Kogo reprezentuje osoba

Dudek Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie)
Przetargi:34 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babczyński Jerzy Tadeusz, Czapla Stanisław, Kopiec Maria Jadwiga, Majchrzak Jarosław Marek, Markowski Cezary, Raszewska Anna Teresa, Ślęzak Teresa, Zalewska Zofia Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amplus Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000058888
 2. Consul Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000231696
 3. Eko-kolos Sp. Z O.O., Masłońskie − KRS 0000293534
 4. Fenix Bio Solutions Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000686997
 5. Gmb Trans Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000133616
 6. Gp Plastics Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000350346
 7. Grupa Kapitałowa Amg Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000626201
 8. Miastoprojekt Częstochowa Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000180941
 9. Spółka Handlowo-usługowa Techmet J.majchrzak i S-ka Sp. J., Warszawa − KRS 0000071994
 10. Texron Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000629330

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fabryka Urządzeń Mechanicznych Wykromet S.A. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000114078
 2. Grupa Kapitałowa Amg S.A., Częstochowa − KRS 0000189882

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego wraz z budową odcinka ul. Lawendowej i ul. Hiacyntowej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
  Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z póź. zm.) dla zadania pod nazwą "Rozbudowa ul. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego wraz z budową odcinka ul. Lawendowej i ul. Hiacyntowej w Częstochowie (zakres inwestycji stanowi załącznik nr 1do umowy), obejmującej: 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej z 2014r. dla rozbudowy ulicy Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego w Częstochowie z dostosowaniem rozwiązań projektowych do nowych warunków technicznych. 2. Zaprojektowanie odcinka drogi gminnej klasy "D" ulicy Lawendowej na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do zbiornika chłonno-odparowującego zaprojektowanego w ramach dokumentacji dla rozbudowy ulicy Św. Brata Alberta. 3. Zaprojektowanie odcinka drogi gminnej klasy "D" ulicy Hiacyntowej na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do zbiornika chłonno-odparowującego zaprojektowanego w ramach dokumentacji dla rozbudowy ulicy Św. Brata Alberta. 4.Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Św. Brata Alberta, Hiacyntowej i Lawendowej zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi. 5.Projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 6.Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego. Projektant uzyska we własnym zakresie od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 7.Badania geotechniczne podłoża gruntowego: 8.Inwentaryzację i projekt zieleni. 9.Projekt organizacji ruchu (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej), 10. Projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. 11. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. 12.Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W ofercie cenowej do przetargu należy wyszczególnić koszt opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zagospodarowanie terenu Przedmiotowe zadanie dotyczy: 1. Wykonania aktualizacji dokumentacji budowlanej dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" ulicy Św. Brata Alberta w Częstochowie wraz z wprowadzeniem następujących zmian: zaprojektowanie wydzielonego oświetlenia ulicznego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, dokonania zmiany przebiegu drogi rowerowej w rejonie przystanków autobusowych tj. poprowadzenie drogi rowerowej poza zatoką autobusową, lokalizację drzew i krzewów należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektować na skrzyżowaniach ścięcia narożne linii rozgraniczających pas drogowy. 2. Zaprojektowania odcinka drogi gminnej klasy "D" ulicy Hiacyntowej w Częstochowie od ulicy Św. Brata Alberta do zbiornika chłonno-odparowującego zaprojektowanego w dokumentacji budowlanej dla rozbudowy ulicy Św. Brata Alberta. 3.Zaprojektowania odcinka drogi gminnej klasy "D" ulicy Lawendowej w Częstochowie od ulicy Św. Brata Alberta do zbiornika chłonno-odparowującego zaprojektowanego w dokumentacji budowlanej dla rozbudowy ulicy Św. Brata Alberta. W pasie drogowym znajduje się; sieć wodociągowa; sieć gazowa; oświetlenie drogowe; sieć energetyczna napowietrzna i kablowa; kanalizacja sanitarna; sieć teletechniczna. 3. Urządzenia techniczne własne Odwodnienie - według załączonych warunków. Miejska kanalizacja technologiczna - według załączonych warunków. Oświetlenie uliczne - według załączonych warunków 4. Kolizje z uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą Uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową. Projektant przygotowuje materiały do uzyskania warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej. Materiały posiadane przez Inwestora do wykorzystania przez projektanta: wytyczne projektowania dróg rowerowych, warunki dla przebudowy odwodnienia, warunki dla miejskiej kanalizacji technologicznej, warunki dla przebudowy oświetlenia ulicznego, Pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, Pismo TAURON Dystrybucja S.A., wytyczne do przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej dokumentacja dla Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej - Tablice uliczne. Kompletny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 10 do siwz) stanowiący jego integralną część. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: W tym postępowaniu Zamawiający nie znajduje czynności w zakresie realizacji zmówienia polegającym na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:. Rozbudowa ul. Mstowskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
  1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) dla zadania realizowanego pod nazwą Rozbudowa ul. Mstowskiej w Częstochowie (zakres inwestycji stanowi załącznik nr 1), obejmującej: -projekt budowlany część drogowa -projekt odwodnienia (zgodnie z załączonymi warunkami), -projekt oświetlenia ulicznego (zgodnie z załączonymi warunkami), -projekt miejskiej kanalizacji technologicznej (zgodnie z załączonymi warunkami), -projekt przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Projektant uzyska we własnym zakresie warunki od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, -projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego. Projektant uzyska we własnym zakresie od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie warunki, -badania geotechniczne podłoża gruntowego: a)wskaźnik nośności CBR b)moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2) c)ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej d)rozstaw otworów badawczych co 100,00 m -inwentaryzację i projekt zieleni, -projekt organizacji ruchu (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej), -projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, -przedmiary robót, -kosztorysy inwestorskie. W kosztorysie należy wyszczególnić koszt opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. dodatkowo należy: -przygotować materiały do uzyskania decyzji zrid, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 50 działek) po 8 szt. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687), -przygotować niezbędną dokumentację oraz przeprowadzić postępowanie wynikające z ustawy o ochronie przyrody. W przypadku wynikającej z powyższego postępowania konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko koszt jego wykonania należy uwzględnić w cenie ofertowej -uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach -uzyskać pozwolenie wodnoprawne, 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Zagospodarowanie terenu Przedmiotowe zadanie dotyczy rozbudowy ul. Mstowskiej o długości około 2,1 km - (droga klasy Z - zbiorcza (na odcinku do ul. Wodociągowej)- zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Częstochowy). Szerokość pasa drogowego wynosi od 9.0 do 26,0 m. pasie drogowym znajduje się: -sieć wodociągowa, -sieć gazowa, -oświetlenie drogowe, -sieć energetyczna napowietrzna, -kanalizacja sanitarna, -sieć teletechniczna. Zakres opracowania ma m.in. obejmować zaprojektowanie: -jezdni o nawierzchni bitumicznej, -rozbudowę istniejących skrzyżowań w ciągu ul. Mstowskiej min. z ul.Turystyczną, -drogi rowerowej, -ciągów pieszych, -zatok przystankowych z wiatami przystankowymi, -oświetlenia ulicznego, -kanalizacji deszczowej, -miejskiej kanalizacji technologicznej, 2.2. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu wynikającej z obliczeń trwałości zmęczeniowej przeprowadzonych zgodnie z katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych lub z użyciem metody mechaniczno-empirycznej. Zastosować rozwiązania konstrukcyjne ograniczające możliwość powstania spękań odbitych. Konstrukcja nawierzchni powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem obliczeń istniejącego natężenia ruchu oraz prognozowanego plus komunikacja miejska, z uwzględnieniem 20 lat okresu eksploatacji. 