Kogo reprezentuje osoba

Dudek Barbara Krystyna

w KRS

Barbara Krystyna Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Ustka (Pomorskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecki Jan Zdzisław, Dębowska Danuta Felicja, Derra Maria, Drozdek Anna Agnieszka, Górecki Leszek Adam, Gralak Danuta Maria, Hoffmann Kazimierz, Januszyk Mariola, Kabulski Zbigniew, Klein Irena, Kowalczyk Leokadia, Krefft Ryszard, Kropidłowska Antonina, Kula Weronika, Kuper Leokadia, Lewandowski Arkadiusz Piotr, Lipińska Halina Elżbieta, Maj Renata Aleksandra, Mazurek Agnieszka, Mikucka Magdalena Katarzyna, Nojek Andrzej, Nowak Marian Władysław, Pęcek Maria Józefa, Pietnoczka Maria, Rożnawska Jadwiga Ewa, Rożnawska Wanda Elżbieta, Skazińska Bożena Maria, Stenka Anna Ewa, Szwec Ludmiła, Turek Jolanta Ada, Wasilewska Janina Tamara, Wyrzykowska Małgorzata, Zagórska Teresa, Ziatyk Lucyna Czesława, Zielińska Katarzyna, Ziemianowicz Ewa Beata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ławrenowicz Antoni Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buss Lucja Ewa, Gałązka Irena, Graniak Władysława, Kaim Irena Danuta, Musialik Joanna, Obarzanek Teresa, Olf Liliana Helena, Palka Stanisława, Paszkiewicz Barbara, Pender Danuta Gabriela, Pszczółkowska Kalina Maria, Salagierska Sabina, Tomosz Teresa, Wójcik Danuta Alicja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ustce, Ustka − KRS 0000117801
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ustce, Ustka − KRS 0000087120
 3. Kantor Banku Spółdzielczego W Ustce Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000187598
 4. Klif Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka, Przewłoka − KRS 0000245392
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska, Ustka − KRS 0000206568
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Możdżanowie, Możdżanowo − KRS 0000182811
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łosoś W Ustce, Ustka − KRS 0000176688
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka W Ustce - Patron, Ustka − KRS 0000079631
 9. Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Miast Ekhuizen (królestwo Holandii)-ustka (polska) W Ustce, Ustka − KRS 0000069741
 10. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki, Ustka − KRS 0000036920
 11. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo, Ustka − KRS 0000263404
 12. Wodociągi Ustka Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000042674

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eurowarcino Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000121055
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Empec Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000031529
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Korab W Ustce, Ustka − KRS 0000089752
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator, Słupsk − KRS 0000103561
 5. Stowarzyszenie Pomocy Bene-vita, Ustka − KRS 0000046363
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej W Warcinie, Warcino − KRS 0000054682

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. usługa udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Potęgowo, Potęgowo
  kwota kredytu ogółem: 2.872.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące zł 0/100);
  - uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w dniach od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty (Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania całej kwoty kredytu jednorazowo); Zamawiający wymaga, aby czas udostępnienia kredytu nie był dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.
  - ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2016;
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  - spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w terminie do 31.12.2025ustala się okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) do 31.01.2017. Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.01.2017;
  sposób spłaty kredytu (kapitału) - w ratach miesięcznych stałych, spłata odsetek - malejąco,
  odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku; odsetki
  - spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
  - forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę: weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2000000 zł
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
  2.Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00-5 Usługi udzielania kredytu.
  3.Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady Gminy Postomino nr XIX/195/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia. Minimalny poziom wykorzystania kredytu 1.000.000,00 zł.
  5.W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia, okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu. Nie przewiduje się sporządzenia nowego harmonogramu spłat rat kredytu.
  6.Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym:
  1)dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego,
  2)uruchomienie kredytu następować będzie w transzach na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce Oddział Postomino nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.
  O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemna dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem,
  3)karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 29.06.2017 r.,
  4)Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 30.06.2017 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
  Rok 2017
  30.06.2017 r.-200.000 zł
  Rok 2018
  30.06.2018 r.-200.000 zł
  Rok 2019
  30.06.2019 r.-150.000 zł
  31.12.2019 r.-150.000 zł
  Rok 2020
  30.06.2020 r.-150.000 zł
  31.12.2020 r.-150.000 zł
  Rok 2021
  31.03.2021 r.-125.000 zł
  30.06.2021 r.-125.000 zł
  30.09.2021 r.-125.000 zł
  31.12.2021 r.-125.000 zł
  Rok 2022
  31.03.2022 r.-125.000 zł
  30.06.2022 r.-125.000 zł
  30.09.2022 r.-125.000 zł
  31.12.2022 r.-125.000 zł
  7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę.
