Kogo reprezentuje osoba

Duda Józef

w KRS

Józef Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1934 r., wiek 84 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:22 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drążek Krystyna Barbara, Gusowski Janusz Maksymilian, Jędryszek Wiesław Jan, Kręczkowski Czesław, Król Jerzy Wojciech, Pawelczyk Zdzisław Kazimierz, Wlazło Henryk Jan, Łukaszewicz Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów i Usług Technicznych Elprotor - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000055695
 2. Farma Wiatrowa Żychlin Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000467837
 3. Formex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000169936
 4. Genozym Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000284842
 5. Krecik Grzegorz Tomaszewski i Wspólnicy Sp. J., Susz − KRS 0000277047
 6. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-techniczne Teltor-pol Północ S.A., Gdańsk − KRS 0000129609

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Przymorze, Gdańsk − KRS 0000059746
 2. Spółdzielcza Agencja Handlowo-przemysłowa, Gdańsk − KRS 0000198376

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Dostawa sprzętu, jego instalacja wraz z zaprojektowaniem, wybudowaniem infrastruktury, w ramach rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Parku Brzeźnieńskim w Gdańsku.
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i instalacji sprzętu wraz z kompleksowymi pracami projektowymi i budowlanymi związanymi z wykonaniem magistral światłowodowych, przyłączy kablowych i ułożeniem kabli światłowodowych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych dla:
  - Zadania I-ego - Instalacja kamer stacjonarnych,
  - Zadania II-giego - Instalacja kamery obrotowej,
  - Zadania III-ciego - Dostawa sprzętu, jego instalacja i zestawienie z istniejącymi urządzeniami,
  - Zadania IV-ego - Instalacja kamery stacjonarnej - Wrzeszcz,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
 2. Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 przy ul. Bora Komorowskiego w Tczewie
  Zamawiający: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tczew
  Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 1.2. Budowa przyłączy do budynków, wewnętrznych instalacji (wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, antenowej, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego) 1.3. Roboty drogowe Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Załączone przedmiary mają wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a ich celem jest ułatwienie Wykonawcy sporządzenie oferty. Jest on częścią opisu przedmiotu zamówienia, lecz nie może być jedyną podstawą do obliczenia oferty. 2.1.Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót c) przedmiary robót, które mają charakter wyłącznie orientacyjny i pomocniczy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równowartości, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. 2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, prawidłowego przygotowania oferty oraz prawidłowej realizacji zamówienia. 3.1. Lokalizacja: 83-110 Tczew, ul. Bora Komorowskiego 3 i 4, dz. Nr 220/7 3.2.Inwestor: Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tczewie Spółka z o.o. z siedzibą 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9. 4.1. Charakterystyka obiektów Budynek Bora Komorowskiego nr 3 4.1.1.Ogólne zestawienie powierzchni - powierzchnia działki nr 220/7 4699,0 m2 - powierzchnia zabudowy - 827,53 m2 - powierzchnia całkowita - 3310,12 m2 - powierzchnia użytkowa - 2186,97 m2 - kubatura brutto - 10468,25 m3 4.1.2. Konstrukcja budynku tradycyjna 4.1.3.Budynek 4 kondygnacyjny, 3 - klatkowy, o rzucie w kształcie litery C. Budynek Bora Komorowskiego 4 4.1.4. Ogólne zestawienie powierzchni - powierzchnia działki nr 220/7 - 4699,0 m2 - powierzchnia zabudowy - 518,66 m2 - powierzchnia całkowita - 2074,64 m2 - powierzchnia użytkowa - 1349,61 m2 - kubatura brutto - 6561,05 m3 4.1.5. Konstrukcja budynku tradycyjna 4.1.6. Budynek 4 kondygnacyjny, 2 - klatkowy, o rzucie w kształcie litery L. 5.1. Uwagi: Zamawiający będzie interpretował, że wszystkie czynniki wyceny związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia są zawarte w cenie ofertowej i Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wszystkie roboty budowlano - montażowe i ziemne należy wykonywać bardzo starannie zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT. Wszystkie materiały użyte przy budowie i wykończeniu budynku muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa ITB
 3. Wybudowanie pięciu przyłączy światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. w Kościerzynie, Malborku, Słupsku, Sztumie i Tczewie zgodnie z projektami wykonawczymi
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Wybudowanie pięciu przyłączy światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. w Kościerzynie, Malborku, Słupsku, Sztumie i Tczewie zgodnie z projektami wykonawczymi
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Wilczętach, Wilczęta
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, opracowana na zlecenie Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości położonych na terenie Gminy Wilczęta z włączeniami do istniejącej kanalizacji tranzytowej i wodociągowej. Zakres rzeczowy w ujęciu ilościowym, w poszczególnych miejscowościach obejmuje: a) Sieć kan. sanitarnej Wilczęta - Karwiny i Dębień-Słobity kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 - 2479,0m, Ø250 - 1183,51m, Ø400 - 38,0m, Ø 160 - 43,0 m - kolektory tłoczne PEHD Ø 160 - 6130,0m, Ø110 - 3137,5m, PE Ø90 - 632,0m, Ø 63 - 225,5m - przyłącza - szt.109 - L = 1945,0m - przepompownie pośrednie (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami, ogrodzeniem, nawierzchnią) - 7 kpl. b) sieci wodociągowe z przyłączami w m. Słobity - sieci wodociągowe PVC Ø 110- 2790,0m, Ø90 - 537,0m , - przyłącza - szt. 77 - L = 1336.0m PE Ø40 - 873,5m, PE Ø50 - 438.5m, PE Ø63 -24.0m 1.Roboty, czynności i usługi uzupełniające Oprócz robót podstawowych, dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, b) wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia budowy w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg tymczasowych, c) wykonania projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych, d) przeprowadzania pomiarów, prób i badań wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przepisach, w