Kogo reprezentuje osoba

Dudek Adam

w KRS

Adam Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Monika Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Perito Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000440755

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Wycena wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie, Drawsko Pomorskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycena 39 nieruchomości położonej w obrębie Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie przed wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej oraz po jej wybudowaniu – w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polega na sporządzeniu następujących operatów szacunkowych dla wyceny wycena 39 nieruchomości położonej w obrębie Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie przed wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej oraz po jej wybudowaniu. 3. Podana ilość nieruchomość (39) może ulec zwiększeniu (do +5 nieruchomości). Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały pomocnicze do przygotowanie operatów szacunkowych: 1) określenie celu sporządzenia operatu, 2) określenie przedmiotu wyceny, 3) akta sprawy – możliwość wglądu, 4) kopia mapy ewidencyjnej, 5. Wykonawca po wykonaniu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej operaty szacunkowe zgodne z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz z obowiązującymi standardami PFSRM w ilości dwóch egzemplarzy każdy lub opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości, w przypadku, gdy analiza wartości nieruchomości przed i po podziale nie wykaże wzrostu. 6. Jeżeli złożone opracowania zawierać będzie błędy i wady za datę wykonania umowy przyjmuje się dzień przekazania zamawiającemu opracowania poprawionego. 7. Jeżeli wzrost wartości nieruchomości przed i po podziale nie będzie wyższy niż czterokrotność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za sporządzenie wyceny, Zamawiający potraktuje to jako brak wzrostu wartości nieruchomości, a Wykonawca sporządzi opinię za cenę stanowiącą 25% ceny umownej. 8. W sytuacji, kiedy analiza wartości nieruchomości przed i po podziale nie wykaże wzrostu, to Wykonawca sporządzi opinię za cenę stanowiącą 25% ceny umownej. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
 2. Wycena nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest na obsługa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2016r. w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp., Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych, a będących przedmiotem obrotu z Miastem lub Skarbem Państwa. Przedmiot zamówienia obejmuje 6 Zamówień Częściowych.
 3. Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2016.
  Zamawiający: Miasto Kalisz, Kalisz
  1. Przedmiotem zamówienia jest określenie, w formie operatów szacunkowych, wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i/lub nakładów na nieruchomościach, prawa służebności, zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi przewidzianymi dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego, dokonywane w różnych celach.
  2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych zadań.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ.
 4. ZP.272.00042.2015, ZP.ZD.00336/15 Sporządzanie operatów szacunkowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań
  1. Sporządzanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, z podziałem na niżej wskazane części:
  1) Część nr 1 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zabudowanych garażami 63 nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Biedrusku, gmina Suchy Las, działki o powierzchni 19 lub 21 m2, zgodnie z art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782).
  2) Część nr 2 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niezabudowanych lub zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, aktywizację gospodarczą, usługi, infrastrukturę i inne, zgodnie z art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782).
  Faktyczna liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia podstawowego kwotę 84.250,00 zł brutto.
  2. Szacowanie będzie następowało sukcesywnie w miarę potrzeb wynikających z pracy Zamawiającego
  na każdorazowe pisemne zlecenie. W każdorazowym zleceniu Zamawiający wskazywał będzie nieruchomości, dla których Wykonawca sporządzi operat. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe w okresie obowiązywania umowy.
  3. Maksymalny termin wykonania operatu wynosi 25 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia.
  4. Minimalny termin wykonania operatu wynosi 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia
 5. Usługa wykonania wycen nieruchomości
  Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości, Koszalin
  Zadanie nr 1 - Dokonanie wycen nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu ich wartości na skutek wybudowania z udziałem środków publicznych urządzeń infrastruktury technicznej. Przewidywana ilość wycen - 102 sztuki. Zadanie nr 2 - Wycena nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału geodezyjnego. Przewidywana ilość wycen - 70 sztuk
 6. Usługa wykonania wycen nieruchomości
  Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości, Koszalin
  Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin i Skarbu Państwa. Przewidywana ilość wycen - 320 sztuk.
 7. WYKONANIE JAKO ZAMÓWIENIE CIAGŁE NA ROK 2014 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
  Przedmiot zamówienia na:
  WYKONANIE JAKO ZAMÓWIENIE CIAGŁE NA ROK 2014 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI
  Sporządzenie wycen nieruchomości do różnych celów:
  § 1
  Przedmiotem opracowania są wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dwie nieruchomości
  w Sulejowie oraz pięć nieruchomości we wsi Uszczyn gm. Sulejów, przeznaczone do celów:
  -zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  -zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  -zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, stacjami transformatorowymi, garażami i innymi,
  -ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek,
  -ustalenia wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz
  z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie,
  -ustalenia wartości nieruchomości do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego
  -nabycia nieruchomości pod inwestycje i w zasoby,
  -ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
  -ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości,
  -ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,
  -ustalenia wartości nieruchomości do zamiany
  -ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
  -określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste,
  -określenia wartości rynkowej lokali użytkowych (pomieszczenie stacji TRAFO i pomieszczenia rozdzielni elektrycznych R1 i R2), przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego na rzecz podmiotów - przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej
  -określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
  -określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu użytkownikowi wieczystemu,
  -określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale,
  -określenia wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
  -ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  -ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
  -ustalenie wartości nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  a także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu.
  Operaty szacunkowe wykorzystane będą w postępowaniach cywilno-prawnych oraz postępowaniach administracyjnych.
  W zakresie sporządzanych operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek brać udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz sporządzać pisemne wyjaśnienia celem ich wykorzystania przez Zamawiającego w postępowaniach.

