Kogo reprezentuje osoba

Dudek Ireneusz Mikołaj

w KRS

Ireneusz Mikołaj Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ireneusz
Drugie imię:Mikołaj
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Skarżysko-kamienna (Świętokrzyskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Wojciech Stanisław, Gajewski Paweł, Jasiński Grzegorz Włodzimierz, Kowalski Marek, Nowak Ireneusz, Tutak Tomasz Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Promost Sp. Z O.O., Skarżysko-kamienna − KRS 0000123870

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Wykonanie przeglądów szczegółowych, rozszerzonych i podstawowych wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  Wykonanie przeglądów szczegółowych, rozszerzonych i podstawowych wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy.
  Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 200 000 EURO.
 2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Gmina Bliżyn, Bliżyn
  Nadzór będzie dotyczył następujących robót budowlanych: przebudowy istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego, odbudowy zapory ziemnej, odbudowy czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów i pogłębieniem płycizn, wykonania przepławki dla ryb, przebudowy istniejącego mostu kolejowego na most drogowy, wykonania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych wzdłuż brzegów zbiornika, wykonania drogi oraz kanalizacji deszczowej, wykonania oświetlenia wokół zbiornika, przebudowy i wykonania wodociągu, wykonania placów parkingowych oraz przebudowy linii telefonicznej.
 3. Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie m. St. Warszawy.
  Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 193 000 EURO
 4. Opracowanie przeglądu podstawowego, rozszerzonego i szczegółowego obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądów obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi.

  1.Część I

  Przegląd podstawowy (roczny) obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi.

  Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
  Etap I - estakady - 11 obiektów
  Etap II- wiadukty - 27 obiektów
  Etap III - mosty - 34 obiekty
  Etap IV -przejścia podziemne, kładki, tunele - 22 obiekty
  Łącznie - 94 obiekty

  Przegląd roczny obiektów inżynierskich należy wykonać zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich - załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. oraz zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.
  Wymagana ilość - 1 egzemplarz

  Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1.

  2.Część II

  Przegląd rozszerzony (pięcioletni) obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi.

  Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
  Etap I - wiadukty - 4 obiekty
  Etap II- przejścia podziemne, kładki, tunele - 25 obiektów
  Etap III - ściany oporowe - 13 obiektów
  Łącznie - 42 obiekty

  Pięcioletni przegląd obiektów inżynierskich należy wykonać zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów obiektów inżynierskich - załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. oraz zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.
  Wymagana ilość - 1 egzemplarz

  Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2.

  3.Część III

  Przegląd szczegółowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi.

  Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
  Etap I- mosty, przejścia podziemne, kładki - 7 obiektów
  Przegląd szczegółowy obiektów mostowych należy wykonać zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,- załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.
  W zakresie specjalistycznych badań materiałowych wymaga się przeprowadzenia:
  -badań chemicznych betonu tj. sprawdzenia zawartości chlorków i siarczanów oraz wartości pH betonu podstawowych elementów konstrukcyjnych dla min. czterech miejsc pomiarowych dla każdego obiektu
  -nieniszczącego badania wytrzymałości i jednorodności betonu podstawowych elementów konstrukcyjnych min. ośmiu stanowisk pomiarowych dla każdego obiektu.
  Zaleca się, aby miejsca pomiarowe wybrane zostały przez Wykonawcę przeglądu
  w uzgodnieniu z Wydziałem Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Transportu.
  Wymagana ilość - 1 egzemplarz

  Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 3.
 5. WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów) zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych
  w Piotrkowie Trybunalskim, w tym wykonanie:
  - okresowej kontroli rocznej (tzw. przegląd podstawowy - pp ) dla 20 obiektów,
  - okresowej kontroli pięcioletniej (tzw. przegląd rozszerzony - pr ) dla 6 obiektów,

  Przeglądy, o których mowa w pkt.1, muszą spełniać wymagania kontroli obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.1118 z późn. zm.)
  Wykaz obiektów inżynierskich, które należy poddać kontroli, zawiera załącznik nr 2
  do wzoru umowy.
  Opis przedmiotu zamówienia oparto na materiałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udostępnionych na stronie www.gov.gddkia.pl, w tym na opracowaniu p.n. Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.