2.3. Urządzenia techniczne własne -Odwodnienie - według załączonych warunków. -Miejska kanalizacja technologiczna - według załączonych warunków. -Oświetlenie uliczne - według załączonych warunków 2.4. Kolizje z uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą Uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową. Projektant przygotowuje materiały do uzyskania warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej. Wymagania organizacyjno-techniczne w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu Należy wykonać niezbędne projekty przebudowy wg obligatoryjnego postępowania, wymaganego przez ZAMAWIAJĄCEGO, podanego poniżej: a) WYKONAWCA dokumentacji uzyskuje od ZAMAWIAJĄCEGO, wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (część 1, 2, 3, 4 i 5) stanowiącego jej integralną część, wykaz pisemnych wymagań administracyjno-prawnych, określonych przez MZDiT w Częstochowie, przeznaczony dla wiadomości projektanta oraz do dołączenia przez WYKONAWCĘ do każdego wystąpienia o wydanie warunków przebudowy. b) WYKONAWCA, po otrzymaniu pisemnych warunków przebudowy sieci i urządzeń od gestorów sieci, przekazuje je obligatoryjnie, w trybie odwrotnym, do MZDiT w celu zaakceptowania ich postanowień i upoważnienia wykonawcy projektu do dalszego prowadzenia projektu wg uzyskanych warunków przebudowy. c) W przypadku gdy uzyskane, od gestorów sieci, warunki przebudowy nie odpowiadają ZAMAWIAJĄCEMU, ZAMAWIAJĄCY przejmuje od WYKONAWCY dalsze prowadzenie korespondencji z gestorami i informuje WYKONAWCĘ o trybie, sposobach i terminach skutecznego załatwienia sprawy. d) WYKONAWCA dokumentacji, po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego dla celów projektowych, wykonuje w pierwszej kolejności!, po uzyskaniu innych niezbędnych danych, warunków i informacji - dalej wymienione opracowania, które mają być integralną częścią projektu budowlanego, uzasadniającą podjęcie przebudowy: -Na roboczym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub mniejszej, jako osobne arkusze projektu, szczegółowy graficzny i opisowy wykaz kolizji sieci i urządzeń istniejących z nowym zagospodarowaniem terenu z jednoznacznym wyróżnieniem graficznym i opisaniem jak podano dalej. -Linii projektowanych i istniejących krawężników jezdni, chodników i innych elementów naziemnych. -Opis kolizji, a w tym: wkreślenie linii i elementów sieci i urządzeń istniejących-kolidujących z podaniem rzędnych ich posadowienia, typów i ilości urządzeń, rurowań, kabli, słupów, szafek, studni i innych z podaniem nazwy ich właścicieli. Wykaz ma umożliwiać ZAMAWIAJĄCEMU jednoznaczne ustalenie właściciela kolidującej sieci oraz wyróżnienie daty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w terminie po dn. 9 grudnia 2003, co ma decydujący wpływ na wskazanie gestora finansowo odpowiedzialnego za koszty przebudowy. e) WYKONAWCA dokumentacji, w następnej kolejności, w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, oraz gestorem kolidującej sieci, wymagającej przebudowy, wykonuje w ramach projektu, uproszczoną koncepcję techniczną przebudowy zawierającą: -Elementy podane w ppkt. d. -Sposób rozwiązania kolizji z określeniem wymaganego zakresu rzeczowego i terytorialnego robót. -Elementy, które chce wprowadzić gestor sieci, w ramach modernizacji swojej sieci, podwyższającej minimalny zakres techniczny prac odtworzeniowch, wynikający z obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO. - Jednoznaczny podział graficzny i opisowy zakresu rzeczowego na: obligatoryjne roboty wynikające z działania ZAMAWIAJĄCEGO oraz na roboty które zostały wprowadzone dodatkowo przez gestora sieci, przy założeniu, że będą one przez niego finansowane, na podstawie odrębnej umowy pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i gestorem sieci. f) WYKONAWCA dokumentacji przedstawia wykonaną koncepcję wg ppkt. e. do zaakceptowania przez gestora sieci oraz ZAMAWIAJĄCEGO. g) Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji wg postanowień wg wg pkt. f. i po porozumieniu się pisemnym ZAMAWIAJĄCEGO i gestora sieci, WYKONAWCA uzyskuje dyspozycje i pozwolenie od ZAMAWIAJĄCEGO na kontynuowanie projektu. h) WYKONAWCA dokumentacji przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU, w wyznaczonych etapach realizacji umowy, każdorazowo wyznaczanych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO, wszystkie dokumenty umożliwiające ZAMAWIAJĄCEMU, w sposób całkowity, pełną kontrolę merytoryczną oraz postępu prac umownych, z okazaniem przez WYKONAWCĘ wszelkich danych i informacji oraz z opisaniem wszelkich zasadniczych okoliczności mających wpływ na projekt. i) Każdy etap kontroli postępu projektu wg ppkt. h. wymaga obligatoryjnego sporządzenia dwustronnego protokółu służbowego zawierającego: -Spis przedstawionych dokumentów takich jak: wykonane inwentaryzacje, uzyskane warunki techniczne budowy i przebudowy, opis uzyskanych map do projektowania i ich zakresów obszarowych, podkładów budowlanych, wyników badań geologicznych, rysunków i opisów z opracowań koncepcyjnych i projektowych w toku, ekspertyz, uzgodnień i wszelkich innych dokumentów wykonanych lub uzyskanych przez WYKONAWCĘ, mających wpływ na projekt w zakresie: merytorycznym, finansowym, technicznym, organizacyjnym i terminowym. -Podstawową ocenę merytoryczną, przez ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczącą przedstawionych dokumentów. W razie wystąpienia istotnych i uzasadnionych kwestii lub wątpliwości sprawa zostanie przeniesiona na poziom Rady Technicznej ZAMAWIAJĄCEGO. -ZAMAWIAJĄCY musi, w protokole, wyrazić zgodę na dalszą pracę WYKONAWCY i ma wprowadzić swoje uwagi i zastrzeżenia oraz ma określić termin następnej protokólarnej weryfikacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. -W przypadku braku przedłożenia niezbędnych dokumentów świadczących o realizacji umowy przez WYKONAWCĘ dokumentacji, co jest zagwarantowane umową, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przerwać dalszy tok wykonywania projektu z uznaniem sytuacji jako przerwanie pracy z winy WYKONAWCY, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi wynikającymi z umowy. j) Każdy projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy musi posiadać, w opisie technicznym, pogrupowane i szczegółowo wykazane zakresy rzeczowe robót oraz - z odrębnym rozdziałem na roboty finansowane przez MZDiT oraz przez gestorów sieci, które będą jednocześnie wytycznymi do wykonania kosztorysów. k) Opisane w ppkt. j. pogrupowanie ma być odwzorowane analogicznie - w rozdziałach kosztorysów. Celem jest umożliwienie wykonania przez ZAMAWIAJĄCEGO: Jednoznacznej i łatwo dostępnej weryfikacji merytorycznej prawidłowości ujęcia zakresów rzeczowych robót. Jednoznaczną i łatwo dostępną weryfikację ujęcia lub pominięcia robót w kosztorysach. 2.5. Wymagania formalne Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce zgodnej z wymogami MZUDP. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów. Do dokumentacji budowlanej należy dołączyć plany warstwicowe skrzyżowań oraz niwelację terenu z rzędnymi wysokościowymi wszystkich istniejących zjazdów. Istniejące rzędne zjazdów należy nanieść na profil podłużny projektowanej drogi. Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2015 , poz. 2164). Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe. Rodzaj i fakturę nawierzchni należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Estetyki Miasta. Cała korespondencja prowadzona przez Wykonawcę w przedmiotowej sprawie ma być na bieżąco przesyłana do Zamawiającego. Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w trakcie przeprowadzania przez niego postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych. 3. Część informacyjna 3.1 Materiały posiadane przez Inwestora do wykorzystania przez projektanta: - wytyczne projektowania dróg rowerowych, - warunki dla przebudowy odwodnienia, - warunki dla miejskiej kanalizacji technologicznej, - warunki dla przebudowy oświetlenia ulicznego,.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha.
  1. Zakres zadania:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego na działkach zlokalizowanych w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha (nr 13/36, 13/28 obręb 180).
  Budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny wolnostojący czterokondygnacyjny (piwnice, parter + III piętra) całkowicie lub częściowo podpiwniczony o liczbie mieszkań ok. 60.
  Zadaniem Projektanta jest uzyskanie jak największej powierzchni użytkowej budynku wynikającej z możliwości projektowych.
  Na kondygnacji podziemnej przewiduje się lokalizację komórek lokatorskich oraz pomieszczeń gospodarczych takich jak pomieszczenie na rowery i wózki oraz pomieszczenia techniczne.
  Mieszkania o składzie: pokój z kuchnią o powierzchni ok. 35 m² oraz 2 pokoje z kuchnią o powierzchni ok. 50 m². Na parterze w budynku należy zaprojektować minimum 6 (sześć) mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  W zakresie instalacji wewnętrznych dodatkowo zaprojektować: instalację domofonową i telewizyjną oraz telekomunikacyjną z okablowaniem.
  Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i techniczną, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, budowę przyłączy i urządzeń instalacyjnych, przejazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacji pieszej.
  Dokumentacja projektowa wszystkich koniecznych branż powinna obejmować w swym zakresie projekty wykonawcze umożliwiające realizację wszystkich robót budowlanych bez dodatkowych opracowań i oddanie obiektu pod klucz.
  Preferowana konstrukcja ścian i dachu w technologii tradycyjnej.
  Działka nr 13/36 (5532 m²), 13/28 (201 m²) o łącznej powierzchni: 5733,00 m², obręb 180.
  Przedmiotowe działki przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ.

