Kogo reprezentuje osoba

Dudek Halina Józefa

w KRS

Halina Józefa Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Józefa
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Koniecpol (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogdan Wcisło, Bujak Barbara, Chrzuszcz Ryszard, Czerwińska Helena, Duś Agata, Duś Halina Marianna, Fiuty Urszula, Garus Marta Anna, Hałaczkiewicz Danuta, Hyla Roman, Knysak Elżbieta Ewa, Kościański Włodzimierz, Kołodziejska Krystyna, Krzywańska Urszula Krystyna, Krzyżanowska Ewa, Kupisiewicz Karol, Leśniak Adam, Lis Henr Yk, Lis Tadeusz, Majda Barbara, Marciniak Roman, Rajca Marian Józef, Rozpondek Renata, Ruczkowski Dariusz, Skiba Jacek, Sobalak Zenon, Tarkowski Zdzisław, Wąsek Emilia Stefania, Wasik Bogdan, Zalas Wiesława, Zasuń Marek Andrzej, Zieliński Tadeusz, Zyzik Michał, Łatacz Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koniecpolu, Koniecpol − KRS 0000150144
 2. Exon Investments Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000593744
 3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Pilica Koniecpol, Koniecpol − KRS 0000157840
 4. Stowarzyszenie Dąbrowski Klub Seniora, Dąbrowa Zielona − KRS 0000475401
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin, Secemin − KRS 0000416295
 6. Towarzystwo Sportowe, Koniecpol − KRS 0000570492

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy, Dąbrowa Zielona − KRS 0000097854
 2. Bank Spółdzielczy W Seceminie, Secemin − KRS 0000104572
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Włoszczowa − KRS 0000125546
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Koniecpolu, Koniecpol − KRS 0000160309

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Secemin
  Zamawiający: Gmina Secemin, Secemin
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Secemin do wysokości 1 373 360,00 zł.(Słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złote) przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania zgodnie z uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXXIV/220/14 z dnia 28marca 2014 roku oraz uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXXVI/235/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku.
  Warunki dotyczące kredytu:
  1. Kredyt w PLN, do kwoty 1 373 360,00 PLN
  2. Planowany termin uruchomienia kredytu w następującej transzy:
  a. I transza do 25.11.2014 r. w kwocie do: 1 373 360,00 zł

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia i wysokości transzy kredytu. Zmiana taka nie może pociągać za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku. Zmiana ta będzie dokonywana na pisemny wniosek Zamawiającego. Kredyt będzie uruchomiony w transzach i terminach wynikających z faktycznych potrzeb zamawiającego.
  3. Przewidywany okres kredytowania od dnia uruchomienia I transzy do 31.03.2020 r.
  4. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M dla danego okresu rozliczeniowego plus stała marża banku.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania przyznanej przez bank linii kredytowej (kredytu). Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów zawiązanych z niewykorzystaniem pełnej kwoty kredytu.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do nie pobierania opłat ani prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  7. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  8. Kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna
  9. Odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie i płatne do ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego począwszy od 31.12.2014r.
  10. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia.
  11. Karencja w spłacie kapitału -do 31.05.2017r.
  Spłata I raty w kwocie 200.000 ,00 zł - do 31.05. 2017r.
  Następne raty kapitału płatne zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  12. Spłata kredytu wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem spłaty stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
  13. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową
  14. Uruchomienie kredytu - przelew na konto Kredytobiorcy do dnia 25.11.2014 r.
  15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie, które oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy :
  - stałej w okresie kredytowania marży banku,
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania (WIBOR 3M)
  Od kwoty wykorzystanego kredytu, Bank pobiera odsetki liczone według zmiennej stopy
  oprocentowania kredytu w stosunku rocznym. Stopa oprocentowania kredytu będzie zmienna w zależności od WIBOR 3M liczonego jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego dzień spłaty odsetek.
  Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M na dzień 06.10.2014 r. tj. 2,25%.
  O wysokości oprocentowania w danym kwartale Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego.
  Zmiana stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Marża banku jest stała i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
  16. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 668.893,33 PLN.
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 668.893,33 PLN przeznaczonego na;
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w 2013r p.n:
  1. Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej.
  2. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej etap I na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
  3. Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego Mój Rynek w Dąbrowie Zielonej.
  4. Remont i przebudowa świetlic wiejskich we wsiach Borowce i Nowa Wieś gminy Dąbrowa Zielona.
  5. Zakup i montaż interaktywnego telebimu celem popularyzacji i zwiększenia dostępu mieszkańców do nowoczesnych technologii informatycznych w miejscowości Dąbrowa Zielona
  (CPV: 66.11.30.00-5)
  Warunki udzielenia kredytu:
  1.Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w 2013r (wkład własny).
  2. Przewidywany termin uruchomienia kredytu w trzech transzach:
  I transza w kwocie 275.800,,00 zł - do 05.11.2013 rok
  II transza w kwocie 103.200,00 zł do 24.12.2013 rok
  IIII transza w kwocie 289.893,33 zł - do 30.04.2014 rok
  - przewidywany termin uruchomienia I transzy kredytu 05.11.2013r
  3. Okres kredytowania - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2027 r.
  4. Kwota kredytu - 668.893,33 PLN
  5. Karencja w spłacie kredytu- od uruchomienia kredytu do 30 kwietnia
  2015 r.
  6. Spłata kapitału:
  2015 rok - 4 raty x 2.500,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2016 rok - 4 raty x 2.500,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2017 rok - 4 raty x 2.500,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2018 rok - 4 raty x 2.500,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2019 rok - 4 raty x 2.500,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2020 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2021 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2022 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2023 rok - 4 raty x 5.000,00 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2024 rok - 4 raty x 33.834,75 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2025 rok - 4 raty x 34.104,75 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2026 rok - 4 raty x 34.104,75 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, grudzień;
  2027 rok - 3 raty x 34.104,75 zł w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik;
  1 rata x 28.402,08 zł w miesiącu grudniu;
  Dzień miesiąca rozliczeniowego , w którym będzie płacona rata przypada na ostatni dzień miesiąca .
  W przypadku , gdy termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków.
  7. Spłata odsetek - okresy miesięczne ( za dzień spłaty odsetek należy przyjąć
  ostatni dzień miesiąca).
  W przypadku gdy termin spłaty raty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata raty odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  8.Oprocentowanie będzie ulegało zmianie w okresie kredytowania wraz ze
  zmianą WIBOR.
  9.W okresie kredytowania będzie zastosowany 1 M WIBOR z ostatniego dnia
  miesiąca poprzedzającego obliczanie odsetek na miesiąc bieżący
  10. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się , że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  11. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub
  części kredytu wraz z odsetkami bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem
  powiadomienia kredytodawcy o takim zamiarze z 14 dniowym
  wyprzedzeniem.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1423000,00
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.423.000,00 PLN przeznaczonego na;
  - sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2012r p.n:
  1/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cielętniki poprzez wykonanie placu parkingowego , chodnika , ścieżki rowerowej , odcinka drogi dojazdowej , oraz elementów małej architektury publicznej i zieleni.
  2/ Remont i przebudowa funkcjonalna części budynków OSP w miejscowościach Cielętniki , Raczkowice , Święta Anna , Ulesie dla celów społeczno- kulturalnych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
  3/ Remont i przebudowa budynków świetlic wiejskich we wsiach Borowce i Nowa Wieś - Gminy Dąbrowa Zielona.
  4/ Remont , przebudowa i zmiana cech funkcjonalnych budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Dąbek z przeznaczeniem na obiekt turystyczny.
  5/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową Agronomówki na Przedszkole Gminne i Żłobek.