tym również prób rozruchowych przepompowni, e) spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami sieci istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót, nadzór i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez przedstawicieli tych firm, f) uzgadniania z użytkownikiem włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzanie odbiorów technicznych tych włączeń, g) wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie pasa dróg powiatowych i wojewódzkiej, h) zawiadamiania właścicieli działek na trasie projektowanej kanalizacji o wejściu z robotami na ich teren i uzgadniania z nimi terminu rozpoczęcia robót, i) odtworzenia przypowierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, nawierzchni utwardzonych na dojazdach i ciągach pieszych oraz nawierzchni drogowych wraz z podbudowami w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, j) wykonania badań stopnia zagęszczenia zasypek, podsypek i podbudów z materiałów sypkich, k) wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i dojazdach do poszczególnych posesji jak np. kładki dla pieszych i drogi tymczasowe, l) zabezpieczenia budowy i wykonanych robót, ł) naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz uszkodzonego uzbrojenia podziemnego, m) rozruchu przepompowni po podłączeniu zasilania; n) opracowania projektów technologii wykonania robót (zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych i montażu przepompowni), jeżeli będzie to dla Wykonawcy konieczne do wykonania tych robót, o) likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu, p) przygotowywanie odrębnej dokumentacji przygotowania i realizacją robót związanych z odwodnieniem wykopów, r) badania metodą inspekcji telewizyjnej ciągów kanalizacji grawitacyjnej, rozdzielczej, s) przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej inwestycji (2 egz. do przekazania Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zamianami) i geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości wybudowanych materiałów i urządzeń, protokóły z badań, pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i DTR przepompowni, końcowe rozliczenie inwestycji, t) uzyskania niezbędnych pozwoleń na zrzut wody gruntowej usuwanej z odwadnianych wykopów. u) wykonania zaplecza budowy wraz z pomieszczeniem dla inspektorów nadzoru oraz składem materiałów i maszyn w ustalonym z Zamawiającym miejscu przed rozpoczęciem robót. Koszt wymienionych powyżej zobowiązań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej przyjmując ten koszt jako narzut kosztorysowy. 2.Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia A. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały i urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. B. W przypadkach wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych producentów lub dostawców Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów lub urządzeń co najmniej równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. C. Wykonanie włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą powodować zakłóceń i utrudnień w jej funkcjonowaniu. D. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady - w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22-6. - ograniczyć w terenie zabudowanym używanie ciężkich maszyn o napędzie spalinowym - chronić bryły korzeniowe drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystywaniu materiałów sypkich - usuwać zanieczyszczenia mechaniczne z wody odprowadzanej z wykopów. E. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości ruchu i zagwarantowaniu dojazdu do poszczególnych posesji
 5. PN-117/47/2013/Nadbudowa-Rehabilitacja
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
  . Przedmiotem zamówienia jest:
  1) przebudowa i nadbudowa o jedną kondygnację części budynku kuchni i byłej pralni z przeznaczeniem na Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku, na działce numer 62, numer obrębu 33 (obiekt kategorii XI), zgodnie z pozwoleniem na budowę WUAiOZ-I-6740.493-2.2013.3-BAM.79803 z dnia 16.04.2013r i zmianie WUAiOZ-I-6740.493-4.2013.3-BAM.79803, z dnia 01.08.2013r o powierzchni użytkowej:
  - rozbudowa/nadbudowa ok. 1015,69 m2
  - adaptacja/przebudowa pomieszczeń ok. 854,97 m2
  2) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.
  3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych do uzyskania odbioru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, prób, badań, dopuszczeń do eksploatacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (Nadzór budowlany, sanepid, p.poż, UDT) przy udziale Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
  4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  5) wykonanie ewentualnych nieistotnych zmian w realizacji robót w uzgodnieniu z autorem projektu:
 6. Zaprojektowanie i wybudowanie w kanalizacji teletechnicznej TP SA , przyłącza światłowodowego Policji w Lęborku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Zaprojektowanie i wybudowanie w kanalizacji teletechnicznej TP SA , przyłącza światłowodowego Policji w Lęborku
 7. Wykonanie przyłącza energetycznego SN oraz abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowym SN-15 kV dla zasilania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice
  Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Chojnice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza energetycznego SN oraz abonenckiej stacji transformatorowej 15-0,4 kV z powiązaniami kablowym SN-15 kV dla zasilania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice.
  W ramach realizacji zamówienia należy:
  1. Wymienić istniejący słup ŻN na słup wirowany z odłączniko-uziemnikiem typu Oo 13.5-12 z OUN 24-4 III na istniejącej abonenckiej linii napowietrznej SN-15 kV;
  2. Zlikwidować istniejącą abonencką stację transformatorową o nazwie Nowy Dwór Wysypisko numer 31101, typ N3K250 produkcji Elektromontaż Wrocław;
  3. Wybudować projektowaną abonencką stację transformatorową 630 kVA;
  4. Wybudować linię kablową SN, typu 3x YHAKXS 1x70 mm2 pomiędzy projektowaną stacją transformatorową 630 kVA, a likwidowaną stacją Nowy Dwór Wysypisko.
  5. Przygotować i zgłosić do sprawdzenia technicznego powyższą instalację elektryczną przez ENEA Operator Sp. z o. o.
  Szczegółowy zakres zamówienia określa dołączony do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz uzgodnienia i wskazania w pozostałych załącznikach do projektu.

