Kogo reprezentuje osoba

Duda Jacek Tomasz

w KRS

Jacek Tomasz Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Tarnowskie Góry (Śląskie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cierpioł Krystyna, Dolnicki Damian Piotr, Górol Krystyna, Jendruś Irena Maria, Kulas Kornelia Weronika, Kupny Benedykt Józef, Lindel Spychała Justyna Maria, Musioł Helmut Ginter, Muławska Magdalena, Panek Gabriela Katarzyna, Potempa Gabriela Amalia, Radziej Fryderyk Jan, Wojtacha Ryszard Krzysztof, Wytrykusz Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olczak Eugeniusz Edward

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmiel Jakub Florian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukowska Chmiel Marzena Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asco Rail Sp. Z O.O., Pyskowice − KRS 0000246756
 2. Bank Spółdzielczy W Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry − KRS 0000122143
 3. Bff Center Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000638740
 4. Global Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000121920
 5. Ngplast Sp. Z O.O., Piekary Śląskie − KRS 0000426649
 6. Pe Packaging Polska Sp. Z O.O., Piekary Śląskie − KRS 0000578055
 7. Seniorhelpers24 Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000764104
 8. Simple Tax Care Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000785550
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnowskie Góry T-kultura, Tarnowskie Góry − KRS 0000278757
 10. Stowarzyszenie Producentów Żywności Zielona Etykieta, Tarnowskie Góry − KRS 0000157640
 11. Śląskie Stowarzyszenie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Katowice − KRS 0000229464

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Geko-kart Sp. Z O.O., Krupski Młyn − KRS 0000009263
 2. Gekoplast S.A., Krupski Młyn − KRS 0000357223
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry − KRS 0000150643
 4. M4l Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000284957
 5. Overmax Polska Marcin Baranowski i Spółka, Sp. J., Poznań − KRS 0000268617
 6. Solos Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000445588
 7. Tege-plast Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000313288
 8. Zakłady Mięsne Wojtacha Sp. J., Tarnowskie Góry − KRS 0000088516

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Brenna w 2017 roku kredytu krótkoterminowego
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Brenna kredytu krótkoterminowego i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami:
  a) waluta kredytu - złoty polski; wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich (PLN);
  b) kwota kredytu – 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) udzielona bez dodatkowego wniosku kredytowego;
  c) przeznaczenie kredytu - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy;
  d) zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, Skarbnik Gminy Brenna dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu; Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym;
  e) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Brenna pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;
  f) kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku bankowym lub kredytowym otwartym u Wykonawcy, spłata całości lub części kredytu powoduje jego odnowienie o dokonaną spłatę do kwoty przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania;
  g) oprocentowanie kredytu - oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie: WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego + marża banku stała w okresie obowiązywania umowy; do celów obliczenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i 365 dni kalendarzowych w roku oraz WIBOR 1M z dnia 21.12.2016 roku - 1,66%;
  i) spłata odsetek ma następować do końca miesiąca kalendarzowego począwszy od stycznia 2017 r., a spłata raty odsetkowej przypadającej na dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie;
  j) spłata kredytu: kwota udzielonego kredytu 5.000.000,00 zł - spłata jednorazowo do dnia 31.12.2017 roku, ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
  k) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Brenna lub w formie przelewu na rachunek kredytowy;
  l) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów;
  ł) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
  m) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę.
  n) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do bankowości elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2016 oraz spłatę zadłużenia długoterminowego.
  Zamawiający: Gmina Wojkowice, Wojkowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości – 2 500 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w 2016 r. deficytu budżetowego Gminy Wojkowice (2 202 000,00 zł) oraz spłatę zadłużenia długoterminowego (298 000,00 zł).
  Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone w części dotyczącej pokrycia deficytu budżetowego przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w następujących orientacyjnych wartościach:
  - „Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29” (1 900 000,00 zł),
  - „Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach”
  (52 000,00 zł),
  - ”Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, ul. Źrałków 1 w Wojkowicach” (125 000,00 zł),
  - „Budowa nawierzchni ul. Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
  (125 000,00 zł).
  Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. z kredytów zaplanowane zostało w budżecie Gminy Wojkowice na rok 2016.
  Planowana wartość kredytu pozostała do wykorzystania w 2016 r. wynosi – 2 500 000,00 zł. Spłata kredytu (spłata kapitału) rozpocznie się w 2018 r. i zakończy w 31 marca 2026 r.
  Wartość kredytu (przychody) zaplanowana została w budżecie na 2016 r.; wartości rat kapitałowych (rozchody) zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 (obejmującej swym zakresem czasowym lata 2016 – 2042).
  Wypłata kapitału winna nastąpić w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w wysokości wskazanej we wniosku do wartości wskazanej w limicie, tj. do kwoty –
  2 500 000,00 zł w terminie nie późniejszym niż 30 grudnia 2016 r., przy czym wartość transzy przekazana zostanie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, jednakże nie dłuższym, niż 7 dni licząc od daty otrzymania pisemnego wniosku Zamawiającego. Przewidywana wartość transzy to – 2 500 000,00 zł.