  Warunki udzielenia kredytu:
  1.Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji (wkład własny).
  2. Przewidywany termin uruchomienia kredytu w trzech transzach:
  I transza w kwocie 61.000,00 zł - do 28.09.2012 rok
  II transza w kwocie 73.000,00 zł - do 31.10.2012 rok
  III transza w kwocie 1.289.000,00 zł - do 15.12.2012 rok
  - przewidywany termin uruchomienia I transzy kredytu 28.09.2012r
  3. Okres kredytowania - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
  4. Kwota kredytu - 1.423.000,00 PLN
  5. Karencja w spłacie kredytu- od uruchomienia kredytu do 30 kwietnia
  2013 r.
  6. Spłata kapitału:
  - rok 2013 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec
  październik , grudzień
  - rok 2014 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2015 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień
  - rok 2016 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2017 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec,
  październik , grudzień,
  - rok 2018 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2019 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec
  październik , grudzień ,
  - rok 2020 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2021 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2022 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2023 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2024 - 4 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , grudzień,
  - rok 2025 - 3 raty x 27.400,00 zł w miesiącach: kwiecień , czerwiec ,
  październik , 1 rata x 25.600,00 w miesiącu grudniu
  Dzień miesiąca rozliczeniowego , w którym będzie płacona rata przypada na
  ostatni dzień miesiąca .
  W przypadku , gdy termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków
  7. Spłata odsetek - okresy miesięczne ( za dzień spłaty odsetek należy przyjąć
  ostatni dzień miesiąca).
  W przypadku gdy termin spłaty raty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy , albo nie będącym dniem roboczym , uważa się , że termin spłaty został zachowany , jeżeli spłata raty odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  8. Oprocentowanie będzie ulegało zmianie w okresie kredytowania wraz ze zmianą WIBOR.
  9.W okresie kredytowania będzie zastosowany 1 M WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego obliczanie odsetek na miesiąc bieżący
  10. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się , że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  11. Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu wraz z odsetkami bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem powiadomienia kredytodawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600 000,00 złotych na zadania inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przyległych w miejscowości Brzozowa- Gabrielów, gm. Secemin
  Zamawiający: Gmina Secemin, Secemin
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600 000,00 złotych na zadania inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przyległych w miejscowości Brzozowa- Gabrielów, gm. Secemin