  Dołączony do SIWZ Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym
  o charakterze orientacyjnym i w żaden sposób nie może stanowić podstawy do roszczeń majątkowych z tytułu ewentualnych różnic ilościowych w stosunku do dokumentacji projektowej.

  Zastosowane w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  II. Szczegółowe wymagania realizacji zamówienia:
  Wymagania techniczne w zakresie robót elektrycznych:
  1. Wszystkie prace budowlane winny być wykonane zgodnie z wcześniej wymienionym Projektem budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej specyfikacji;
  2. Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach. Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie posiadać cech obniżonego gatunku;
  3. Przedmiot zamówienia należy wykonać uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji;
  4. Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające muszą być odebrane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed ich zakryciem.
  Pozostałe wymagania:
  1. Za zabezpieczenie obszaru realizacji zadania i bezpieczeństwo na jego terenie odpowiada Wykonawca;
  2. Po zrealizowaniu zadania w ramach zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania obszaru realizacji zamówienia;
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelką obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.

  III. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, która może mu pomóc w przygotowaniu oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 8. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby zarządzania ruchem, fundamentów pod tablice zmiennej treści, monitoring trzech tuneli dla pieszych w ramach inwestycji pn. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczypospolitej
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na:
  1) dostawie oraz montażu monitoringu trzech tuneli dla pieszych pod Trasą Słowackiego - przy ul. Reymonta, ul. Obywatelskiej, ul. Kilińskiego - wraz z doposażeniem pomieszczenia obsługi monitoringu w dwóch Centrach Dozoru Wizyjnego. Monitoring będzie obejmował wejścia i wyjścia tunelowe oraz windy i pochylnie dla niepełnosprawnych. W ramach monitoringu wizyjnego zaprojektowano jednootworową kanalizację teletechniczną, słupy stalowe wys. 4m dla kamer stacjonarnych oraz szafki urządzeń;
  2) wykonaniu kanalizacji teletechnicznej na potrzeby zarządzania ruchem;
  3) wykonaniu okablowania systemu monitoringu wizyjnego - instalacji sygnałowej i instalacji zasilającej;
  4) posadowieniu 4 szt. prefabrykowanych fundamentów o wymiarach 0.4 x 0.4 x 1.6m do montowania tablic informacji pasażerskiej;
  5) posadowieniu 1 szt. fundamentu o wym. 3.0 x 1.5 x 2.5m do montowania tablicy zmiennej treści
 9. Remont przyłączy budynków biurowych ZDiZ w Gdańsku, ul. Partyzantów 36
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  Opis przedmiotu zamówienia: Zakres remontu: - kabli zasilających - przyłączy - rozdzielnicy głównej - linii kablowych - kanalizacji kablowej
 10. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb sieci MAN na terenie miasta Tczewa - przyłącze ul. Saperska
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew
  1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji telekomunikacyjnej (bez montażu przewodów) dla potrzeb sieci MAN na terenie miasta Tczewa - przyłącze ul. Saperska. Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach w/w zamówienia polega na wykonaniu na rzecz Zamawiającego: a) przyłącza telekomunikacyjnego (bez montażu przewodów) do sieci metropolitalnej MAN na terenie miasta Tczewa przy ul. Saperskiej o długości 13 mb, b) kanalizacji telekomunikacyjnej wzdłuż ulic: Al. Zwycięstwa i Saperskiej, jako wyciąg z projektu budowy kanalizacji telekomunikacyjnej MAN - 3 etap (projekt nr SP-T/ZI-10/030/BW) o długości 435 mb. 1.2 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 1.2.1 Kanalizacja Inwestycja obejmuje wykonanie (kanalizacji) przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy projektowaną studzienką SKO-2g przy ul. Saperskiej, a istniejącym obok słupem oświetleniowym z kamerą monitoringu wizyjnego. Ponadto, w ramach inwestycji należy wykonać odcinek nowej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej, wzdłuż ulic: Al. Zwycięstwa, Saperskiej, jako wyciąg z projektu: Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb sieci MAN - etap 3. Kanalizacja prowadzona będzie wzdłuż ulic, w chodnikach oraz w pasach zielni miejskiej. Kanalizacja wykonana zostanie w całości z rur HDPE Ø110 o pogrubionej ściance. Przejścia pod jezdniami wykonane zostaną z rur o grubości ścianki 7,1 mm. Wzdłuż chodników i terenów zieleni zastosowano rury o grubości ścianki 5,0 mm ze względu na gęste uzbrojenie podziemne oraz bliskość systemów korzeniowych drzew. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi ziemnymi należy stosować wzdłużne zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi, dwudzielnymi o długości:+/- 0,5 m poza miejsce kolizji dla kabli eNN oraz +/- 1,0 m dla kabli eWN. Wykonanie kanalizacji w miejscach zbliżeń do systemów korzeniowych drzew wykonywać należy wyłącznie metodą przecisku lub przewiertu, na długości odpowiadającej średnicy korony kolidującego drzewa, nie mniej niż 2,0 m od lica pnia drzewa. Do budowy kanalizacji projektuje się studnie typu SKO-2g, pogłębione z pokrywami z wietrznikiem. UWAGA! Kanalizacje teletechniczną wykonać należy na całej długości jako szczelną. W szczególności wszystkie złącza rur kanalizacji wykonać jako szczelne, a otwory w studniach należy uszczelnić korkami. 