  Uwaga:
  Na działce obecnie znajdują się: targowisko, parking, zieleniec, które należy zlikwidować. Należy wziąć pod uwagę możliwość zachowania istniejącego układu drogowego czyli połączenie pomiędzy ulicami Focha i Sobieskiego, który można wykorzystać do obsługi projektowanego budynku mieszkalnego lub przewidzieć przebicie ulicy Focha na wprost do ul. Pułaskiego. Należy wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.

  2. Zakres zadania oraz szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego jest zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji
 4. Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy wodociągów w gminie Koniecpol Etap I oraz Etap III.
  Zamawiający: Gmina Koniecpol, Koniecpol
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. I. Opis przedmiotu zamówienia ETAP I. Zadanie nr 1. pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W RUDNIKACH. Zadanie nr 2 pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:RUDNIKI, KOLONIA RUDNIKI , DĄBROWA, ZARÓG, PIASKI PĘKOWIEC, TEODORÓW- PODETAP 1- wykonanie dokumentacji wodociągowej na odcinku od zaprojektowanego w Zadaniu nr 1 ujęcia wody w m. Rudniki do miejsca połączenia z już zaprojektowanym wodociągiem w m. Dąbrowa pokazanym również na Załączniku graficznym nr 7 do SIWZ. - PODETAP 2 - wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia II. Opis przedmiotu zamówienia ETAP III Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Kościuszki, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Koniawy, Wąsosz, Aleksandrów,Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Zadanie nr 2 pn Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Mickiewicza, Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Łysiny ul. Zielona.
 5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY WODOCIĄGÓW W GMINIE KONIECPOL ETAP I ORAZ ETAP III
  Zamawiający: Gmina Koniecpol, Koniecpol
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. I. Opis przedmiotu zamówienia ETAP I Zadanie nr 1. pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W RUDNIKACH Zadanie nr 2 pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: RUDNIKI, KOLONIA RUDNIKI , DĄBROWA, ZARÓG, PIASKI-PĘKOWIEC, TEODORÓW - PODETAP 1- wykonanie dokumentacji wodociągowej na odcinku od zaprojektowanego w Zadaniu nr 1 ujęcia wody w m. Rudniki do miejsca połączenia z już zaprojektowanym wodociągiem w m. Dąbrowa pokazanym również na Załączniku graficznym nr 7 do SIWZ. - PODETAP 2 - wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia II. Opis przedmiotu zamówienia ETAP III Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Kościuszki, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Koniawy, Wąsosz, Aleksandrów,Kuźnica Wąsowska, Łysaków Zadanie nr 2 pn Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Mickiewicza Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Łysiny ul. Zielona..
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w Siewierzu oraz dla budowy odcinka wodociągu na ulicy Gietyngiera oraz odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w Siewierzu
  Zamawiający: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, Siewierz
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w Siewierzu oraz dla budowy odcinka wodociągu na ulicy Gietyngiera oraz odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w Siewierzu, w tym: a) zaprojektowanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na Osiedlu Zachód i Osiedlu Jezioro oraz na ul. 3-go Maja w Siewierzu, b) zaprojektowanie budowy odcinka wodociągu na ulicy Gietyngiera w Siewierzu, c) zaprojektowanie budowy odcinka wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w Siewierzu wraz z uzyskaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Będzinie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania objętego opracowaniem. 2. Należy zaprojektować przebudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz budowę odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej zgodnie z poglądowym zakresem projektu przedstawionym na załączniku graficznym. Przebudowa sieci wodociągowej obejmuje odcinek około 11 km, budowa odcinka wodociągu na ulicy Gietyngiera dotyczy odcinka około 0,5 km, natomiast budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej około 0,6 km. W ramach dokumentacji należy zaprojektować również odtworzenie nawierzchni. W przypadku odtwarzania chodników należy zaprojektować wymianę całej nawierzchni wszystkich odtwarzanych chodników na nową, z materiału wskazanego przez Zamawiającego, wraz z nowymi krawężnikami i podbudową. 3. Projektowane sieci prowadzone będą głównie w drogach publicznych, a wszystkie budynki zlokalizowane wzdłuż wodociągu będą przyłączane do nowego wodociągu na granicy nieruchomości. W ramach projektu odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej należy zaprojektować odgałęzienia kanalizacji do granicy nieruchomości, również niezabudowanych, zakończone tzw. czyszczakiem. 4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zaprojektowania przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na Osiedlu Zachód i Osiedlu Jezioro oraz na ul. 3-go Maja w Siewierzu obejmuje w szczególności: a) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, b) uzyskanie dokumentacji terenowo-prawnej, c) uzyskanie w niezbędnym zakresie zgód właścicieli na przejście przez ich teren, d) uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od zarządców sieci, e) wykonanie projektu budowlanego, f) wykonanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych załączników do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Będzinie, g) uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Będzinie informacji o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. Zgłoszenie do Starostwa może być dokonane na aktualnych mapach ewidencyjnych i zasadniczych, jednak w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania wszelkich niezbędnych załączników do zgłoszenia, h) opracowanie informacji BIOZ, i) wykonanie map do celów projektowych, j) wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, k) uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji i opinii, l) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, m) wykonanie wszystkich innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac, n) sprawowanie nadzoru autorskiego. 5. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zaprojektowania budowy odcinka wodociągu na ulicy Gietyngiera oraz zaprojektowania budowy odcinka wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w Siewierzu obejmuje w szczególności: a) wykonanie mapy do celów projektowych, b) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, c) uzyskanie dokumentacji terenowo-prawnej, d) uzyskanie w niezbędnym zakresie zgód właścicieli na przejście przez ich teren, e) uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od zarządców sieci, f) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, g) wykonanie projektu budowlanego, h) opracowanie informacji BIOZ, i) wykonanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych załączników do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Będzinie dla budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, j) uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Będzinie informacji o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, k) wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, l) uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji i opinii, m) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, n) wykonanie wszystkich innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac, o) sprawowanie nadzoru autorskiego. 6. Pełnienie nadzoru autorskiego powinno obejmować: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, b) usuwanie wad i uszczegóławianie projektu w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inwestora, d) udział w naradach technicznych, e) udział w odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji, f) sporządzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Zamawiający zamierza pozyskać dofinansowanie dla realizacji części zadania, objętego dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSl 2014-2020. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie to podzielenia dokumentacji projektowej i kosztorysów na części kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 8. Pozostałe warunki zlecenia: a) Przed złożeniem oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie. b) Do podpisania umowy Wykonawca dostarczy kalkulację cenową prac projektowych z wyszczególnieniem cen za zaprojektowanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. c) Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu oraz wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. d) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w 4 egzemplarzach (2 w wersji uproszczonej i 2 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. e) Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, f) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca nieodpłatnie, w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca dokona dwóch ewentualnych aktualizacji kosztorysów, kolejne aktualizacje będą przedmiotem odrębnego zlecenia. g) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz przynajmniej do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. h) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych i nazw producentów. Materiały, systemy i technologie należy wskazywać poprzez opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy producenta, w taki sposób, by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 produktów dostępnych na rynku. i) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. j) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na opracowany przedmiot umowy do dnia upływu gwarancji na roboty budowlane, jednak nie dłużej niż przez 72 miesiące od daty odbioru końcowego dokumentacji
 7. Usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.
  Zamawiający: Gmina Kłobuck, Kłobuck
  Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje opracowanie: 1. Projektu koncepcyjnego (tzw. opracowania przedprojektowego) przedstawiającego proponowany sposób odprowadzenia ścieków z ul. Wspólnej i Przejazdowej, gdzie przewiduje się do wykonania ok. 800,0 mb kanalizacji sanitarnej, przy czym: - zakres kanalizacji w ul. Wspólnej obejmuje odcinek od istniejącej studni zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową w kierunku ul. Szkolnej (do wysokości działki nr ew. 246/1 tj. posesji nr 2b), - zakres kanalizacji w ul. Przejazdowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Wspólną do końca zabudowy (do wysokości działki nr ew. 228 tj. do posesji nr 18). Rzeczywista długość całej kanalizacji sanitarnej będzie wynikała z rozwiązań projektowych. 2. Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych w ulicach Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (przedstawiony do akceptacji Zamawiającego i przyszłemu użytkownikowi tj. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie) zawierający propozycję przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 5) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 6) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 7) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji określa załącznik SIWZ - wzór umowy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) jeżeli będzie wymagane uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) o ile jest to niezbędne uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (przygotowanie stosownego wniosku wraz z załącznikami), 6) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, 7) uzyskanie od właściciela terenu oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowy, 8) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 9) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy). 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 5) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i obiektów wod.-kan. przekazywanych do eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pod ok. 100 miejsc postojowych, znajdującego się na działce nr 2079/75 przy ul. Gustawa Morcinka w Tarnowskich Górach. Zakres prac obejmuje: a) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. b) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej badań gruntu pod projektowane miejsca postojowe. c) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (tj. w branży drogowej, elektrycznej, kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia) w tym zaprojektowanie: około 100 miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z wjazdem i zjazdem z drogi publicznej dojściem i dojazdem do miejsc postojowych, oświetlenia miejsc postojowych, odwodnienia parkingu, niezbędnej małej architektury tzn. koszy na śmieci; oznakowania miejsc postojowych, inwentaryzacja zieleni. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: mapy do celów projektowych z uzgodnieniami branżowymi - w każdym projekcie; projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz.; wypis i wyrys z rejestru gruntów i odpisami z ksiąg wieczystych w każdym projekcie; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz.; decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (jeśli taka będzie wymagana a jeżeli nie jest wymagane należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania), decyzja na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli taka będzie wymagana a jeżeli nie jest wymagana należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji na wycinkę drzew i krzewów, potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia - w każdym projekcie; projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy - 3 egz., projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz., przedmiar robót powinien być opracowany dla każdej branży - 3 egz.; kosztorys inwestorski powinien być opracowany dla każdej branży - 3 egz.; pozwolenie wodno prawne jeżeli jest takie wymagane, a jeżeli nie jest wymagane należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji - pozwolenie wodno-prawne, potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania, wszelkie konieczne uzgodnienia, zgody na wejście w teren, decyzje, pozwolenia i opinie, w tym opinię górniczo-geologiczną - w każdym projekcie (jeśli takie są wymagane); wersję elektroniczną dla wszystkich pozycji - na płytce CD lub DVD zapisaną w formacie pdf (portable data format) - 1 szt. Dokumentacji projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót powinna być podzielona min. na 2 etapy budowy. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy projektowanych miejsc postojowych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę po weryfikacji dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym przez Zamawiającego.
 9. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka
  Zamawiający: Gmina Kłobuck, Kłobuck
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka Zakres rozwiązań projektowych obejmuje: - wyznaczenia pasa drogowego o proponowanej szerokości 12 m, - przebudowę jednojezdniowej ulicy na odcinku ok. 500 m w tym ok. 300 m o proponowanej    szerokości jezdni asfaltowej 6 m i ok. 200 m o nawierzchni tłuczniowej , - budowę dwóch skrzyżowań typu T w tym jednego skrzyżowania z drogą powiatową, - budowę jednostonnego chodnika, - budowę systemu odwodnienia drogi, wynikającego z przyjętych rozwiązań projektowych    ( proponowane odwodnienie w odcinku kanalizacją deszczową i w odcinku do rzeki rowem    otwartym), - budowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi, - dobudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, - przebudowę, zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu, - wycinkę drzew kolidujących z elementami pasa drogowego, - tymczasową i docelową organizację ruchu, - oraz inne opracowania, uzgodnienia i opinie wymagane do wniosku o wydanie decyzji     o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.     o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1 (usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej).
  2. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z:
  - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687),
  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
 10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie..
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie. W ramach opracowania przewiduje się wykonanie: projektu rozbiórki istniejącego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 oraz istniejących na tym terenie fundamentów, 2 wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych (dla każdego wariantu), kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranego wariantu koncepcji wraz z dokumentacją zagospodarowania terenu.
 11. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami , przepompowniami/tłoczniami w miejscowości Dąbrowa Zielona , gmina Dąbrowa Zielona w podziale na dwa etapy: Etap I - dla terenów położonych po północno - zachodniej stronie pasa drogi wojewódzkiej nr 784 wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków. Etap II - dla pozostałego terenu miejscowości Dąbrowa Zielona
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa Zielona ( oddzielnie dla każdego etapu). Zakres projektu budowlanego winien obejmować wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków , kanalizacyjnej ciśnieniowej z przepompowniami /tłoczniami ścieków. W przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie przyłączy do budynków , zakres opracowania w odniesieniu do tych nieruchomości winien być zakończony na granicy pasów drogowych.
  Obszar opracowania został określony poglądowo ( dla poszczególnych etapów) na załączniku graficznym (załącznik nr 5 do siwz).
  Przewidywany zakres całości opracowania (obejmującej etap I i etap II) przewiduje budowę około:
  - 5.0 km - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  - 3,5 km - przewodów tłocznych
  - 5 szt - przepompowni/tłoczni ścieków wraz z zasilaniem.
  Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do oczyszczalni ścieków , która zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowa Zielona na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 796 i 798
  Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich .
  Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
  Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający oczekuje przedłożenia przez Projektanta do zatwierdzenia ogólnej koncepcji odbioru ścieków z nieruchomości (kanalizacja grawitacyjna , tłoczna , podciśnieniowa) na podkładach mapowych syt.-wys. Do celów opiniodawczych w skali 1:1000 dostępnych w składnicy geodezyjnej w Koniecpolu
  a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do
  opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę;
  b) wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego. Wymagana jest
  dokumentacja geologiczno - inżynierska lub techniczne badania podłoża gruntowego;
  c) uzyskanie wypisu i wyrysu z plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Zielona;
  d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym
  poniesienie ewentualnych kosztów związanych z opracowaniem oceny
  oddziaływania na środowisko o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawne);
  e) uzyskanie od Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie ,
  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Zarządcy Dróg
  Gminnych warunków budowy infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg
  powiatowych , wojewódzkich i gminnych w tym odtworzenie dróg;
  f) w przypadku wystąpienia kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie projektowanych robót uzyskanie od ich właścicieli warunków na ich
  zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę;
  g) wykonanie uzgodnień z Zamawiającym odnośnie zastosowanych rozwiązań i
  materiałów;
  h) wykonanie uzgodnień z mieszkańcami Dąbrowy Zielonej odnośnie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych do budynków usytuowanych na ich nieruchomościach;
  i) uzyskanie akceptacji zarządcy dróg gminnych , powiatowych oraz
  wojewódzkich odnośnie zastosowanych rozwiązań i materiałów na
  odtworzenie dróg;
  j) wykonanie i uzgodnienie projektów branżowych o ile wymagają tego
  uzyskane w/w warunki;
  k) wszelkie uzgodnienia i opinie oraz ewentualne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
  l) sporządzenie projektu odtworzenia dróg , jeżeli zajdzie taka konieczność;
  ł) sporządzenie projektu budowlanego w zakresie wszystkich koniecznych branż, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (oddzielnie dla każdego etapu)
  opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego
  wymagania Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r Ministra Transportu,
  Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn.zm.).Projekt budowlany należy wykonać w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf);
  Za kompletny projekt budowlany uważa się projekt sieci wraz z przyłączami do budynków , niezbędną infrastrukturą towarzyszącą , projektami odtworzenia dróg.
  m) sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty (oddzielnie dla każdego etapu) przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.1129) - w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf);
