Kogo reprezentuje osoba

Dudek Zdzisław

w KRS

Zdzisław Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:131 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żak Dobrzańska Anna Romana

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Prodex Anna Żak-dobrzańska Zdzisław Dudek Sp. J., Wrocław − KRS 0000081505

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
  dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - podzielone na 14 części
 2. Dostawy nici chirurgicznych i siatek polipropylenowych
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Dostawy nici chirurgicznych i siatek polipropylenowych
 3. Dostawy nici chirurgicznych oraz staplerów
  Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o., Lubań
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy nici chirurgicznych oraz staplerów do NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 3A oraz 3B do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015,876 t.j.) - w tym posiadały ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in.: (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni od dnia wezwania, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu. 3. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych opisanych w Załącznikach Nr 3A oraz 3B do SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawców np. katalogów, ulotek informacyjnych w terminie 5 dni od dnia wezwania. 4. Zamawiający dopuszcza wycenę wyrobów medycznych za opakowanie a nie za sztukę, gdzie w SIWZ występują sztuki a na rynku dostępne są opakowania handlowe oraz przeliczyć ilość opakowań handlowych. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż w SIWZ należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowanie. 5. Dostarczone wyroby medyczne muszą posiadać przynajmniej 12 miesięczny okres ważności licząc od daty jego dostarczenia. 6.Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów był zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. Na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym przedmiotu zamówienia powinien być podany nr serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty jego dostarczenia. 7.Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ
 4. Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów jednorazowego użytku i leków
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 5. ZP/PN/2016/70-nici
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów szewnych niezbędnych do funkcjonowania oddziałów szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdroju
 6. DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych wg 11 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji tj. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.
 7. Dostawa materiałów Szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., ze zm. Prawo Zamówień Publicznych, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty był w załącznikach Nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 pakietów (części) tj.:
  Pakiet Nr 1 - Nici chirurgiczne wchłanialne,
  Pakiet Nr 2 - Nici chirurgiczne niewchłanialne,
  Pakiet Nr 3 - Specjalistyczny,
  Pakiet Nr 4 - Specjalistyczny 2,
  Pakiet Nr 5 - Specjalistyczny 3,
  Pakiet Nr 6 - Igły chirurgiczne.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym - o tej samej jakości lub wyższej.
  Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj.: w Załącznikach Nr 2 do SIWZ dla każdego elementu zamówienia.
 8. ZP/PN/2015/52-nici
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą materiałów szewnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A..
 9. Sukcesywna dostawa materiałów szewnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych.
 10. Dostawy wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyrobów medycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia składa się z 18 zadań: zadanie nr 1- nici wchłanialne syntetyczne, jednobarwne, z kwasu poliglikolowego, w podwójnym sterylnym opakowaniu z bezpośrednim dostępem do igły po otwarciu zadanie nr 2 - nici niewchłanialne jednowłóknowe syntetyczne, skórne-poliamidowe, w podwójnym sterylnym opakowaniu z bezpośrednim dostępem do igły po otwarciu. zadanie nr 3 - nici syntetyczne niewchłanialne, poliamidowe igłowe i bezigłowe zadanie nr 4 - nici niewchłanialne jednowłóknowe syntetyczne, skórne i naczyniowe zadanie nr 5 - materiały specjalistyczne do zaopatrywania ran zadanie nr 6 - materiały syntetyczne niewchłanialne do zaopatrzenia przepukliny pachwinowej i dootrzewnej zadanie nr 7 - materiały syntetyczne niewchłanialne do zaopatrzenia przepukliny zadanie nr 8 - szwy mechaniczne zadanie nr 9 - opatrunki zadanie nr 10 - drobny materiał zabiegowy zadanie nr 11 - podkłady chłonne zadanie nr 12 - pieluchomajtki zadanie nr 13 - zestaw do strzykawki MEDRAD Vistron CT zadanie nr 14 - taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zadanie nr 15 - papier termiczny zadanie nr 16 - folia chirurgiczna zadanie nr 17 - jednorazowe myjki do mycia ciała zadanie nr 18 - strzykawki do podawania płynów i leków doustnie Wymagania Zamawiającego dotyczące nici /zadania nr 1-4/. - nitki nie mogą się strzępić ani zrywać - nitka musi się dobrze wiązać(pewny węzeł) - igła musi być stabilna w imadle - igła musi wielokrotnie przechodzić przez tkankę z jednakową ostrością - dopuszcza się tolerancję na długości igieł +/- 10 % , na długości nitki +/- 15 %, do pełnego milimetra zgodnie z zasadami zaokrąglania matematycznego. