Kogo reprezentuje osoba

Dudek Mariusz

w KRS

Mariusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Żagań (Lubuskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baranowska Barbara, Kasprzak Irena, Rataj Mirosław, Szumski Wojciech Ludwik

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawieja Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Klub Piłkarski Unia - Kunice, Żary − KRS 0000177553
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. Z O.O., Żagań − KRS 0000133338
 3. Ori - Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000023235
 4. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol, Warszawa − KRS 0000173840
 5. Stowarzyszenie Nasze Miasto, Żagań − KRS 0000307312
 6. Stowarzyszenie Pokolenia-lubuszan, Zielona Góra − KRS 0000088555
 7. Szpital Na Wyspie Sp. Z O.O., Żary − KRS 0000080318
 8. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - Winnica, Zielona Góra − KRS 0000499651
 9. Wokamid Sp. Z O.O., Przytoczna − KRS 0000450958

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrobud Sp. Z O.O., Ruszów − KRS 0000085579
 2. Agrobud Zielona Energia Sp. Z O.O., Ruszów − KRS 0000355930
 3. Centrum Medyczne Medica Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000038845
 4. Eco Żagań - Sp. Z O.O., Żagań − KRS 0000056631
 5. Ekoas Sp. Z O.O., Żary − KRS 0000071038
 6. Fabryka Reklamy Ibi Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000186304
 7. Inter Energia S.A., Warszawa − KRS 0000035636
 8. Izba Wydawców Prasy, Warszawa − KRS 0000167446
 9. Orlen Prewencja Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000261788
 10. Pałac Książęcy Sp. Z O.O., Żagań − KRS 0000310055
 11. Polon - Relpol Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Zielona Góra − KRS 0000081529
 12. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000012051
 13. Relpol Automatic Sp. Z O.O., Żary − KRS 0000017647
 14. Relpol Elektronik Sp. Z O.O., Mirostowice Dolne − KRS 0000286460
 15. Relpol Holding - Spółka Z Ograniczoną Odpowidzialnością, Żary − KRS 0000285762
 16. Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych W Karwosiekach, Płock − KRS 0000173924
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Żaganiu, Żagań − KRS 0000074476
 18. Spwr Invest Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000349653
 19. Wisła Płock S.A., Płock − KRS 0000026644
 20. Wydawnictwo Lubpress Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026801
 21. Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Żagań − KRS 0000012473

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŻAGAŃ W ROKU 2017
  Zamawiający: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Żagań
  3.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmować będzie w szczególności :
  1) remonty cząstkowy asfaltowej nawierzchni jezdni (uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy) wraz z załadunkiem odwiezieniem i utylizacją destruktu,
  2) remonty/konserwację asfaltowej nawierzchni jezdni (likwidacja drobnych ubytków, wyłuszczeń, spękań siatkowych, podłużnych i poprzecznych),
  3) remonty nawierzchni asfaltowej ulic przez wypełnienie ubytków emulsją
  asfaltową szybkorozpadową,
  4) remonty cząstkowy nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędnym remontem podbudowy (wraz z rozbiórką, załadunkiem, odwiezieniem i utylizacją),
  5) przełożenie nawierzchni chodnika/jezdni wraz z niezbędną naprawą podbudowy,
  6) rozebranie (załadunek i odwiezienie z utylizacją) obrzeży/krawężników ław betonowych,
  7) ustawienie nowego obrzeży/krawężników,
  8) przestawienie obrzeży/krawężników,
  9) rozebranie nawierzchni chodników/placów,
  10) roboty naprawczo – konserwacyjne,
  11) wykonanie innych niezbędnych robót towarzyszących wynikających z zakresu robót,
  12) niezwłoczne (w trybie natychmiastowym) usuwanie uszkodzeń na drogach i chodnikach powodujących zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i mienia.