1.2.2 Układanie kanalizacji kablowej Roboty wykonywane będą wykopem otwartym z wyjątkiem zbliżeń do systemów korzeniowych drzew. Kanalizację kablową prowadzić należy na głębokości 0,7-0,8 m pod powierzchnią gruntu nad innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego. W miejscach kolizji z obcym uzbrojeniem dopuszcza się zmniejszenie głębokości jego posadowienia. Jednakże dolna płaszczyzna rurociągu powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,6 m. W przypadku braku możliwości zachowania wymiaru, kanalizację należy poprowadzić pod istniejącym uzbrojeniem. Wszelkie załamania trasy muszą być prowadzone łukiem, gdzie projektowany promień gięcia dostosowany będzie do zaleceń producenta rur. 1.2.3 Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym W miejscach skrzyżowań kanalizacji z obcym uzbrojeniem należy wyprzedzająco ustalić dokładną lokalizację kolidującego uzbrojenia za pomocą szukacza urządzeń podziemnych oraz wykonania przekopów lokalizacyjnych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi ziemnymi należy stosować wzdłużne zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi, dwudzielnymi, długości +/- 1,0 m poza miejscem kolizji, odpowiednio - A120PS dla kabli eNN oraz A160PS dla kabli eSN. W miejscach zbliżen i skrzyżowań wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie. 1.3 Badania i pomiary Badania rurociągu polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne Wykonawcy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego zgodności wykonania prac z wymaganiami zawartymi w normach i dokumentacji technicznej oraz wymienionych w pkt 7.2 Rozdziału 7 SIWZ Informacja o zamierzonych robotach budowlanych i zakres wymagań dla Wykonawcy. Protokoły badań technicznych stanowią podstawę do zgłoszenia wykonanych prac do komisyjnego odbioru. UWAGA! Pomiary należy wykonać przy użyciu tylko atestowanych mierników. Pomiary mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia. 1.4 Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączonym do SIWZ Opisem przedmiotu zamówienia, z ustawą Prawo budowlane i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi normami i przepisami. 1.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie: a) na roboty budowlane i instalacje - 3 lata, b) na urządzenia i materiały budowlane wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta, c) na dostarczone przez Wykonawcę wyposażenie - zgodnie z gwarancją producenta; licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.6 Po realizacji przedmiotowego zamówienia (przed podpisaniem protokołu odbioru) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi oświadczeniami i dokumentami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.
 11. Zaprojektowanie i budowa studni teletechnicznych TASK wraz z łącznikami do istniejących studni teletechnicznych w kanalizacji obcej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa studni teletechnicznych TASK wraz z łącznikami do istniejących studni teletechnicznych w kanalizacji obcej. 2.Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie studni teletechnicznych TASK wraz z łącznikami do istniejących studni oraz zaprojektowanie umiejscowienia światłowodowych szafek ulicznych we wskazanych w SIWZ 16 lokalizacjach. 3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa studni teletechnicznych wraz z łącznikami do istniejących studni oraz zaprojektowanie lokalizacji światłowodowych szafek ulicznych. Zamówienie obejmuje: -wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy studni teletechnicznych, łączników kanalizacji oraz szafek ulicznych, -uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych, -budowę studni i łączników w postaci odcinków kanalizacji teletechnicznej, -wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące projektowania i budowy studni i łączników stanowiących przedmiot zamówienia zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Cena ofertowa musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zakresu objętego postępowaniem, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami Umowy. 6.Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 7.Wymienione w rozdz. V pkt 1.3) SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 8.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Zamawiający wymaga udzielania 3-letniej gwarancji jakości na wybudowaną kanalizację..
 12. zaprojektowanie i wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, dla Centrum Św. Jana w Gdańsku oraz linii kablowej 0,4kV zasilającej rozdzielnie główną
  Zamawiający: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy zabytku: zaprojektowanie i wybudowanie abonenckiej
  stacji transformatorowej 15/0,4kV, dla Centrum Św. Jana w Gdańsku (budynek kościoła św. Jana w Gdańsku oraz przylegający do niego zespół barokowych kamieniczek) oraz linii kablowej 0,4kV zasilającej
  rozdzielnie główną.
  2. Kościół św. Jana w Gdańsku wpisany został do rejestru zabytków, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 lutego 1967r., pod nr 317 (nowy nr 442). Ponadto jest
  on usytuowany w obszarze zabytkowego miasta Gdańska, wpisanym do rejestru zabytków, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 11 października 1947r., pod numerem 8 (nowy
  nr 15), uznanym zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 8 września 1994 r. za pomnik historii. Wszystkie prace są wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i według zaleceń Pomorskiego
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym.
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) opracowanie dokumentacji projektowej - projektu
  budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z
  warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI-OPERATOR S.A. i umową przyłączeniową
  do sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR S.A.,
  2) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń,
  uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla
  uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robót i pozwolenia na użytkowanie- jeżeli będzie wymagane.,
  3) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca
  1994r. Prawo budowlane,
  4) wykonanie robót budowlanych, wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym:
  a) adaptacja pomieszczenia przy ścianie zachodniej nawy północnej (dawne pomieszczenie WC), dla potrzeb abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
  b) wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI-OPERATOR S.A., umową przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR S.A. i z zatwierdzonym projektem budowlanym, c) ułożenie linii kablowej 0,4kV zasilającej rozdzielnie główną - WLZ od RG NN stacji
  transformatorowej 15/0,4kV do rozdzielni głównej obiektu,
  5) wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, szkolenie użytkowników,
  6) zawiadomienie o zakończeniu budowy,
  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - jeżeli będzie wymagane, przekazanie Zamawiającemu obiektu
  gotowego do eksploatacji, załączonego, pod napięciem.
