - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; - opracowywania rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie uzgodnionym przez zamawiającego. b) Uzupełniania braków oraz usuwania wad w trakcie trwania postępowań wszczętych na podstawie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz ewentualnego postępowania odwoławczego związanego z wydaniem w/w decyzji. c) udzielenia odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonego przez zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania. 5) Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z: a) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). c) Ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). d) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). e) Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust.1-3 oraz ust.5,art.30 ust. 1-4 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowaw ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 Pzp, wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiającym. f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). g) Obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. h) Zasadami wiedzy technicznej i niniejszą umową. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań: a) Projekty budowlane i wykonawcze – po 5 egz.; ( dokumentację należy sporządzić w 2 częściach – osobno do wydania decyzji przez Urząd Wojewódzki dla terenu zamkniętego PKP, osobno do Wydziału Architektury i Budownictwa UMT). b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. c) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – każdy w 2 egz. d) Całość dokumentacji projektowej wykonawca przekaże zamawiającemu dodatkowo na płycie CD (2 szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS i RDS lub ATH. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2006. 7) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, które będą niezbędne do zrealizowania zadania objętego dokumentacją. 8) W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy i jednoznaczny. 9) W dokumentacji wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 Pzp wymaga zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanych przez wykonawcę, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, tj. co najmniej dwukrotne spotkanie wykonawcy (w osobie Projektanta/ów wskazanego/ych w umowie) z przedstawicielami zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. 11) Jeśli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 12) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem zapisu w SIWZ. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej rękojmi za wady za wykonaną dokumentację projektową.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Cisiec w gminie Węgierska Górka
  Zamawiający: Związek Międzygminny ds. Ekologii, Żywiec
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Cisiec. Do zaprojektowania jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami z PE w zakresie średnic 110-40mm o łącznej szacunkowej długości ok. 10,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 180 budynków lub działek budowlanych (w przypadku działek zabudowy studzienki wodomierzowej)
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów. Dokumentację należy wykonać na podstawie III wariantu koncepcji opracowanej przez Jerzego Chudego będącej załącznikiem nr 9 do SIWZ. Wariant ten przewiduje wykonanie : - kanalizacji podciśnieniowej we wszystkich ulicach w ścisłym centrum wsi oraz wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku wsi Bartniki ze stacją podciśnieniową przy wjeździe do miejscowości Uciechów od strony Raczyc. - kanalizacji grawitacyjnej : - w ulicy Kościelnej , z odprowadzeniem do studni zbiorczej zlokalizowanej na terenie stacji podciśnieniowej - w ulicy Nowej z przepompownią ścieków na terenie działki 1018/15 [ arkusz 4 ] z kolektorami grawitacyjnymi prowadzonymi przez cały teren przyszłościowego osiedla mieszkaniowego i dalej do drogi na Sulmierzyce Rurociąg tłoczny z przepompowni przy ul. Nowej wprowadzony byłby do rurociągu grawitacyjnego ulicy Kościelnej w rejonie kościoła. - zabudowania położone wzdłuż ul. Leśnej posiadać będą lokalną przepompownie ścieków z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym do końcówki rurociągu grawitacyjnego w drodze na Sulmierzyce Trasy rurociągów grawitacyjnych , tłocznych oraz podciśnieniowych przedstawiono na mapie poglądowej w skali 1 : 10 000 - Rys. 1 c . Elementy grawitacyjne wariantu III przedstawiono na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1 : 1 000 - arkusz 1 , 4 i 5. Przewiduje się wykonanie następujących robót: Rodzaj robót Jednostka Ilość Kanalizacja podciśnieniowa Kolektor podciśnieniowy mb 2945 Podłączenie studni zbiorczych mb 508 Ilość studni zbiorczych szt. 127 Stacja podciśnieniowa kpl 1 z elementami tłoczonymi Kanalizacja grawitacyjna Kolektor grawitacyjny mb 3537 Przykanaliki mb 192 Ilość przykanalików szt. 48 Przepompowanie ścieków kpl 2 Rurociąg tłoczny mb 690 Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje: projekt budowlany (5 egz.) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projekty wykonawcze (5 egz.) stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego zawierające, szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), których odzwierciedlenie w projekcie budowlanym nie jest wystarczające dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty w przetargu na roboty budowlane oraz realizacji tych robót, przedmiar robót (2 egz.), oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.) zawierające wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: wyrobów budowlanych (właściwości, transport, składowanie, kontrola jakości), sprzętu i maszyn niezbędnych do osiągnięcia założonej jakości czy sposobu wykonania robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły technologiczne), oceny prawidłowości wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót), dokumentów odniesienia (podstawa do wykonania robót, w tym dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.). Kosztorys inwestorski (2 egz.). Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389). W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji (w tym roboty rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe, itp). W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawcę obowiązują wszelkie czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji projektanta wynikające z art. 20 ustawy - Prawo budowlane oraz: występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii i pozwoleń), na terenie miejscowości Uciechów wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej, których uzgodnieniu podlegają w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytku Delegatura w Kaliszu wykonawca jest zobowiązany - na żądanie Zamawiającego - dokonać społecznej konsultacji koncepcji, na etapie projektowania. uzyskanie uzgodnienia w zakresie uwarunkowań archeologicznych, sprawowanie nadzoru autorskiego na zasadach określonych w umowie wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Uciechów, uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców p/poż., sanepid, bhp oraz innych specjalistycznych uzgodnień (jeżeli będzie wymagane), uzgadnianie i dokonywanie ewentualnych korekt w wykonywanym projekcie przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez zamawiającego, uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych. uzyskanie jeszcze innych wymaganych opinii, uzgodnień, i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, W ramach zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać: Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 niezbędną do wykonania zamówienia. Mapę ewidencyjną jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wypisy uproszczone z rejestru gruntów jako załączniki w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentację geologiczno-inżynierską Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD (2 egz.), w formacie uniemożliwiającym ingerencję osób trzecich z wyłączeniem przedmiarów, które należy przedstawić w formacie umożliwiającym pracę na tych przedmiarach firmom budowlanym.
 4. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Straej Gadki, Gospodarza i Rzgowa.
  Zamawiający: Urząd Gminy Rzgów, Rzgów
  Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Straej Gadki, Gospodarza i Rzgowa.
 5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi Zakres zamówienia obejmuje teren całej miejscowości Kalety Miotek, Zielona, Mokrus i Truszczyca
  Zamawiający: Miasto Kalety, Kalety
  Kanalizację sanitarną wraz z Stacją podciśnieniową dla Kalet Zielona, Miotek i Mokrus opracować na podstawie istniejącej koncepcji, która stanowi załącznik do postępowania przetargowego, przy czym niezależnie od koncepcji - muszą zostać skanalizowane wszystkie budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej (przedszkole, szkoła, kościół, sklepy i itp.) na tym terenie wraz
  z rozpoczętymi budowami (co najmniej fundamenty).
  Dotyczy wszystkich ulic w Kaletach Mokrusie - Młyńska, Grunwaldzka, Norwida i Antosza,
  w Kaletach Zielonej - 30 lecia, Wierzbowa, Ustronna, Jana, Wiosenna, Owocowa, Stawowa, Jagodowa, Letniskowa, Wczasowa i Spacerowa oraz istniejące ośrodki wczasowe,
  w Kaletach Miotku - Tarnogórska, Paderewskiego, Grzybowa, Barbary, Cynkowa, Sosnowa, Orzeszkowej, Ogrodowa, Klonowa, Bracka, Cicha, Radosna i Miła.
  Wykonawca może przedstawić własną koncepcję skanalizowania w/w terenu, którą Zamawiający musi zatwierdzić.
  Ścieki sanitarne z wyżej wymienionego terenu muszą być dostarczone do miejskiej oczyszczalni ścieków która znajduje się pomiędzy Kaletami a Drutarnią - na połączeniu Kalet Miotka
  i Kuczowa jest zaprojektowany i wykonywany rurociąg tłoczny PE 140 do Stacji Podciśnieniowe w Kuczowie.
  Kalety Truszczyca - ulica Dębowa i Bukowa. Należy opracować co najmniej dwie koncepcje skanalizowania tego terenu celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  W Kaletach Truszczycy mieszka 150 osób.
  Ścieki sanitarne z wyżej wymienionego terenu muszą dotrzeć do miejskiej oczyszczalni ścieków Kaletach.
  W załączeniu mapa topograficzna terenu Kalet Truszczycy wraz z informacją o realizowanej kanalizacji sanitarnej dla Kalet Kuczowa.
  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi
  z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w SIWZ.
  Szczegółowe określenie wymagań od Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
 6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POŹRZADŁO I ŻELECHÓW, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI POŹRZADŁO ORAZ MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POŹRZADŁO, ŻELECHÓW I SIENIAWA.
  Zamawiający: Gmina Łagów, Łagów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa. Całość zadania inwestycyjnego stanowi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poźrzadło wraz z siecią przesyłową do istniejącej oczyszczalni ścieków w Gronowie; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelechów wraz z siecią przesyłową do istniejącej oczyszczalni ścieków w Gronowie; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poźrzadło; Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów; Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawa.Miejscowości Poźrzadło i Gronów zlokalizowane są na terenie przyległym do granic Łagowsko- Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego oraz do granic obszaru Natura 2000 - PLH080008 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie. Zakres prac projektowych dla sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje min.: sieci, przyłącza, przepompownie, odtworzenia nawierzchni. Zakres prac projektowych dla sieci wodociągowej obejmuje min. sieci, przyłącza, SUW, ujęcia wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM III Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wymagane terminy postępu prac. Wymagany termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od podpisania umowy w tym: Wykonawca opracuje Koncepcję - nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca wykona Projekt budowlany - nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy, Wykonawca wykona Projekt wykonawczy i złoży razem z pozwoleniem na budowę, uzyskanym w imieniu Zamawiającego - nie później niż 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załączony do siwz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
