Kogo reprezentuje osoba

Dudek Tadeusz

w KRS

Tadeusz Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Biesiadki (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Andrzej, Klecka Elżbieta, Skóra Dudek Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe Max-trans Andrzej Dudek Sp. J., Biesiadki − KRS 0000395103

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Gnojnik
  Zamawiający: Urząd Gminy, Gnojnik
  Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Gnojnik Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie + posypka). Zamawiający wymaga od Oferenta posiadania ciągnika lub ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 80 KM o napędzie na dwie osie z pługiem zawieszanym czołowo o szerokości od 2,0 do 3,5 m przygotowanym do odśnieżania oraz urządzenia przygotowanego do posypki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odśnieżania i posypki samochodami ciężarowymi. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki
  holownicze, łopaty oraz odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W sytuacji gdy Oferent składa ofertę na jedną część zamówienia lub więcej musi wykazać, że dysponuje odpowiednią ilością sprzętu: - jedna część zamówienia - 1 ciągnik z lemieszem + 1 posypnik, - dwie części zamówienia - 2 ciągniki z lemieszem + 1 posypnik, - trzy części zamówienia - 3 ciągniki z lemieszem + 2 posypnik - cztery części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 2 posypniki - pięć części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 3 posypniki Operatorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje na prowadzenie w/w sprzętu oraz być wyposażeni w telefony komórkowe, których numery zostaną przekazane zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku skrajnie złych warunków pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) Oferent musi zagwarantować odśnieżanie sprzętem gąsienicowym lub innym (np. wirnikowym), a cenę wkalkulować w cenę odśnieżania 1 km użycie sprzętu gąsienicowego przez 70 godz. w ciągu sezonu. W razie konieczności użycia tego sprzętu na czas dłuższy rozliczenie nastąpi w drodze odrębnej umowy. Ponadto Oferent musi zagwarantować Zamawiającemu na jego polecenie użycie pługa z tzw. ostrym lemieszem do usuwania naboju śnieżnego w razie jego wystąpienia. Przyjmuje się dwukrotne użycie takiego sprzętu w ciągu jednego sezonu, co Oferent również musi wkalkulować w ostateczną cenę odśnieżania 1 km drogi. Posypka dróg przy zastosowaniu materiału: a) z białego piasku płukanego z dodatkiem soli w proporcji 3:1 czyli np.: 3 (trzy) tony piasku oraz 1 (jedna) tona soli. b) z białego piasku płukanego lub innego materiału o frakcji do 8 mm bez dodatku soli. Zakazuje się stosowania żużla wielkopiecowego lub innego materiału stanowiącego odpad z produkcji do posypywania dróg. Materiał z podpunktu b) do uzgodnienia z Zamawiającym. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy oraz jego składowanie leży w gestii oferenta. Obowiązkowo należy wycenić oba punkty: a) oraz b) dotyczące posypki jak i odśnieżanie. Oferty nieposiadające pełnego zakresu wycen zostaną odrzucone. Do Zamawiającego należy wybór metody posypki a) lub b) oraz częstotliwość ich stosowania bądź zamienności. W/w sprzęt przeznaczony jest do wyłącznej dyspozycji dla zimowego utrzymania DRÓG GMINNYCH GMINY GNOJNIK. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE NIM AKCJI ZIMOWEJ DLA INNYCH ZLECENIODAWCÓW JEDNOCZEŚNIE. W przypadku gdy Wykonawca ze względu nadzwyczaj trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Meldunki o wykonanym odśnieżaniu i posypce oraz stanie dróg Wykonawca będzie składał codziennie w godzinach od 7:30 do 8:30 Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowa lub pocztą elektroniczną) ewentualnie telefonicznie. Do Zamawiającego należy wybór formy składania meldunków. Za właściwe utrzymanie dróg w okresie zimy uważane jest odśnieżanie minimum całego pasa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem do 0,5 m bez możliwości występowania luźnej warstwy śniegu oraz zasp. Na drogach o nawierzchni