  5. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:
  1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
  odpowiadającego wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133, ze zm.),
  2) projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych,
  3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będą zawierały zbiory wymagań
  niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz
  oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je
  opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień
 13. Remont stacji transformatorowej SN/nn T-16151 POLANKI D.A. Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk ul. Polanki 64.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont stacji transformatorowej SN/nn T-16151 POLANKI D.A Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Polanki 64 w Gdańsku. 2. Zakres prac obejmuje realizację wymagań ujętych w warunkach, uzgodnieniach i opracowanej dokumentacji w tym : 1) Roboty budowlane - kompleksowy remont budynku stacji transformatorowej w tym: a) Naprawa tynków z uzupełnieniem ubytków i wymianą luźnych fragmentów. b) Malowanie elewacji zewnętrznej farbą silikonową lub akrylowo - silikonową w kolorze jasnym. Kolor należy uzgodnić w formie pisemnej z Użytkownikiem. c) Wymiana pokrycia dachowego z naprawą i przygotowaniem podłoża, ułożeniem nowych dwóch warstw papy termozgrzewalnej, pierwsza warstwa z papy termozgrzewalnej podkładowej, druga z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z powłoką mineralizowaną. d) Naprawa kominów i czapek kominiarskich. e) Wymiana rynien i rur spustowych na nowe D=150 mm wraz z opierzeniami i obróbkami blacharskimi. f) Oczyszczenie i pomalowanie stolarki stalowej do pomieszczeń rozdzielnic SN, nn. g) Wymiana drzwi do komór transformatorowych. h) Zamurowanie otworów pomiędzy dołami olejowymi komór transformatorowych, a zewnętrznymi czerpniami - czerpnie zasypać. i) Wykonanie opaski betonowej o szerokości ok. 0,5 m z 10% spadkiem na zewnątrz np. z płytek betonowych. j) Malowanie pomieszczenia stacji i przegrody celek SN np. farbami lateksowymi w jasnych kolorach. k) Prace towarzyszące, pomocnicze i porządkowe w tym utylizacja materiałów z demontażu. 2) Roboty elektryczne w tym: a) Wykonanie nowej instalacji uziemiającej stacji transformatorowej. b) Wymiana w rozdzielnicy SN-15kV w polach liniowych nr 1 i 2 istniejącej aparatury na rozłączniki typu OM-24/UP/275. c) Wymiana w rozdzielnicy SN-15kV w polach transformatorowych nr 5 i 7 istniejącej aparatury na rozłączniki bezpiecznikowe. d) Wymiana istniejącej aparatury w polach 3 i 4 tj. odłączniki OW III 20/4, podstawy bezpiecznikowe dla przekładników napięciowych, przekładniki napięciowe i prądowe na nowe. e) Wykonać konserwację całej rozdzielnicy SN f) Demontaż istniejących rozdzielnic nn i montaż nowych g) Wykonanie nowych układów pomiarowo - rozliczeniowych po stronie SN h) Montaż nowej jednostki transformatorowej o mocy 630 kV (transformator hermetyzowany). i) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem np. wyłączniki i gniazda oraz oprawy. j) Podłączenie w rozdzielni nn istniejących kabli zasilających Domy Studenckie Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 10, Hotel Asystencki Nr 1, obwód oświetlenia zewnętrznego wraz ze sterowaniem i uzupełnieniem zabezpieczeń powyższych obwodów (BM). k) Wykonanie po zakończeniu montażu wyposażenia i urządzeń w stacji transformatorowej pomiarów elektrycznych np. pomiaru oporności uziemienia, pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączania obwodów w stacji oraz pomiaru skróconej profilaktyki transformatora, pomiarów natężenia oświetlenia. 3) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnienie jej z Rejonem Dystrybucji - Dział Ruchu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 4) Koszty związane ze współpracą z Energia-Operator S.A. (wyłączanie, załączanie niezbędne odbiory techniczne itp.) ponosi Wykonawca. 5) KAŻDE PRACE, KTÓRE POLEGAĆ BĘDĄ NA WYŁĄCZENIU NAPIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW LUB CAŁEGO OSIEDLA POLANKI MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO W PORZE NOCNEJ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU, Z MINIMUM 3 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM, Z UŻYTKOWNIKIEM I INSPEKTOREM NADZORU. 6) W zakresie robót należy również ująć wszystkie roboty towarzyszące np. rozbiórkowe, zabezpieczające, porządkowe wykonanie pomiarów tym np. elektrycznych, próby i rozruch instalacji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. itp. 7) Wszystkie urządzenia i materiały przed wbudowaniem muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru..
 14. Modernizacja infrastruktury technicznej i energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na modernizacji i rozbudowie:

  - rozdzielni średniego napięcia w stacji Portiernia
  - rozdzielni średniego napięcia w stacji Pralnia
  - rozdzielni niskiego napięcia w stacji Portiernia
  - rozdzielni niskiego napięcia w stacji Pralnia
  - rozdzielni niskiego napięcia RO3 w budynku technicznym głównego energetyka (pomieszczenie po starym agregacie AG2),
  - agregatorowni AG1 przy stacji Portiernia wraz z kablami zasilającymi z agregatu,
  - sieci teletechnicznej na potrzeby monitorowania i sterowania urządzeń elektroenergetycznych
  oraz
  - wzmocnieniu okablowania szpitala przez dodanie rezerwowych zasileń do głównych rozdzielnic RO2, RRZ, RTK, RKR.
  zgodnie z prawem budowlanym oraz załączonym do niniejszej SIWZ projektem budowlanym i wykonawczym.

  Wymagania:

  - Konieczność zapoznania się z stanem istniejącym (wizja lokalna) w celu prawidłowej oceny
  przedmiotu zamówienia.
  - Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie powodujący utrudnień dla prowadzenia
  codziennej działalności medycznej komórek organizacyjnych Szpitala, oddzielając teren
  robót od działającej infrastruktury.
