Kogo reprezentuje osoba

Dudek Elżbieta

w KRS

Elżbieta Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Piotrków Trybunalski (Łódzkie)
Przetargi:46 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agatowska Izabela, Alama Anna, Badelska Agnieszka, Bartnik Edward, Bociek Damian, Bociek Ewa, Borczuch Jan, Borowska Mirosława, Chmiel Marek, Chmielewska Danuta, Ciesielski Zdzisław, Cygan Lucyna, Czerwik Bogusława, Dajcz Wiesław, Drapała Barbara, Dudzic Alicja, Dworniak Anna, Dziubek Anna, Frączak Janina Barbara, Gaik Barbara, Gałwa Lidia, Gieroń Alicja, Górniak Maria, Górny Mikołaj, Grzywacz Zenobia Danuta, Jagiełło Joanna, Jędraszczyk Bożenna, Jończyk Teresa, Kaleta Danuta, Kalinowska Anna, Kawnik Elżbieta, Kopacka Karolina, Koszek Wanda, Kowalska Halina, Kowalski Paweł, Wojtera Małgorzata, Kraszkiewicz Marta, Krawczyk Teresa, Krawentek Jan, Krzysztofik Danuta, Kubiszewski Marek, Kurkiewicz Teresa, Kwiecień Janusz, Lenarczyk Halina, Leśniewska Alina, Lewera Jan, Maniecka Elżbieta, Mazur Elżbieta, Miarka Bożena, Możdżeń Bogumiła, Nitecki Wojciech, Nojek Waldemar, Nowak Lucyna, Nowakowska Barbara, Olejniczak Marianna, Pawelec Zofia, Piątek Krystian, Piekarska Małgorzata Iwona, Piekarski Henryk, Pietras Liliana, Poradzisz Maria, Przybył Anna, Purgał Barbara, Purgał Beata, Puto Halina, Puto Wiesław, Rogozińska Jolanta, Ruszkiewicz Jan, Sikorska Aneta, Sitarz Leokadia, Ślęzak Teodora, Smak Dorota, Snochowska Jolanta, Snokowska Małgorzata Maria, Snokowski Maciej, Sobieraj Martina, Sochacka Dorota, Stempień Magdalena, Stępień Barbara, Wach Irena, Wach Joanna, Wieczorek Marianna, Wlaźniak Grażyna, Włodarczyk Anna, Włodarczyk Halina, Włuka Jolanta, Zawadzka Barbara, Zięba Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żegota Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski − KRS 0000059303
 2. Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości, Częstochowa − KRS 0000213524
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Bukowcu Nad Pilicą, Bukowiec Nad Pilicą − KRS 0000177011
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kiełczówce, Kiełczówka − KRS 0000221091
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rusocinach, Rusociny − KRS 0000178590
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Sierosławiu, Sierosław − KRS 0000237948
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Świeciechowie, Świeciechów − KRS 0000561056
 8. Opoczyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Regionalnej, Opoczno − KRS 0000215340
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Gomunicach, Gomunice − KRS 0000050128
 10. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Mosz-pigmos, Gazomia Stara − KRS 0000665725
 11. Stowarzyszenie Aktywni Na Działanie, Grabica − KRS 0000693210
 12. Stowarzyszenie Lokalne Nasza Gmina, Szczerców − KRS 0000219159
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica, Kamocin − KRS 0000449547
 14. Stowarzyszenie Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000231059
 15. Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przyjazny Kąt, Szydłów − KRS 0000154970

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grabicy -, Grabica − KRS 0000106469
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mniszkowie, Mniszków − KRS 0000149451
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku, Radomsko − KRS 0000144299
 4. Piotrkowska Spółdzielnia Producentów Rolnych, Piotrków Trybunalski − KRS 0000238133
 5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borowej, Borowa − KRS 0000204945

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. PZOZ.DZP.PN.280.3-5/2016 KREDYT ODNAWIALNY 2
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 800.000,00zł. od dnia 15 marca 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r. dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o następującej charakterystyce:
  Charakterystyka kredytu:
  1. Łączny kredyt do wysokości 1 610 899,12 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
  2. Okres kredytowania: do 25.12.2025 roku.
  3. Kredyt do wysokości 1 610 899,12 zł zostanie wykorzystany na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kredytu za co bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  5. Odsetki i prowizja będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  6. Odsetki płatne 25-ego dnia każdego miesiąca.
  7. Odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  8. Raty płatne zgodnie z poniższym harmonogramem.
  9. W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  10. Spłata kapitału nastąpi począwszy od 2016 roku do 2025 roku.
  11. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
  12. Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania..
  13. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c) prowizji od niewykorzystanej części kredytu,
  d) opłat za prowadzenie rachunków, opłat za przelewy.
  14. Kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  15. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  16. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.
  17. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.
  18. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.