  I. OKRESOWA KONTROLA ROCZNA PIĘCIOLETNIA

  1.Celem kontroli rocznej i pięcioletniej jest ocena i rejestracja aktualnego stanu technicznego elementów obiektu inżynierskiego, jak również określenie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz określenie potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów, W ramach kontroli pięcioletniej należy ponadto ocenić uszkodzenia instalacji i urządzeń umożliwiających użytkowanie obiektu oraz określić przydatność obiektu do użytkowania i ocenić estetykę obiektu.

  2.W trakcie wykonywania kontroli należy sprawdzić stan techniczny elementów obiektu inżynierskiego, stan otoczenia obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, oraz zarejestrować zmiany powstałe w czasie użytkowania, takie jak:
  a)uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować katastrofę budowlaną,
  b)uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
  c)uszkodzenia obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego utrzymania,
  d)uszkodzenia obiektu, które powinny być usunięte w trybie awaryjnym,
  e)uszkodzenia instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  f)uszkodzenia wyposażenia obiektu,
  g)uszkodzenia zamocowań lub osłon urządzeń obcych, zagrażających
  bezpieczeństwu użytkowników drogi lub obiektowi inżynierskiemu, (celem wezwania właścicieli urządzeń do przeprowadzenia kontroli
  i usunięcia uszkodzeń),

  a także określić:

  h)warunki bezpiecznego użytkowania obiektu,
  i)potrzebę wykonania przeglądu rozszerzonego lub szczegółowego poza harmonogramem przeglądów,
  j)potrzebę wykonania ekspertyzy obiektu lub jego elementu,
  k)zalecenia wnioskowane,
  l)wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów,

  oraz sprawdzić:

  m)wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu,

  a w ramach przeglądu rozszerzonego należy dodatkowo sprawdzić i określić:

  n)uszkodzenia instalacji i urządzeń umożliwiających użytkowanie obiektu
  o)przydatność obiektu do użytkowania,
  p)estetykę obiektu i jego otoczenia.

  3.Wykonanie okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej obiektu obejmuje:
  a)zapoznanie się z dokumentami ewidencyjnymi i dokumentacją techniczną obiektu,
  b)wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia,
  c)wykonanie podstawowych badań i pomiarów,
  d)wykonanie dokumentacji kontroli,
  e)opracowanie wykazu potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów,

  4.Oględziny obiektu należy dokonać z poziomu jezdni oraz z poziomu terenu pod obiektem,
  z zastosowaniem lornetki i ewentualnie drabiny lub rusztowania. W czasie przeglądu rozszerzonego oględziny elementów obiektu należy dodatkowo dokonać z odległości pozwalającej na stwierdzenie uszkodzeń gołym okiem ( t.j. ok. 1 m).

  5.Podstawowe badania i pomiary, o których mowa w pkt.4c, obejmują:
  a)ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg,
  b)odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,
  c)nawiercanie wybranych fragmentów konstrukcji drewnianej wiertłem Ø 5 mm,
  d)pomiar rozwartości rys,
  e)obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.

  6.Wykonanie dokumentacji kontroli rocznej pięcioletniej obejmuje zapisanie wyników oględzin i badań, dokonanie oceny poszczególnych elementów obiektu i całego obiektu oraz rejestracja wyników w protokołach okresowej kontroli, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i uszkodzeń.

  7.Protokół okresowej kontroli rocznej pięcioletniej, będący dokumentem potwierdzającym wykonanie kontroli, należy wykonać dla każdego obiektu oddzielnie według załączonych wzorów.
  a)Dla obiektów mostowych - wzór 1a,
  b)Dla tuneli i przejść podziemnych - wzór 1b,
  c)Dla przepustów - wzór 1c.