  asfaltowej bądź betonowej lemiesz musi być opuszczony do samego spodu powodując efekt skrobania gumową częścią po powierzchni drogi. Zakazuje się prowadzenia akcji odśnieżania z uniesionym lemieszem pozostawiając luźną warstwę śniegu. W przypadku stwierdzenia źle wykonywanej lub źle wykonanej akcji odśnieżania Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz naliczy kary umowne. Posypkę należy prowadzić zgodnie z niniejszą specyfikacją, przyjmując minimum 3/4 odśnieżanej szerokości drogi za posypaną w założonym czasie. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z zapisami umowy. Miejsca posypki - zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik do siwz oraz: zjazdy i podjazdy o pochyleniu powyżej 7 %, dojazdy do skrzyżowań w odległości 50 m od osi skrzyżowania, niebezpieczne zakręty, miejsca na drogach szczególnie niewidoczne, dojazdy do szkół i przedszkoli w odległości 100 m, Realizacja odśnieżania oraz posypki : na polecenie wójta lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy Gnojnik, bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 5 cm i nadal trwają intensywne opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy tylko odśnieżania). bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy tylko posypki) Zamiar wyjazdu bez polecenia Wójta lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg należy bezwzględnie zgłosić najkrócej na 30 minut PRZED wyjazdem. W przeciwnym przypadku Zamawiający NIE POKRYJE kosztów wyjazdu. Wójt lub osoba odpowiedzialna za utrzymanie dróg może w każdej chwili odwołać każdy wyjazd oraz akcję zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie a rozliczenie nastąpi zgodnie z ilością wykonanych prac do momentu odwołania. Zamawiający określa ilość obwodów oraz ilość dróg w obwodach do każdorazowego wyjazdu. Zamawiający może zlecić jednostkowe drogi z każdego obwodu do zimowego utrzymania dróg. Określana w ofercie cena ma się odnosić do jednego kilometra utrzymywanej drogi podana łącznie z podatkiem VAT. cena za 1 km odśnieżania (w cenie ma być wkalkulowane 70 godz. sprzętu gąsienicowego) + użycie pługa z lemieszem stalowym oraz odśnieżanie parkingów podane w m2, cena za 1 km posypki piaskiem i solą w proporcji opisanej powyżej. Zużycie materiału do posypki na 1 km posypywanej powierzchni drogi przy jednorazowej posypce nie może być mniejsza od 1,5 tony. Czas wykonywania usługi : odśnieżania dróg gminnych - do 4 godzin od chwili wydania polecenia lub wystąpienia zjawiska, posypka do godziny 7:00 rano w przypadku wystąpienia gołoledzi nocą lub do 6 godzin po wystąpieniu zjawiska w ciągu dnia poprzedzającego. w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu, oraz zawiei i zamieci śnieżnych prowadzących do użycia ciężkiego sprzętu dopuszcza się nieprzejezdność dróg trwającą nie dłużej niż 12 godziny od chwili ustania zjawiska. Rozliczenie - potwierdzenie ilości odśnieżanych, posypanych kilometrów dróg za dany dzień wykonywania usługi ma się odbyć w dniu następnym a w przypadku dni
  wolnych od pracy Urzędu Gminy w pierwszym dniu roboczym u osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy na podstawie wykazu dróg stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Nazwy dróg oraz ich długości do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu zimowego utrzymania o dodatkowe drogi nie wyszczególnione w w/w załączniku w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. Rachunek po zatwierdzeniu przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy zostanie wypłacony w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Po okresie zimowym Wykonawca ma bezwzględny obowiązek posprzątania dróg na całej długości i szerokości objętej zimowym utrzymaniem oraz wywóz pozostałości w miejsce wcześniej przez siebie zabezpieczone. Wykonawca rozpocznie sprzątanie nie później niż do 3 (trzech) dni od pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia prac (poczta tradycyjna lub fax). Wykonawca powinien dokonać prac porządkowych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prac. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem prac porządkowych musi przełożyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac porządkowych z rozbiciem na obwody, w którym zawarte będą następujące informacje: nazwa obwodu, termin rozpoczęcia prac, miejsce rozpoczęcia prac, osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac porządkowych. Przez posprzątanie należy rozumieć zamiecenie, zebranie oraz odwóz pozostałości w miejsce składowania. Zakazuje się zamiecenia pozostałości na pobocze lub do rowu. Wszelkie materiały oraz sprzęt potrzebny do wykonania prac sprzątających jak i zapewnienie wywozu oraz składowania pozostałości po posypce Wykonawca powinien wkalkulować w cenę 1 km posypki. Na odcinkach zimowego utrzymania dróg, na których są wybudowane chodniki Wykonawca ma bezwzględny obowiązek dokładnego wyczyszczenia studzienek osadników drogowych krat ściekowych. Należność za wykonane prace wykonawca musi wkalkulować w