  Uwaga. Wszystkie warunki wymienione od pkt. 1 do 18 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
 3. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY OPOCZNO i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Opoczno, Opoczno
  Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Opoczno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.12.2015r. do 30.11.2020r. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Obsługę bankową (otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (w ilości ok.50) prowadzoną dla: a) budżetu gminy b) Urzędu Miejskiego wraz z obsługą PKZP c) Ośrodka Pomocy Społecznej d) Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych e) Szkoły Podstawowej w Bielowicach f) Szkoły Podstawowej w Januszewicach g) Szkoły Podstawowej w Kraśnicy h) Szkoły Podstawowej w Libiszowie i) Szkoły Podstawowej w Modrzewiu j) Szkoły Podstawowej w Sielcu k) Gimnazjum w Wygnanowie l) Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim m) Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym n) Zespołu Szkół w Ogonowicach o) Przedszkola Nr 2 w Opocznie p) Przedszkola Nr 4 w Opocznie q) Przedszkola Nr 5 w Opocznie r) Przedszkola Nr 6 w Opocznie s) Przedszkola Nr 8 w Opocznie t) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie u) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi w Opocznie v) Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie w) Krytej Pływalni -Opoczyńska Fala x) Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie y) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie z) Muzeum Regionalnego w Opocznie Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 tj. : Załącznik nr 5- sprawozdania finansowe za 2013rok, 2014 rok i I-e półrocze 2015 roku.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 391.400,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 391.400,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  a) spłata odsetek miesięczna liczona od kwoty nie spłaconego kredytu,
  b) karencja w spłacie kredytu do 30 maja 2017 roku,
  c) od 31.05.2017 roku do 30.11.2020 roku spłaty po 5 000 zł w ratach półrocznych na koniec maja i koniec listopada każdego roku - rocznie spłata 10 000 złotych,
  d) od 01.01.2021 roku do 30.11.2024 roku spłaty po 7 500 zł w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca - rocznie spłata 90 000 złotych z tym że ostatnia rata płatna 30.11.2024 roku wyniesie 6 400 złotych,
  e) pierwsza spłata raty 31.05.2017 roku, ostatnia 30.11.2024 roku,
  f) zasady oprocentowania w stosunku rocznym: wysokość stawki WIBOR-u dla depozytów miesięcznych liczona jako średnia z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obliczeniowy, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  g) dyspozycja środków dla kredytobiorcy w dwóch transzach pierwsza w dniu 28.10.2015 roku w wysokości 300.000,00 złotych druga w wysokości 91.400,00 złotych w dniu 10.12.2015 roku
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 543.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 543.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  a) karencja w spłacie do 29.06.2016 roku; b) od 2016 roku do końca 2018 roku spłaty po 10 000 zł w ratach półrocznych na koniec czerwca i koniec grudnia - rocznie spłata 20 000 złotych; c) od 2019 roku do końca 2022 spłaty po 25 000 zł w ratach kwartalnych na koniec marca, koniec czerwca, koniec września, koniec grudnia - rocznie spłata 100 000 złotych; d) w 2023 roku splata po 16 000 złotych w ratach kwartalnych na koniec marca, koniec czerwca, koniec września, koniec grudnia - rocznie spłata 64 000 złotych;
  e) w 2024 roku spłata w ratach półrocznych 10 000 złotych na koniec czerwca i 9 000 złotych na koniec grudnia; f) zasady oprocentowania w stosunku rocznym: wysokość stawki WIBORu dla depozytów miesięcznych liczona jako średnia z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obliczeniowy, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; g) dyspozycja środków dla kredytobiorcy jednorazowa w dniu 15.07.2014 roku
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 699.994,63 PLN na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 699.994,63 PLN na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 2857143,04 zł
  ( słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy tysiące 04/100) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania finansowego gminy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w kwocie pozostającej do spłaty tj. 2857143,04 zł.
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Charakterystyka kredytu:
  1. Kredyt konsolidacyjny w wysokości 2857143,04 zł.
  2. Planowany okres kredytowania w latach 2014 - 2025
  3. Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 25 stycznia 2014 roku do 25 grudnia 2025 roku - w 144 ratach miesięcznych, zgodnie z poniższym harmonogramem spłat.
  4. Uruchomienie kredytu - jednorazowo w terminie do 23.01.2014r.
  5. Waluta - PLN 6. Oprocentowanie kredytu .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów międzybankowych - WIBOR 1M - ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca. Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania wskazanym w § 3 ust.1 .
  Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania. 7. Naliczanie i płatność odsetek.
  Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu
  Odsetki i rata kapitału płatne 25-ego każdego dnia miesiąca, przy czym pierwsza rata kredytu zostanie zapłacona do dnia 25-ego stycznia 2014 roku, a odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  8. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
  9. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.
  10. Marża oraz prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
  11. Nie przewiduje się ustalenia innego dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
  12. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji.
  13. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  14. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.
  15. Prowizja banku będzie obliczona od wypłaconej kwoty kredytu.
  16. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.
  17. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy. Zamiar dokonania zmian w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.
  18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
  1) odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy kredytu - w wysokości 0,05% wartości kredytu za każdy dzień zwłoki.