  3.3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
  1) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
  2) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy
  wymagają sporządzenia takiego planu,
  3) organizację ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania robót,
  4) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i
  użytkownika,
  5) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Składowisko
  Odpadów lub za zgodą Zamawiającego na inne miejsce składowania zgodnie z
  obowiązującymi przepisami,
  6) składowanie przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów nadających się do
  odzysku (ponownego wbudowania) lub sprzedaży po uprzedniej akceptacji inwestora,
  7) przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac,
  8) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
  9) zajęcie pasa drogowego,

  3.4. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należą również bieżące objazdy ulic gminnych
  objętych przedmiotem zamówienia.
  3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte są w
  Specyfikacji Technicznej , stanowiącej załącznik do SIWZ.

  3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen
  etat we własnym przedsiębiorstwie ( w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1666) osoby mające
  realizować zamówienie w całym okresie jego realizacji.
  Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest jednym z kryteriów oceny ofert
  zatem będzie punktowany : za każdą osobę zatrudnioną przy realizacji przedmiotu
  zamówienia na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
  r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 1666) na pełen etat Wykonawca otrzyma 1
  punkt. Maksymalna ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, która
  będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to 10 osób. Szczegółowe informacje w
  zakresie kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji.


 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
  Zamawiający: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Żagań
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic (wraz z przyległymi zatokami parkingowymi), parkingów i placów gminnych, placów zabaw, przystanków autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, alejek i schodów terenowych z błota, piasku, szkła, plam oleju, liści, kwiecia i innych zanieczyszczeń na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

  Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmować będzie:
  1)Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic (wraz z przyległymi zatokami parkingowymi, postojowymi i autobusowymi), parkingów i placów gminnych, placów zabaw, przystanków autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, alejek i schodów terenowych z błota, piasku, szkła, plam oleju, liści, kwiecia i innych substancji sypkich oraz innych zanieczyszczeń (tj. odchodów zwierzęcych, zanieczyszczeń roślinnych - chwastów, traw rosnących w pasie drogowym oraz ciągach pieszych i chodnikach);
  2)Ulice, parkingi, place gminne, place zabaw, przystanki autobusowe, chodniki, alejki i schody terenowe należy oczyszczać na bieżąco, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia;
  3)Mechaniczne oczyszczanie na mokro jezdni z odpadów. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace mokrego czyszczenia ulic wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu na każdej z ulic, z wyłączeniem ulic lub odcinków dróg, których nawierzchnia uniemożliwia wykonanie tego rodzaju prac.
  4)Mechaniczne oczyszczanie na mokro zatok parkingowych i postojowych, oraz zatok autobusowych;
  5)Ręczne oczyszczanie jezdni, zatok parkingowych i postojowych oraz autobusowych;
  6)Zbieranie i pozbywanie się odpadów z jezdni;
  7)Usuwanie, transport oraz przekazywanie do składowania i unieszkodliwiania odpadów usuniętych z terenu powierzonego do oczyszczania;
  8)Ręczne zbieranie widocznych zabrudzeń typu gałęzie, kamienie, opakowania, papiery, butelki, puszki oraz inne drobne odpady komunalne, a także uszkodzone akcesoria samochodowe leżące na jezdni; Wykonawca jest zobowiązany zebrać i wywieźć wszelkie zanieczyszczenia;
  9)W przypadku konieczności wykonania na doraźne zlecenie Zamawiającego, dodatkowego oczyszczania ulic, na skutek m.in.: panujących warunków atmosferycznych, świąt i uroczystości;
  10)Prace związane z wykonywaniem przedmiotowej usługi, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w godzinach najmniejszego natężenia ruchu drogowego;
  11)Realizacja usługi objętej przedmiotem zamówienia dopuszcza zwiększenie ilości placów zabaw oraz przystanków autobusowych, a także powierzchni ulic, parkingów, placów gminnych, chodników, alejek i schodów terenowych, w zależności od zakończonych inwestycji.

  Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  1)Wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic, parkingów, placów gminnych, przystanków autobusowych, chodników, alejek i schodów terenowych, Wykonawca zapewnia we własnym zakresie, w ramach ustalonego wynagrodzenia;
  2)Wykonawca przez cały okres realizacji umowy winien dysponować zasobem technicznym (sprzętem) umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu umowy, a mianowicie:
  – dwiema zamiatarkami ulicznymi o ładowności min. 4,5 ton każda;
  – co najmniej jedną zamiatarką chodnikową o pojemności zbiornika na zmiotki min. 1,5 m3;
  – jednym samochodem o ładowności do 3,5 tony;
  – mobilnym odkurzaczem o mocy powyżej 4 kW.