cenę 1 km zimowego utrzymania. W przypadku niezłożenia harmonogramu w wyznaczonym terminie i stwierdzenia przez Zamawiającego rozpoczęcia prac porządkowych Zamawiający naliczy kary umowne związane z uporządkowaniem dróg po okresie zimowym określone w umowie za całość zakresu prac. Po zakończeniu prac porządkowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. Zamawiający wyznaczy komisję do weryfikacji wykonanych prac porządkowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac, Zamawiający naliczy kary umowne. UWAGA: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę obliczając średnią z sumy cen trzech składowych (odśnieżanie, posypka z zastosowaniem piasku oraz soli w proporcji 3:1, oraz posypka piaskiem bez soli). Z uwagi na charakter zamówienia w niniejszym postępowaniu Zamawiający zakazuje udziału podwykonawców
 2. Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Gminy Gnojnik
  Zamawiający: Urząd Gminy, Gnojnik
  Wspólny Słownik Zamówień: 98300000-6 - Różne usługi Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Gminy Gnojnik Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie + posypka). Zamawiający wymaga od Oferenta posiadania ciągnika lub ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 60 KM o napędzie na dwie osie z pługiem zawieszanym czołowo o szerokości od 2,0 do 3,5 m przygotowanym do odśnieżania oraz urządzenia przygotowanego do posypki. Nie dopuszcza się możliwości odśnieżania i posypki samochodami ciężarowymi. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty oraz odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W sytuacji gdy Oferent składa ofertę na jedną część zamówienia lub więcej musi wykazać, że dysponuje odpowiednią ilością sprzętu: - jedna część zamówienia - 1 ciągnik z lemieszem + 1 posypnik, - dwie części zamówienia - 2 ciągniki z lemieszem + 1 posypnik, - trzy części zamówienia - 3 ciągniki z lemieszem + 1 posypnik - cztery części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 2 posypniki - pięć części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 2 posypniki Operatorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje na prowadzenie w/w sprzętu oraz być wyposażeni w telefony komórkowe, których numery zostaną przekazane zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku skrajnie złych warunków pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) Oferent musi zagwarantować odśnieżanie sprzętem gąsienicowym lub innym (np. wirnikowym), a cenę wkalkulować w cenę odśnieżania 1 km użycie sprzętu gąsienicowego przez 50 godz. w ciągu sezonu. W razie konieczności użycia tego sprzętu na czas dłuższy rozliczenie nastąpi w drodze odrębnej umowy. Ponadto Oferent musi zagwarantować Zamawiającemu na jego polecenie użycie pługa z tzw. ostrym lemieszem do usuwania naboju śnieżnego w razie jego wystąpienia. Przyjmuje się dwukrotne użycie takiego sprzętu w ciągu jednego sezonu, co Oferent również musi wkalkulować w ostateczną cenę odśnieżania 1 km drogi. Posypka dróg przy zastosowaniu materiału: a) z białego piasku płukanego o frakcji 0-5 mm z dodatkiem soli w proporcji 3:1 czyli 3 (trzy) tony piasku oraz 1 (jedna) tona soli. b) uszorstniającego o frakcji 0-8 mm bez dodatku soli. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy oraz jego składowanie leży w gestii oferenta. Należy wycenić oba punkty: a) oraz b) dotyczące posypki jak i odśnieżanie. Oferty nieposiadające pełnego zakresu wycen będą odrzucone z powodu błędu w obliczeniu ceny. Do Zamawiającego należy wybór metody posypki a) lub b) oraz częstotliwość ich stosowania bądź zamienności. W/w sprzęt przeznaczony jest do wyłącznej dyspozycji dla zimowego utrzymania DRÓG GMINNYCH. NIE JEST DOPUSZCZALNE PROWADZENIE NIM PRAC AKCJI ZIMOWEJ DLA INNYCH ZLECENIODAWCÓW JEDNOCZEŚNIE. W przypadku gdy Wykonawca ze względu nadzwyczaj trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Meldunki o wykonanym odśnieżaniu i posypce oraz stanie dróg Wykonawca będzie składał codziennie w godzinach od 7:30 do 9:00 Zamawiającemu. Za właściwe utrzymanie dróg w okresie zimy uważane jest odśnieżanie minimum całego pasa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem do 0,5 m bez możliwości występowania luźnej warstwy śniegu oraz zasp, a także prowadzenia posypki zgodnie z niniejszą specyfikacją przyjmując minimum 2/3 odśnieżanej szerokości drogi za posypaną w założonym czasie. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z zapisami umowy. Miejsca posypki : - zjazdy i podjazdy o pochyleniu powyżej 7 %, - dojazdy do skrzyżowań w odległości 50 m od osi skrzyżowania, - niebezpieczne zakręty, - miejsca na drogach szczególnie niewidoczne, - dojazdy do szkół i przedszkoli w odległości 100 m, Realizacja odśnieżania oraz posypki : - na polecenie wójta lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy Gnojnik, - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 5 cm i nadal trwają intensywne opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy tylko odśnieżania). - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy tylko posypki) Wyjazdy bez polecenia Wójta lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg należy bezwzględnie zgłosić najkrócej na 30 minut PRZED wyjazdem. W przeciwnym przypadku Zamawiający NIE POKRYJE kosztów wyjazdu. Wójt lub osoba odpowiedzialna za utrzymanie dróg może w każdej chwili odwołać każdy wyjazd oraz akcję zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie a rozliczenie nastąpi zgodnie z ilością wykonanych prac do momentu odwołania. Zamawiający określa ilość obwodów oraz ilość dróg w obwodach do każdorazowego wyjazdu. Zamawiający może zlecić jednostkowe drogi z każdego obwodu do zimowego utrzymania dróg. Określana w ofercie cena ma się odnosić do jednego kilometra utrzymywanej drogi podana łącznie z podatkiem VAT. - cena za 1 km odśnieżania (w cenie ma być wkalkulowane 50 godz. sprzętu gąsienicowego) + użycie pługa z lemieszem stalowym oraz odśnieżanie parkingów podane w m2, - cena za 1 km posypki piaskiem i solą w proporcji opisanej powyżej. Zużycie materiału uszorstniającego na 1 km posypywanej powierzchni drogi przy jednorazowej posypce nie może być mniejsza od 1 tony. Czas wykonywania usługi : - odśnieżania dróg gminnych - do 4 godzin od chwili wydania polecenia lub wystąpienia zjawiska, - posypka do godziny 7:00 rano w przypadku wystąpienia gołoledzi nocą lub do 6 godzin po wystąpieniu zjawiska w ciągu dnia poprzedzającego. - w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu, oraz zawiei i zamieci śnieżnych prowadzących do użycia ciężkiego sprzętu dopuszcza się nieprzejezdność dróg trwającą nie dłużej niż 12 godziny od chwili ustania zjawiska. Rozliczenie - potwierdzenie ilości odśnieżanych, posypanych kilometrów dróg za dany dzień wykonywania usługi ma się odbyć w dniu następnym a w przypadku dni wolnych od pracy Urzędu Gminy w pierwszym dniu roboczym u osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy na podstawie wykazu dróg stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Nazwy dróg oraz ich długości do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu zimowego utrzymania o dodatkowe drogi nie wyszczególnione w w/w załączniku w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. Rachunek po zatwierdzeniu przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy zostanie wypłacony w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Po okresie zimowym Wykonawca ma bezwzględny obowiązek posprzątania dróg na całej długości i szerokości objętej zimowym utrzymaniem oraz wywóz pozostałości w miejsce wcześniej przez siebie zabezpieczone. Przez posprzątanie należy rozumieć zamiecenie, zebranie oraz odwóz pozostałości w miejsce składowania. Zakazuje się zamiecenia pozostałości na pobocze lub do rowu. Wszelkie materiały oraz sprzęt potrzebny do wykonania prac sprzątających jak i zapewnienie wywozu oraz składowania pozostałości po posypce Wykonawca powinien wkalkulować w cenę 1 km posypki. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem praz porządkowych musi przełożyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac porządkowych z rozbiciem na obwody, w którym zawarte będą następujące informacje: nazwa obwodu, termin rozpoczęcia prac, miejsce rozpoczęcia prac, osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac porządkowych. W przypadku niezłożenia harmonogramu w wyznaczonym terminie i stwierdzenia przez Zamawiającego rozpoczęcia prac porządkowych Zamawiający naliczy kary umowne związane z uporządkowaniem dróg po okresie zimowym określone w umowie za całość zakresu prac. Po zakończeniu prac porządkowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. Zamawiający wyznaczy komisję do weryfikacji wykonanych prac porządkowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac, Zamawiający naliczy kary umowne. UWAGA: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę obliczając średnią z sumy cen trzech składowych (odśnieżanie, posypka z zastosowaniem piaski oraz soli w proporcji 3:1, oraz posypka materiałem uszorstniającym). W niniejszym postępowaniu Zamawiający zakazuje udziału podwykonawców