  n)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie dla każdego etapu), przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.Dz.U. z 2013r. poz. 1129) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf);
  o)sporządzenie dla wszystkich branż przedmiarów robót (oddzielnie dla każdego etapu), przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny )
  Zamawiający informuje , iż przedmiar robót dla przyłączy kanalizacyjnych winien kończyć się wraz ze studnią przyłączeniową. W przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie przyłączy , zakres do przedmiaru robót kończy się na granicy pasów drogowych.
  p)sporządzenie dla wszystkich branż kosztorysów inwestorskich (oddzielnie dla każdego etapu) opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389 r.) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf),
  r)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf).
  Zamawiający informuje , iż kosztorys inwestorski dla przyłączy kanalizacyjnych winien kończyć się wraz ze studnią przyłączeniową
  W przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie przyłączy , zakres do kosztorysu kończy się na granicy pasów drogowych w odniesieniu do tych nieruchomości.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na dalsze mniejsze etapy , w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu przy ul. Klonowej
  Zamawiający: Burmistrz Miasta, Lubliniec
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu przy ul. Klonowej
 13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Mysłowickiej
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Mysłowickiej. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1.Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie n/w projektów: -projekt budowlano-architektoniczny budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi; -branżowe projekty budowlano-wykonawcze; -projekt zagospodarowania terenu; -projekty niezbędnych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej; -sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wykonania: -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST) -Przedmiary robót do wykonania, bez narzucania podstawy wyceny w postaci KNR lecz z odniesieniem do SST i podaniem kodów CPV -Kosztorysy inwestorskie dla projektów wszystkich branż. 2.3.Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o Ustawę prawo budowlane, poprzedzone wykonaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień. 3.Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 7 oraz we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 6 do SIWZ. 4.Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków wielorodzinnych
  Zamawiający: Burmistrz Miasta, Lubliniec
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 1247/51 karta mapy 1 obręb Lubliniec.
  Teren planowanej inwestycji położony jest przy ul. Wieniawskiego w Lublińcu, o łącznej powierzchni ok. 16 795 m2.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej dokumentacji.
 15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg gminnych klasy D (dojazdowa) w zakresie:
  a) ulica Noskowskiego - długość ok. 180,0m, kategoria ruchu KR3 - projekt budowlany część drogowa: szerokość pasa drogowego ok. 10,0m, jedna jezdnia szerokości 5,0m, obustronne chodniki szerokości 1,5-2,0m, połączenie z ulicą Pułaskiego (droga krajowa nr 43) poprzez pas wyłączenia, - projekt budowlany część sanitarna - kanalizacja deszczowa, - projekt budowlany oświetlenia ulicznego, - projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących uzbrojeń terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z przyłączami), - projekt organizacji ruchu - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (w wersji edytowalnej), - badania geotechniczne podłoża gruntowego. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), winny określać w szczególności: - wskaźnik nośności CBR - moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2) - ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej - rozstaw otworów badawczych co 50,00m - inwentaryzację zieleni, - projekty podziału działek (ok. 4 szt.) do realizacji inwestycji wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  b) ulica Mozarta - długość ok. 65,0 m, kategoria ruchu KR3 - projekt budowlany część drogowa: szerokość pasa drogowego ok. 8,0 m, ciąg pieszo jezdny szerokości 5,0 m , obustronne opaski zewnętrzne utwardzone do granicy pasa drogowego, - projekt budowlany część sanitarna - kanalizacja deszczowa, - projekt budowlany oświetlenia ulicznego, - projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących uzbrojeń terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z przyłączami), - projekt organizacji ruchu - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (w wersji edytowalnej), - badania geotechniczne podłoża gruntowego. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), winny określać w szczególności: - wskaźnik nośności CBR - moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2) - ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej - rozstaw otworów badawczych co 50,0m - inwentaryzację zieleni - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  c) ulica Wagnera - długość ok. 120,0m, kategoria ruchu KR3 - projekt budowlany część drogowa: szerokość pasa drogowego ok. 8,0 m, ciąg pieszo jezdny szerokości 5,0 m, obustronne opaski zewnętrzne utwardzone do granicy pasa drogowego, - projekt budowlany część sanitarna - kanalizacja deszczowa, - projekt budowlany oświetlenia ulicznego, - projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących uzbrojeń terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z przyłączami), - projekt organizacji ruchu - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (w wersji edytowalnej), - badania geotechniczne podłoża gruntowego. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), winny określać w szczególności: - wskaźnik nośności CBR - moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2) - ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej - rozstaw otworów badawczych co 50,00m, - projekty podziału działek (ok. 4 szt.) do realizacji inwestycji wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), - inwentaryzację zieleni - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  Wykonanie usługi obejmuje również udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcje postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót realizowanych na podstawie tej dokumentacji projektowej.
 16. Opracowanie adaptacji typowego projektu technicznego kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Koniecpol
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie adaptacji typowego projektu technicznego
  Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK - 2012
  przewidzianego do realizacji na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 17
  3.2. Zakres zamówienia obejmuje :
  3.2.1. Adaptacja dokumentacji :
  - projekt boiska piłkarskiego o wym 30 x 62 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej ,
  - projekt boiska wielofunkcyjnego o wym . 19,1 x 32,1 z nawierzchnią syntetyczną
  ( poliuretan) ,
  - budynek sanitarno-szatniowy o pow. użytkowej min. ok. 60 m2 ;
  W/w wymienione projekty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi
  w projekcie typowym opracowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przystosowując
  do warunków miejscowych .
  3.2.2. Projekt budowlano-wykonawczy :
  - oświetlenia boisk ,
  - ogrodzenia z piłkochwytami ,
  - infrastruktury technicznej tj. przyłączy wod.-kan. i energetycznego ,
  - zagospodarowania terenu ( ciągi komunikacyjne , odwodnienie i drenaż ) ;
  3.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
  3.2.4. Przedmiary robót , kosztorys inwestorski .
  3.2.5. Wszystkie inne decyzje , wypisy , uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do uzyskania
  pozwolenia na budowę .
  3.3. Zawartość dokumentacji technicznej : 5 egzemplarzy .
  3.3.1. Projekty budowlane powinny spełniać wszystkie warunki do uzyskania pozwolenia na
  budowę niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia .
  3.3.2. Projekty wykonawcze dla każdej branży osobno - zawartość jw. plus szczegółowe
  rozwiązania , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , przedmiary robót , kosztorysy
  inwestorskie , powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  2
  ZP. 271.4.2012
  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów
  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Z 2004 r. nr 130
  poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202
  poz. 2072) .
  3.4. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę ,
  3.5. Uzyskanie pozwolenia na budowę ;
 17. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolektora sanitarnego A na odcinku od ulicy Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolektora sanitarnego A na odcinku od ulicy Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta w Częstochowie o łącznej długości ok. 1.500,0 mb w oparciu o Studium możliwości zagospodarowania dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, opracowane przez firmę TRAKT.
  Przedmiotowy obszar jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na tym terenie nie są wymagane uzgodnienia z właścicielami działek. Na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. w miejscach włączeń kanalizacji: w ul. Ludowej oraz skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta - uzgodnienia z właścicielami są wymagane.
  Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego oraz obowiązki wykonawcy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 18. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania o nazwie Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej 2. Ogólny zakres prac przewiduje wykonanie: a) dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie dwóch odrębnych kanałów deszczowych wraz z przyłączami, o łącznej długości ok.900m b) dokumentacji projektowej budowy drogi, chodników, zjazdów bramowych do ulicy Wapiennej : ¬ powierzchnia jezdni - ok.3 550.0m2, ¬ powierzchnia chodników - ok.1 360.0m2, ¬ powierzchnia zjazdów - ok. 340.0m2. c) dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy - ok. 340m 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w którym opisano założenia do projektowania, parametry projektowanych obiektów oraz opisano wymagane opracowania..
 19. Wykonanie projektu uzbrojenia działek w Grodzisku
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu uzbrojenia działek w msc. Grodzisko obejmującego :