  3)Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności na następujących terenach: Bulwar nad Bobrem, ciąg spacerowy nad kanałem, Park przy Szkole Podstawowej Nr 7 oraz ulice zlokalizowane w centrum miasta: Plac Słowiański, ul. Warszawska, ul. Szprotawska, Rynek, ul. Długa, ul. Keplera, ul. Libelta, ul. Bracka, ul. Słowackiego, ul. Teatralna, ul. Szlachetna, ul. Wałowa, ul. Gimnazjalna, ul. Łużycka, ul. Kopernika, ul. Brodatego;
  4)Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
  – Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  – Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1987) wraz z przepisami wykonawczymi;
  5)realizacja usługi objętej przedmiotem umowy winna być prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, dobrze jakościowo i estetycznie;
  6)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań dotyczących ilości odebranych odpadów o kodzie 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji, 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;
  7)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych informacji (pisemnych) z prowadzonych prac mokrego czyszczenia ulic i odcinków dróg – wykazać ulice, na których zostało przeprowadzone oczyszczanie na mokro, podać powierzchnię ulic oczyszczonych metodą na mokro [w m2] dla każdej ulicy oddzielnie; podać częstotliwość przeprowadzonych zabiegów czyszczenia ulic, (np. raz na tydzień, raz na miesiąc, itp.).
  8)Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), co najmniej 7 osób mających realizować zamówienie tj. co najmniej 1 osoba do nadzoru z wykształceniem co najmniej średnim; co najmniej 2 osoby do obsługi zamiatarek z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów kategorii C; co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów co najmniej kategorii B; co najmniej 2 osoby do obsługi mobilnego odkurzacza i wykonywania prac w zakresie ręcznego zamiatania.
 3. ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM - na okres 2 miesięcy
  Zamawiający: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Żagań
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim, polegająca na: - odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z selektywnie zbieranych odpadów oraz przekazaniu ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych), właściwej dla regionu zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego (Uchwała Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1835 i 2866 oraz z 2015 r. poz. 301), regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary; - odbiorze i transporcie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ich przekazanie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary (zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w: - uchwale Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim; - uchwale Nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Charakterystyka Gminy Żagań o statusie miejskim: Powierzchnia Gminy Żagań o statusie miejskim wynosi 4038 ha. Liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań - 2 722 (stan na dzień 31.10.2016 r.). Liczba mieszkańców miasta Żagań, która jest objęta systemem - 21 656 osób (stan na dzień 31.10.2016 r.). Wg stanu na dzień 31.10.2016 r. : - segregacja odpadów - 1334 nieruchomości zamieszkałe, tj. 49%, - brak segregacji - 1388 nieruchomości zamieszkałe, tj. 51% (odbierane są odpady komunalne zmieszane). Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2015 r. przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań wynosi 7 118 Mg, z tego: - zmieszane odpady komunalne stanowiły 5485 Mg - selektywnie zebrane odpady komunalne - 1633 Mg (z tego: opakowania z papieru i tektury - 198 Mg, opakowania ze szkła- 247 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych - 204 Mg, odpady komunalne ulegające biodegradacji - 545 Mg, odpady wielkogabarytowe - 93 Mg oraz odpady budowlane i remontowe - 346 Mg). Łączna ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Żagań w 2015r. wynosi 10 270 Mg, z tego: - zmieszane odpady komunalne stanowiły 6794 Mg - odpady z czyszczenia ulic i placów - 296 Mg - opakowania z papieru i tektury - 236 Mg - opakowania ze szkła - 256 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych - 218 Mg - szkło - 6 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe - 12 Mg - odpady komunalne ulegające biodegradacji - 1342 Mg - inne odpady nieulegające biodegradacji - 237 Mg - odpady wielkogabarytowe - 104 Mg - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 Mg - odpady budowlane i remontowe - 736 Mg - odpady ze studzienek kanalizacyjnych - 10 Mg - gleba i ziemia, w tym kamienie - 22 Mg. Podana wyżej liczba właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na segregację lub jej brak, jak również ilość odpadów może ulec zmianie. Wskazane wyżej dane należy traktować jako ilości orientacyjne. Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje oraz sprawdzić charakterystykę terenową i rodzaj zabudowy na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zamawiający wymaga, aby odbiorowi odpadów podlegała cała ilość odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania (zmieszane odpady komunalne przy selektywnym zbieraniu odpadów); b) odpady zebrane selektywnie wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także: odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, wyposaży nieruchomości zamieszkałe w urządzenia do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów pozostałych po segregacji i odpadów selektywnie zbieranych. Wielkość pojemnika na danej nieruchomości zamieszkałej powinna być dostosowana do ilości osób korzystających z tego pojemnika, oraz wskaźnika odpadów ustalonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim (Uchwała Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r.). Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być metalowe lub plastikowe oraz muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840. Pojemniki są własnością Wykonawcy. Ponadto pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane (nazwa i dane kontaktowe Wykonawcy oraz napis o rodzaju gromadzonych odpadów). W dniu podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych wraz z liczbą zamieszkałych osób oraz informacją czy właściciel zadeklarował segregowanie odpadów komunalnych. Na tej podstawie Wykonawca będzie wiedział jakie pojemniki i w jakiej ilości przyporządkować do danej nieruchomości zamieszkałej. 3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza Wykonawca na własny koszt. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, które zadeklarowały gromadzenie odpadów w sposób selektywny w komplet worków o odpowiedniej kolorystyce, z tworzywa LDPE o grubości minimum: - 0,06 mm do zbiórki papieru i tektury - niebieski przeźroczysty, - 0,06 mm do tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych - żółty przeźroczysty, - 0,07 mm do zbiórki szkła - zielony przeźroczysty, - 0,08 mm do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów oraz odpadów zielonych - czarny przeźroczysty, o minimalnej pojemności 120 litrów, odpowiednio oznakowanych (napis o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwa i dane kontaktowe Wykonawcy, wg. załącznika nr 1). W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz informujący o ilości nieruchomości zamieszkałych, gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Wykaz będzie zawierać: adres nieruchomości właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, ilość i wielkość worków danego koloru. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do zaopatrzenia poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych we właściwą ilość worków w danym kolorze do selektywnej zbiórki odpadów. Po każdorazowym odbiorze wysegregowanych odpadów Wykonawca zobowiązany jest pozostawić worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości potrzeby większej ilości worków, Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia worków w ilości zgłaszanej przez danego właściciela, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim, uwzględniając poniżej podaną częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów, a mianowicie: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne(kod 20 03 01) przy nieselektywnym zbieraniu odpadów oraz zmieszane odpady komunalne powstałe przy selektywnym zbieraniu odpadów: - jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, - co najmniej jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady pozostałe po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych gromadzone będą w pojemnikach, odpady te należy odebrać z wyznaczonych i przeznaczonych do tego celu miejsc, (tj. sprzed posesji, altanki śmietnikowe, pergole śmietnikowe, boksy na kontenery, komory zsypowe, itp.). Pojemniki o określonej pojemności zapewnia Wykonawca. b) odpady zbierane w sposób selektywny (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) - dwa razy w miesiącu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, - jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. c) odpady zbierane w sposób selektywny (odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady): - co najmniej jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wykonawca zapewnia worki i pojemnik na odpady pozostałe po segregacji. Wprowadza się cztery rodzaje worków: Worki: zielony przezroczysty- szkło, niebieski przezroczysty - papier i tektura, żółty przezroczysty - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, czarny przezroczysty - odpady ulegające biodegradacji, bioodpady oraz odpadów zielone. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie pojemnikowym. Pojemniki o określonej objętości i kolorystyce zapewnia Wykonawca. Wprowadza się pięć rodzajów pojemników: Pojemniki: zielony - szkło, niebieski - papier i tektura, żółty - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, czarny z napisem : bioodpady - odpady ulegające biodegradacji, bioodpady oraz odpadów zielone, pojemnik z napisem : zmieszane odpady komunalne powstałe przy selektywnym zbieraniu odpadów. d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Wykonawca jest obowiązany do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żagań. Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowe terminy, tj. wyznaczy po dwa dni w danym miesiącu, w których mieszkańcy będą mogli pozbyć się wielkogabarytów (1 dzień) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (drugi dzień), po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkałej tego faktu do Wykonawcy. Odpady te będą odbierane bezpośrednio z posesji. Szczegółowa informacja o terminach zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Żagań oraz Wykonawcy. e) odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04): Wykonawca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać odpady budowlane i rozbiórkowe na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej w ilości do 1m3/rok od każdego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego jednorodzinnego. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć odpowiedni pojemnik lub kontener właścicielowi w terminie 48 godzin od momentu uzyskania zgłoszenia (zgłoszenie potwierdzone telefaksem lub drogą elektroniczną – e-mail), a następnie odebrać te odpady, nie później niż do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności ich odbioru. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia w strefie zabudowy jednorodzinnej oraz w strefie skupisk budynków wielorodzinnych (w miejscach ogólnodostępnych) 50 punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. gniazda ). Każdy z tych punktów powinien składać się z czterech pojemników przeznaczonych do zbiórki: 1) papieru i tektury, 2) szkła, 3) tworzyw sztucznych oraz 4) bioodpadów. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia gniazd w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca powinien posiadać w rezerwie 20 kompletów tzw. gniazd na okoliczność potrzeby ustawienia dodatkowych gniazd na terenie miasta Żagań. Zamawiający wskaże lokalizację tych punktów w dniu zawarcia umowy. Pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane i dostosowane kolorystycznie do rodzaju zbieranych odpadów. Pojemność pojemników nie może być mniejsza niż 1,1 m3, a ich opróżnianie powinno odbywać się systematycznie nie dopuszczając do ich przepełnienia (nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne; nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – bioodpady). Punkty muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp dla mieszkańców. Dodatkowo należy oznakować je informacją : Punkt ogólnodostępny oraz umieścić informację dotyczącą prawidłowego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na terenie miasta Żagań punktu obsługi mieszkańców Żagania (zwanym dalej Biurem Obsługi Klienta – BOK) czynnego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 7:00 do 15:00 minimum 8 godzin, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej w jednym dniu czynny on będzie 10 godzin. W BOK obsługę bezpośrednią zapewniać będzie co najmniej jedna osoba. BOK winien być oznaczony w sposób widoczny, estetyczny i czytelny, w tym oznaczenie tabliczka drzwi BOK z podaniem imion i nazwisk pracujących tam osób. Wykonawca zapewni Klientom miejsca parkingowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku BOK. Biuro Obsługi Klienta posiadać będzie tablicę informacyjna, na której wywieszane będą informacje (ogłoszenia) istotne dla mieszkańców miasta (np. o usługach, dokumentach, adres strony internetowej, adres e-mail, komunikaty, wzory wypełnionych formularzy, itd.). Wykonawca zapewni aktualność zamieszczanych informacji. Ulotki informacyjne dla klientów będą na bieżąco aktualizowane, powszechnie dostępne w BOK. W BOK udostępnione zostaną dwie infolinie telefoniczne, czynne w godzinach pracy. Do głównych zadań Biura Obsługi Klienta (BOK) należeć będzie: - udzielanie informacji w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, - wydawanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, - dystrybucja worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - wyjaśnienie przyczyn nieodebrania odpadów, - udostępnianie wzorów wniosków i formularzy przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych zatwierdzonych przez Zamawiającego, - promowanie segregowania odpadów, uświadamianie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, - zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących potrzeb klienta, - dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (np. w przypadku nieodebrania z nieruchomości zamieszkałej odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków, itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 8. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca powinien realizować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 22.00. 9. Wykonawca jest zobowiązany do: - odbierania odpadów selektywnie zebranych w sposób uniemożliwiający przemieszanie się poszczególnych frakcji odpadów; - odbierania odpadów w sposób uniemożliwiający przemieszanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi; - zorganizowania odbioru i transportu odpadów, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywał się w terminach wyznaczonych w harmonogramie; - porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdu w trakcie realizacji usługi, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w trakcie wyniku aktów wandalizmu); - odstawienia pojemników na odpady, po ich opróżnieniu, w miejsce ich wystawienia; - zabrania odpadów luzem leżących lub dostawionych dodatkowych worków z odpadami (np. odpady zgromadzone w workach innego rodzaju niż te, które dostarczył Wykonawca), które powstały w wyniku przepełnienia pojemników i worków i zostały umieszczone, np. obok pojemnika lub pergoli śmietnikowych, altan śmietnikowych, boksów na kontenery, itp. tzw. nadwyżki. 10. W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach utrudniających prawidłowe wykonanie usługi. W przypadku zaistniałych utrudnień Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady komunalne niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór. 11. Wykonawca niezwłocznie dostarczy dodatkowy pojemnik na swój koszt, jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy. 12. Obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników zlokalizowanych na terenie nieruchomości zamieszkałych – jednak co najmniej jeden raz na dwa miesiące. W przypadku braku możliwości przystąpienia do czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych (niskie temperatury), czynności te należy wykonać niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających ich dokonanie. Usługa mycia i dezynfekcji pojemników powinna być świadczona po uprzednim poinformowaniu zarządcy lub właściciela nieruchomości o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. usługi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty wykonania dezynfekcji pojemników. Mycie i dezynfekcja powinna być prowadzona w miejscu ustawienia pojemników – w specjalnie do tego przystosowanym pojeździe. 