  § 2

  Szacunkowa wielkość zamówienia do celów:

  CZĘŚĆ I.
  -zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  -zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  -zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, stacjami transformatorowymi, garażami i innymi,
  -ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek,
  - ustalenia wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz
  z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie,
  -ustalenia wartości nieruchomości do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem, użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego
  -nabycia nieruchomości pod inwestycje i w zasoby,
  -ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
  -ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości,
  -ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,
  -ustalenia wartości nieruchomości do zamiany
  -ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
  -ustalenie wartości nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Rok 2014- ilość operatów
  nieruchomości niezabudowane 85
  nieruchomości zabudowane 23
  nieruchomości zabudowane z rozliczeniem nakładów 1
  nieruchomości niezabudowane z ogrodzeniem, szopą, itp. 12
  do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności drogi koniecznej 2
  do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu 7

  CZĘŚĆ II.
  -określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste,
  -określenia wartości rynkowej lokali użytkowych (pomieszczenie stacji TRAFO i pomieszczenia rozdzielni elektrycznych R1 i R2), przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego na rzecz podmiotów - przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej

  Rok 2014 - ilość operatów
  Lokale mieszkalne 85
  Lokale użytkowe 2

  CZĘŚĆ III.
  -określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
  -określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu użytkownikowi wieczystemu,
  Rok 2014 - ilość operatów
  Nieruchomości gruntowe 40

  CZĘŚĆ IV.
  -określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale,
  -określenia wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,

  Rok 2014 - ilość operatów
  Nieruchomości gruntowe (podział) 4
  Nieruchomości gruntowe
  (infrastruktura) 220

  CZĘŚĆ V.
  -ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  -ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
  Rok 2014 - ilość operatów
  Nieruchomości gruntowe 190
  Nieruchomości zabudowane 1

  § 3
  Przedmiotem wycen będą nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski, Skarbu Państwa, Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, osób fizycznych i prawnych, oraz nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.
  § 4
  Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest sporządzany na piśmie, a w odniesieniu do operatów szacunkowych
  z części III, IV i V również w formie elektronicznej w formacie PDF
  o wielkości do 10 MB (po stwierdzeniu zgodności pracy ze zleceniem), ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń
  i wyniku końcowego.
  Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości z udziałem stron oraz dokumentację fotograficzną.
  Wyciąg z wykonanego operatu winien być przekazany z zachowaniem zasady poufności, organowi prowadzącemu kataster nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

  § 5
  Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane przedstawienie zaświadczenia).

