Kogo reprezentuje osoba

Dudek Bogusława

w KRS

Bogusława Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusława
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Przysucha (Mazowieckie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrychiewicz Zawieranie Umów, Baranowska Teresa, Bartosińska Stanisława Elżbieta, Białek Stanisław, Bielecki Jakub, Bochyńska Urszula Teresa, Bogatek Halina, Borkowska Edyta, Borowiecka Zawieranie Umów, Borowiecki Andrzej, Bors Paulina, Chrapczyńska Edyta Joanna, Dąbrowski Lucjan, Fitas Marianna, Gawrońska Anna Bożena, Górska Bogumiła Wanda, Grabarczyk Zawieranie Umów, Grusiecka Aleksandra Agnieszka, Gruszczyńska Zawieranie Umów, Grzegorczyk Elżbieta Ewa, Grzegorczyk Ewa, Grzegorczyk Marian, Grzegorczyk Szymon, Grzybowska Monika Marta, Głuch Barbara Jadwiga, Głuch Krystyna Anna, Jaciubek Jolanta Elżbieta, Jakubczyk Bogumiła, Jakubczyk Ewa Katarzyna, Janczara Elżbieta, Jarząbek Jadwiga Franciszka, Jaworska Emilia Salomea, Jędrzejczak Elżbieta Monika, Kazimierska Zawieranie Umów, Komorowska Krystyna, Kopczyńska Halina, Koselska Elżbieta Maria, Kosiec Tadeusz, Krzemińska Anna, Krzemiński Jan, Krzyżanowski Czesław, Kucharczyk Zawieranie Umów, Kwaśniewska Kinga Agata, Kwiecień Janina, Liwińska Izabela, Mazur Józef, Miszkowski Czesław, Natorska Władysława Zofia, Nowak Danuta, Pawlak Renata Anna, Pałyga Bogusława Jadwiga, Pielas Helena, Rosłaniec Grzegorz Tomasz, Sambor Marta Marianna, Sambor Zawieranie Umów, Sarba Zawieranie Umów, Siedlecka Renata Anna, Skałban Bogumiła Maria, Śledź Stanisława Marianna, Ślufarska Anna, Sobótka Maria Wiesława, Stocka Teresa Władysława, Stolarek Kazimierz Stanisław, Stolarek Wiesława Danuta, Studziński Witold Marian, Sułecki Adam, Tomasik Zawieranie Umów, Urantowska Barbara, Wilk Halina, Wlazło Józef, Wrzosek Teresa Wiesława, Źycka Alicja Regina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźnica Anna Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Przysusze, Przysucha − KRS 0000038188
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Potworowie, Potworów − KRS 0000433702
 3. Stowarzyszenie Blask, Odrzywół − KRS 0000333655
 4. Stowarzyszenie Supermenki Z Potworowa, Kozieniec − KRS 0000617295

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abc Logistic - S.A., Radom − KRS 0000096323
 2. Centrum Technologii Bankowości Spółdzielczej Ctbs S.A., Warszawa − KRS 0000245553
 3. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 4. Sam-rol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000173458
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki W Studziannie, Studzianna − KRS 0000214858

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie Powiatowi Przysuskiemu długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Powiat Przysuski, Przysucha
  Udzielenie Powiatowi Przysuskiemu długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

  Kod CPV 66113000 - 5 Usługi udzielania kredytu

  Źródłem pokrycia kredytu, prowizji i odsetek będą dochody własne powiatu w latach 2015 - 2020.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz odsetek będzie podpisany weksel in blanco

  Spłata kredytu nastąpi w ratach miesięcznych określonych w umowie kredytowej zawartej z bankiem wyłonionym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych począwszy od stycznia 2015 r. do grudnia 2020 r.

  Raty kredytu płatne w ratach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca w którym przypada spłata kredytu.
  Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.

  Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 miesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę banku zaproponowaną w ofercie.
  Wykonawca uruchomi kredyt do końca grudnia 2014 r. w transzach na żądanie zamawiającego.
  Uruchomienie transz kredytu przez bank następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dyspozycji.
  Spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca począwszy od końca miesiąca w którym zostaną przekazane pieniądze na rachunek pożyczkobiorcy.

  Pozostałe koszty obsługi kredytu:
  - jednorazowa prowizja z tytułu udzielenia kredytu
  - zamawiający nie dopuszcza innych prowizji ani opłat
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
  Przedmiot zamówienia jest udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego.


  3.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga :
  3.1.1. Kwota kredytu: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
  3.1.2. Okres kredytowania - Zamawiający zaciągnie kredyt na 8 lat z okresem spłaty
  kapitału od 30.09.2013r.do 30.12.2020r.;

  3.1.3. Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN
  3.1.4. Przeznaczenie kredytu - pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.
  3.1.5. Zabezpieczenie kredytu - weksel in - blanco wraz z deklaracją wekslową.
  3.1.6. Oprocentowanie kredytu - Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji umowy odsetki z tytułu kredytu naliczane były w oparciu o WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje spłata raty kredytu.
  3.1.7. Naliczenie oprocentowania: Zamawiający wymaga podania ceny oferty według zasad wskazanych w pkt 11 niniejszej SIWZ.
  3.1.8. Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy
  3.1.9. Skrócenie okresu kredytowania: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty.

  3.1.10. Dysponowanie kredytem : kredyt ma być uruchomiony najpóźniej 15 grudnia 2012
  3.1.11. Wysokość rat kapitałowych:

  1) Raty płatne zgodnie z załączonym harmonogramem w wysokości:
  - pierwsza rata płatna w wysokości 69.000,00 zł.
  - następne 25 rat płatne w wysokości 69.000,00 zł.
  - ostatnie 4 raty płatne w wysokości 176.500,00 zł
  2) Do rat kredytu wliczone będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach kwartalnych i płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

  3.1.12. Spłata kredytu: Zamawiający wymaga, aby następowała:
  1) W ratach kwartalnych wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału. Spłata rat kapitałowych kredytu będzie następowała po upływie karencji w 30 ratach kwartalnych począwszy od 30.09.2013r. do 30.12.2020r.
  3.1.13. Zapłata rat kapitałowo - odsetkowych -Zamawiający wymaga aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
 3. Udzielenie kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wolanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wolanów na 2011 roku w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych pod nazwą Budowa dróg w gminie.
 4. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kochanów
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 230 561 PLN ( dwieście trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kochanów.

Inne osoby dla Dudek (1000 osób):