  Planowana spłata kapitału w latach – nieprzekraczalne limity, wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (z możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku zmiany wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenia większych limitów w budżetach Zamawiającego w poszczególnych latach) – raty kapitału płatne kwartalnie w ostatnim dniu kwartału:
  - rok 2018 – 60 000,00 zł, - rok 2019 – 60 000,00 zł, - rok 2020 – 150 000,00 zł, - rok 2021 – 200 000,00 zł, - rok 2022 – 400 000,00 zł, - rok 2023 – 500 000,00 zł, - rok 2024 –
  500 000,00 zł, - rok 2025 – 500 000,00 zł, - rok 2026 – 130 000,00 zł.
  Odsetki od kapitału, naliczane miesięcznie od kwoty przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego, płatne miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od miesiąca przekazania pierwszej transzy kredytu. Zakładany termin spłaty ostatniej raty odsetek – 31 marca 2026 r. Jeżeli ostatni dzień miesiąca (kwartału) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem spłaty raty kapitału lub odsetek jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym ustawowo od pracy.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2015 oraz spłatę zadłużenia długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wojkowice, Wojkowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości - 2 400 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w 2015 r. deficytu budżetowego Gminy Wojkowice. Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa żłobka miejskiego w Wojkowicach (638 736 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (1 761 264 zł).
  Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. z kredytów zaplanowane zostało w budżecie Gminy Wojkowice na rok 2015. Planowana wartość kredytu pozostała do wykorzystania w 2015 r. wynosi - 2 400 000 zł. Spłata kredytu (spłata kapitału) rozpocznie się w 2016 r. i zakończy w 2023 r.
  Wartość kredytu (przychody) zaplanowana została w budżecie na 2015 r.; wartości rat kapitałowych (rozchody) zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 (obejmującej swym zakresem czasowym lata 2015 - 2027).
  Wypłata kapitału winna nastąpić w jednej transzy w wysokości - 2 400 000,00 zł w terminie nie późniejszym niż 30 grudnia 2015 r.
  Planowana spłata kapitału w latach - nieprzekraczalne limity, wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (z możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku zmiany wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenia większych limitów w budżetach Zamawiającego w poszczególnych latach) - raty kapitału płatne kwartalnie w ostatnim dniu kwartału: - rok 2016 - 100 000,00 zł, - rok 2017 - 200 000,00 zł, - rok 2018 - 200 000,00 zł, - rok 2019 - 300 000,00 zł, - rok 2020 -600 000,00 zł, - rok 2021 - 600 000,00 zł, - rok 2022 - 200 000,00 zł, - rok 2023 - 200 000,00 zł. Odsetki od kapitału, naliczane miesięcznie od kwoty przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego, płatne miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od miesiąca przekazania pierwszej transzy kredytu.
  Zakładany termin spłaty ostatniej raty odsetek - 31 grudnia 2023 r. Jeżeli ostatni dzień miesiąca (kwartału) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem spłaty raty kapitału lub odsetek jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym ustawowo od pracy.
  Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia i sytuacji finansowej Zamawiającego:
  1. przewidywany harmonogram spłat rat kapitału przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kwoty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i jakichkolwiek kosztów,
  3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  4. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia wartości kredytu do wartości rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z sytuacji finansowej Zamawiającego w dniu zawarcia umowy kredytu, o czym bezzwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę, nie później, niż do dnia poprzedzającego datę przekazania środków,
  5. Wartość transzy kredytu wskazana w punkcie 3.2. SIWZ ma wyłącznie charakter orientacyjny - wynika z umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych oraz dotychczas ponoszonych przez Zamawiającego kosztów realizacji inwestycji, wartość transzy może ulec zmianie,
  6. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego oraz spełnienia przez Zamawiającego przesłanek formalno-prawnych zawarcia umowy kredytu, zamieszcza się następujące dokumenty:
  6.1. zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojkowicach z dnia 3 grudnia 2014 r. o wyborze Burmistrza Miasta Wojkowice - załącznik nr 2 do SIWZ,
  6.2. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr V/25/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wojkowice - załącznik nr 3 do SIWZ,
  6.3. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr VIII.69.2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka miejskiego w Wojkowicach - załącznik nr 4 do SIWZ,
  6.4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Wojkowice kredytu długoterminowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości - 2 400 000 zł - uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4200/III/133/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. - załącznik nr 5 do SIWZ,
  6.5. wyciąg, wg stanu na dzień 30 listopada 2015 r., z uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV/24/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015 (plan dochodów, plan wydatków oraz plan przychodów i rozchodów) - załącznik nr 6 do SIWZ,