  8.Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  9.Na koszt całkowity kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania.
  10.Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu.
  11.Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, a kończąc 31.12.2022 r.
  12.W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności.
  13.Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego.
  14.Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty.
  15.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 21.06.2016 -1,64 %.
  16. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu - 01.12.2016 r.
  17.Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym.
  18. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2200000 zł
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł, słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100.
  2.Wspólny Słownik Zamówień CPV 66 11 30 00 Usługi udzielania kredytu.
  3.Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady Gminy Postomino nr X/94/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia. Minimalny poziom wykorzystania kredytu 1.000.000,00 zł.
  5.W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu. Nie przewiduje się sporządzenia nowego harmonogramu spłat rat kredytu.
  6.Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym:
  1)dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego,
  2) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce Oddział Postomino nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.
  O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemną dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem,
  3)karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 30.03.2016 r.,
  4)Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31.03.2016 r. do 30.06.2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem: Rok 2016 31.03.2016 r.-200.000 zł,Rok 2017 31.03.2017 r.-200.000 zł, 30.06.2017 r.-200.000 zł, Rok 2018 31.03.2018 r.-200.000 zł, 30.06.2018 r.-200.000 zł, Rok 2019 31.03.2019 r.-200.000 zł, 30.06.2019 r.-200.000 zł, Rok 2020 31.03.2020 r.- 200.000 zł, 30.06.2020 r.-200.000 zł, Rok 2021 31.03.2021 r.-200.000 zł, 30.06.2021- 200.000 zł 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę.
  8.Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9.Na koszt kredytu składa się suma:oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. 10.Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu. 11.Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, a kończąc 30.06.2021 r. 12. W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności. 13.Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 14. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty.15.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 31.08.2015 -1,66 %. 16.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu 01.12.2015 r. 17. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18.Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ. 19. Załączniki do SIWZ: 1) Uchwała powołująca przedstawicieli gminy, 2) Uchwała powołująca skarbnika gminy, 3) Zaświadczenia o nadaniu NIP, REGON, 4) Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS, 5) Zaświadczenie o niezaleganiu US.
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Kępice, Kępice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.
  2. Przez obsługę kredytu należy rozumieć czynności związane z obsługą spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
  5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  6. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w transzach. Uruchomienie poszczególnych transz nastąpi na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w dowolnych kwotach i terminach.
  7. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej wysokości kredytu i rozpocznie się od daty uruchomienia kredytu.
  8. Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych w 30 dniu miesiąca kończącego dany kwartał.
  9. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym.
  10. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się stałą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w każdym roku.
  11. Stopa procentowa dla zadłużenia przeterminowanego będzie równa wysokości 1,0 x odsetki ustawowej i nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (oprocentowanie maksymalne).
  12. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 30 grudnia 2015r.
  13. Karencja w spłacie kredytu - do dnia 30 grudnia 2017r.
  14. Ostateczny termin spłaty kredytu - 30 grudnia 2025r.
  15. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  16. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na wekslu.
  17. Sytuacja finansowa Zamawiającego została przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kępice za 2014r. Dostępne na stronie zamawiającego: http://bip.kepice.pl/strony/6074.dhtml.
 5. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Kępice, Kępice
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów. 2. Przez obsługę kredytu należy rozumieć czynności związane z obsługą spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w transzach. Uruchomienie poszczególnych transz nastąpi na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w dowolnych kwotach i terminach. 7. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej wysokości kredytu i rozpocznie się od daty uruchomienia kredytu. 8. Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych w 30 dniu miesiąca kończącego dany kwartał. 9. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym. 10. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się stałą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w każdym roku. 11. Stopa procentowa dla zadłużenia przeterminowanego będzie równa wysokości 1,0 x odsetki ustawowej i nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (oprocentowanie maksymalne). 12. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 30 grudnia 2014 r. 13. Karencja w spłacie kredytu - do dnia 30 grudnia 2019 r. 14. Ostateczny termin spłaty kredytu - 30 grudnia 2025 r. 15. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 16. Zamawiający wyraża zgodę na na kontrasygnatę skarbnika na wekslu. 17. Sytuacja finansowa Zamawiającego została przedstawiona w sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Kępice. Sprawozdania stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu.
