Kogo reprezentuje osoba

Dudek Alfreda

w KRS

Alfreda Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alfreda
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Czechowice-dziedzice (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamaszek Kazimierz, Barczyńska Zofia, Brudny Wiesława Bronisława, Dąbrowska Agata, Faber Barbara Ewa, Faruga Anatol, Grygierczyk Iwona Zofia, Grzybowski Leszek, Hamerlak Renata, Janusz Maria, Kosmaty Edyta Teresa, Kubik Katarzyna Zofia, Kłoda Zbigniew, Marczyk Jan, Maron Danuta Anna, Matyjasik Teresa Anna, Mikosz Władysława Zofia, Ochman Grażyna Janina, Paszek Krystyna, Solich Stanisław, Turk Małgorzata, Weszka Elżbieta, Wizner Krystyna, Woźniak Zofia Maria, Wrzoł Józef, Zontek Barbara Agnieszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sztender Anna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro-natur Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000127404
 2. Bank Spółdzielczy Czechowice-dziedzice-bestwina, Czechowice-dziedzice − KRS 0000131712
 3. Fundacja Mam Kota Na Punkcie Psa, Czechowice-dziedzice − KRS 0000626782
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Janowicach, Janowice − KRS 0000021042
 5. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Czechowice-dziedzice − KRS 0000159150

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kółko Rolnicze Czechowice, Czechowice-dziedzice − KRS 0000175827
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Pszczyna − KRS 0000173167

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Bestwina, Bestwina
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Budżetowa Gminy Bestwina na 2013 rok Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ oraz Uchwała Nr 4100/I/9/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bestwina, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
  2.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
  Harmonogram spłat rat kapitałowych:
  2015r.
  I rata - 31.01.2015r. - 93 750,00 zł
  II rata - 31.03.2015r. - 93 750,00 zł
  III rata - 30.09.2015r. - 93 750,00 zł
  IV rata - 30.11.2015r. - 93 750,00 zł
  2016r.
  I rata - 31.01.2016r. -93 750,00 zł
  II rata - 31.03.2016r. -93 750,00 zł
  III rata - 30.09.2016r. -93 750,00 zł
  IV rata - 30.11.2016r. -93 750,00 zł
  2017r.
  I rata - 31.01.2017r. -93 750,00 zł
  II rata - 31.03.2017r. -93 750,00 zł
  III rata - 30.09.2017r. -93 750,00 zł
  IV rata - 30.11.2017r. -93 750,00 zł
  2018r.
  I rata - 31.01.2018r. -93 750,00 zł
  II rata - 31.03.2018r. -93 750,00 zł
  III rata - 30.09.2018r. - 93 750,00 zł
  IV rata - 30.11.2018r. - 93 750,00 zł

  a) Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 22.04.2013r.
  b) Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać udzielony kredyt wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu i wysokości spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat i prowizji.
  d) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.
  e) Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie.
  f) Opłaty dodatkowe tj. prowizja bankowa, prowizja przygotowawcza i inne zostaną zapłacone w dniu uruchomienia kredytu.
  g) Przewiduje się karencję w spłacie kapitału kredytu do dnia 31.01.2015r.
  h) Zamawiający zobowiązuje się udzielić zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami wystawiając w dniu zawarcia umowy kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z prawem bankowym.
  i) Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej, wekslu i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
  j) Wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z pkt 1 lit. b, c, d, e Formularza ofertowego. Opłaty i prowizje są niezmienne w czasie trwania umowy i płatne będą jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, za wyjątkiem odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej.
  k)Dla obliczenia odsetek od kredytu należy zastosować rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku, a w roku przestępnym 366 dni.
  l) Niespłacanie przez Zamawiającego należności wynikających z udzielonego kredytu, upoważniają Wykonawcę do wypowiedzenia umowy kredytu i przystąpienia do realizacji przedstawionych zabezpieczeń.
  m) Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytowej z miesięcznym uprzedzeniem, w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  n) Zamawiający może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków przez bank do jego dyspozycji w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieznanych przed podpisaniem umowy. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek opłat i prowizji.

  3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

  4.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zadania podwykonawcom.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bestwina, Bestwina
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 495 650,00 zł (słownie: dwa milionyczterystadziewięćdziesiątpięćtysięcysześćsetpięćdziesiątzłotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 3 300 000,00 zł zmieniona Uchwałą nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 17 maja 2012r w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/134/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia 2012r w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiące załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do SIWZ oraz Uchwała Nr 4100/I/150/2012 z dnia 22 maja 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 495 650,00 zł, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
  2.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
  Harmonogram spłat rat kapitałowych:
  2013r.
  I rata - 15.02.2013r. - 137 700,00 zł
  II rata - 15.04.2013r. - 138 700,00 zł
  III rata - 15.06.2013r. - 138 700,00 zł
  IV rata - 15.08.2013r. - 138 700,00 zł
  V rata - 15.10.2013r. - 138 700,00 zł
  VI rata - 15.12.2013r. - 138 750,00 zł

  2014r.
  I rata - 15.02.2014r. - 138 700,00 zł
  II rata - 15.04.2014r. - 138 700,00 zł
  III rata - 15.06.2014r. - 138 700,00 zł
  IV rata - 15.08.2014r. - 138 700,00 zł
  V rata - 15.10.2014r. - 138 700,00 zł
  VI rata - 15.12.2014r. - 138 700,00 zł

  2015r
  I rata - 15.02.2015r. - 138 700,00 zł
  II rata - 15.04.2015r. - 138 700,00 zł
  III rata - 15.06.2015r. - 138 700,00 zł
  IV rata - 15.08.2015r. - 138 700,00 zł
  V rata - 15.10.2015r. - 138 700,00 zł
  VI rata - 15.12.2015r. - 138 700,00 zł

  a)Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 06.07.2012r.
  b)Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać udzielony kredyt wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu i wysokości spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat i prowizji.
  d)Spłata odsetek następować będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.
  e)Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
  f)Opłaty dodatkowe tj. marża, prowizja bankowa, prowizja przygotowawcza i inne zostaną zapłacone w dniu uruchomienia kredytu.
  g)Przewiduje się karencję w spłacie kapitału kredytu do dnia 15.02.2013r.
  h)Zamawiający zobowiązuje się udzielić zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami wystawiając w dniu zawarcia umowy kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z prawem bankowym.
  i)Wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z pkt 1 lit. b, c, d, e Formularza ofertowego. Opłaty i prowizje są niezmienne w czasie trwania umowy i płatne będą jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, za wyjątkiem odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej.
  j)Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględnić rok kalendarzowy.
  k)Niespłacanie przez Zamawiającego należności, wynikających z udzielonego kredytu upoważniają Wykonawcę do wypowiedzenia umowy kredytu i przystąpienia do realizacji przedstawionych zabezpieczeń.
  l)Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytowej z miesięcznym uprzedzeniem, w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  m)Zamawiający może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków przez bank do jego dyspozycji w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieznanych przed podpisaniem umowy. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek opłat i prowizji.
  3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka
  Zamawiający: Gmina Bestwina, Bestwina
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćsettysięcyzłotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka. Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 01 lutego 2010 roku zaś planowanym terminem zakończenia inwestycji jest 30 listopad 2011roku.
  Źródłem finansowania inwestycji są:
  -środki własne,
  -środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ oraz Uchwała Nr 4100/I/206/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ.

Inne osoby dla Dudek (1000 osób):