  § 6
  Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z:
  -ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),
  -rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
  -ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
  -ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  -ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 83),
  -ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687)
  -ustawą z dnia 13 października1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.),
  -ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)

  § 7
  1.Termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 4 tygodnie od zgłoszenia rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego.
  2.Termin realizacji usług wymienionych w części I, II, III, IV i V może zostać przedłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy złożony przed upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu
  z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Sporządzanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych
  Zamawiający: Gmina Miasto Grudziądz, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne sporządzanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych. Usługi realizowane w ramach zamówienia dotyczyć będą nieruchomości stanowiących własność, nabywanych, przechodzących z mocy prawa bądź wywłaszczanych na rzecz gminy - miasto Grudziądz, miasta Grudziądz na prawach powiatu Skarbu Państwa oraz osób trzecich celem ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich
 9. Przetarg nieograniczony na sporządzenie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Dzierżoniów
  Zamówienie obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w wieczyste użytkowanie, położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego (wycenie podlega nieruchomość bez względu na ilość działek wchodzących w jej skład). Zamówienie podzielone jest na 4 zadania:

  Zadanie nr 1
  - obejmuje wycenę 88 nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, w celu aktualizacji opłat rocznych, których wykaz zawiera załącznik nr 1
  Zadanie nr 2
  - obejmuje wycenę 88 nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, w celu aktualizacji opłat rocznych, których wykaz zawiera załącznik nr 2
  Zadanie nr 3
  - obejmuje wycenę 88 nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, w celu aktualizacji opłat rocznych. których wykaz zawiera załącznik nr 3
  Zadanie nr 4
  - obejmuje wycenę 88 nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, w celu aktualizacji opłat rocznych. których wykaz zawiera załącznik nr 4
 10. Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych w 2013 r.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych w 2013 r.
  Przedmiot zamówienia jest sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t. j.).
 11. Usługa wykonywania wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Słupsk w latach 2013 - 2014. Część II.
  Zamawiający: Wójt Gminy Słupsk, Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonywania wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Słupsk w latach 2013 - 2014. Część II. 2. Szczegółowy zakres poszczególnych prac jest określony w formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do SIWZ. 3. Wyceny nieruchomości stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w terminach wymaganych w formularzu oferty. Faktyczne ilości poszczególnych zleceń będą zgłoszone przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 4. Ilość wycen nieruchomości określonych w formularzu oferty jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości zleceń faktycznie dokonanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 7.Rozliczanie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane wyceny, opracowania i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. 8. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie otrzymywał z Urzędu Gminy załączników w postaci dokumentów lub ich kserokopii, takich jak: 1) wypis z rejestru gruntów, 2) wyrys z mapy ewidencyjnej, 3) wyciąg z księgi wieczystej. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.8 Wykonawca zobowiązany będzie uzyskiwać we własnym zakresie z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Słupsku, z Sądu Rejonowego w Słupsku VII i z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Słupsku. 10.W każdym czasie, a w szczególności w przypadku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, lub Sąd Administracyjny decyzji o opłacie adiacenckiej, lub planistycznej ze względu na nieprawidłowo wykonany operat szacunkowy nieruchomości, operat będzie przekazywany do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych celem opracowania odpowiedniej opinii. 11. Jeżeli z wydanej opinii, o której mowa w pkt 3.10 będzie wynikać, że operat został opracowany nieprawidłowo, lub posiada wady koszt wydania takiej opinii przez Stowarzyszenie poniesie Wykonawca. Natomiast, w przypadku kiedy Stowarzyszenie wyda opinię, że nie wnosi żadnych uwag do operatu, koszt wydania opinii poniesie Zamawiający. 12. W oferowanej cenie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wydanie 30 % operatów / opinii w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w każdym czasie na żądanie Zamawiającego. 13.Terminy na opracowanie poszczególnych dokumentacji stanowiące przedmiot zamówienia będą liczone w oparciu o dni robocze.
 12. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
  Zamawiający: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Leszno
  Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb:
  1.zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Państwa,
  2.sprzedaży gruntu stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,
  3.aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Leszna lub Skarbu Państwa,
  4.ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie:
  a/ do 30 nowo wydzielonych działek
  b/ powyżej 30 nowo wydzielonych działek
  c/ za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
  5.ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się:
  a/ do 10 nieruchomości
  b/ powyżej 10 nieruchomości
  6.ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
 13. Wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  Zamawiający: Miasto Opole, Opole
  Przedmiot zamówienia: wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego - ok. 300 szt.
  Do sporządzenia wyceny Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację dotyczącą stanu prawnego nieruchomości.