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania zgodnie z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. Dz 2010r. nr 107 poz. 679) UWAGA! Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do magazynów Zamawiającego w Aptece Szpitalnej w godz. 8-15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 18 zadań TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie przeznaczonej na jej realizację w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od zadania: Zadania nr 1 - 13 od 10.07.2016 do 09.07.2017 Zadania nr 14 - 18; 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 11. Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/10/16
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, Oława
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/10/16 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie ZOZ-u w Oławie, ul. Baczyńskiego 1
  2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 3 zadań:
  Zadanie NR 1 - NICI WCHŁANIALNE
  Zadanie NR 2 - NICI NIEWCHŁANIALNE
  Zadanie NR 3 - SPECJALISTYCZNE ZESTAWY CHIRURGICZNE
  3. Ilości produktów, ich charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 1,5 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi.
  Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia.
  5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu..
  6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakoś Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
  Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy
 12. Dostawa materiałów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o., Wołów
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie do 3 dni od momentu złożenia zamówienia, do godziny 14:00. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy - dopuszcza się, aby nastąpiła w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie.
  Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego:
  - pakiety od 1 do 18z wyłączeniem 12 - Dział Farmacji, Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 28 (Budynek Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Brzegu Dolnym),
  - pakiet 12 - Podkłady: Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy (ZPO) Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 18
 13. Dostawa nici chirurgicznych i wyrobów medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej SPZOZ MSW we Wrocławiu
 14. Przetarg nieograniczony na dostawę szwów i siatek chirurgicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem dostawy są nici i siatki chirurgiczne opisane szczegółowo w siwz.
 15. Zakup i dostawy nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych przepuklinowych i siatek chirurgicznych ginekologicznych dla ZZOZ w Ostrzeszowie - Nr sprawy: ZZOZ/ZP-6/2015
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje: nici chirurgiczne, siatki chirurgiczne przepuklinowe, siatki chirurgiczne ginekologiczne. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania częściowe.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
 16. Dostawa szwów chirurgicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  Dostawa szwów chirurgicznych:
  a. Pakiet nr 1: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, monofilamentowych, poliamidowych
  b. Pakiet nr 2: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych wchłanialnych, syntetycznych, plecionych z glikolidu i laktydu, powlekanych kaprolaktonem, glikolidem i laktydem stearylowapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70 dni
  c. Pakiet nr 3: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, plecionych, naturalnych, jedwabnych powlekanych
  d. Pakiet nr 4: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionych, poliestrowych, powlekanych silikonem
  e. Pakiet nr 5: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, monofilamentowych, syntetycznych z polipdioxanonu, wchłaniających się 180 dni
  f. Pakiet nr 6: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych poliestrowych, plecionkowych, niepowlekanych
  g. Pakiet nr 7: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych polipropylenowych z dodatkiem glikolu polietylenowego
  h. Pakiet nr 8: dostawa szwów chirurgicznych niewchłanialnych stalowych wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiadajacych normie astm f-138, monofilamentowych, wskazanych do zamykania mostka w chirurgii ogólnej i przy zabiegach ortopedycznych (ścięgna)
  i. Pakiet nr 9: dostawa szwów chirurgicznych wchłanialnych, syntetycznych, powlekanych
  j. Pakiet nr 10: dostawa siatek chirurgicznych sterylnych, polipropylenowych płaskich
  k. Pakiet nr 11: dostawa wosku chirurgicznego
  l. Pakiet nr 12: dostawa matryc z kolagenu wołowego do uzupełniania ubytków kostnych
  m. Pakiet nr 13: dostawa szwów chirurgicznych chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionych, poliestrowych, powlekanych polibutylanem
  n. Pakiet nr 14: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych, o średnim czasie wchłaniania, wykonanych z kwasu poliglikolowego