13. Wykonawca dostarczy i ustawi pojemniki w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Dotyczy to zmian ilości pojemników na danej nieruchomości lub nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. Zmiany dokonuje właściciel nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 14. Wykonawca sporządzi (pisemnie) dla całego terenu miasta Żagań dokładny harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Formę, treść, wygląd, itp. harmonogramu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca będzie odbierał zebrane odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej, w terminach określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie odbioru i wywozu odpadów, przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właścicieli nieruchomości zamieszkałych (strona internetowa Wykonawcy) i dostarczyć im wycinkowy harmonogram odbioru i wywozu odpadów w terminie 7 dni przed dokonaniem pierwszego odbioru i wywozu odpadów. Wykonawca ma obowiązek jeden raz w roku dostarczyć wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałym wycinkowy harmonogram odbioru i wywozu odpadów, obejmujący terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów z poszczególnych nieruchomości. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 15. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych wycinkowy harmonogram odbioru i wywozu ww. odpadów. Informację o terminach zbiórki Wykonawca jest zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej. 16. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, w wyjątkowych sytuacjach na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów zgromadzonych na nieruchomościach, poza ustalonym harmonogramem, gdy ich pozostawienie zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 17. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ustalenia naruszenia obowiązków. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową potwierdzającą, że odpady gromadzone były niewłaściwie oraz umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny ustalenia ww. zdarzenia, a także dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego postępowania z odpadami komunalnymi wraz ze sporządzoną przez nich notatką. 18. Wykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego, utrzymać odpowiedni stan sanitarny pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy transportowo-magazynowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122). Wykonawca musi posiadać lub dysponować: a) bazą transportowo-magazynową na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Żagań w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: - pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników, - zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, - miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - legalizowana samochodowa waga najazdowa - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. b) odpowiednim potencjałem technicznym: - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywni zebranych odpadów komunalnych; - co najmniej jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników lub co najmniej jednym urządzeniem przenośnym przeznaczonym do tych czynności; - co najmniej dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3, przystosowanymi do odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych. Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku. W razie awarii pojazdów do odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy odpowiadający wymogom przepisów i warunkom niniejszej specyfikacji. Wszystkie samochody specjalistyczne (o których mowa powyżej), którymi posługuje się Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być oznaczone/opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie samochody specjalistyczne muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa. Dla każdego samochodu specjalistycznego, którym posługuje się Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wykonawca musi posiadać wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie wypisu z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych, którymi posługuje się Wykonawca podczas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w systemy GPS monitorujące ruch pojazdów na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie samochody specjalistyczne wykorzystywane do realizacji tak, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące aktualną lokalizację, ruch pojazdu, postoje, rozładunek pojazdu. c) Zamawiający, w zakresie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) , w myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 22 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia. System kontroli będzie następujący: składanie Zamawiającemu co miesięcznych oświadczeń o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania wyrywkowej kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia liczby osób przez niego zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia. 19. Wykonawca stosownie do treści art. 9n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), obowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Miasta Żagań w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdania należy złożyć na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934). 20. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, a mianowicie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym była realizowana usługa, miesięcznych raportów (dalej Raport), zawierających szczegółowe informacje, a mianowicie: - ilość (masa) odebranych odpadów komunalnych zmieszanych (Mg) - sposób i miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych; - ilość (masa) odebranych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (Mg); - ilość (masa) odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (Mg); - ilość (masa) odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Mg); - ilość (masa) odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (Mg); - sposób i miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, - liczba nieruchomości zamieszkałych, od których zostały odebrane odpady komunalne; - adresy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim i wykazem przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu miesięcznych kart przekazania odpadów, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu. Wykonawca sporządza pisemnie Raport i przesyła go w formie papierowej oraz elektronicznej na adres Zamawiającego. Wykonawca po uzgodnieniu Raportu z Zamawiającym oraz przekazaniu stosownych kart przekazania odpadów przesyła Zamawiającemu fakturę za realizację usługi. Prowadzenie ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), w szczególności sprawozdań, o których mowa w art. 9n tej ustawy. 21. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żagań zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych, odpadów pozostałych po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych i transportu tych odpadów do zagospodarowania w regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z .o. o. w Marszowie. Selektywnie zebrane odpady komunalne, które nie zostaną przyjęte w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 22. Wykonawca ponosi koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żagań. 23. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymagane poziomy odzysku zostały wskazane w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). W przypadku nieosiągnięcia zakładanych poziomów określonych przepisami prawa Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy. 24. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o adresach nieruchomości potencjalnie zamieszkałych, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie adresowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego. 25. Wykonawca jest zobowiązany okazać na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia, a także zapewnienie Zamawiającemu dostępu do danych z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, w który wyposażone muszą być pojazdy do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 26. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobowy kontakt telefoniczny, w celu przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz aktualnych numerów telefonów z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej, numerów telefaksu oraz adresów poczty e-mail dla celów kontaktu. 27. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustaw u.c.p.g., Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 28. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: - Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. 2013 r., poz.21 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - Planem gospodarki odpadami województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXX/280/12 z dnia 10 września 2012 r., uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXX/281/12 z dnia 10 września 2012 r., uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXIII/351/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.), - Uchwałą Nr IV/39/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 09.02.2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r., - Uchwałą Nr XXXV/9/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. - Uchwałą Nr XXIV/56/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Uchwałą Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, - Uchwałą Nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Uchwałą Nr XXVIII/99/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica
  Zamawiający: Gmina Brzeźnica, Brzeźnica
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica w zakresie:
  1) odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zebranych odpadów komunalnych w sposób selektywny i zmieszany;
  2) opróżniania pojemnika ustawionego na terenie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, w którym zgromadzone będą odpady pochodzące z koszy ulicznych;
  3) odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na frakcje;
  4) zagospodarowania odebranych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – SITA Zachód Sp. z o.o., Kartowice 37, 67-300 Szprotawa (zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami);
  5) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  6) utworzenia minimum 19 punktów selektywnej zbiórki odpadów składających się z minimum jednego pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów tworzyw sztucznych i po jednym pojemniku przeznaczonym do zbiórki papieru i szkła;
  7) wyposażenia PSZOK w pojemniki KP-7;
  8) kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  9) sprawozdawczości.