  Lokalizacja: teren gminy Opole.

  Zakres zamówienia: wyceny stanowiące przedmiot zamówienia zlecane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Podane wyżej ilości są szacunkowe.
 14. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących własnością Gminy Łobez
  Zamawiający: Gmina Łobez, Łobez
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową nieruchomości opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami tym ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) stanowiących własność Gminy Łobez z podziałem na następujące części:

  Część 1
  Wycena lokali mieszkalnych wraz z częściami przynależnymi i wspólnymi oraz udziałem we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym gruntu i sporządzenie szkiców lokali i pomieszczeń przynależnych do nich,
  Aktualizacja wyceny lokali i budynków mieszkalnych
  Aktualizacja wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 5 szt.

  Część 2
  Wycena działek przeznaczonych pod zabudowę:
  - garaży,
  - budynków usługowo - handlowych,
  - budynków mieszkalnych,
  - letniskową i pozostałe
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 4 szt.

  Część 3
  Wycena działek przeznaczonych na cele rolne
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 2 szt.

  Część 4
  Wycena działek zabudowanych:
  - budynkami mieszkalnymi, budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi,
  - garażami,
  - budynkami usługowymi,
  - budynkami gospodarczymi,
  - pozostałe
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 10 szt.

  Część 5
  Wycena lokali usługowo - handlowych w budynkach wielolokalowych wraz z częścią ułamkową gruntu
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 2 szt.

  Część 6
  Inwentaryzacja:
  - lokali w budynkach mieszkalno - usługowych + pomieszczenia przynależne (piwnice + pomieszczenia gospodarcze)
  - lokali w budynkach mieszkalno usługowych + pomieszczenia przynależne (piwnice)
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 2 szt.

  Część 7
  Wycena działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z wyliczeniem wartości według udziału w gruncie
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 50 szt.

  Część 8
  Wycena działek do ustanowienia służebności na rzecz przedsiębiorstw
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 2 szt.

  Część 9
  Sporządzenie jednego operatu szacunkowego w dwóch celach:
  aktualizacja opłaty rocznej
  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Przewidywalna ilość nieruchomości do szacunku - 240 szt.

  Podane ilości dla danej części są ilościami przewidywalnymi stanowiące orientacyjne dane służące do oceny oferty i nie stanowią zobowiązania wobec wykonawcy, co do ilości wykonania operatów szacunkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych dla każdej z części.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył operat szacunkowy dla każdej z nieruchomości w dwóch egzemplarzach.
  Koszty związane z uzyskaniem wszelkich danych o nieruchomościach, niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszego zadania, a w szczególności danych z operatu ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łobzie, obciążają Wykonawcę.
 15. Wycena nieruchomości
  Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski, Kamień Pomorski
  Sporządzenie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość 36 nieruchomości gruntowych (zabudowanych garażami) dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych
 16. Wyceny nieruchomości z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
  6.1. Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości z podziałem na 2 zadania.
  6.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jedno lub dwa zadania.
  6.3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  6.3.1. Zadanie 1 - wyceny nieruchomości - w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Zielonej Górze w celu aktualizacji opłat
  z tytułu użytkowania wieczystego.
  6.3.2. Zadanie 2 - wyceny nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty planistycznej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem (zmianą) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wycen odszkodowań.

Inne osoby dla Dudek Adam (30 osób):