 7. Projekt przebudowy kolektora wód dołowych - rejon Pstrowski.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest Projekt przebudowy kolektora wód dołowych - rejon Pstrowski Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany kolektora wód dołowych na odcinku od osadnika wód powierzchniowych Ws 74 do włączenia do istniejącego kolektora, zabudowanego w ul. Drzymały tj. na odcinku około 1500 m : nowoprojektowany kolektor powinien posiadać średnicę wewnętrzną zapewniającą grawitacyjne odprowadzenie wód w ilości ok. 23 m3/min, w ramach opracowywania projektu należy uwzględnić jego podłączenie do osadnika wód powierzchniowych Ws 74 z wykorzystaniem starych mnichów, w projekcie należy uwzględnić wymianę oraz dopasowanie średnic rur odprowadzających w mnichach do średnicy nowoprojektowanego kolektora, w ramach opracowywania projektu należy uwzględnić jego podłączenie do istniejącego kolektora wód dołowych, zabudowanego w ul. Drzymały, dopuszcza się wykonanie projektu kolektora po nowej trasie - rozwiązanie takie wymaga akceptacji Koordynatora Zamawiającego, kolektor należy zaprojektować w oparciu o rury PCV, kolektor należy wyposażyć w studnie rewizyjne na każdym załamaniu linii kolektora i w odcinkach nie większych niż 100m. Do Wykonawcy należy: Wykonanie mapy do celów projektowych terenów objętych projektem. Uzyskanie mapy ewidencyjnej terenów objętych projektem. Określenie właścicieli nieruchomości, na których planowana będzie zabudowa kolektora - pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów. Opracowanie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości wstępnej koncepcji przebiegu projektowanego kolektora - miedzy innymi Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miasta Zabrze, Koksownia Jadwiga. wykonanie projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający prawidłowość realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, uwzglednienie w opracowywanym projekcie wyników badań geotechnicznych, posiadanych przez Zamawiającego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane, wykonanie przedmiarów i kosztorysów
 8. Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacja BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami w Stąporkowie przy ulicach: 1-ego Maja, Górniczej, Koneckiej, Górnej, Kościuszki, B.Prusa, Wspólnej, Lipowej, Gutów, Spacerowej, Niekłańskiej, Odlewniczej, Nieborowskiej, Piaskowej, Miłej i Piłsudskiego wraz z pompowniami ścieków.
  Zamawiający: Gmina Stąporków, Stąporków
  1. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacja BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami w Stąporkowie przy ulicach: 1-ego Maja, Górniczej, Koneckiej, Górnej, Kościuszki, B.Prusa, Wspólnej, Lipowej, Gutów, Spacerowej, Niekłańskiej, Odlewniczej, Nieborowskiej, Piaskowej, Miłej i Piłsudskiego wraz z pompowniami ścieków.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych na budowę:
  1. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami w mieście Stąporków przy ulicach:
  a) ul. 1- ego Maja,
  na odcinku od Nr 11 do końca linii zabudowy, dł. ok. 1,80 km kanału grawitacyjnego i ok. 1,0 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 55 szt..
  Od nr 11 do ul. Górniczej - zarządca drogi - Gmina Staporków.
  Od ul. Górniczej do końca linii zabudowy - zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa.
  b) ul. Koneckiej,
  na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej, dł. ok. 3,00 km kanału grawitacyjnego i ok. 0,40 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 50 szt.
  Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
  ul. Paderewskiego.
  c) ul. Górnej,
  dł. ok.1,20 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikamiw ilości ok. 16 szt..
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  d) ul. Kościuszki,
  dł. ok. 1,00 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok. 64 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  e) ul. Górniczej,
  na odcinku od ul. 1- ego Maja do ul. Kościuszki, dł. ok. 0,5 km wraz z przykanalikami w ilości ok. 10 szt.
  Zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa.
  f) ul. B.Prusa,
  na odcinku od ul. Górniczej do ul. Niekłańskiej, dł. ok. 1,40 km kanału grawitacyjnego i ok. 0,70 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 32 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  g) ul. Lipowej,
  dł. ok. 0,20 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok.11 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  h) ul. Wspólnej,
  dł. ok. 0,40 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok. 10 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  i) ul. Gutów,
  dł. ok. 0,20 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok. 9 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  j) ul. Spacerowej,
  dł. ok. 0,30 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości 6 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Staporków.
  k) ul. Niekłańskiej,
  dł. ok. 0,35 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 10 szt.
  Zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa.
  l) ul. Odlewniczej,
  dł. ok. 0,50 km kanału grawitacyjnego i ok. 0,20 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 4 szt.
  Zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa.
  m) ul. Nieborowskiej,
  dł. ok. 0,20 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok. 9 szt.
  Zarządca drogi - Gmina Stąporków.
  n) ul. Piłsudskiego,
  na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, dł. ok. 0,30 km kanału grawitacyjnego i ok. 0,15 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 10 szt.
  Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,
  ul. Paderewskiego.
  o) ul. Miłej,
  na odcinku od rz. Czarnej do końca linii zabudowy, dł. ok. 1,80 km kanału grawitacyjnego i ok. 0,75 km rurociągu tłocznego wraz z przykanalikami w ilości ok. 20 szt.
  Zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa.
  p) ul. Piaskowej,
  dł. ok. 0,40 km kanału grawitacyjnego wraz z przykanalikami w ilości ok. 8 szt.
  Zarzadca drogi - Gmina Stąporków.