  6.6. wyciąg, wg stanu na dzień 30 listopada 2015 r., z uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV/25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2015-2018 (wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz przedsięwzięć) - załącznik nr 7 do SIWZ,
  6.7. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2014 r. - załącznik nr 8 do SIWZ,
  6.8. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4200/III/45/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 9 do SIWZ,
  6.9. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr IX.76.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za rok 2014 - załącznik nr 10 do SIWZ,
  6.10. uchwałę Rady Miasta Wojkowice nr IX.77.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - załącznik nr 11 do SIWZ,
  6.11. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/V/270/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - załącznik nr 12 do SIWZ,
  6.12. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/V/271/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 - załącznik nr 13 do SIWZ,
  6.13. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4200/IV/87/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej koty długu Miasta Wojkowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - załącznik nr 14 do SIWZ,
  6.14. sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za rok 2012, 2013 i 2014 oraz Rb-NDS za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 15 do SIWZ,
  6.15. sprawozdanie budżetowe o dochodach Rb-27S za rok 2012, 2013 i 2014 oraz Rb-27S za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 16 do SIWZ,
  6.16. sprawozdanie budżetowe o wydatkach Rb-28S za rok 2012, 2013 i 2014 oraz Rb-28S za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 17 do SIWZ,
  6.17. sprawozdanie budżetowe o zobowiązaniach Rb-Z za rok 2012, 2013 i 2014 oraz Rb-Z za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 18 do SIWZ,
  6.18. sprawozdanie budżetowe o należnościach Rb-N za III kwartał 2015 r. - załącznik nr 19 do SIWZ,
  6.19. zestawienie przepływów pieniężnych - załącznik nr 20 do SIWZ,
  6.20. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek - załącznik nr 21 do SIWZ,
  6.21. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie o braku zaległości podatkowych Zamawiającego - załącznik nr 22 do SIWZ
 4. Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 300.000 PLN na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kwota kredytu: 300 000 PLN; - okres kredytowania: marzec 2015 - 31.12.2019 r. - oprocentowanie: zmienne w oparciu o WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększone o marżę banku; - spłata odsetek: miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa; - okres spłaty w latach: 2017 - 2019 w 12 równych ratach kwartalnych - zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - termin przekazania do dyspozycji środków finansowych: kwota kredytu ma być przelana na konto zamawiającego jednorazowo, - kwota 300.000 PLN w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
 5. Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Udostępnienie kredytu nastąpi maksymalnie do 3 dni po zawarciu umowy, z tym, iż nie wcześniej niż 21.01. 2015 r. b) Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do dnia 31.12.2015 r. c) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. d) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym otwartym u Wykonawcy. e) Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. f) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie: WIBOR 1M + m, gdzie m marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. g) Spłata odsetek ma następować do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. h) Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku. i) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. j) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczny okres wykorzystania. k) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wyłącznie złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i ust. 2 Prawo bankowe. Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. l) W miarę możliwości Bank umożliwi Zamawiającemu dostęp do bankowości elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną. ł) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. m) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Zamawiający nie dopuszcza innych dodatkowych form zabezpieczenia kredytu. n) Okres kredytowania będzie wynosił do 1 rok. o) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu. p) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pszczynie, Pszczyna
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 3600000,00
 7. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 390 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2014 oraz przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytów
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 390 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy ;
  1. Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Gniazdów 1 690 000,00 zł.
  2. Przebudowa drogi gminnej Nr 595044S ul. Szpitalna w miejscowości Pińczyce , Stara Huta , Pustkowie Lgockie 1 000 000,00 zł.
  3. Przypadające do spłaty raty kredytów z lat ubiegłych 700 000,00 zł.
  Rozliczenia pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  Termin uruchomienia kredytu - październik , listopad 2014 roku , na pisemne wezwanie Gminy.
  Szczegółowy opis zawarty w SIWZ.
 8. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2014 ROKU
  Zamawiający: Gmina Ujsoły, Ujsoły