  1/.zaprojektowanie sieci wodociągowej bez przyłączy o długości ok. 560mb w pasie dróg gminnych dr 729/31, 337/10 w obrębie geodezyjnym Grodzisko,
  2/.zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości ok. 1500 mb w pasie dróg gminnych dr 729/31, 337/10, 318/10, 318/3 oraz na na dz nr 334/2, 369/10, 369/8, 369/9, 369/3, 184/16, dr556/12,
  3/.zaprojektowanie ok. 72 przykanalików do działek przylegających do pasa drogowego oznaczonego jako działki 318/10, 337/10 , 334/2, 369/7, 369/8, 729/31- właścicielem działek przy drodze dr 729/31 jest Gmina; tj. od sieci do linii rozgraniczającej pas drogowy i działki,
  4/.zaprojektowanie kanalizacji tłocznej o długości ok. 1250mb
  5/.zaprojektowanie 1 szt. przepompowni ścieków wraz zasilaniem elektrycznym,
  6/.badania geotechniczne podłoża,
  7/.sporządzenie operatu wodnoprawnego przejścia pod ciekiem wodnym,
  8/.opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
  9/.opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  10/.aktualizacja podkładów sytuacyjno wysokościowych,
  11/.projekt stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego,
  12/.uzyskanie zgód właścicieli na umieszczenie w działce projektowanej infrastruktury,
  13/.uzyskanie wszelkich zezwoleń, opinii niezbędnych do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym warunków przyłączenia do sieci NN, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina posiada plan miejscowy, pozwolenia wodnoprawnego na przejecie pod dnem cieku wodnego, decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, uzgodnień z administratorem drogi powiatowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 20. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE BRZEŹNIO
  Zamawiający: Gmina Brzeźnio, Brzeźnio
  Przedmiotem zamówienia jest usługa:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W GMINIE BRZEŹNIO

  Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rydzew, Złotowizna, Kolonia Gozdeckie, Brzeźnio, Kolonia Nowa Wieś, Ruszków - Zapole, Bronisławów w kierunku Podcabaja, Tumidaj, Wierzbowa, Kliczków Kolonia, Brzeźnio - Pustelnik, Bronisławów Centrum, Barczew, Krzaki - Pustelnik; powiat: sieradzki, woj. łódzkie.

  Przybliżona długość sieci wodociągowej do zaprojektowania wynosi około 18 350 m.
  Przybliżona ilość przyłączy wodociągowych wynosi około 80 sztuk.
  Opis sytuacyjny i wstępne warunki techniczne na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Gminie Brzeźnio.

  Zadanie nr 1 Rydzew
  Odcinek północno - zachodni (Sudajew)
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 26 w miejscowości Rydzew
  o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północno - wschodnim w kierunku zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 1.
  Odcinek północno - wschodni.
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 32 w miejscowości Rydzew
  o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku wschodnim do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 1.
  Odcinek południowo - zachodni (od miejscowości Ostrów).
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w drodze nr 565 na wysokości działki 479
  w miejscowości Ostrów o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku wschodnim
  w kierunku zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 1.
  Zadanie nr 2 Złotowizna
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się na wysokości działki nr 92/1 w miejscowości Złotowizna o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północnym przechodząc przez rzekę Myja a następnie w kierunku zachodnim do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 2.
  Zadanie nr 3 Kolonia Gozdeckie
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się na wysokości działki nr 82 w miejscowości Brączynno o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku zachodnim do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 3.
  Zadanie nr 4 Brzeźnio ul. Spacerowa
  Sieć wodociągową poprowadzić w kierunku południowym do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 4 wpinając się w istniejącą na działce nr 295 Ø 110 PCV.
  Zadanie nr 5 Kolonia Nowa Wieś
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 56 w miejscowości Nowa Wieś
  o przekroju 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północnym wzdłuż drogi nr 14 a następnie na wschód w kierunku zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 5.
  Zadanie nr 6 Stefanów Ruszkowski - Ruszków
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 62/3 w miejscowości Ruszków
  o przekroju 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północnym wzdłuż drogi gminnej określonej na mapie pomocniczej nr 6.
  Zadanie nr 7 Ruszków - Zapole
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w projektowaną sieć w działce nr 230
  w miejscowości Zapole o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północnym do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 6.
  Zadanie nr 8 Bronisławów w kierunku Podcabaja
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 89 w miejscowości Bronisławów do projektowanego wodociągu o przekroju Ø 160 PCV prowadząc nitkę w kierunku zachodnim do zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 7.
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w projektowaną sieć po południowej stronie drogi gminnej nr 583 (z Brzeźnia do Podcabaja) w miejscowości Bronisławów o przekroju
  Ø 160 PCV budując w kierunku południowym zabudowania określone na mapie pomocniczej nr 7.
  Zadanie nr 9 Tumidaj Stacja paliw
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w sieć o przekroju Ø 90 po zachodniej stronie drogi nr 14 w miejscowości Tumidaj. Wodę należy doprowadzić do Stacji paliw dz nr 78/1, posesji nr 36 Tumidaj działki 78/2 po przeciwnej stronie drogi krajowej określonej na mapie pomocniczej nr 8.
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w sieć o przekroju Ø 110 PCV w drodze gminnej nr 186/5 w miejscowości Próba prowadząc nitkę w kierunku północnym. Wodę należy doprowadzić do dz nr 184/7 określonej na mapie pomocniczej nr 8.
  Zadanie nr 10 Wierzbowa
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 264 w miejscowości Wierzbowa
  o przekroju Ø 90 PCV prowadząc nitkę w kierunku północno -wschodnim w kierunku zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 9.  Zadanie nr 11 Kliczków Kolonia
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w drodze gminne nr 194 w miejscowości Kliczków Kolonia - przekrój Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku południowym
  w kierunku zabudowań znajdujących się na działce nr 258/1 określonych na mapie pomocniczej nr 10.
  Zadanie nr 12 Brzeźnio - Pustelnik
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w działkę nr 118 w miejscowości Tumidaj
  o przekroju Ø 110 PCV prowadząc nitkę w kierunku północno -wschodnim w kierunku zabudowań określonych na mapie pomocniczej nr 8
  Zadanie nr 13 Bronisławów
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w sieć o przekroju Ø 110 PCV umieszczonej
  w działce nr 105 w miejscowości Bronisławów. Wodę należy doprowadzić do zabudowań
  w kierunku południowo -zachodnim określonych na mapie pomocniczej nr 11.
  Zadanie nr 14 Barczew
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w sieć o przekroju Ø 110 PCV umieszczonej
  w drodze gminnej nr 887 w miejscowości Barczew na wysokości dz nr 349 Barczew. Wodę należy doprowadzić do zabudowań w kierunku północnym określonych na mapie pomocniczej nr 12.
  Zadanie nr 15 Krzaki
  Sieć wodociągową rozbudować wpinając się w sieć o przekroju Ø 90 PCV umieszczonej na działce 24 w miejscowości Pustelnik. Wodę należy doprowadzić do zabudowań w kierunku północno -wschodnim określonych na mapie pomocniczej nr 13.

  Dokumentację na sieć (projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, kosztorysy nakładcze) należy sporządzić oddzielnie dla każdego z w/w zadań od 1 do 15.
  Ponadto sporządzić należy oddzielnie kosztorysy (inwestorskie i nakładcze) dotyczące przyłączy wodociągowych.