  - Zabezpieczyć budynek podczas wykonywanych prace przed dostępem osób postronnych, w sposób gwarantujący bezpieczne wykonywanie robót.

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przyjęta forma wynagrodzenia - ryczałt.

  Uwagi Zamawiającego związane z realizacją robót i przygotowaniem oferty.
  1. Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka, które miałyby wpływ na przygotowanie oferty.
  2. Z uwagi na utrudnienia w dojazdach oraz ograniczony plac budowy (teren wewnętrzny Szpitala) przewidzieć odpowiednią technologię wykonania robót budowlano-montażowych.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia jednolitego ubrania roboczego z identyfikacją firmy dla pracowników swoich i podwykonawców.
  4. Prace prowadzone są na terenie czynnego Szpitala
  5. Wszelkie sprawy związane z organizacją zaplecza robót oraz dostarczeniem niezbędnych mediów Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać z Użytkownikiem (służbami administracyjnymi i technicznymi Szpitala)
 15. sygn. akt 2/B/UT/2011 Przebudowa rozdzielnicy SN 15 kV w stacji prostownikowej Nowy Port.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  Ze względu na likwidację przez Energa S.A. stacji T-1028 znajdującej się w budynku stacji prostownikowej NOWY PORT zaistniała konieczność przebudowy układu zasilania napięciem 15 kV w/w stacji prostownikowej znajdującej się na terenie zajezdni tramwajowej w Nowym Porcie. Przebudowa będzie polegała na demontażu dwóch pól istniejącej rozdzielnicy SN 15 kV i montażu trzech pól rozdzielnicy SN 15 kV z układem SZR
 16. Zaprojektowanie oraz wykonanie kablowych linii energetycznych średniego napięcia łączących stacje transformatorowe PG-1 i PG-2 Nowa oraz stację PG-1 i Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej (na każdy kabel oddzielnie) wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń oraz wykonanie kablowych linii energetycznych średniego napięcia łączących stacje transformatorowe PG-1 i PG-2 Nowa oraz stację PG-1 i Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia składa się z trzech etapów: 1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie budowy linii energetycznych średniego napięcia łączących stacje transformatorowe PG-1 i PG-2 Nowa oraz stację PG-1 i Gmach Główny, w tym: a. część opisową, b. część rysunkową, c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, d. wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wraz ze skutecznym administracyjnie pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem zamiaru budowy/, e. aktualne mapy do celów projektowych Uwaga: Linia kablowa o długości około 440 mb łącząca stacje transformatorowe PG-1 i PG-2 Nowa powinna być ułożona wg. nowej trasy w stosunku do obecnie istniejącej a dodatkowo odcinek o długości około 40 mb wychodzi poza teren Politechniki Gdańskiej - przed bramą główną. Projekt będzie wymagał dokonania uzgodnienia z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji UM Gdańsk. Linia kablowa o długości około 370 mb łącząca stację PG-1 i Gmach Główny może przebiegać wg. istniejącej trasy o ile warunki na to pozwolą. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie kompletnych uzgodnień sporządzonej dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową, spełniającą wszelkie wymogi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Materiały i technologie zawarte w dokumentacji projektowej muszą zostać określone w sposób opisowy, za pomocą parametrów technicznych w dopuszczalnych zakresach stosowania, bez wskazywania konkretnego producenta bądź dostawcy. Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania ściśle określonego materiału bądź technologii, należy w opisie technicznym przedstawić uzasadnienie takiej potrzeby oraz określić wymagania stawiane rozwiązaniom równoważnym. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej w 4 kopiach (po 4 kopie każdego dokumentu) oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych na nośniku w postaci płyt CD-R, w dwóch egzemplarzach. Po zakończeniu robót Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanych prac wraz z niezbędnymi pomiarami zgodnie z normą N SEP - E - 004. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w całości prawa autorskie dotyczące dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszego zlecenia. 2) Etap II - wykonanie linii kablowych łączących stacje PG-1 ze stacją GG w Gmachu Głównym, 3) Etap III - wykonanie linii kablowych łączących stacje PG-1 i PG-2 Nowa. Zakres robót budowlanych etapów II i III obejmuje: a. ułożenie rur osłonowych dla potrzeb linii kablowej, b. ułożenie linii kablowych, c. zabezpieczenie kabla doprowadzonego do miejsca planowanej budowy stacji PG-2 Nowa, d. pomiary elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem nr 10 do SIWZ.