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu. Zamówienie dotyczy usługi na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 2.000.000 PLN 2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.912.00,00 zł oraz pokrycia planowanego deficytu 88.000,00 zł . 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na wniosek Zamawiającego: - I transza w kwocie 2 000 000 PLN w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 16 grudnia 2013 r. 4. Wykonawca przeleje transze przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Okres kredytowania 8 lat, tj. do 2021 r. 6. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 2 lat w okresie od 2020 r. do 2021 r. 7. Spłata odsetek w okresie od 2013 r. do 2021 r. 8. Spłata kapitału: - I rata do 30.VI.2020 - 500.000,00 zł - II rata do 30.IX.2020 - 500.000,00 zł - III rata do 30.VI.2021 - 500.000,00 zł - IV rata do30.IX.2021 - 500.000,00 zł 9. Spłata odsetek - miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca 10. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M na dzień 31-10-2012 r. oraz stałej marży Wykonawcy. 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Dla wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć: - liczba dni w roku 365, - liczba dni w miesiącu: faktyczną ilość dni w danym miesiącu. 13. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 14. Zmawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 15. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 16. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 17. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. 18. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami...
  W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu. Zamówienie dotyczy usługi na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 2.000.000 PLN 2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.912.00,00 zł oraz pokrycia planowanego deficytu 88.000,00 zł . 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na wniosek Zamawiającego: - I transza w kwocie 2 000 000 PLN w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 16 grudnia 2013 r. 4. Wykonawca przeleje transze przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Okres kredytowania 8 lat, tj. do 2021 r. 6. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 2 lat w okresie od 2020 r. do 2021 r. 7. Spłata odsetek w okresie od 2013 r. do 2021 r. 8. Spłata kapitału: - I rata do 30.VI.2020 - 500.000,00 zł - II rata do 30.IX.2020 - 500.000,00 zł - III rata do 30.VI.2021 - 500.000,00 zł - IV rata do30.IX.2021 - 500.000,00 zł 9. Spłata odsetek - miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca 10. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M na dzień 31-10-2013 r. oraz stałej marży Wykonawcy. 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Dla wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć: - liczba dni w roku 365, - liczba dni w miesiącu: faktyczną ilość dni w danym miesiącu. 13. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 14. Zmawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 15. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 16. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 17. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. 18. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami...
 7. II przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 624.875zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2013r
  Zamawiający: Urząd Gminy w Damnicy, Damnica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 624.875,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok. 1) Kwota kredytu w wysokości 624.875,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysięcy osiemset siedemdzieiąt pięć złotych) 2) Okres kredytowania: do 28 grudnia 2019 r. 3)Wypłata kredytu - nastąpi w transzach od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do 31.12.2013 r. na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty. 4) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2013 roku. 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, odsetki należy uwzględnić od daty początkowej wykorzystania kredytu i zakończyć z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 28.01.2014 r. 8) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 28.01.2014r. 9) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 28.12.2019 r. 11) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. 12) Forma zabezpieczenia kredytu przez kredytobiorcę weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. 13) Koszty obsługi kredytu stanowią: a. oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługa kredytu Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania b. prowizja - liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu, płatna w terminie 7 dni od daty uruchomienia transzy kredytu. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Kwota jednorazowej prowizji za uruchomienie nie może przekroczyć 0,20 % kwoty uruchomionego kredytu. Wymagany termin realizacji zamówienia w transzach; Termin wykorzystania kredytu - do dnia 31.12.2013 r. Okres kredytowania - do 28.12.2019 r
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 528 421 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2012rok
  Zamawiający: Urząd Gminy w Damnicy, Damnica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 528 421 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok. 1) Kwota kredytu w wysokości 528 421,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych) 2) Okres kredytowania: do 28 grudnia 2016 r. 3)Wypłata kredytu - nastąpi od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do 31.12.2012 r. na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty. 4) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2012 roku. 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, odsetki należy uwzględnić od daty początkowej wykorzystania kredytu i zakończyć z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 28.01.2013 r. 8) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 28.01.2013r.. 10) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 28.12.2016 r. 11) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. 12) Forma zabezpieczenia kredytu przez kredytobiorcę weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. 13) Koszty obsługi kredytu stanowią: a. oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 1M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego spłatę raty kredytu wraz z odsetkami i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedna stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania b. prowizja - liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu, płatna w terminie 7 dni od daty uruchomienia transzy kredytu. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Kwota jednorazowej prowizji za uruchomienie nie może przekroczyć 0,20 % kwoty uruchomionego kredytu
 9. usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy.