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ujsoły kredytu długoterminowego w wysokości 1 082 363,25 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 25/100), który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ujsołach Nr XXXVI/271/2014 z dnia 12 września 2014 r. roku zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaj waluty kredytu - kredyt złotówkowy (PLN). 2. Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 3. Oprocentowanie bazowe - oparte na stopie wskazanej przez wykonawcę. 4. SPOSÓB ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU: a) Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie dwóch dni od daty podpisania umowy. b) Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. WARUNKI SPŁATY KREDYTU a) spłata kredytu będzie następować według następującego harmonogramu: - w 2015 roku - 25 000,00 zł. - w 2016 roku - 106 163,25 zł. - w 2017 roku - 106 400,00 zł. - w 2018 roku - 106 400,00 zł. - w 2019 roku - 106 400,00 zł. - w 2020 roku - 106 400,00 zł. - w 2021 roku - 106 400,00 zł. - w 2022 roku - 106 400,00 zł. - w 2023 roku - 106 400,00 zł. - w 2024 roku - 206 400,00 zł. Z uwzględnieniem następujących szczegółach terminów: - w 2015 roku - 25000,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 6250,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2015 roku, - w 2016 roku - 106 163,25 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 540,81 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2016 roku, ostatnia rata w kwocie 26 540,82 zł. - w 2017 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2017 roku, - w 2018 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2018 roku - w 2019 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2019 roku, - w 2020 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2020 roku, - w 2021 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2021 roku, - w 2022 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2022 roku, - w 2023 roku - 106 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 26 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2023 roku, - w 2024 roku - 206 400,00 zł. - płatne w ratach kwartalnych po 51 600,00 zł do 28 dnia danego miesiąca, począwszy od marca 2024 roku, - spłata odsetek następować będzie do 28 dnia każdego miesiąca od daty uruchomienia kredytu - do grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem iż od nieuruchomionej kwoty kredytu odsetki nie będą pobierane
 9. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w 2014r.
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w 2014r p.n:
  1/ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
  2/ Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap I na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 - Etap II.
  Warunki udzielenia kredytu:
  1.Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w 2014r (wkład własny).
  2. Przewidywany termin uruchomienia kredytu - do 10.09.2014 rok:
  3. Okres kredytowania - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2029 r.
  4. Kwota kredytu - 500.000,00 PLN
  5. Karencja w spłacie kredytu- od uruchomienia kredytu do 31 marca 2015 r.
  6. Spłata kapitału:
  2015 rok - 4 raty x 2.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2016 rok - 4 raty x 2.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2017 rok - 4 raty x 2.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2018 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2019 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2020 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2021 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2022 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2023 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2024 rok - 4 raty x 14.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2025 rok - 4 raty x 15.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2026 rok - 4 raty x 15.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2027 rok - 4 raty x 15.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2028 rok - 4 raty x 15.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2029 rok - 4 raty x 15.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień.
  Dzień miesiąca rozliczeniowego , w którym będzie płacona rata przypada na
  ostatni dzień miesiąca .
  W przypadku , gdy termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków.
  7. Spłata odsetek - okresy miesięczne ( za dzień spłaty odsetek należy przyjąć
  ostatni dzień miesiąca).
  W przypadku gdy termin spłaty raty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata raty odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  8.Oprocentowanie będzie ulegało zmianie w okresie kredytowania wraz ze
  zmianą WIBOR.
  9.W okresie kredytowania będzie zastosowany 1 M WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego obliczanie odsetek na miesiąc bieżący
  10. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się , że rok liczy 365 dni, a
  miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  11. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub
  części kredytu wraz z odsetkami bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem
  powiadomienia kredytodawcy o takim zamiarze z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kwot rat
  kapitałowych w okresie kredytowania za zgodą kredytodawcy.
  14.Rozliczenie usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie
  dokonywane w złotych polskich (PLN).
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 941.899,00 zł