  2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
  HARMONOGRAM SPŁAT
  Kolejna rata Data spłaty raty Spłata kapitału głównego
  1. 25.01.2014 4166,22
  2. 25.02.2014 4166,22
  3. 25.03.2014 4166,22
  4. 25.04.2014 4166,22
  5. 25.05.2014 4166,22
  6. 25.06.2014 4166,22
  7. 25.07.2014 4166,22
  8. 25.08.2014 4166,22
  9. 25.09.2014 4166,22
  10. 25.10.2014 4166,22
  11. 25.11.2014 4166,22
  12. 25.12.2014 4171,58
  13. 25.01.2015 4166,22
  14. 25.02.2015 4166,22
  15. 25.03.2015 4166,22
  16. 25.04.2015 4166,22
  17. 25.05.2015 4166,22
  18. 25.06.2015 4166,22
  19. 25.07.2015 4166,22
  20. 25.08.2015 4166,22
  21. 25.09.2015 4166,22
  22. 25.10.2015 4166,22
  23. 25.11.2015 4166,22
  24. 25.12.2015 4171,58
  25. 25.01.2016 4166,22
  26. 25.02.2016 4166,22
  27. 25.03.2016 4166,22
  28. 25.04.2016 4166,22
  29. 25.05.2016 4166,22
  30. 25.06.2016 4166,22
  31. 25.07.2016 4166,22
  32. 25.08.2016 4166,22
  33. 25.09.2016 4166,22
  34. 25.10.2016 4166,22
  35. 25.11.2016 4166,22
  36. 25.12.2016 4171,58
  37. 25.01.2017 8333,33
  38. 25.02.2017 8333,33
  39. 25.03.2017 8333,33
  40. 25.04.2017 8333,33
  41. 25.05.2017 8333,33
  42. 25.06.2017 8333,33
  43. 25.07.2017 8333,33
  44. 25.08.2017 8333,33
  45. 25.09.2017 8333,33
  46. 25.10.2017 8333,33
  47. 25.11.2018 8333,33
  48. 25.12.2018 8333,37
  49. 25.01.2018 27166,66
  50. 25.02.2018 27166,66
  51. 25.03.2018 27166,66
  52. 25.04.2018 27166,66
  53. 25.05.2018 27166,66
  54. 25.06.2018 27166,66
  55. 25.07.2018 27166,66
  56. 25.08.2018 27166,66
  57. 25.09.2018 27166,66
  58. 25.10.2018 27166,66
  59. 25.11.2019 27166,66
  60. 25.12.2019 27166,74
  61. 25.01.2019 27166,66
  62. 25.02.2019 27166,66
  63. 25.03.2019 27166,66
  64. 25.04.2019 27166,66
  65. 25.05.2019 27166,66
  66. 25.06.2019 27166,66
  67. 25.07.2019 27166,66
  68. 25.08.2019 27166,66
  69. 25.09.2019 27166,66
  70. 25.10.2019 27166,66
  71. 25.11.2020 27166,66
  72. 25.12.2020 27166,74
  73. 25.01.2020 27166,66
  74. 25.02.2020 27166,66
  75. 25.03.2020 27166,66
  76. 25.04.2020 27166,66
  77. 25.05.2020 27166,66
  78. 25.06.2020 27166,66
  79. 25.07.2020 27166,66
  80. 25.08.2020 27166,66
  81. 25.09.2020 27166,66
  82. 25.10.2020 27166,66
  83. 25.11.2020 27166,66
  84. 25.12.2020 27166,74
  85. 25.01.2021 27166,66
  86. 25.02.2021 27166,66
  87. 25.03.2021 27166,66
  88. 25.04.2021 27166,66
  89. 25.05.2021 27166,66
  90. 25.06.2021 27166,66
  91. 25.07.2021 27166,66
  92. 25.08.2021 27166,66
  93. 25.09.2021 27166,66
  94. 25.10.2021 27166,66
  95. 25.11.2021 27166,66
  96. 25.12.2021 27166,74
  97. 25.01.2022 27166,66
  98. 25.02.2022 27166,66
  99. 25.03.2022 27166,66
  100. 25.04.2022 27166,66
  101. 25.05.2022 27166,66
  102. 25.06.2022 27166,66
  103. 25.07.2022 27166,66
  104. 25.08.2022 27166,66
  105. 25.09.2022 27166,66
  106. 25.10.2022 27166,66
  107. 25.11.2022 27166,66
  108. 25.12.2022 27166,74
  109. 25.01.2023 27166,66
  110. 25.02.2023 27166,66
  111. 25.03.2023 27166,66
  112. 25.04.2023 27166,66
  113. 25.05.2023 27166,66
  114. 25.06.2023 27166,66
  115. 25.07.2023 27166,66
  116. 25.08.2023 27166,66
  117. 25.09.2023 27166,66
  118. 25.10.2023 27166,66
  119. 25.11.2023 27166,66
  120. 25.12.2023 27166,74
  121. 25.01.2024 27166,66
  122. 25.02.2024 27166,66
  123. 25.03.2024 27166,66
  124. 25.04.2024 27166,66
  125. 25.05.2024 27166,66
  126. 25.06.2024 27166,66
  127. 25.07.2024 27166,66
  128. 25.08.2024 27166,66
  129. 25.09.2024 27166,66
  130. 25.10.2024 27166,66
  131. 25.11.2024 27166,66
  132. 25.12.2024 27166,74
  133. 25.01.2025 27095,25
  134. 25.02.2025 27095,25
  135. 25.03.2025 27095,25
  136. 25.04.2025 27095,25
  137. 25.05.2025 27095,25
  138. 25.06.2025 27095,25
  139. 25.07.2025 27095,25
  140. 25.08.2025 27095,25
  141. 25.09.2025 27095,25
  142. 25.10.2025 27095,25
  143. 25.11.2025 27095,25
  144. 25.12.2025 27095,29
  Suma 2857143,04
  Uwaga:
  Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
  Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul :
  1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem,
  2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa,
  3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego zawarte zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Moszczenica (http://www.moszczenica.bipst.pl//) w zakładce Budżet Gminy.
 8. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kodrębie, Kodrąb
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  do wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  i pożyczek.