  Zamawiający: Gmina Potęgowo, Potęgowo
  Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy:
  a) kwota kredytu ogółem: 999.423,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł);
  b) uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w dniach od dnia podpisania umowy do 31.12.2012, na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty i jej przeznaczenie;
  c) ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2012;
  d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,
  e) spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w terminie do 31.12.2022;
  f) ustala się okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) do 31.01.2013. Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.01.2013;
  g) sposób spłaty kredytu (kapitału) - w ratach miesięcznych stałych, spłata odsetek - malejąco;
  h) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku; odsetki należy uwzględnić od przewidywanej daty początkowej wykorzystania kredytu, tj. dnia 15.12.2012.
  i) marża bankowa i prowizja nie mogą być pobierane jednorazowo, lecz mają być wkalkulowane w raty miesięczne;
  j) spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
  k) forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu.
  Po ogłoszeniu zmian:
  Zamówienie dotyczy usługi na następujących warunkach:
  1) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank (Wykonawca) udziela Kredytobiorcy (Zamawiającemu) kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony PLN)
  2) Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.912.00,00 zł oraz pokrycia planowanego deficytu 88.000,00 zł .
  3) Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w jednej transzy na wniosek Kredytobiorcy:
  - I transza w kwocie 2.000.000,00 PLN w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2012 r.
  4) okres kredytowania 10 lat, tj. do 2022 r.
  5) Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat w okresie od 2017 r. do 2022 r.
  6) Spłata odsetek w okresie od roku 2013 r. do 2022 r.
  7) Spłata kapitału raz w roku, tj. do 20 grudnia.
  - I rata do 20-12- 2017 r. : 200.000 zł
  - II rata do 20-12- 2018 r. : 200.000 zł
  - III rata do 20-12- 2019 r. : 200.000 zł
  - IV rata do20-12- 2020 r. : 400.000 zł
  - V rata do 20-12- 2021 r. : 400.000 zł
  - VI rata do 20-12- 2022 r. : 600.000 zł
  8) Spłata odsetek - miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca
  9) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym będzie się zmieniało wg stawki WIBOR 1M na ostatni dzień danego miesiąca.
  10) Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do Kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
  11) Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  13) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Kredytobiorca powiadomi Bank o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  14) W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi ....... % w stosunku rocznym. Stopa procentowa uwzględnia niezmienną marżę banku w wysokości ....... %.
  15) Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego.
  16) Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia nie spłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym.
  17) Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane są odsetki w wysokości ustawowej.
  18) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Aneks nie może być sprzeczny z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  19) W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.
  20) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
 11. Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.505.526zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Damnicy, Damnica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.505.526,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok. 1) Kwota kredytu w wysokości 1.505.526,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) 2) Okres kredytowania: do 28 października 2018 r. 3)Wypłata kredytu - nastąpi w transzach od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do 31.12.2012 r. na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty i jej przeznaczenie w zależności od realizacji inwestycji. 4) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2012 roku. 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, odsetki należy uwzględnić od daty początkowej wykorzystania kredytu i zakończyć z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 7) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 27.01.2013 r. 8) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 28.01.2013 r. 9) Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu. 10) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 28.12.2018 r. 11) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. 12) Forma zabezpieczenia kredytu przez kredytobiorcę weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. 13) Koszty obsługi kredytu stanowią: a. oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 1M wraz z odsetkami i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługa kredytu Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania b. prowizja - liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu, płatna w terminie 7 dni od daty uruchomienia transzy kredytu. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Kwota jednorazowej prowizji za uruchomienie nie może przekroczyć 0,20 % kwoty uruchomionego kredytu...
 12. Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Smołdzino, Smołdzino
  a) otwarcie i prowadzenie Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Smołdzino - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków; - środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N, b) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w załączniku nr 6 do SIWZ), w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziale lub filii Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości Smołdzino; c) otwarcie i prowadzenie Rachunków Dochodów i Wydatków; - Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Dochodów i Wydatków w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej; - Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; - Każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) System musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego; d) otwarcie i prowadzenie Rachunków Pozostałych (innych niż wyżej opisane), czyli rachunków:dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy Smołdzino-zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki; z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe; - na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N; - dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym, z kapitalizacją dzienną; e) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania; System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy, Rachunkach Dochodów i Wydatków, Rachunkach Pozostałych; - tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum; - składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych; - składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku; - dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Smołdzinie do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez System; - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank); - zabezpieczenie logowania użytkownika systemu bankowości elektronicznej z miejsca pracy. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System. Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. f) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego oraz przekazywania wyciągów w formie papierowej; - wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności; - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie; - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; - na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego; g) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino; - Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino nie później jak w dniu podpisania umowy; - kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Smołdzino (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; - w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 800.000,- zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Smołdzino w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Smołdzino, jednakże nie przekroczy 1.000.000,- zł. - przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Smołdzino. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy- ostatniego dnia obowiązywania umowy; - wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N; - średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 300.000,- zł ; - odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie; - do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni; h) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych); i) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym; - Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; - kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo; - Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym tj. w zakresie systemu bankowości elektronicznej. j) przyjmowaniu wpłat i dokonywanie wypłat (bez dodatkowych opłat). k) w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także: - szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach; realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego; - wpłaty dokonywane w placówce Banku zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Smołdzino (oddział, filia), będą realizowane płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji. - zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Gminy, Rachunki Dochodów i Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej. - Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych, przelewów krajowych (w tym kosztów banków KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym; Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino. 3.1.2. Dodatkowe informacje: 1. Budżet: 1) Wykonanie w 2011 roku: a) Dochody: 11.425.710,94 zł. b) Wydatki: 13.353.912,30 zł. 2) Plan 2012 roku: a) Dochody: 12.414.785,59 zł. b) Wydatki: 13.589.501,59 zł. 2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku - 4.697.692,00 zł. 3. Statystyka: a) Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Smołdzino: 3; b) Liczba rachunków Urzędu Gminy w Smołdzinie (w złotych): - stan na dzień 30.06.2012 roku: 23 rachunków w PLN; c) Liczba rachunków bieżących (bieżących i pomocniczych) podległych jednostek organizacyjnych: 16; d) Średnie saldo Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Smołdzino w 2011 roku: +30.496,59; e) Liczba przelewów wychodzących krajowych (rocznie): 9.384 sztuk w tym 840 sztuk w wersji papierowej; f) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych: 0 sztuk; g) Średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego: 77.509,00; h) Średniomiesięczna kwota wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego: 195.867,00; i) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 4 (3 w jednostkach i 1 w siedzibie Gminy); j) Liczba wyciągów bankowych: 5 dziennie (po jednym wyciągu - wratość średnia- z rachunków, na które były wykonywane operacje bankowe). k) Liczba czeków realizowanych - rok 2011 ( 75 sztuk Urząd Gminy); l) Prognozowany poziom zadłużenia w rachunku bieżącym do 800.000 zł; ł) Kontrahenci płatności masowych: - podatki: liczba podatników: 1.471 - wpłaty z tytułu dochodów niepodatkowych: liczba płatników - 66 osób. 4. Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków w PLN, może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego. 5. Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl; 6. Bank zobowiązany jest zapewnić, aby placówka Banku zlokalizowana w granicach administracyjnych miejscowości Smołdzino (oddział, filia), realizowała płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji. Dotyczy jedynie wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Zamawiającego
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy Smołdzino
  Zamawiający: Urząd Gminy Smołdzino, Smołdzino
  1. Forma kredytu - kredyt złotówkowy. 2. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w 1 transzy w dniu 1 października 2012 roku: 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wypłaty kredytu. 4. Okres kredytowania - od 01.10.2012r do 30.09.2021 r. 5. Termin spłaty kredytu do 30 września 2021 r. 6. Spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach miesięcznych, tj. do ostatniego dnia miesiąca za dany okres w równych ratach. Wysokość raty: pierwszej 13.066 zł, pozostałych 12.962 zł. 7. Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce oznacza wykorzystanie kredytu. 8. Odsetki naliczane będą miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę bankową, określoną na dzień otwarcia ofert (marża będzie stała w okresie kredytowania). - do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M z miesiąca lipca 2012r. w wysokości 5,12%, - zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytu zgodnie z prawem Bankowym: liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym. 10. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. 11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, - w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. Dokumenty finansowe Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl;
 14. Udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Postomino na 2011 rok w kwocie 3656243,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.656.243,00 zł, słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote.
  2. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu.
  3. Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady Gminy Postomino nr X/93/11
  z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia.
  5. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1) Dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego,
  2) Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach wg poniższego terminarza:
  a) 15.08.2011 r. kwota: 1.000.000,00 PLN,
  b) 15.10.2011 r. kwota: 1.500.000,00 PLN
  c) 15.12.2011 r. kwota: 1.156.243,00 PLN
  na konto Zamawiającego 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010
  3) Karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 30.09.2012 r.,
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia transz w innych terminach i kwotach niż to zostało wskazane w pkt 2. Zmiany te nie mogą powodować dla Zamawiającego wzrostu kosztów kredytu .
  5) O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemna dyspozycja z 2 dniowym wyprzedzeniem,
  6) Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 30.09.2012 r. do 30.06.2016 r.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat
  i prowizji przez wykonawcę.
  7. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco
  wraz z deklaracją wekslową.
  8. Na koszt całkowity kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania.
  9. Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu.
  10. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 sierpnia 2011 r., a kończąc 30.06.2016 r.
  11. W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny
  od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności.
  12. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego.