  z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy ww ulicach.

  2. pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, monitoringiem, droga dojazdową, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

  Ścieki z ww ulic należy odprowadzić do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Stąporkowie, przy ul. Odlewniczej.
  Eksploatujący oczyszczalnię ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, przy ul. Piłsudskiego 132 A.

  3. Dokumentację budowlano - wykonawczą należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) i podzielić na etapy realizacyjne.
  Jako załącznik do SIWZ załączono koncepcję na budowę ww sieci i pompowni ścieków
  ( koncepcja jest tylko dokumentem pomocniczym do opracowania dokumentacji projektowej).

  4. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej winny spełniać standardy jakości i ochrony środowiska określone w stosownych przepisach.

  5. Dokumentacja miedzy innymi winna zawierać:
  - przedmiot opracowania,
  - podstawy opracowania,
  - ogólny opis przedmiotu zamówienia,
  - profile podłużne kanałów, przykanalików,
  - warunki gruntowo - wodne,
  - ilości odprowadzonych ścieków, obliczenia hydrauliczne,
  - opis kanałów z podziałem na tłoczne i grawitacyjne,
  - podstawowe metody realizacji z uwzględnieniem technik odwodnienia wykopów wraz z ich obliczeniem,
  - niezbędne elementy konstrukcji i obiektów.