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 941.899,00 zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm. w walucie polskiej w kwocie 941.899,00 PLN dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, na warunkach określonych w umowie o kredyt. 3.2. Podstawowa charakterystyka zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 941.899,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Kredyt wykorzystany zostanie na wydatki poniesione od 2 stycznia 2014 roku, związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Gminy Niegowa. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2020 roku. Kredyt udzielany jest na okres od dnia 06.08.2014 do dnia 29.12.2023 r., 9 lat 146 dni czyli 112 m-cy i 24 dni tj. w okresie obowiązywania umowy. Kredyt zostanie przedstawiony do wykorzystania od dnia 06.08.2014r. z maksymalnym terminem spłaty do dnia 29.12.2023 r. Kwota kredytu będzie przelewana na rachunek Zamawiającego, wskazany w umowie kredytowej, bez wezwania, w następujących transzach: I transza w dniu 06.08.2014 w wysokości 300.000,00 zł II transza w dniu 01.09.2014 w wysokości 641.899,00 zł
 11. ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł . 2. Kredyt uruchomiony będzie w wysokości 1.000.000,00 zł w terminie do 3 dni od podpisaniu umowy przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie. 3. Spłata kredytu nastąpi do 30 grudnia 2022 r., Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niż to zostało określone poniżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Odsetki będą płatne miesięcznie od dnia uruchomienia kredytu. 4. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 7. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu do: 31.03.2017 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2017 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2017 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2017 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2018 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2019 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2020 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2021 - 25.000,00 + odsetki 31.01.2022 - 50.000,00 + odsetki 28.02.2022 - 50.000,00 + odsetki 31.03.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.04.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.05.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.06.2022 - 40.000,00 + odsetki 31.07.2022 - 40.000,00 + odsetki 31.08.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.09.2022 - 40.000,00 + odsetki 31.10.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.11.2022 - 40.000,00 + odsetki 30.12.2022 - 40.000,00 + odsetki 8. Spłata odsetek ma następować na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 9. Spłata raty kapitałowej lub odsetkowej przypadającej na dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie. 10. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 11. Okres kredytowania będzie wynosił od 2014 do 2022 roku. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN) 13. Uchwała nr XXXI/348/14 Rady Gminy Brenna z dnia 27.05.2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - załącznik nr 6 14. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy. 15. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu 16. Wszystkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl w zakładce finanse publiczne. 17. NIP , REGON Gminy Brenna - załącznik nr 7 18. Zaświadczenie o wyborze wójta, powołanie zastępcy wójta, powołanie skarbnika Gminy - załącznik nr 5.
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Starcza, Starcza
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Starcza kredytu długoterminowego w wysokości 1 870 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy i 00/100), który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr198/XXVII/14 z dnia 28 marca 2014 r. roku zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego.
  Rodzaj waluty kredytu - kredyt złotówkowy (PLN).
  2. Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5
  3. Oprocentowanie bazowe - oparte na stopie wskazanej przez wykonawcę.
  4. SPOSÓB ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU:
  a) Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w następujących
  transzach:
  - do 27.06.2014r. - 600 000,00zł
  - do 28.08.2014r. - 1 000 000,00zł
  - do 29.09.2014r. - 270 000,00zł
  b) Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5. WARUNKI SPŁATY KREDYTU
  a) spłata kredytu będzie następować według następującego harmonogramu:
  - w 2015 roku - 400 000,00 zł.
  - w 2016 roku - 400 000,00 zł.
  - w 2017 roku - 400 000,00 zł.
  - w 2018 roku - 400 000,00 zł.
  - w 2019 roku - 270 000,00 zł.
  Z uwzględnieniem następujących terminów:
  - w 2015 roku - 400 000,00 zł. - płatne w ratach miesięcznych (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) po 40 000,00 zł do ostatniego dnia danego miesiąca,
  - w 2016 roku - 400 000,00 zł. - płatne w ratach miesięcznych (styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień) po 40 000,00 zł do ostatniego dnia danego miesiąca,
  - w 2017 roku - 400 000,00 zł. - płatne w ratach miesięcznych (styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień) po 40 000,00 zł do ostatniego dnia danego miesiąca,
  - w 2018 roku - 400 000,00 zł. - płatne w ratach miesięcznych (styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień) po 40 000,00 zł do ostatniego dnia danego miesiąca,
  - w 2019 roku - 270 000,00 zł. - płatne w ratach miesięcznych (styczeń, marzec, maj, sierpień, październik, grudzień) po 40 000,00 zł do ostatniego dnia danego miesiąca,