  13. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty oraz do umowy należy przyjąć, że rok ma 365 dni,
  a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  14. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 12.07.2011 r. - 4,62%.
  15. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym.
  16. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane są odsetki
  w wysokości ustawowej.
  17. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ.
  18. Załączniki do SIWZ:
  1) Statut Gminy - do pobrania ze strony www.postomino.bip.net.pl,
  2) Zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON
  3) Uchwały powołujące przedstawicieli Gminy
  4) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST - do pobrania ze strony www.postomino.bip.net.pl,
  5) Zestawienie zadłużenia na gminy na dzień 14.07.2011 z informacją o wierzytelnościach
  i udzielonych poręczeniach,
  6) Zaświadczenia z ZUS, US ,
  7) Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Postomino 2009, 2010
  8) sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S
  9) sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S
  10) sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z,
  11) sprawozdania o stanie należności Rb-N,
  12) sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
  13) uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Postomino na 2011 rok,
  14) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Postomino o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2016,
  15) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Postomino na lata 2011-2016
  16) Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok,
  17) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino na lata 2011-2016,
  18) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Postomino na lata 2011-2016,
  19) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
  20) Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 15. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy..
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Słupskiego w tym również budżetów jednostek organizacyjnych podległych powiatowi: 1) Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, 3) Zespół Szkół Technicznych w Ustce, 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce, 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, 9) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 10) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, 11) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, 13) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, 14) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku, 15) oraz każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna powiatu. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, specjalnych oraz innych rachunków dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel, 2) automatyczne lokowanie środków codziennego salda, 3) korzystanie przez zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości, 4) prowadzenie w siedzibie Zamawiającego punktu kasowego do obsługi interesantów (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.) oraz w miejscowości siedziby Zamawiającego siedziby/oddziału/ banku, 5) wydawanie blankietów czekowych, 6) przechowywanie depozytów, 7) udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie do 8 mln zł, 8) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa bankowego, 3. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 4. W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy - niezależnie od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w niniejszej ofercie. 5. Zamawiający przewiduje zainstalowanie przynajmniej 1 stanowiska systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem w jednostkach organizacyjnych powiatu, aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników. 6. Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. 7. Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku. 9. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Powiatu). 10. Wykonawca w ramach złożonej oferty w przypadku braku możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu. 11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do utworzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego wraz z obsługą tego punktu celem przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat oraz posiadania siedziby banku/oddziału/ w miejscowości Zamawiającego. 12. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zabezpieczenia możliwości regulowania opłaty skarbowej przez interesantów Starostwa bez konieczności ponoszenia przez nich prowizji za dokonanie wpłaty z ww. tytułu w utworzonym punkcie kasowym w budynku Starostwa/lub ponoszenia kosztów prowizji w kwocie niższej niż opłata skarbowa dokonana przez interesantów Starostwa Powiatowego. 13. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł. 14. Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do zastosowanie oprocentowania rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym wg stawki VIBOR 1M notowanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca i obowiązującej przez miesiąc następny. Pozostałe koszty obsługi kredytu określone przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ winny być niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 15. Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie: 1) wydatki ok. 82 mln zł., 2) dochody ok. 82 mln zł. 3) deficyt ok. 19 tys. zł. 16. Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów i usług bankowych w roku: 1) liczbę wykonywanych przelewów wewnętrznych - ok. 5.000 szt., 2) liczbę wykonywanych przelewów zewnętrznych - ok. 44.000 szt., 3) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych: - wartość wpłat - ok. 4 mln zł, - wartość wypłat - ok. 500 tys. zł - ilość wpłat własnych na rzecz Starostwa - ok. 25.000, - ilość wpłat obcych z tytułu opłaty skarbowej dokonywanych przez interesantów Starostwa - ok.2000 na wartość - ok. 500 tys. zł (najniższa wysokość opłaty skarbowej wynosi 5 zł) - ilość wypłat - ok. 200 szt, 4) liczbę wydanych blankietów czekowych - ok. 180 szt., 5) średnią miesięczną wartość środków utrzymywanych na rachunkach (bieżących i lokat), Wykonawcy, który wygra przetarg - ok. 3 mln zł, lokaty - ok. 2 mln zł 6) liczbę wydanych kart płatniczych - 3 szt 7) liczbę rachunków bieżących podstawowych, pomocniczych i walutowych oraz specjalnych: - liczba rachunków bieżących podstawowych wynosi odpowiednio do liczby jednostek, które wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia - 18 - pomocniczych - 9 - liczba rachunków walutowych - 0 ( brak) - liczba rachunków specjalnych - 19 - dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel (np. projekty unijne) - 13 8) limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, określony dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł. W roku 2011 wynosi 4 mln zł. 9) ilość depozytów składanych w banku - 0 (brak).