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  a) Wykonanie projektów budowlanych spełniających wymogi Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, postanowień, decyzji w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
  b) Wykonanie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, dla projektów wykonanych przez Wykonawcę dla każdego zadania (od 1 do 15) odrębnie.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
  - pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu Zamówienia,
  - wykonanie pomiarów geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych, w razie zapotrzebowania wykonanie map informacyjnych i ewidencyjnych;
  - uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami postępowań administracyjnych;
  - wykonanie w miarę potrzeb inwentaryzacji istniejącej sieci wodociągowej i innych obiektów w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego. Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności które mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi;
  - uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających stosowne opinie,
  - sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną (preliminarzem kosztów);
  - zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych w związku z realizacją zaprojektowanych robót, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg itp.;
  - uzyskanie wymaganych decyzji, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzgodnień i opinii dotyczących projektu,
  - sporządzenie operatów wodnoprawnych i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych;
  - połączenie projektowanego układu z istniejącym układem wodociągowym,
  - opis techniczny projektu musi zawierać informacje dotyczące charakterystyki technicznej, rozwiązań materiałowych, parametrów eksploatacyjnych itp. poszczególnych projektowanych obiektów
  - zestawienie materiałów i wykaz urządzeń
  - projekt organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót (jeżeli wystąpi).
  - sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilnoprawnej dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych na okres realizacji robót oraz na eksploatację sieci i urządzeń po wykonaniu robót budowlanych, zwrotu kosztów wykonania przyłączy wodociągowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód
  w tym zakresie;
  - sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę;
  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  - sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
  2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego;
  - sporządzenie kosztorysów nakładczych;
  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389);
  - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
  - Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia.
  - Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a także odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, naziemnej
  i nadziemnej w miejscach gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót.
  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg niniejszej dokumentacji.
  - Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia.
  - Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go
  i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji Projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
  - Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
  - Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

  Wszystkie warunki jednostek uzgadniających muszą być wprowadzone do projektu

  Wszystkie projekty muszą zawierać instrukcje obsługi, eksploatacji i bezpieczeństwa pracy zgodnie
  z przepisami prawa, oraz uzgodnienia z Zamawiającym.
  Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skal:
  - Plan trasy sieci wodociągowych - 1:500 i/lub 1:1000
  - Profile sieci - skala pozioma zgodna ze skalą planu, skala pionowa 5 do 10 razy większą niż skala pozioma.
  - Plany terenu, schematy - 1:500 i/ lub 1: 1000
  - Rysunki ogólne i zestawieniowe - 1:50 i/lub 1:100
  - Szczegóły - 1:20 do 1:5

  Wykonawca w toku prac projektowych przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Zamawiającemu do akceptacji. W ciągu 7 dni Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie w dwóch egzemplarzach do uzyskania akceptacji.
  Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego w terminie pięciu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w celu uzyskania komentarza niezależnego eksperta. Koszt opiniowania przez niezależnego eksperta pokrywa w takiej sytuacji Wykonawca.
  Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania uwag i żądania dokonywania poprawek w projektach tylko w przypadku uchybień w odniesieniu do jego zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót budowlanych.
  Za błędy w zaakceptowanych projektach odpowiada Wykonawca.
  Zawartość opracowania:
  - projekt budowlany - po 6 egz. (oddzielnie dla każdego z zadań od 1 do 15 wykazanych
  w siwz str. 3-5)
  - kosztorys nakładczy na wykonanie sieci wodociągowych - po 2 egz. (oddzielnie dla każdego z zadań od 1 do 15 wykazanych w siwz str. 3-5)
  - kosztorysy nakładcze na wykonanie przyłączy wodociągowych - po 2 egz.
  - przedmiar robót na wykonanie sieci wodociągowych - po 2 egz. (oddzielnie dla każdego z zadań od 1 do 15 wykazanych w siwz str. 3-5)
  - przedmiary robót na wykonanie przyłączy wodociągowych - po 2 egz.
  - kosztorys inwestorski na wykonanie sieci wodociągowych - po 2 egz. (oddzielnie dla każdego z zadań od 1 do 15 wykazanych w siwz str. 3-5)
  - kosztorysy inwestorskie na wykonanie przyłączy wodociągowych - po 2 egz.
  - operat wodnoprawny - 3 egz. (dla każdego wniosku o pozwolenie wodnoprawne odrębny) (jeżeli wystąpi)
  - projekt organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót (jeżeli wystąpi) - 2 egz. (dla każdego ciągu komunikacyjnego odrębny, wg wymagań)
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

  Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację projektową w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku CD-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach Zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez MS OFFICE (Word, Excel). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej dokumentacji w formacie *.pdf.
  Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej.

  Przepisy prawne związane z projektowaniem
  Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
  Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiotu umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
  Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów.

  Zakres odpowiedzialności Wykonawcy
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
  1) fachową i terminową realizację usług,
  2) zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów,
  3) zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji Umowy,

  Zaplecze biurowe
  Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku organizacyjnego zapewnić każdy potrzebny sprzęt i wymagane przepisami licencjonowane oprogramowanie z prawem do korzystania, potrzebne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia, łącznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności. W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu inwestycyjnego Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby
  i podmioty o zmianach tych adresów lub danych teleadresowych.

  Obowiązki Zamawiającego
  Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne dla realizacji zadania posiadane projekty, dokumentacje techniczne i inne opracowania.

  Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonany i odebrany projekt budowlany na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru projektu budowlanego.

  Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania
  w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej.
 21. Opracowanie 3 kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji targowiska miejskiego w Opocznie, ul. Piotrkowska 66 w zakresie: zadaszenie placu targowiska; kanalizacji deszczowej oraz zasilania elektrycznego pawilonów handlowych.
  Zamawiający: Gmina Opoczno, Opoczno
 22. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) Budowa ul. Tenisowej - II etap w Częstochowie. 2) Budowa ul. Zbierskiego wraz z przebudową ul. Chłopickiego w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
 23. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) Budowa ulicy Lwowskiej od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie. 2) Budowa ul. Poniatowskiego w Częstochowie. 3) Budowa ul. Zielonogórskiej wraz z fragmentem ul. Zawierciańskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) Budowa ulicy Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej. 2) Budowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ul. Legionów do ulicy Orlik - Ruckermana. 3) Budowa ul. Żyznej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Gronowej.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 25. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przepompowni ścieków od ul. Żyznej do ul. Wirażowej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 26. Wykonanie uzupełniających prac projektowych związanych ze zmianą warunków odwodnienia dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Hetmańskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 27. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Klasztornej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 28. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla: Zadanie I - Przebudowa budynku Internatu przy ulicy Kościuszki 8 w Częstochowie. Zadanie II- Przebudowa budynku Internatu przy ulicy Nowowiejskiego 11a w Częstochowie. Zadanie III- Remont sanitariatów w budynku Internatu przy ulicy Legionów19 w Częstochowie..
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 29. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z II Alei NMP i Alei Kościuszki Aleją Wolności w Częstochowie do istniejącego kolektora deszczowego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 30. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Odwodnienia dzielnicy Grabówka w Częstochowie - budowa kolektora deszczowego w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Gminnej do ul. Radomskiej.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 31. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla nw zadań: Zadanie I -Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kamila Baczyńskiego w Częstochowie. Zadanie II -Remont elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 42 przy ulicy PCK 16 w Częstochowie. Zadanie III - Remont Filii Biblioteki Publicznej Nr 16 przy ul. Krakowskiej 46/50 w Częstochowie. Zadanie IV - Remont Filii Biblioteki Publicznej Nr 22 przy ul. Rydla 4 w Częstochowie, dz. Dźbów..
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 32. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wodzickiego w Częstochowie wraz z odwodnieniem.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 33. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem w Częstochowie. 2) Łącznik na węźle Alei Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej w Częstochowie. 3) Budowa ul. Hetamańskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 34. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Ulesie, strona północna, odcinek od kościoła na granicy Olbrachcic i Ulesia do końca zabudowy w Ulesiu (ok. 2,5km)
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona

Inne osoby dla Dudek (1000 osób):