  - spłata odsetek następować będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca od daty uruchomienia kredytu - do grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż od nieuruchomionej kwoty kredytu odsetki nie będą pobierane.


  6. INNE UZGODNIENIA
  - Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.
  - jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN)
 13. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy.
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 Pln na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy. Uruchomienie kredytu przewiduje sie w transzach po zawarciu umowy, na podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od jego złożenia.Spłata kapitału i odsetek według harmonogramu spłaty kredytu tj. 119 rat kapitałowych w wysokości: pierwsze 24 raty kapitałowe w kwocie 10.000,00PLN, kolejne 24 raty kapitałowe w kwocie 20.000,00 PLN,kolejne 70 rat kapitałowych w kwocie 32.000,00 PLN i ostatnia rata kapitałowa w kwocie 40.000,00 PLN, płatnych do 20. każdego miesiąca począwszy od 20. stycznia 2015 roku. Odsetki płatne 20. dnia każdego miesiąca liczone od dnia przelewu i transzy na konto Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień spłaty włącznie. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.
 14. Udzielenie kredytu w kwocie 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kompleksu boisk Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Lipie, Lipie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 1.Okres kredytowania : od 23.12.2013 r. do 31.12.2024 r. 2.Uruchomienie kredytu - I transza 23.12.2013 r. - 230 000,00 zł. 3.Spłata kredytu odbywać się będzie w roku 2024, w 2 ratach: I.30.09.2024 r. - 130 000,00 zł.; II.31.12.2024 r. - 100.000,00 zł.; 4.Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca licząc od dnia uruchomienia kredytu.; 5.Rodzaj oprocentowania : zmienne. 6.Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + marża bankowa. 7.Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco. 8.Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
 15. Udzielenie pożyczki/ kredytu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice
  Zamawiający: Urząd Miasta Wojkowice, Wojkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki/kredytu w łącznej wysokości:

