Kogo reprezentuje osoba

Dudek Walentyna

w KRS

Walentyna Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Walentyna
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Działoszyn (Łódzkie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beśka Urszula, Białek Kamila Monika, Błasiak Karol Piotr, Dolata Bogusława, Drab Rafał Tadeusz, Drutowski Jarosław, Hopa Jadwiga, Jagieła Agnieszka Barbara, Janik Alicja, Kalbarczyk Anna, Kopera Leszek Michał, Kostrzycka Renata, Kowalska Katarzyna, Kozłowska Urszula, Kucharczyk Janina, Kuśnierczyk Danuta, Leszczyk Maria Halina, Makielak Beata, Marchewka Maria Magdalena, Matusiak Urszula Elżbieta, Mora Zdzisława Barbara, Nawojska Alicja, Owczarek Krystyna Maria, Parzyjagła Anna Helena, Pol Irena, Stoparek Helena, Sułkowska Agnieszka, Szczepaniak Barbara, Tyka Zdzisława, Warsztocka Aleksandra, Warzycha Anna, Wojtyra Bożena, Łytka Justyna Agata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łakoma Milena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Działoszynie, Działoszyn − KRS 0000187288
 2. Korporacja Producentów Żywności Orzeł Polska Sp. Z O.O., Osjaków − KRS 0000016182
 3. Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, Osjaków − KRS 0000297660
 4. Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania, Koluszki − KRS 0000517300
 5. Nadwarciański Bank Spółdzielczy W Działoszynie, Działoszyn − KRS 0000124521
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Wierzchlesie, Wierzchlas − KRS 0000184096
 7. Sieradzki Związek Hodowców Owiec i Kóz, Łask − KRS 0000231400
 8. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieluńskiej, Osjaków − KRS 0000154417
 9. Stowarzyszenie Nasz Strobin, Strobin − KRS 0000565002
 10. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Działoszynie, Działoszyn − KRS 0000679219
 11. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-francuskiej Bez Granic W Osjakowie, Osjaków − KRS 0000276279

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Konopnicy, Konopnica − KRS 0000138817
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Polfruct Sp. J. Stanisław Myga, Lucjan Myga, Raciszyn − KRS 0000080370
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Wartą, Działoszyn − KRS 0000013373
 4. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014-2018
  Zamawiający: Gmina Wierzchlas, Wierzchlas
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014 - 2018.
  1. Usługa obejmować będzie:
  1) otwarcie i prowadzenie: - rachunków Gminy Wierzchlas; - rachunków niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:
  a) Urzędu Gminy Wierzchlas;
  b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie;
  c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie;
  d) szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Kraszkowicach, Szkoły Podstawowej w Łaszewie, Szkoły Podstawowej w Mierzycach, Szkoły Podstawowej w Toporowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie;
  e) szkół gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Mierzycach, Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Wierzchlesie;
  f) przedszkoli: Publicznego Przedszkola w Kraszkowicach, Publicznego Przedszkola w Mierzycach, Publicznego Przedszkola w Wierzchlesie;
  2) bieżącą obsługę bankową:
  a) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych),
  b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącego obsługę rachunków,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  e) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
  f) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego.
  3) pozostałe usługi bankowe:
  a) udzielenie poręczeń i gwarancji bankowych,
  b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  c) przechowywanie depozytów.
  2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, pomniejszone o marżę banku do wysokości ....... % przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
  3. Możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym.
  4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki od rachunków jednostek organizacyjnych po naliczeniu będą przekazywane automatycznie na wskazany rachunek Gminy Wierzchlas.
  5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
  a) instalacja systemu,
  b) obsługa systemu,
  c) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
  d) bieżąca obsługa techniczna systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy Wierzchlas i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy),
  e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
  f) możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
  g) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wierzchlas i (na wniosek Zamawiającego) w jednostkach podległych,
  h) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu.
  6. Umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu).
  7. Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego.
  8. Zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczanie Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
  9. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Wierzchlas na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Wierzchlas: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
  10. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
  a) posiadał lub zorganizował i prowadził w odległości do 300m od niego, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny co najmniej w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00,
  b) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Gminy Wierzchlas oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  c) zapewniał obsługę w punkcie kasowo-bankowym poprzez: - realizowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych - realizowanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych, - realizowanie przelewów w formie papierowej, - bieżące przekazywanie wyciągów bankowych.
  11. Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
  a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych),
  b) tytułem wypłat gotówkowych z rachunku Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
  c) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
  d) tytułem przelewów wewnętrznych na konto w banku obsługującym (między rachunkami prowadzonymi przez bank),
  e) tytułem wyciągów z rachunku bankowego,
  f) za wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
  Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 roku w wysokości 1 300 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Osjaków, Osjaków
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 roku w wysokości 1 300 000,-zł.
  Planowany okres spłaty kredytu nastąpi wg Harmonogramu spłat kredytu, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z formularzem oferty zamawiający ustala 22 miesięczną karencję w spłacie kredytu (kapitału), spłata kredytu nastąpi w okresie od września 2014r. do sierpnia 2019r. w ratach zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. W przypadku niższej kwoty kredytu zaproponowane raty w Harmonogramie spłat kredytu ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 1M, obliczaną jako średnią arytmetyczną wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia, a ich spłata następować będzie miesięcznie, od dnia uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu oraz przedterminowej spłaty kapitału.
  9. Wykonawca nie będzie pobierał innych kosztów niż odsetki bankowe i prowizja od udzielonego kredytu. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych ustala się jednorazowo, w terminie do 26 listopada 2012r. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przekaże inne dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty, za wyjątkiem tych, które zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty zaciągniętego kredytu będzie przedstawiona Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli Wykonawcy, (którego oferta zostanie wybrana) zabezpieczenia w postaci własnego weksla in blanco

Inne osoby dla Dudek (1000 osób):