 17. Budowa monitoringu wizyjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Sztum, Sztum
  III. Opis przedmiotu zamówienia Budowa monitoringu wizyjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie obejmuje wykonanie następujących robót : 1. monitoring wizyjny centrum Sztumu obejmuje: budowę sieci bezprzewodowej obejmującej centrum miasta składającą się z dwóch stacji bazowych połączonych radioliniami z centrum monitoringu, budowę siedmiu punktów kamerowych z czego dwóch mobilnych oraz organizacji centrum monitoringu wizyjnego w Powiatowej Komendzie Policji. System radiowej transmisji sygnałów oparty jest na standardzie sieci bezprzewodowych 802.11a i pracuje na częstotliwościach z zakresu 5,150 - 5,350 GHz oraz 5,470 -5,725 GHz. Zakres robót obejmuje: a) organizację / wyposażenie centrum monitoringu wizyjnego w KPP, b) budowę : antenowego masztu kratownicowego o wysokości 24 m, c) budowę : antenowego masztu kratownicowego o wysokości 12 m, d) budowę : antenowego masztu kratownicowego o wysokości 3 m, e) wykonanie / wyposażenie 7 punktów kamerowych, f) budowę stacji bazowych, g) budowę radiolinii wg PROJEKTU MONITORINGU MIASTA SZTUM- RETIS Tomasz Drążkowski 2. monitoring dla modernizowanej części bulwaru Budowę kanalizacji teletechnicznej nad J.Sztumskim wraz z wykonaniem 8 punktów kamerowych - kamery zamontowane na słupach oświetleniowych - monitorujących obszar bulwaru nad J.Sztumskim, a także budowę radiowego systemu transmisji sygnałów umożliwiającego łączność pomiędzy serwerem rejestrującym sygnał wideo z centrum monitoringu wizyjnego , umiejscowionego w Powiatowej Komendzie Policji. Do wykonanej kanalizacji teletechnicznej wprowadzić kable światłowodowe wraz z kablem zasilającym . Dla potrzeb monitoringu wizyjnego jako infrastrukturę towarzyszącą należy ustawić (na działce nr 440/1 przy Szkole Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 13) szafę dostępową , w której należy umieścić serwer rejestrujący sygnał wideo. System radiowy składa się z radiolinii typu punk - punkt. Radiowy system transmisji sygnałów oparty jest na standardzie sieci bezprzewodowych 802.11a i pracuje na częstotliwościach z zakresu 5,150 - 5,350 GHz oraz 5,470 -5,725 GHz. Zakres robót obejmuje: a) organizację / wyposażenie centrum monitoringu wizyjnego w KPP, b) budowę szafy dostępowej oraz jej wyposażenie, c) wykonanie / wyposażenie 8 punków kamerowych, d) budowę kanalizacji teletechnicznej e) budowę kanalizacji wtórnej HDPE f) budowę kabla OTK12(2x6) g) budowę kabla OTK8 (2x4) h) budowę kabla OTK4 (1x4) i) budowę radiolinii. Wg PROJEKTU MONITORINGU BULWARU NAD J.SZTUMSKIM W SZTUMIE - RETIS Tomasz Drążkowski 3. monitoring terenu rekreacyjnego w ramach bulwaru nad J.Sztumskim Budowa monitoringu wizyjnego obejmuje swym zakresem : a) budowę /wyposażenie 5 punktów kamerowych monitorujących zamontowanych na słupach oświetleniowych b) budowa łączy transmisyjnych (łącza pomiędzy punktami kamerowymi a węzłem koncentratora z kabli UTP żelowanych ułożonych w rurociągach kablowych. c) budowa kabla z rur RHDPE 32 mm ułożone w ziemi łącznie z kablami zasilającymi słupy podczas budowy oświetlenia terenu (którego realizacja jest objęta odrębnym postępowaniem przetargowym) d) węzeł koncentratora e) łącze radiowe A pomiędzy węzłem koncentratora a Urzędem Miasta f) łącze radiowe B pomiędzy Urzędem Miasta a Centrum Monitoringu g) wyposażenie centrum monitoringu Wg PROJEKTU MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU ( ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH BULWARU NAD J.SZTUMSKIM)- PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński 4. Uwaga! Budowa obejmuje wykonanie i wyposażenie wspólnego Centrum monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji , które obejmuje obszar centrum miasta i obszar bulwaru nad J.Sztumskim oraz terenu rekreacyjnego w ramach bulwaru nad J.Sztumskim . 5. Zakończenie budowy systemu monitoringu wizyjnego zakończy się: a) przetestowaniem poszczególnych elementów składowych b)oceną zgodności zastosowanych urządzeń z projektem i prawidłowości ich montażu c)oceną czy sceny obserwowane przez kamery odpowiadają założeniom koncepcyjnym d)oceną czy sygnał wizyjny jest zgodny z normami telewizji dozorowej i odpowiednimi przepisami dot. warunków rozpoznania i identyfikacji osób. e)przeszkoleniem obsługi i przekazaniem co najmniej trzech kompletów instrukcji administrowania i obsługi systemu. f) sporządzeniem protokółu końcowego robót. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej - dokumentacja budowlana wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej..
 18. Zaprojektowanie oraz wybudowanie przyłączy światłowodowych jednomodowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. i rurociągu kablowym
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Zaprojektowanie oraz wybudowanie przyłączy światłowodowych jednomodowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. i rurociągu kablowym
 19. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI TRĄBKI WIELKIE - CZĘŚĆ II Z III OBEJMUJĄCA WSIE KACZKI, TRĄBKI MAŁE, EŁGANOWO
  Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie, Trąbki Wielkie
  Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, projektową, przedmiary robót oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót.
  ŁĄCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DŁUGOŚCI
  zlewnia P6, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 3,153 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,793 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P6 o długości 1,304 km
  zlewnia P6a, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,244 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,1795 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P6a o długości 0,323 km
  zlewnia P7, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,659 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,136 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P7 o długości 0,211 km
  zlewnia P8, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,280 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,569 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P8 o długości 0,103 km
  zlewnia P9, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,312 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 2,219 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P9 o długości 0,132 km
  zlewnia P10, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 2,598 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,243 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P10 o długości 1,089 km
  zlewnia P11, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,841km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,359 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P11 o długości 0,213 km
  zlewnia P12 i Pd1, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 2,873 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 2,201km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P12 i Pd1 o długości 1,643 km
  zlewnia P16, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,937 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,618 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P16 o długości 0,170 km
  zlewnia P13, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,133 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,012km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P13 o długości 0,020 km
  zlewnia P14, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,500 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,033 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P14 o długości 0,315 km
  zlewnia P15 i Pd2, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 0,789 km oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,516 km
  przyłącza kanalizacyjne w obrębie zlewni P15 i Pd2 o długości 0,114 km
  5.Dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna w wersji CD nieodpłatnie do odbioru osobistego w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty.
