Kogo reprezentuje osoba

Duda Jan

w KRS

Jan Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Pisz (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagiński Wiesław Jarosław, Dąbrowski Jan, Kijora Zdzisław, Maciejewski Edward, Targoński Krzysztof, Łosiak Jarosław Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Małszycki Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bentra Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Sp. J., Pisz − KRS 0000083573
 2. Piska Fundacja Rozwoju, Pisz − KRS 0000281366
 3. Piskie Towarzystwo Brydża Sportowego Pisa W Piszu, Pisz − KRS 0000015160
 4. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe W Piszu Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000058395

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Piszu, Pisz − KRS 0000152749
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000021769
 3. Przedsiębiorstwo Pks Człuchów Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000039573

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót ziemnych; 3) wykonanie podbudowy drogi; 4) ustawienie krawężników betonowych; 5) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 191,74 m; 6) wykonanie pobocza drogi.
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót ziemnych; 3) wykonanie podbudowy drogi; 4) ustawienie krawężników betonowych najazdowych; 5) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 246,49 m; 6) wykonanie pobocza drogi.
 3. Wykonanie nawierzchni ścieralnej w miejscowości Wólka
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Ruciane-Nida
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowę; 3) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (2920,00 m2); 4) roboty dodatkowe, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, Ne etapie realizacji umowy, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku istnienia takiego wymagania z zastosowaniem materiałów posiadających atesty, poświadczające spełnienie odpowiednich norm. Przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego własnego sprzętu. 5. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
 4. Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk – II Etap od km 0+155 do km 0+400.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Kumielsk – II Etap od km 0+155 do km 0+400.
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kumielsk od km 0+155 do km 0+400
  Zakres robót obejmuje:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty ziemne,
  - rury osłonowe i regulacja urządzeń poziemnych,
  - podbudowa,
  - elementy ulic,
  - nawierzchnie,
  Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk od km 0+155 do km 0+350
  Zakres robót obejmuje:
  - podbudowa,
  - elementy ulic,
  - nawierzchnie.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  3.Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona
  w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót;
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego
  w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę;
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
  5.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.


Inne osoby dla Duda Jan (50 osób):