  Okres kredytowania - 50 miesięcy.
  Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 230.000,00 zł w terminie do 30 listopada 2013 r., druga transza w wysokości do kwoty 170.000,00 zł do 20 grudnia 2013 r. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:
  - pierwszej transzy - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
  - drugiej transzy - w terminie do 9 grudnia 2013 r.
  Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20.12.2013 r.
  Kredyt spłacony będzie w terminie do 31.12.2017 roku w ratach. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 31.01.2015 r. Raty płatne będą do końca każdego miesiąca w okresie kredytowania. Wysokość poszczególnych rat: w roku 2015, pierwsza rata w wysokości 4.163,00 zł i 11 rat
  w wysokości 4.167,00 zł każda, w roku 2016: pierwsza rata w wysokości 8.337,00 zł i 11 rat w wysokości 8.333,00 zł każda, w roku 2017: pierwsza rata w wysokości 20.837,00 zł i 11 rat w wysokości 20.833,00 zł każda.
  W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością
  do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
  Odsetki płatne miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji.
  Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.
  Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez
  jej pomniejszenie).
  Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Kodrąb. Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.
  Wszystkie wyżej wymienione warunki oraz postanowienia zawarte w rozdziałach 4 i 17 SIWZ stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Bank (Wykonawcę) projekcie umowy
 9. PZOZ.DZP.PN.280.3-35/2013 KREDYT ODNAWIALNY
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie:

  Usługi bankowości elektronicznej z udzieleniem kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym:
  - w wysokości kredytu: 600.000,00zł. (sześćset tysięcy zł. 00/100),
  - wybór sposobu komunikacji z Bankiem - Internet
  - akceptowany system operacyjny -Home Banking, Videotel,
  - możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system,
  - użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem,
  - poufność transmisji - kodowanie przesyłanej informacji,
  - autentyczność i niezaprzeczalność - identyfikacja osób podpisujących oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki,
  - klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na twardym nośniku np. indywidualnej karcie procesorowej zabezpieczone hasłem CD-ROM, token itp.,
  - program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 1 stanowisku komputerowym ze względu na bieżące prowadzenie rachunku,
  - dokonywanie wszelkiego rodzaju zleceń - krajowych w tym ZUS, płatności skarbowych i poleceń zapłaty oraz zleceń walutowych - zarówno z bieżącą jak i przyszłą datą realizacji,
  - informowanie o bieżących statutach zleceń wysyłanych do Banku,
  - szybkie i wygodne uzyskiwanie aktualnych informacji o posiadanych środkach i operacjach na rachunku,
  - szybkość realizacji przelewów do innych banków nieprzekraczająca terminu do 2 dni roboczych,
  - opłata za prowadzenie rachunku nie większa niż 100,00zł. miesięcznie,
  - opłata za przelew do banku własnego - 0,00zł.
  - opłata za przelew do banku obcego - 0,00zł., łącznie średniomiesięcznie wykonywanych jest ok. 1.200 przelewów do banku własnego i przelewów zewnętrznych,
  - prowizja od wpłat gotówkowych własnych - 0%
  - jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu podpisania umowy,
  - okres kredytowania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
  - naliczanie odsetek wyłącznie od wykorzystanego kredytu,
  - prowizja od uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Łączny koszt nieprzekraczający wysokości 0,20% od kwoty uruchomionego kredytu (prowizja pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu),
  - prowizja od przyznanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym nieprzekraczająca kosztu w wysokości 0,20% od kwoty przyznanego kredytu. Prowizja pobierana w dniu uruchomienia kredytu,
  - bez innych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu,
  - możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu (bez dodatkowych kosztów),
  - bez prowizji za gotowość,
  - zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów). Zmiana harmonogramu spłat wynikająca z wcześniejszej spłaty części kwoty kredytu - bezpłatna.
  - prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat,
  - spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub Zamawiający może sam dokonać spłaty,
  - spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu,
  - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie cesją praw z polisy ubezpieczenia, umową przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości zgodnie z zestawieniem sprzętu medycznego Zamawiającego,
  - oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę,
  - dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 30 września 2013r. przy wykorzystaniu kredytu 600.000,00zł. (słownie: sześćset tysięcy zł. 00/100),
  - waluta kredytu - PLN,
  - prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat.
  dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
 10. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 415.000,00 ZŁ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. POPRAWA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY MNISZKÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W MNISZKOWIE.