 16. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce. ZP.271.01.11
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce na okres wynikający z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.Zamawiający przewiduje spłatę odsetek od wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31.05.2011r.
  3.Zamawiający przewiduje spłatę rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  4.Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym należy ustalić w relacji do stopy redyskonta weksli (wskaźnik procentowy) powiększonego lub pomniejszonego o marżę. Nominalną roczną stopę procentową (z uwzględnieniem marży banku) należy podać w harmonogramie spłaty kredytu oraz w formularzu ofertowym.
  5.Wysokość marży w trakcie trwania umowy musi być stała.
  6.Zakłada się oprocentowanie ze zmienną stopą procentową, płatne od kwoty aktualnego zadłużenia.
  7.Zastrzega się możliwość szybszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat ze strony zamawiającego.
  8.Nie przewiduje się opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu.
  9.Wykonawca przeleje środki na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w dniu:
  1)kwotę 500 000,00 zł w terminie do 01.05.2011r.
  10.W przypadku kiedy zachowanie terminów wskazanych w ustępie 9 nie będzie możliwe z przyczyn przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia, Wykonawca przeleje środki w dniu następnym po dniu podpisania umowy.
  11.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni a w latach 2012, 2016, 2020 - 366 dni.
  12.Zamawiający przewiduje sposób zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco.
  13.Wspólny słownik zamówień CPV - 66.11.30.00-5.
  14.Zamawiający nie przewiduje składania dodatkowych wniosków kredytowych po wyborze oferty Wykonawcy.
 17. udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 505 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego deficytu nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Smołdzino, Smołdzino
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 505 900,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego deficytu nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy na okres wynikający z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.Zamawiający przewiduje spłatę odsetek od wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31.01.2011r.
  3.Zamawiający przewiduje spłatę rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 18. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budżecie gminy. Oznaczenie sprawy: ZP/341/14/2010
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budżecie gminy na okres wynikający z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.Zamawiający przewiduje spłatę odsetek od wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31.12.2010r.
  3.Zamawiający przewiduje spłatę rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  4.Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym należy ustalić w relacji do stopy redyskonta weksli (wskaźnik procentowy) powiększonego lub pomniejszonego o marżę. Nominalną roczną stopę procentową (z uwzględnieniem marży banku) należy podać w harmonogramie spłaty kredytu oraz w formularzu ofertowym.
  5.Wysokość marży w trakcie trwania umowy musi być stała.
  6.Zakłada się oprocentowanie ze zmienną stopą procentową, płatne od kwoty aktualnego zadłużenia.
  7.Zastrzega się możliwość szybszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat ze strony zamawiającego.
  8.Nie przewiduje się opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu.
  9.Wykonawca przeleje środki na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w dniu:
  1)kwotę 400 000,00 zł w terminie do 17.12.2010r.
  2)kwotę 600 000,00 zł w terminie do 28.12.2010r.
  10.W przypadku kiedy zachowanie terminów wskazanych w ustępie 9 nie będzie możliwe z przyczyn przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia, Wykonawca przeleje środki w dniu następnym po dniu podpisania umowy.
  11.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni a w latach 2012, 2016, 2020 - 366 dni.
  12.Zamawiający przewiduje sposób zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco.
 19. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy Główczyce. Oznaczenie sprawy: ZP/341/10/10
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy Główczyce.
  2.Zamówienie obejmuje obsługę bankową rachunków podstawowych wymienionych jednostek gminnych a także działających przy nich rachunków pomocniczych:
  1)Gminy Główczyce jako Jednostki Samorządu Terytorialnego i Urzędu Gminy w Główczycach jako jednostki budżetowej,
  2)Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach,
  3)Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach,
  4)Zespołu Szkół w Pobłociu,
  5)Zespołu Szkół w Stowięcinie,
  6)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie,
  7)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach,
  8)Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Główczycach,
  9)Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy UG w Główczycach.
  3.Obsługa bankowa polegać będzie na:
  1)otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
  2)przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych przy założeniu jednakowej stopy procentowej dla wszystkich rachunków,
  3)automatyczne lokowanie środków codziennego salda,
  4)realizowanie poleceń przelewów w formie elektronicznej a w przypadku awarii systemu w formie papierowej,
  5)uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych,
  6)udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi Gminy telefonicznych informacji o stanie na rachunkach,
  7)przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych, za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
  8)dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych,
  9)prowadzeniu lokat standardowych i krótkoterminowych,
  10)korzystaniu przez Zamawiającego z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości zdolności kredytowej,
  11) potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy i daty księgowania.