  1.500.000,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu
  oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice.

  na następujących warunkach:


  a) Przeznaczenie pożyczki/kredytu: częściowe sfinansowanie wydatków
  majątkowych poniesionych przez Gminę Wojkowice na budowę wodociągu oraz
  budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wojkowice.

  Rodzaj pożyczki/kredytu: długoterminowa w łącznej wysokości:

  b) 1.5000.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy PLN),

  c) Termin uruchomienia (udzielenia) pożyczki: w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2013r.,

  d) Okres spłaty pożyczki: od 31 marca 2016r. do 30 czerwca 2024r.

  e) Spłata kapitału pożyczki następować będzie w równych ratach kwartalnych, począwszy od marca 2016r. do 30 czerwca 2024r., (z wyjątkiem raty ostatniej, której przewidywana wartość wynosi - 15.000 zł) raty płatne w terminie do końca kwartału,

  f) Zakładany harmonogram spłat rat kapitału pożyczki/kredytu przeznaczonej na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi załącznik nr 7,

  g) Odsetki od pożyczki - płatne z dołu w okresach miesięcznych na koniec miesiąca, począwszy od grudnia 2013r.,

  h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kwoty pożyczki w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów lub opłat,

  i) Odsetki naliczane w okresach miesięcznych na koniec miesiąca od rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty pożyczki,

  j) Jeżeli termin spłaty raty pożyczki czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.

  k) Oprocentowanie (wynagrodzenie Wykonawcy) zmienne obliczane, wg sumy wartości średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc) i wartości wskazanej przez Wykonawcę,

  l) Do sporządzenia oferty należy przyjąć wartość średniomiesięcznego WIBOR 1M za okres od 01 listopada do 30 listopada 2013r., który wynosi - 2,60 %.

  ł) Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; ponadto, zamawiający poddaje się egzekucji wprost z umowy pozyczki/kredytu na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni w zapłacie wynagrodzenia lub jego części oraz spłaty rat kapitału lub jego części.

  m) Wykonawca nie jest uprawniony do żądania i uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności z tytułu:

  - prowizji przygotowawczej,

  - prowizji za sporządzenie aneksów,

  - prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki,

  - prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.  Wydatki inwestycyjne objęte przedmiotową pożyczką/kredytem dotyczą budowy wodociągu w Wojkowicach w ul. Jana III Sobieskiego i ul. Plaka oraz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wydatki te zostały w części poniesione przez Zamawiającego. Do wniosku o wypłatę transzy pożyczki/kredytu Zamawiający dołączy uwierzytelnione kopie faktur potwierdzających dokonanie zakupu usług/robót budowlanych. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wartości pożyczki o wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2013r. lecz nie poniesionych.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 9 lat w wysokości 350.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Zbrosławice, Zbrosławice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 9 lat w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).Dostępność kredytu - jedna transza: w terminie 2 dni od podpisania umowy, kwota 350.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w 32 kwartalnych ratach kapitałowych (dane szczegółowe określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w okresie spłaty kredytu. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć, że rok składa się z 365 dni; a WIBOR 1M na dzień 25.10.2013 r. - stała stawka WIBOR1M została przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie kredytowania będzie ona zmienna;W celu obliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazowe uruchomienie całości kredytu w dniu 20.12.2013 r.; Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie: - Prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - Do obliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, a pierwsze odsetki naliczone będą w następnym miesiącu po którym nastąpi wpłata kredytu; Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. Dane szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 17. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000,00 PLN przeznaczonego na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej - dokończenie inwestycji
  Zamawiający: Wójt Gminy Kamienica Polska, Kamienica Polska
  Przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000,00 PLN przeznaczonego na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej - dokończenie inwestycji.
  1. Przedmiotowy kredyt zostanie wykorzystany na realizację zadnia pn. Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej - dokończenie inwestycji.
  2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie od dnia następnego przypadającego po dniu podpisania umowy do dnia 31.10.2013r. Uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Kamienica Polska.
  3. Okres karencji w spłacie kapitału do 27.02.2015r. Karencja nie dotyczy spłaty odsetek.
  4. Spłata kredytu następować będzie kwartalnie od 28.02.2015r. do 31.10.2020r.
  5. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości lub części kredytu. Bankowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu prowizji i odsetek jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu.
  6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i będą podlegać spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
  7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w zakresie zmian terminów spłat kredytu (zmiana harmonogramu spłat) w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy. Zmiana terminów spłat zwolniona będzie z opłat i prowizji bankowych.
  9. Oprocentowanie - korzystne dla kredytobiorcy - odsetki naliczane będą według 1M WIBOR + stała marża banku, niezmienna w okresie obowiązywania umowy. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.04.2013r.
  10. Oprocentowanie będzie ulegało zmianie w okresie kredytowania wraz ze zmianą WIBOR.
  11. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12. Rozliczenie usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).
 18. Udzielenie kredytu na Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni w kwocie 209.840,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Przystajń, Przystajń
  Udzielenie kredytu na Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni w kwocie 209.840,00 zł.
 19. Udzielenie kredytu w kwocie 402.339,46 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w m. Danków
  Zamawiający: Gmina Lipie, Lipie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 402.339,46 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w m. Danków. 1.Okres kredytowania : od 08.06.2012 r. do 30.06.2017 r. 2. Uruchomienie kredytu - I transza 08.06.2012 r. - 402.339,46 zł. 3. Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2015 - 2017, w 4 ratach: I. 30.09.2015 r. - 102.339,46 zł.; II. 30.09.2016 r. - 100.000,00 zł.; III. 30.11.2016 r. - 100.000,00 zł.; IV. 30.06.2017 r. - 100.000,00 zł. 4. Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca licząc od dnia uruchomienia kredytu.; 5. Rodzaj oprocentowania : zmienne. 6. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + marża bankowa. 7. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco. 8. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
 20. Obsługa bankowa Gminy Zbrosławice i jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbrosławice, Zbrosławice
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych Budżetu Gminy Zbrosławice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zbrosławice (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
 21. Udzielenie kredytu na okres 10 lat w wysokości 1.009.185,21 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbrosławice, Zbrosławice
 22. Udzielenie kredytu na okres 9 lat w wysokości 848.178,95 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbrosławice
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbrosławice, Zbrosławice
 23. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna
 24. Udzielenie kredytu w kwocie 855 500,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004S-2006S-2007S relacji Danków-Lipie-Albertów-Stanisławów-Lindów-Julianów..
  Zamawiający: Gmina Lipie, Lipie
 25. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego dlugoterminowego w wysokości 2.500.000,00 PLN dla Gminy Ożarowice
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
 26. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 473.405,00 zł. dla Gminy Krzepice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Krzepice, Krzepice
 27. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna
 28. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie Przebudowa dróg, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Podlesice
  Zamawiający: Gmina Kroczyce, Kroczyce
 29. Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat w wysokości 1.840.936,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbrosławice, Zbrosławice

Inne osoby dla Duda Jacek Tomasz (47 osób):