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mniszków Nr 7 -2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. 3.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 3.1.1 Kwota kredytu: 415.000,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) 3.1.2 Okres kredytowania - Zamawiający zaciągnie kredyt na 4 lata i 9 miesięcy z okresem spłat kapitału od 30.09.2014 r. do 30.06.2018 r. 3.1.3 Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN 3.1.4 Przeznaczenie kredytu - przedsięwzięcie pn: Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie 3.1.5 Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.1.6 Oprocentowanie kredytu - Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji umowy odsetki z tytułu kredytu naliczane były w oparciu o WIBOR 3M obowiązujący w dniu zapadalności spłaty raty kredytu oraz stałą marżę banku wskazaną w formularzu oferty. 3.1.7 Naliczenie oprocentowania: - Zamawiający wymaga podania ceny oferty według zasad wskazanych w pkt 11 niniejszej SIWZ 3.1.8 Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy. 3.1.9 Skrócenie okresu kredytowania: Zamawiający wymaga, aby wykonawca zagwarantował przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Wydłużenie okresu kredytowania: Zamawiający wymaga, aby wykonawca zagwarantował zmianę polegającą na wydłużeniu spłaty kredytu. 3.1.10 Dysponowanie kredytem: nastąpi w transzy w wysokości 415.000,00 zł. Transza zostanie postawiona do dyspozycji Gminy w dniu 23.09.2013 r. 3.1.11 Wysokość rat kapitałowych: 1) Raty płatne w wysokości: - pierwsza rata płatna w wysokości 15.000,00 zł - druga rata płatna w wysokości 20.000,00 zł - trzecia rata płatna w wysokości 30.000,00 zł - czwarta rata płatna w wysokości 50.000,00 zł - piąta rata płatna w wysokości 50.000,00 zł - szósta rata płatna w wysokości 250.000,00 zł 2) Do rat kredytu wliczone będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych i płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca 3.1.12 Spłata kredytu: Zamawiający wymaga aby następowała: - pierwsza rata płatna w wysokości 15.000,00 zł - 30.09.2014 r. - druga rata płatna w wysokości 20.000,00 zł - 31.03.2015 r. - trzecia rata płatna w wysokości 30.000,00 zł - 31.03.2016 r. - czwarta rata płatna w wysokości 50.000,00 zł - 31.03.2017 r. - piąta rata płatna w wysokości 50.000,00 zł - 30.06.2017 r. - szósta rata płatna w wysokości 250.000,00 zł - 30.06.2018 r. 3.1.13 Zapłata rat kapitałowo-odsetkowych - Zamawiający wymaga aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu..
 11. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Piotrkowskiemu kredytu bankowego w wysokości 4.442.253,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów.
  Zamawiający: Powiat Piotrkowski, Piotrków Trybunalski
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Piotrkowskiemu kredytu bankowego w wysokości 4.442.253,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Piotrkowskiego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów.
  2.Kredyt, o którym mowa zostanie spłacony uzyskanymi przychodami
  w latach 2019-2022.
  3.Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości. W takim przypadku odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia.
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części kredytu, bez dodatkowych opłat i prowizji.
 12. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Masłowice, Masłowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Masłowice z przeznaczeniem na budowę hydroforni i stacji uzdatniania wody w miejscowości Masłowice.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III pkt 2.2 SIWZ.
 13. Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Kompleksową obsługę bankową prowadzoną dla budżetu Gminy Moszczenica oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
  a) Urzędu Gminy w Moszczenicy ,
  b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  c) Szkoły Podstawowej w Babach
  d) Zespołu Szkół w Srocku
  e) Szkoły Podstawowej w Rękoraju
  f) Szkoły Podstawowej w Gazomi
  g) Szkoły Podstawowej w Jarostach
  h) Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
  i) Gimnazjum w Moszczenicy
  W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową
  2. W ramach kompleksowej obsługi bankowej każdej obsługiwanej jednostki organizacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do:
  a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  b) możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
  c) realizację przelewów bankowych , w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych),
  d) przyjmowanie wpłat gotówkowych bez dodatkowych opłat i prowizji zarówno od wpłacającego jak i Zamawiającego ,
  e) dokonywania wypłat gotówkowych na podstawie czeków bez dodatkowych opłat i prowizji,
  f) realizacji przelewów wewnętrznych bez opłat i prowizji,
  g) prowadzenie rachunku bez opłat i prowizji,
  h) wydawania blankietów czekowych (książeczki czekowej) bez opłat i prowizji,
  i) wydawania opinii bankowych, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz wykonania innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów na wniosek zamawiającego bez opłat i prowizji,
  j) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek bez opłat i prowizji,
  k) przechowywania depozytów bez opłat i prowizji,
  l) zainstalowania i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, a także przekazania i zainstalowania wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy.
  Wykonawca, zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bakowości elektronicznej oraz udzieli wsparcia w dowolnie wybranej formie przez Zamawiającego (telefoniczne, poczta elektroniczna) co najmniej w godzinach 7:30-15:30, (wtorki każdego miesiąca w godz. 07:30 - 17:00, a w okresie od 15 do 31 grudnia danego roku kalendarzowego w godzinach 7:30-17:00) z możliwością ustalenia przez podmioty biorące udział w zamówieniu, w porozumieniu z Wykonawca innych niż wymienione godzin i innych okresów wydłużenia dostępności usługo wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną lub inne środki komunikacji, a także świadczenie usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu przez co najmniej 6 miesięcy od daty zainstalowania systemu w podmiotach biorących udział w zamówieniu. Właściwie przygotowany pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej nie później niż w ciągu 4 godzin, biorąc pod uwagę wyłącznie godziny pracy asysty technicznej Wykonawcy, od przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej udzielenia i co najmniej w godzinach 8:00-17:00. Wykonawca, zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego. Wykonawca, zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
  Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
  1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych (opcja podglądu wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica),
  2) tworzenie zbiorów ewidencyjnych danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
  3) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów;
  4) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
  5) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;
  6) poprawny import przelewów przygotowanych w dziedzinowych systemach informatycznych Zamawiającego:
  - Pakiet dla administracji - U.I. Infosystem;
  - Płatnik - ZUS
  - Świadczenia Rodzinne - Sygnity S.A.