  12)Zapewnienie serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwiają dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwia składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu oraz aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika,
  13)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach,
  4.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  1)Zamawiający wymaga aby wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na takich samych warunkach,
  2)Zamawiający wymaga aby Bank nie pobierał opłat z tytułu: przelewów przychodzących, dokonywanie wpłat własnych na rachunki Zamawiającego, dokonywania wypłat gotówkowych, przelewów papierowych w przypadku przerw technicznych i awarii systemu,
  3)Zamawiający wymaga aby Bank dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego,
  4)Zamawiający wymaga aby Bank wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcy,
  5)Zamawiający wymaga aby Bank posiadał swoją placówkę w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego lub w przypadku jej braku zobowiązał się do jej utworzenia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku.
 20. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000.00
  Zamawiający: Gmina Kępice, Kępice
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 PLN na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Kępice na 2010 rok.Opis przedmiotu zamówienia:
  1) udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Kępice na 2010 rok,
  2) kwota kredytu 5.000.000 PLN ( słownie: pięć milionów złotych), postawiona do dyspozycji zamawiającego od dnia 16 sierpnia 2010r. do 30 grudnia 2010r.
  3) wykorzystanie kredytu w formie przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji,
  4) oprocentowanie kredytu zmienne obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększony o marżę banku stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy)
  5) spłata kredytu będzie następowała w ratach , począwszy od 30 listopada 2013 roku
  do 30 grudnia 2020 roku, w kwotach i terminach jak niżej:
  do 30 listopada 2013 roku - 10.000 zł
  do 30 listopada 2014 roku - 20.000 zł.
  do 30 listopada 2015 roku - 50.000 zł.
  do 30 listopada 2016 roku - 50.000 zł
  do 30 marca 2017 roku - 325.000 zł
  do 30 czerwca 2017 roku - 325.000 zł.
  do 30 września 2017 roku - 325.000 zł
  do 30 grudnia 2017 roku - 325.000 zł
  do 30 marca 2018 roku - 325.000 zł
  do 30 czerwca 2018 roku - 325.000 zł.
  do 30 września 2018 roku - 325.000 zł
  do 30 grudnia 2018 roku - 325.000 zł
  do 30 marca 2019 roku - 300.000 zł
  do 30 czerwca 2019 roku - 300.000 zł.
  do 30 września 2019 roku - 300.000 zł
  do 30 grudnia 2019 roku - 300.000 zł
  do 30 marca 2020 roku - 270.000 zł
  do 30 czerwca 2020 roku - 270.000 zł.
  do 30 września 2020 roku - 270.000 zł
  do 30 grudnia 2020 roku - 260.000 zł
  6) spłata odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowała w okresach miesięcznych, do
  30-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca sierpnia 2010 roku do grudnia 2020 roku,
  7) karencja w spłacie kapitału do 29 listopada 2013 r.,
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania przez
  Bank oprocentowania za okres po spłacie kredytu i prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  9) zabezpieczenie: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika
  Gminy,
  10) Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  11) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej.
  12) Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni 365.
  13) Zamawiający powiązany jest organizacyjnie i kapitałowo z Kępickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kępicach,
 21. Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Postomino na 2010 rok w kwocie 2 467 915 PLN
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
 22. Prowadzenie bieżącego rachunku bankowego dla potrzeb obsługi budżetu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk
 23. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 930 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Ochrona Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczali ścieków Główczyce. Oznaczenie sprawy ZP - U/341/12/2009
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
 24. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budżecie gminy. Oznaczenie sprawy ZP - RB/341/11/2009
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
 25. : UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 500.000.00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kępice, Kępice
 26. Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Postomino na 2009 rok w kwocie 2.800.000 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Postomino, Postomino
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu - Gmina Ustka
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
 28. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i wyposażeniem przy szkole podstawowej w Żelkowie Oznaczenie sprawy ZP - U/341/05/2009
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
 29. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 540 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych metodą osadu czynnego dla 500 równoważnych mieszkańców w miejscowości Szczypkowice, Oznaczenie sprawy ZP - U/341/06/2009
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
 30. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. budowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody, nowego ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dochowo - Wielka Wieś, 2. budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Dochowo - Dochówko - Gorzysław - Szczypkowice, Oznaczenie sprawy ZP - U/341/03/2009
  Zamawiający: Gmina Główczyce, Główczyce
 31. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2009 rok
  Zamawiający: Urząd Gminy Postomino, Postomino

Inne osoby dla Dudek Barbara Krystyna (52 osoby):