  6. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków uzyskanych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
 20. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla szlaku fortecznego, drogi spacerowej i drogi widokowej w mieście Tczew
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew
  Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne musi być opracowana w sposób zgodny z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę poniższych zadań inwestycyjnych:- szlak forteczny w mieście Tczew - droga spacerowa w mieście Tczew - droga widokowa w mieście Tczew z wizualizacją. Dokumentacja projektowa na przedmiotowy zakres ma zostać wykonana w oparciu o załączone wytyczne przedstawione w: 1zakresie działań przestrzennych przewidzianych do realizacji w projekcie szlaków; 2.koncepcji szlaku fortecznego w Tczewie;3.koncepcji drogi spacerowo - widokowej w Tczewie (zamiast nazwy: droga spacerowo - widokowa obecnie obowiązująca nazwa: droga spacerowa);4 koncepcji szlaku wodnego w Tczewie (zamiast nazwy: szlak wodny obecnie obowiązująca nazwa - droga widokowa); stanowiących część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)mapę do celów projektowych; b)badania geotechniczne (geologiczno-inżynierskie) w przypadku, gdy są wymagane; c)projekt budowlany; d) projekt wykonawczy; e)przedmiary robót f)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; g)kosztorysy inwestorskie (wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów). Ww. dokumentację należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w 9 egzemplarzach, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać w 2 egzemplarzach. Szczegółowe opisy poszczególnych dokumentacji projektowych: -szlak forteczny Wykonanie projektu wielobranżowego obejmującego branżę drogową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, branżę teletechniczną na całym zakresie zaznaczonym na załączonej mapie w koncepcji z wyjątkiem odcinków: a)nawierzchni ulicy Podmurnej (pozostają na tym odcinku jedynie przystanki szlaku fortecznego i znaki poziome);b)nawierzchni ulicy Zamkowej (pozostają przystanki szlaku fortecznego i znaki poziome);c)ulicy Rybackiej. W zakres wchodzi również zaprojektowanie elementów małej architektury na ulicy Rybackiej, Zamkowej, Podmurnej.- droga spacerowa Wykonanie projektu wielobranżowego obejmującego branżę drogową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, branże teletechniczną na całym zakresie zaznaczonym na załączonej mapie w koncepcji oraz dodatkowo zakres opracowania obejmuje całą ulicę Chopina od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja, Czyżykowską i Nad Wisłą do skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei (w koncepcji ul. Chopina ujęta od ulicy Okrzei do ulicy Wąskiej).W zakres opracowania wchodzi również przebudowa istniejących schodów betonowych prowadzących od drogi spacerowej do ulicy Zamkowej. Drogę spacerową od pkt. 4 ujętej w koncepcji na Placu na Wzgórzu Poklasztornym do pkt. 5ujętym w koncepcji na Placu dla Młodzieży należy opracować w 2-ch wariantach:1 wariant-zgodnie z koncepcją;2 wariant - z pkt. 4 koncepcji na Placu na Wzgórzu Poklasztornym, ul. Mestwina, PlacGrzegorza do pkt. 5 koncepcji na Placu dla Młodzieży. Wykonanie projektu budowlanego umocnienia skarpy przy ulicy Zamkowej w obrębie numeru 26.- droga widokowa Wykonanie projektu wielobranżowego obejmującego branżę drogową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, branżę teletechniczną na całym zakresie zaznaczonym na załączonej mapie w koncepcji. Projekt nie obejmuje wyburzenia budynku (wraz z budynkami gospodarczymi) przy ulicy Zamkowej 1. Zamawiający zleci odrebną umową wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ulicy Zamkowej 1. W zakres drogi widokowej wchodzi również zaprojektowanie elementów małej architektury zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi na ulicach Okrzei, Lipowej, Garncarskiej oraz uporządkowanie Placu Hallera. Informacje dot. nowej kanalizacji teletechnicznej Projektant (Wykonawca) zaprojektuje nową kanalizację teletechniczną 2-otworową, z rur PCV 110/3,6 oraz w miejscach przejść pod jezdnią, skrzyżowań i zbliżeń z obcym uzbrojeniem, z rur grubościennych PCV 110/5. Kanalizację zaprojektować łączoną studniami prefabrykowanymi typu SK-1 i SKR-1 wyposażonymi w pokrywy z wietrznikami i zabezpieczonymi przed niepowołanym otwarciem. Zaprojektowanie kanalizacji składającej się z dwóch otworów umożliwi przeprowadzenie kabli teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych (monitoring jak również kabli energetycznych niskiego napięcia przy zachowaniu obowiązujących norm). Kanalizację zaprojektować w całości na terenie Inwestora. Usytuowanie kanalizacji pod względem kolizji uzgodnić z właściwymi gestorami sieci. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Informacje ogólne W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną lub teletechniczną należy uwzględnić ich przeprojektowanie. Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia zapewniające uzyskanie pozwolenia na budowę. Należy sporządzić wykaz działek zajętych pod inwestycję. Sporządzić plan BIOZ. Projektant (Wykonawca) wystąpi i uzyska decyzje środowiskowe. Projektant ( Wykonawca) wykona inwentaryzację zieleni, która będzie do usunięcia. Projektant (Wykonawca) przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wstępny projekt budowlany.Ponadto:1)Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy; 2)Wykonawca przekaże prawa autorskie w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 oraz 2 pkt 1 §1 Umowy, w tym praw autorskich zależnych oraz nadzór autorski podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do 31.12.2013r
 21. Adaptacja dwóch pomieszczeń w skrzydle B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na potrzeby pomieszczeń administracyjno - biurowych
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
 22. wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych przyłącza energetycznego 15 kW w JW. 3414 w Rzucewie..
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia

Inne osoby dla Duda Józef (29 osób):