  8. Inne istotne uwagi dotyczące dokumentacji kontroli:

  a)protokół okresowej kontroli powinien mieć nadany numer wg formatu: nr rok, oraz zawierać dane identyfikacyjne obiektu,

  b)uszkodzenia elementów obiektu należy opisać stosując oznaczenia kodowe zawarte w Tabeli 1. Katalog uszkodzeń elementów,

  c)ocenę poszczególnych elementów należy wpisać w kolumnie Ocena stanu stosując skalę ocen według Tabeli 2. Skala i kryteria oceny elementów; w przypadku izolacji ocenę w skali trzystopniowej (0, 2, 5), stosując zawartą w Tabeli 3. Skalę i kryteria oceny izolacji; oraz Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich udostępnione na stronie www.gov.gddkia.pl. Jeżeli element nie występuje, w kolumnie Ocena stanu należy wstawić znak-.

  d)w wierszu Urządzenia obce należy wpisać uszkodzenia zamocowań i osłon urządzeń obcych, celem wezwania właścicieli tych urządzeń do usunięcia uszkodzeń,

  e)w kolumnie Tryb wykonania należy określić tryb wykonania prac stosując czterostopniową skalę pilności, zależnie od potrzeb (A,1,2,3):

  -A - prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem bieżącym,
  -1 - prace do wykonania w przyszłym roku,
  -2 lub 3 - prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności.

  f)w wierszu stan pogody wpisać jedno z następujących określeń: sucho, mgła, mżawka, deszcz, śnieg.

  9. Rodzaje uszkodzeń i nieprawidłowości jakie należy odnotować w protokole okresowej kontroli stanu technicznego:

  a)w części przejazdowej obiektu - jezdnia, chodniki: nieprawidłowe oznakowanie obiektu, nierówności wjazdu na obiekt, deformacje, zarysowania
  i pęknięcia nawierzchni, ubytki, braki lub erozję materiału, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  b)w otoczeniu obiektu: ubytki, braki lub erozję materiału, osunięcie mas ziemnych, zanieczyszczenia, bujną wegetację roślin;

  c)w elementach nośnych konstrukcji:
  drewnianych: ubytki materiału, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, rozluźnienie łączników lub ich brak, korozje biologiczną materiału, starzenie, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  stalowych: ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, uszkodzenia łączników, przecieki, zniszczenie zabezpieczeń antykoroz., korozję materiału, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  kamiennych, ceglanych, betonowych: ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia,
  deformacje, przemieszczenia, rozluźnienie bloków, ubytki spoin, przecieki, korozja materiału, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  żelbetonowych: ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, przecieki, korozja betonu (np.: osady, wykwity), korozja stali, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  z betonu sprężonego: uszkodzenia jak w konstrukcjach żelbetonowych, zarysowania i pęknięcia elementów sprężonych, uszkodzenia zakotwień i/lub cięgien sprężających;

  d)w łożyskach i podporach: ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, osłabienie spoin podpór murowanych, rozluźnienie łączników w podporach drewnianych, przecieki, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetację roślin;

  e)w wyposażeniu: ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, niesprawność wentylacji, niesprawność oświetlenia lub sygnalizacji, przecieki, uszkodzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia;

  f)w urządzeniach obcych: uszkodzenia zamocowań, ubytki materiału, deformacje, przemieszczenia, przecieki, uszkodzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozję materiału.

  g)inne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wymienione wyżej.

  10.Ocenę stanu technicznego elementów należy dokonać wg Tabeli 2.

  11.Ocenę izolacji należy wykonać stosując skale i kryteria podane w Tabeli 3.

  12.Przez Ocenę średnią obiektu należy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu.

  13.Oceną całego obiektu, w przypadku obiektu mostowego, jest najmniejsza z niżej wymienionych ocen:
  - ocena średnia obiektu,
  - ocena konstrukcji pomostu,
  - ocena konstrukcji dźwigarów głównych,
  - średnia arytmetyczna ocena przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów ( dla obiektów jednoprzęsłowych - najniższa ocena przyczółków.

  14.Oceną całego obiektu w przypadku tuneli i przejść podziemnych, jest najmniejsza z niżej wymienionych ocen:
  - ocena średnia obiektu,
  - ocena stanu technicznego sklepienia,
  - ocena stanu technicznego ścian,
  - ocena stanu technicznego płyty dennej,
  - ocena stanu technicznego urządzeń zabezpieczających (odwodnienie, wentylacja).