  - Pomost Std - Sygnity S.A.,
  7) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
  8) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);
  9) zabezpieczenie logowania użytkownika systemu bankowości elektronicznej,
  10) w przypadku zmiany systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Bank musi zapewnić export danych Kontrahentów z obecnego systemu.
  11) w trybie administracyjnym ergonomiczne przypisywanie wielu Użytkowników do jednego numeru rachunku, jak również wiele rachunków do jednego użytkownika
  Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej sublicencji na System.
  Ponadto Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia, w szczególności karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Wyboru rodzaju akcesorium, spośród możliwych do zastosowania w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy, dokona Zamawiający. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden z operatorów autoryzujących może być również operatorem wprowadzającym dane przelewu do systemu. W przypadku, gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu karta, czytnik, token itp. wykonanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się jednym i tym samym akcesorium.
  Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów biorących udział w zamówieniu w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy, itp.).
  Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Format plików wyciągów bankowych i zakres przekazywanych w nich informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
  Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymogi związane z bezpieczeństwem:
  - zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian haseł),
  - autoryzacja w oparciu o hasło maskowane,
  - dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego itp.,
  - szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego.
  Wykonawca, zapewni, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 17:00), zarówno dostępnymi dla podmiotu biorącego udział w zamówieniu, kanałami elektronicznymi, jak też w formie papierowej zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu. W razie braku możliwości ich zrealizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi biorącemu udział w zamówieniu odsetki w wysokości ustawowej lub podatkowej w zależności od rodzaju przelewu za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z Umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia.
  Szczegółowe warunki wprowadzenia systemu bankowości elektronicznej zostaną określone w odrębnej umowie korzystanie przez zamawiającego z zainstalowanego systemu nie jest wiążące).

  ł) udzielania osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o saldach na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat.
  m) Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku w dniu złożenia zlecenia.
  n) Bank zobowiązuje się zapewnić dostęp do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamówienia do wysokości 20 000,00 zł
  o) Bank zobowiązuje się do dokonania w dniu 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy likwidacji sald na wskazany w odrębnym piśmie zamawiającego rachunek bankowy. Likwidacja sald będzie polegała na przekazaniu środków ze wskazanych rachunków na rachunek budżetu gminy.
  p) Wykonawca, zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów drogą elektroniczną oraz w formie papierowej z terminem odbioru do godz. 12:00 dnia następnego
  r) realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych
  s) doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków oraz opracowywanie projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie optymalnego źródła finansowania inwestycji
  3. Udzielenie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Budżetowej w okresie związania z umową.
  a) uruchomienie tego kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek zamawiającego, zamawiający dostarczy wymagane przez Bank dokumenty w celu uruchomienia kredytu,
  b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu, a także od jego niewykorzystanej części,
  c) Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel In blanco,
  d) Każdy wpływ środków na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia,
  e) Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z rachunku podstawowego wydatków Urzędu Gminy,
  f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku,
  g) szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym budżetu
  4. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym
  a) Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczoną jako średnia z notowań WIBID 1M dla poprzedniego miesiąca (+/- o marża banku) kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1%.
  b) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu OVER night i weekend przyjmowanie automatyczne lokat typu over night i weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) +/- marża banku, przy czym lokaty typu over night i weekend będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie tych środków pieniężnych następuje z rachunku zamawiającego na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 7.30 Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zastosowania pomniejszenia stawki WIBID o stałą marżę banku, marża ta nie może przekroczyć wysokości 1%.
  c) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunkach umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy, lub innego organu Wykonawcy.
  6. Dla Innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, z tytułu wykonywania wskazanych wyżej czynności obsługi bankowej
  7. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:
  a) otwieranie i zamykanie rachunków;
  b) sporządzanie wyciągów bankowych;
  c) przelewów w ramach banku prowadzącego obsługę;
  d) wydawania blankietów czekowych (książeczek czekowych);
  e) wydawanie zaświadczeń i opinii;
  f) przechowywanie depozytów;
  g) przechowywanie
  8. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
  a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30;
  b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, wtorki 7.30-17.00
  9. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie lub kwartalnie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
  10. Z uwagi na konieczność codziennego dokonywania wpłat lub wypłat gotówkowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Gminy Moszczenica oddział/placówkę gdzie możliwe będzie dokonywanie wskazanych wyżej czynności przy czym możliwa jest sytuacja, że warunek ten zostanie spełniony przed podpisaniem umowy. Informacje o siedzibie oddziału/placówki należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub złożyć stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
  11. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką budżetową wymienioną w pkt. 1
  Uwaga:
  Wszystkie w/w warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nim sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
  Kod CPV - 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.
 14. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Rozprza, Rozprza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza w 2012 roku. 1.Wysokość kredytu: 950 000,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2.Kredyt postawiony będzie do dyspozycji Zamawiającego w dniu 10.12.2012 r. Zamawiający zastrzega
  sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 3.Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do końca 2022 roku.
 15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 w związku z realizacją zadań pn.: 1. Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa 2. Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa 3. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 w związku z realizacją zadań pn.:
  1. Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa
  2. Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa
  3. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę
  i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz
  z infrastrukturą techniczną

  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Charakterystyka kredytu:
  1. Łączny kredyt do wysokości 683 432,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 00/100).