  6. Zakres usług projektowych powinien obejmować:

  6.1 uzyskanie na własny koszt podkładów sytuacyjno - wysokościowych stosownie do wymogów jakie stawiane są przez przepisy Prawa budowlanego,
  6.2 ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawne,
  6.3 uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, w przypadku konieczności jeje wymagania,
  6.4 ewentualnie - sporządzenie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
  Jako załącznik do SIWZ - mapa m. Stąporkowa z propozycjami nowego potencjalnego obszaru sieci NATURA 2000 z naniesionymi granicami tego terenu.
  Zgodnie z propozycjami sieci NATURA 2000 obejmuje ona Dolinę rz. Czarnej a także tereny położone pomiędzy ul. Górniczą a ul. B. Prusa i przy ul. Miłej.
  6.5 uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  6.6 pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii map ewidencyjnych gruntów dla obszarów przeznaczonych pod inwestycję i obszarów na które ta inwestycja będzie oddziaływać,
  6.7 przygotowanie dokumentacji terenowo - prawnej zapewniającej zamawiającemu dysponowanie terenami pod obiekty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia a w szczególności uzyskanie przez Projektanta, zgód właścicieli terenów, przez które przebiegać będą obiekty liniowe na czasowe zajęcie ich nieruchomości oraz uzyskanie przez projektanta pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na umieszczenie obiektów budowlanych w gruncie oraz uzyskanie zgód na wykupienie terenu w przypadku projektowania pompowni.
  Wykup terenu pod pompownie przeprowadzi Zamawiający.
  6.8 uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym lub jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,
  6.9 uzyskanie zezwolenia od zarządcy kolei o uzgodnieniu przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie kolejowym wraz z wymaganiami przez tego zarządcę projektami branżowymi,
  6.10 uzyskanie warunków technicznych do projektowania:
  6.10.1 od eksploatującego oczyszczalnię ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków - z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A,
  6.10.2 od użytkownika urządzeń energetycznych - Rejon Energetyczny w Końskich, ul. Krakowska 44, na zasilanie energetyczne pompowni,
  6.11 opracowanie operatów wodno - prawnych na przekroczenie rz. Czarnej i ewentualnie
  innych cieków oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
  6.12 uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi w tym również uzgodnień branżowych,
  6.13 uzyskanie decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowni scieków,
  6.14 wykonanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego w sześciu egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, tożsama z projektem w wersji papierowej - (skan dokumentacji z uzgodnieniami branżowymi na rysunku oraz podpisami Projektantów), odrębnie na sieć kanalizacji sanitarnej i przykanalików oraz pompownie ścieków,
  6.15 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( w jednym egzemplarzu + wersja elektroniczna umożliwiająca edycję) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072 ze zm)
  6.16 opracowanie przedmiarów robót ( 2 egz. + wersja elektroniczna umożliwiająca edycję) odrębnie dla każdej ulicy - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, przykanalików, pompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, monitorowaniem, drogą dojazdowa, ogrodzeniem o zagospodarowaniem terenu,
  6.17 opracowanie kosztorysów inwestorskich ( 2 egzemplarze + wersja elektroniczna) odrębnie dla każdej ulicy - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, przykanalików i pompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, monitorowaniem, drogą dojazdową, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.
  Punkt 6.16 i 6.17 należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r, Nr 130, poz. 1389),
  6.18 opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  6.19 opracowanie Studium wykonalności - 5 egz. zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej i elektronicznej,
  6.20 zaopiniowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, przy ul. Piłsudskiego 132 A.
  Wszystkie dokumenty występujące w oryginale należy umieścić w egzemplarzu nr 1.

  7. W cenie wykonanie dokumentacji należy uwzględnić koszty związane z uzyskaniem map sytuacyjno - wysokościowych w tym ich aktualizację bądź opracowanie map do celów projektowych, wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowni ścieków oraz koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na każde żądanie Zamawiającego i aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
  8. Wykonawca projektu sprawować będzie nadzór autorski ( bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
  a) wyjaśnienia Zamawiającemu i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
  b) uzgodnienie z zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz zawartych rozwiązań technologicznych czy konstrukcyjnych,
  9. Wykonanie opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowni ścieków należy podzielić na następujące etapy realizacyjne, które będą stanowić podstawę do zafakturowania:
  a) przekazanie zamawiającej do zaakceptowania materiałów do wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego i materiałów do wydania decyzji środowiskowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowniami scieków,
  b) przekazanie Zamawiającej pozytywnych uzgodnień ZUD projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i pompowni ścieków,
  c) przekazanie Zamawiającej kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacja techniczna, informacją BIOZ, studium wykonalności będących przedmiotem zamówienia wraz z decyzją ostateczną o pozwoleniu na budowę.
  Wykonawca na realizację powyższego załączy do oferty harmonogram terminowo finansowy przedmiotu zamówienia, który umożliwi wypełnienie umowy w § 2i § 3 wraz ze składnikami cenotwórczymi służące wyliczeniu oferowanej ceny netto i tak:
  - kanały grawitacyjne - cena netto za 1 km
  - rurociągi tłoczne - cena netto za 1 km
  - pompownie ścieków - cena netto za 1 pomp.
  - Studium wykonalności - kpl
  - Opracowania z zakresu ochrony środowiska - kpl

  10. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

  11. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać:
  - w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone,
  - w programie umożliwiającym wydruki w formie PDF,
  - kosztorys inwestorski w programie typu Norma lub Winbud.
  Projektant zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich wraz z
  przedmiarami ( na pisemne wezwanie Zamawiającej) do czasu wyłonienia Wykonawcy
  robót nie dłużej niż 2 lata,
  - na nośnikach elektronicznych.

  12. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.

Inne osoby dla Duda Henryk Paweł (37 osób):