  15.Oceną całego obiektu w przypadku tuneli o konstrukcji mostowej, jest najmniejsza z niżej wymienionych ocen:
  - ocena średnia obiektu,
  - ocena stanu technicznego stropu,
  - ocena stanu technicznego ścian lub podpór,
  - ocena stanu technicznego płyty dennej,
  - ocena stanu technicznego urządzeń zabezpieczających.

  16.Oceną całego obiektu w przypadku przepustów, jest najmniejsza z niżej wymienionych ocen:
  - ocena średnia obiektu,
  - ocena stanu technicznego konstrukcji obudowy (t.j. ocena płyty górnej lub sklepienia, ścian, płyty dennej i fundamentów, elementów rurowych lub elementów ramowych),
  - ocena stanu technicznego głowic,

  UWAGA! - Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu należy podać z dokładnością
  do dwóch miejsc po przecinku.

  18.W ramach przeprowadzania kontroli okresowych sprawdzić wykonanie zaleceń
  poprzedniego przeglądu.

  19. Dla obiektów poddanych okresowej kontroli pięcioletniej dodatkowo określić przydatność obiektu do użytkowania, w tym określić:
  - bezpieczeństwo ruchu publicznego,
  - aktualna nośność obiektu,
  - dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów,
  - szerokość skrajni na obiekcie,
  - wysokość skrajni na obiekcie,
  - skrajnia światło pod obiektem lub światło przepustu usytuowanie przepustu
  w odniesieniu do potrzeb, oraz opisać estetykę obiektu i jego otoczenia .
  20. W wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów należy wyszczególnić rodzaje prac jakie należy wykonać, określić tryb pilności ich wykonania oraz szacunkowy obmiar i szacunkową wartość robót.
  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWIERA SIWZ
 6. Opracowanie przeglądów obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądów obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi. Opracowanie przeglądów obiektów mostowych winno spełniać: w zakresie części I - wymagania art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a, a w zakresie części II - wymagania art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Przeglądy obiektów mostowych należy wykonać zgodnie z Instrukcją przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów inżynierskich - załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku..
 7. Przeglądy rozszerzone - 5 letnie dla 55 obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
  Przeglądy rozszerzone - 5 letnie dla 55 obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego
 8. Wykonanie przeglądów okresowych 189 drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych 189 drogowych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia.
  2. Zakres prac:
  a) wizualna ocena stanu technicznego 189 drogowych obiektów inżynierskich,
  b) wykonanie przeglądu obiektów oraz sporządzenie protokołów okresowej kontroli rocznej dla każdego obiektu z osobna,
  c) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów (min. 2 zdjęcia dla małych obiektów do 15 m długości całkowitej i min. 4 zdjęcia dla pozostałych,) oraz załączenie jej do protokołów okresowej kontroli rocznej,
  d) wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia oraz załączenie jej do protokołów okresowej kontroli rocznej.
 9. WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGACH DRÓG PUBLICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Piotrków Trybunalski
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów) zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim, w tym wykonanie:

  - okresowej kontroli rocznej (tzw. przegląd podstawowy) dla 8 obiektów,
  - okresowej kontroli pięcioletniej (tzw. przegląd rozszerzony) dla 16 obiektów,
  - kontroli bezpiecznego użytkowania (tzw. przegląd szczegółowy) dla 5 obiektów.

  2.Przeglądy, o których mowa w pkt.1, muszą spełniać wymagania kontroli obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.1118 z późn. zm.)

  3.Wykaz obiektów inżynierskich, które należy poddać kontroli, zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy.

  SZCZEGÓŁOWY OIPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ
 10. Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich (szczegółowych) dla obiektów inżynierskich w Poznaniu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich (szczegółowych) dla obiektów inżynierskich w Poznaniu.
  Kody CPV usługi według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  usługi kontroli mostów - 71631450-9
  usługi pomiarowe - 71355000-1
  usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli - 63712300-6