  2. Okres kredytowania: do 25.12.2020 roku.
  3. Kredyt do wysokości 683 432,00 zł zostanie wykorzystany na refinansowanie poniesionych wydatków od 1 września 2012r. w związku z realizacją zadań pn.:
  1). Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa
  - 375 000,00
  2). Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa - 108 488,00
  3). Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę
  i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz
  z infrastrukturą techniczną 199 944,00

  4. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Spłaty dokonywane będą w równych ratach kapitałowych tj.:
  1 rata brutto w wysokości 7 127,00 i 95 rat brutto w wysokości 7 119,00.
  5. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu
  6. Odsetki i rata kapitału płatne 25-ego każdego dnia miesiąca, przy czym pierwsza rata kredytu zostanie zapłacona do dnia 25-ego stycznia 2013 roku, a odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  7. Spłata pierwszej raty nastąpi od miesiąca stycznia 2013r. W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę mailowo na adres: ksiegowosc@moszczenica.pl nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia.
  8. Spłata kapitału nastąpi począwszy od stycznia 2013 roku do grudnia 2020 roku
  9. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu
  10. Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 3M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania.
  11. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c) prowizji od niewykorzystanej części kredytu,
  d) opłat za prowadzenie rachunków, opłat za przelewy.
  12. Kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  13. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.
  14. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.
  15. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  Uwaga: Wszystkie warunki wymienione od pkt. 1 do 15 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeśli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Dobryszyce, Dobryszyce
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. 2. Waluta kredytu: złoty polski PLN. 3. planowane uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 12.11.2012 r. w kwocie 500 000 PLN. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej jednorazowo poprzez przekazanie ich przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego. 3. Spłata rat kredytu będzie dokonywana kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału począwszy od miesiąca czerwca 2013 r. do miesiąca grudnia 2017 r. Spłata w: - 2013 r. - 75 000 PLN, * II kwartał 2013 r. - 25 000 PLN, * III kwartał 2013 r. - 25 000 PLN, * IV kwartał 2013 r. - 25 000 PLN. - 2014 r. - 100 000 PLN, * I kwartał 2014 r. - 25 000 PLN, * II kwartał 2014 r. - 25 000 PLN, * III kwartał 2014 r. - 25 000 PLN, * IV kwartał 2014 r. - 25 000 PLN. - 2015 r. - 100 000 PLN, * I kwartał 2015 r. - 25 000 PLN, * II kwartał 2015 r. - 25 000 PLN, * III kwartał 2015 r. - 25 000 PLN, * IV kwartał 2015 r. - 25 000 PLN. - 2016 r. - 100 000 PLN, * I kwartał 2016 r. - 25 000 PLN, * II kwartał 2016 r. - 25 000 PLN, * III kwartał 2016 r. - 25 000 PLN, * IV kwartał 2016 r. - 25 000 PLN. - 2017 r. - 125 000 PLN: * I kwartał 2017 r. - 25 000 PLN, * II kwartał 2017 r. - 25 000 PLN, * III kwartał 2017 r. - 25 000 PLN, * IV kwartał 2017 r. - 50 000 PLN. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu wraz z odsetkami liczonymi do dnia spłaty oraz bez dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okresu kredytowania) o czas oznaczony lub przesunięcia terminów spłaty rat kredytu. W przypadku wnioskowania przez Zamawiającego o dokonanie zmian w ustalonych terminach spłat kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. 5. Spłata kapitału nastąpi po upływie okresu karencji tj. 28.06.2013 r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. Spłata odsetek od uruchomionego kredytu odbywać się będzie w okresach miesięcznych na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który będą naliczone. 6. Koszt kredytu składać się będzie z odsetek od uruchomionej kwoty kredytu oraz prowizji, która będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomieniu kredytu przez Wykonawcę. 7. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej opartej na: 7.1. stawce bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych (1M) złotowych depozytów międzybankowych ustalona jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej; 7.2. marży banku - stała dla całego okresu kredytowania. Marża musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz załażenie, że rok liczy 365 dni lub 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 8. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową.
 17. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1.560.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
  Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1.560.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 18. PZOZ.DZP.PN.280.3-54/2012 - KREDYT 2
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie:

  Usługi bankowości elektronicznej z udzieleniem kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym:
  - w wysokości kredytu: 600.000,00zł. (sześćset tysięcy zł. 00/100),
  - wybór sposobu komunikacji z Bankiem - Internet
  - akceptowany system operacyjny -Home Banking, Videotel,
  - możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system,
  - użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem,
  - poufność transmisji - kodowanie przesyłanej informacji,
  - autentyczność i niezaprzeczalność - identyfikacja osób podpisujących oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki,
  - klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na twardym nośniku np. indywidualnej karcie procesorowej zabezpieczone hasłem CD-ROM, token itp.,
  - program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 1 stanowisku komputerowym ze względu na bieżące prowadzenie rachunku,
  - dokonywanie wszelkiego rodzaju zleceń - krajowych w tym ZUS, płatności skarbowych i poleceń zapłaty oraz zleceń walutowych - zarówno z bieżącą jak i przyszłą datą realizacji,
  - informowanie o bieżących statutach zleceń wysyłanych do Banku,
  - szybkie i wygodne uzyskiwanie aktualnych informacji o posiadanych środkach i operacjach na rachunku,
  - szybkość realizacji przelewów do innych banków nieprzekraczająca terminu do 2 dni roboczych,
  - opłata za prowadzenie rachunku nie większa niż 100,00zł. miesięcznie,
  - opłata za przelew do banku własnego - 0,00zł.