  o. Pakiet nr 15: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych niewchłanialnych, syntetycznych, złożonych z przędzy poliestrowej wykonanej z tereftalanu etylenu; przędza jest oplatana i powlekana silikonem
  p. Pakiet nr 16: Dostawa szwów chirurgicznych niewchłanialnych, skręcanych, pochodzenia naturalnego, wykonanych z włókien lnianych, powlekanych silikonem i roztworem poliwinylu
 17. Dostawa nici chirurgicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej
  produktami. 2. Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze
  asortymentowo - cenowe nr 1.1 ÷ 1.3 stanowiące załączniki do formularza ofertowego
 18. Dostawa materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę materiałów szewnych i igieł chirurgicznych (6 pakietów) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych, tj. Załącznikach Nr 2 do SIWZ.
 19. Dostawa nici chirurgicznych, siatek i igieł do szycia do placówek PZZOZ. Nr referencyjny:6/PN/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Będzin
  Dostawa nici chirurgicznych, siatek i igieł do szycia do placówek PZZOZ.
  Cały asortyment przedmiotu zamówienia został podzielony na VII pakietów, tj.
  - Nici chirurgiczne - 4 pakiety;
  - Siatki - 1 pakiet;
  - Igły do szycia - 1 pakiet;
  - Nici okulistyczne - 1 pakiet
 20. dostawa szwów chirurgicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  a) Pakiet nr 1: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, monofilamentowych, poliamidowych
  b) Pakiet nr 2: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych wchłanialnych, syntetycznych, plecionych z glikolidu i laktydu, powlekanych kaprolaktonem, glikolidem i laktydem stearylowapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70 dni
  c) Pakiet nr 3: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, plecionych, naturalnych, jedwabnych powlekanych
  d) Pakiet nr 4: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionych, poliestrowych, powlekanych silikonem
  e) Pakiet nr 5: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, monofilamentowych, syntetycznych z polipdioxanonu, wchłaniające się 180 dni
  f) Pakiet nr 6: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych poliestrowych, plecionkowych, niepowlekanych
  g) Pakiet nr 7: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych polipropylenowych z dodatkiem glikolu polietylenowego
  h) Pakiet nr 8: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, wchłanialnych, syntetycznych, powlekanych
  i) Pakiet nr 9: dostawa siatek chirurgicznych sterylnych, polipropylenowych płaskich
  j) Pakiet nr 10: dostawa matryc z kolagenu wołowego do uzupełniania ubytków kostnych
  k) Pakiet nr 11: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionych, poliestrowych, powlekanych polibutylanem
  l) Pakiet nr 12: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych, o średnim czasie wchłaniania, wykonanych z kwasu poliglikolowego
  m) Pakiet nr 13: dostawa szwów chirurgicznych sterylnych niewchłanialnych, syntetycznych, złożonych z przędzy poliestrowej wykonanej z tereftalanu etylenu; przędza jest oplatana i powlekana silikonem.
 21. dostawy nici chirurgicznych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (2)
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 22. dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 23. DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH - NR SPRAWY: EA-9-2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 24. Sprzęt jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 26. Dostawa leków, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i opakowań oraz chirurgicznych materiałów szewnych i specjalistycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
 27. Dostawa materiałów szewnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 28. Dostawę materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych i nici chirurgicznych Znak: ZP/01/05/2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy
 29. Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, opatrunkowych i pieluchomajtek
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 30. Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/09/14
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, Oława
 31. DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH - NR SPRAWY: EA-8-2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 32. DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o., Dzierżoniów
 33. dostawy leków, koncentratów oraz materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 34. Dostawa materiałów szewnych dla szpitala w Pleszewie
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 35. Dostawa szwów chirurgicznych wg pakietów 1 - 8
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 36. Dostawa materiałów szewnych
  Zamawiający: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Lubin
 37. Przetarg nieograniczony nr 56/PN/13 na dostawę nici chirurgicznych
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
 38. Zakup i dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych i siatek ginekologicznych dla ZZOZ w Ostrzeszowie
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 39. DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sierpc
 40. MATERIAŁY SZEWNE, ