Kogo reprezentuje osoba

Duda Piotr

w KRS

Piotr Duda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Nazwisko:Duda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Brzesko (Małopolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilińska-chudoba Stanisława, Całka Józef, Cebula Joanna, Czesak Jan, Grzebieniarz Urszula, Hebda Małgorzata, Horodecki Krzysztof, Jeziorek Małgorzata Agata, Klimas Jan, Koczwara-zasadni Beata, Kondziołka Maria, Kornaś Katarzyna, Latocha Marta, Ledzińska Justyna, Machał Ryszard, Marek Maria, Martyka Krystyna, Matura Kinga, Micek Joanna, Multarzyńska Maria, Nowak Szymon, Pałucka Maria, Pieprzyk Agnieszka, Pikuła Lech, Pikuła Michał, Przybyło Andrzej, Przybyło Antoni, Rozmus Maria, Staniszewska Janina, Stolarz Kazimiera, Tekiela Bogusława, Urbańczyk Maria, Wątroba Elżbieta, Wideł Marta, Wiśniowska Stefania, Wzorek Grażyna, Zając Maria, Zgraja Tomasz, Żółta Teresa, Zydroń Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wielgosz Stanisława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Brzesku, Brzesko − KRS 0000064774
 2. Cech Rzemieślników Oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców W Brzesku, Brzesko − KRS 0000134656
 3. Ludowy Klub Sportowy Tęcza W Gosprzydowej, Gosprzydowa − KRS 0000044270
 4. Ludowy Klub Sportowy Wulkan W Biesiadkach, Biesiadki − KRS 0000053171
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Biesiadkach, Biesiadki − KRS 0000035966
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Dębińskiej, Wola Dębińska − KRS 0000028599
 7. Porębskie Towarzystwo Społeczno-kulturalne, Poręba Spytkowska − KRS 0000055045
 8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-budowlane Has-bud Sp. Z O.O., Jasień − KRS 0000610813
 9. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Brzesku, Brzesko − KRS 0000081491
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dębnie Z Siedzibą W Sufczynie, Sufczyn − KRS 0000198363
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja i Rozwój, Biesiadki − KRS 0000379420
 12. Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku, Iwkowa − KRS 0000310975
 13. Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa, Brzesko − KRS 0000033629
 14. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich, Brzesko − KRS 0000026043
 15. Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne Przy Parafii Św. Prokopa Opata W Jadownikach, Jadowniki Podgórne − KRS 0000046574
 16. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej W Jadownikach, Jadowniki − KRS 0000046647

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dębnie, Wola Dębińska − KRS 0000076671
 2. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Tarnów − KRS 0000050366
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie Samarytanin, Jasień − KRS 0000028952

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Gnojnik
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191 zł.
  1. Kredyt długoterminowy .
  2. Kwota kredytu 2.041.191,- zł
  3. Kredyt na okres do 31 grudnia 2028 r.
  4. Środki w wysokości 2.041.191,- (słownie: dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych ) Bank przekaże na rachunek bankowy Gminy Gnojnik w transzach i terminach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość pobierania transz w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów /tj. dodatkowych opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń/.
  6. Naliczenie odsetek od kwoty transz kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego (tj. od dnia przekazania na konto Zamawiającego danej transzy kredytu) .
  7. Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego.
  8. Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M + stała marża Banku . WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kolejny kwartał (dla przykładu: dla I kw - wibor 3M z ostatniego dnia roboczego IV kw .)
  9. Oprocentowaniu podlega wypłacona kwota kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni oraz założenie że rok liczy 365 dni.
  10. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie powoduje konieczności jej pisemnego aneksowania.
  11. Spłata kapitału w latach ;
  2019 – 100.000,- zł ( 4 raty po 25.000,-zł )
  2020 – 100.000,- zł ( 4 raty po 25.000,- zł )
  2021 – 100.000,- zł ( 4 raty po 25.000,- zł )
  2022 – 100.000,- zł (4 raty po 25.000,- zł )
  2023 - 100.000,- zł (4 raty po 25.000,- zł )
  2024 - 300.000,-zł ( 4 raty po 75.000,- zł )
  2025- 300.000zł ( 4 raty po 75.000,- zł )
  2026 – 300.000 zł ( 4 raty po 75.000,zł )
  2027 – 300.000 zł ( 4 raty po 75.000,- zł)
  2028 - 341.191 zł ( 3 raty po 75.000,-zł i 1 rata w kwocie 116.191,-)

  w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od I kwartału 2019 r., ostatnia rata płatna do dnia 31 grudnia 2028 r.