  - opłata za przelew do banku obcego - 0,00zł., łącznie średniomiesięcznie wykonywanych jest ok. 1.200 przelewów do banku własnego i przelewów zewnętrznych,
  - prowizja od wpłat gotówkowych własnych -0%
  - jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 25 października 2012r. ,
  - okres kredytowania od dnia 25 października 2012r. do dnia 24 października 2013r.
  - naliczanie odsetek wyłącznie od wykorzystanego kredytu,
  - prowizja od uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Łczny koszt nieprzekraczający wysokości 0,25% od kwoty uruchomionego kredytu (prowizja pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu),
  - prowizja od przyznanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym nieprzekraczająca kosztu w wysokości 0,25% od kwoty przyznanego kredytu. Prowizja pobierana w dniu uruchomienia kredytu,
  - bez innych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu,
  - możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu ( bez dodatkowych kosztów),
  - bez prowizji za gotowość,
  - zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów). Zmiana harmonogramu spłat wynikająca z wcześniejszej spłaty części kwoty kredytu - bezpłatna.
  - prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat,
  - spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub Zamawiający może sam dokonać spłaty,
  - spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu,
  - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie cesję praw z polisy ubezpieczenia, umową przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości zgodnie z zestawieniem sprzętu medycznego Zamawiającego,
  - oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę,
  - dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę Wibor 3M na dzień 30 września 2012r. przy wykorzystaniu kredytu 600.000,00zł. (słownie: sześćset zł. 00/100),
  - waluta kredytu - PLN,
  - prowadzenie rachunku bankowego bez żadnych dodatkowych opłat.

  Zamawiający udostępnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty niżej wymienione dokumenty:
  - bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie za 2010r. oraz 2011r.
  - bilans półroczny za 2012r.
  - zaświadczenie o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego
  - pozytywna opinie Rady Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim wyrażoną uchwałą nr 8/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. wyrażającą uchwałą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.
  - opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego.

  dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
 19. Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulejów
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulejów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz jednostek objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Sulejów. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulejów polegającej na: a) przyjmowaniu i przechowywaniu środków pieniężnych, b) przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych dokonywanych zgodnie z przepisami prawa, c) realizacja dyspozycji pieniężnych najpóźniej w następnym dniu po ich przyjęciu. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte jest na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku, przy kapitalizacji kwartalnej, d) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight). Negocjowane oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight) oparte jest na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jak średnia ostatnich 10 dni poprzedzających okres obrachunkowy, e) możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku maksymalnie do wysokości 1%, f) otrzymywaniu wyciągów wraz z kompletem załączników z rachunków bankowych najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, g) możliwość współpracy w systemie elektronicznej bankowości w tym: - możliwość zastosowania elektronicznego systemu obsługi rachunku z siedziby Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4, - prowadzenie rozliczeń w systemie ELIXIR, h) bezpłatnym prowadzeniu rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. 2. Prowadząc rachunki bankowe bank nie może pobierać opłat i prowizji bankowych od: - wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu podatków, darowizn, opłat lokalnych oraz innych należności bankowych, - wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunków gminy i jej jednostek organizacyjnych, - otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, - wyciągów z rachunku bankowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, to jest od salda niewykorzystanej części kredytu. 4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział lub filie w Sulejowie lub bez dodatkowych opłat codziennie odbierać gotówkę z kasy Urzędu i podległych jednostek, a także zasilać kasę Urzędu i kasy podległych jednostek. 5. Na stronie internetowej Zamawiającego www.sulejow.pl można zapoznać się z dokumentami związanymi z budżetem gminy
 20. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 786 647,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 786 647,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.730.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Żarnów, Żarnów
 22. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 23. Udzielenie kredytu inwestycyjnego
  Zamawiający: Gmina Kobiele Wielkie, Kobiele Wielkie
 24. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Gomunice, Gomunice
 25. Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego
  Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno, Opoczno
 26. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Rozprza, Rozprza
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł na finansowanie inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów
 28. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
 29. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
 30. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wielgomłyny, Wielgomłyny
 31. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.886.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wola Krzysztoporska, Wola Krzysztoporska
 32. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Rozprza w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Rozprza, Rozprza
 33. Udzielenie i obsługa kredytu.
  Zamawiający: Gmina Dobryszyce, Dobryszyce
 34. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.466.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 35. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
 36. Obsługa bankowa budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie
  Zamawiający: Gmina Masłowice, Masłowice
 37. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 946 647,00 zł na finansowanie inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów
 38. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.102.123,92 zł na raty kredytów i pożyczek 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Sulejów, Sulejów
 39. PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY GRABICA w latach 2011-2016, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
  Zamawiający: Urząd Gminy Grabica, Grabica
 40. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł dla Gminy Dobryszyce.
  Zamawiający: Gmina Dobryszyce, Dobryszyce
 41. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Piotrkowskiemu kredytu złotówkowego w wysokości 4.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Powiat Piotrkowski, Piotrków Trybunalski
 42. Udzielenie Kredytu długo terminowego
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 43. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
 44. Udzielenie Kredytu długo terminowego
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 45. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 2.213.277,08 PLN na sfinansowanie w 2009 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno
  Zamawiający: Gmina Ręczno, Ręczno
 46. Udzielenie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wola Krzysztoporska, Wola Krzysztoporska