  12. Karencja w spłacie kredytu do 31 marca 2019 roku
  13. Rata odsetkowa płatna w okresach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od 31 grudnia 2016 r., ostatnia rata odsetkowa płatna do dnia 31 grudnia 2028 r. naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego.
  14. Zabezpieczenie: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. Wójt Gminy Gnojnik złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 prawa bankowego. Na oświadczeniu tym zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.
  15. Od przyznanego kredytu „Bank” nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz żadnych innych dodatkowych opłat, także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO.
  16. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.
  17. Nie przewiduje się dokumentowania (rozliczania) wykorzystanego kredytu.
  18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z wejściem w życie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiana harmonogramu spłat będzie wprowadzona w formie aneksu do zawartej umowy.
  Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r i 2015 r .: Rb27S, Rb28S, Rb z, Rb n, Rb NDS – na stronie www.gnojnik.pl zakładka Urząd Gminy zakładka budżet.
  Sprawozdania z wykonania budżetu za I, II kwartał 2016 r.: Rb27S, Rb28S, Rb Z , Rb N , Rb NDS na stronie www.gnojnik.pl zakładka Urząd Gminy zakładka budżet.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Brzeskiego w latach 2016-2024
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Brzeskiego w latach 2016 - 2024.
  Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:
  1. Udzielenie kredytu w kwocie: 3.000.000 złotych
  2. Przewidywana spłata kredytu w latach i kwotach:.
  a) 2019 rok - 500.000,00 zł
  b) 2020 rok - 500.000,00 zł
  c) 2021 rok - 500.000,00 zł
  d) 2022 rok - 500.000,00 zł
  e) 2023 rok - 500.000,00 zł
  f) 2024 rok - 500.000,00 zł
  3. Karencja w spłacie rat kredytu do 31.12.2018 r.
  4. Spłata kredytu nastąpi od 1 stycznia 2019 r. w ratach miesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, przy czym w okresie od stycznia do listopada każdego roku raty wynosić będą 41.666 zł, a w grudniu każdego roku 41.674 zł.
  5. Odsetki naliczane będą od dnia faktycznego wykorzystania kredytu.
  6. Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych po upływie każdego kwartału kalendarzowego, do 7 dni po otrzymaniu noty odsetkowej.
  7. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 3M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), powiększone o stałą marżę banku (określoną w ofercie Wykonawcy), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
  8. Inne opłaty i prowizje banku związane z udzieleniem i obsługą kredytu nie wystąpią.
  9. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania jedynie części kredytu postawionego do jego dyspozycji, bez dodatkowych opłat.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  12. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
  13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie harmonogramu spłat poszczególnych rat kredytu z zachowaniem końcowego terminu spłaty ostatniej raty, tj. ostatni dzień roboczy grudnia 2024 r. W takim przypadku zmiany harmonogramu będą dokonywane na wniosek złożony przez Zamawiającego i zaakceptowany przez Wykonawcę w drodze aneksu do umowy.
  14. Postawienie do dyspozycji Zamawiającego całej kwoty kredytu nastąpi maksymalnie w terminie nie dłuższym niż do 10 dni po podpisaniu umowy, a Wykonawca w ofercie zaoferuje termin postawienia kredytu do dyspozycji, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w rozdziale XIII SIWZ.
  15. Rok odsetkowy - 365 dni.
  16. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 3 M notowany na 01.02.2016 r.
  17. Zamawiający w celu porównania ofert podaje planowane terminy i kwoty wykorzystania kredytu :
  a) 30.10.2016 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych
  b) 15.11.2016 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych
  c) 10.12.2016 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych
  18. Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opiniami RIO znajdują się na stronie www.powiatbrzeski.pl /bip/Budżet i majątek/Budżet.
  19. Uchwały, opinie i inne materiały dotyczące długu znajdują się na stronie www.powiatbrzeski.pl /bip/Budżet i majątek/Dług publiczny.
  20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,.
  22. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
  23. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Dębno, Dębno
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dębno i jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Dębno, rachunków bieżących dla Urzędu Gminy Dębno, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących Zakładu Usług Komunalnych; 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) Zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej; 4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Dębno; 5) Obsługa płatności masowych; 6) Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); 7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 8) Dokonywanie wypłat gotówkowych; 9) Obsługa bankowa w Punkcie Obsługi Bankowej pełniącego rolę kasy Urzędu Gminy, czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu; 10) Wydawanie blankietów czekowych 11) Wydawanie opinii, zaświadczeń; 12) Generowanie i przekazywanie wyciągów; 13) Automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Dębno na lokatach typu Overnight; 14) Przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 15) Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 16) Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Dębno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..
 4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Dębno, Dębno
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno, w tym:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dębno;
  2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych:
  - Urzędu Gminy Dębno
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Zakładu Usług Komunalnych
  - Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy
  - Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Dębno
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębnie
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maszkienicach
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy
  - Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej
  - Zespół Szkół w Sufczynie
  - Zespół Szkół w Woli Dębińskiej
  - Publiczne Przedszkole w Łoniowej
  - Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej
  - Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej
  3) System rachunkowości elektronicznej;
  4) Realizacja poleceń przelewu;
  5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  6) Dokonywanie wypłat gotówkowych;
  7) Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy;
  8) Wydawanie blankietów czekowych;
  9) Wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych;
  10) Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu OVERTNIGHT z możliwością ich automatycznej prolongaty;
  11) Prowadzenie punktu kasowego w pomieszczeniu Zamawiającego czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Dębno;
  12) Uruchomienie dla Gminy Dębno na jej wniosek, kredytu odnawialnego ( bez wymogu dodatkowych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Dębno.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 SIWZ

Inne osoby dla Duda Piotr (51 osób):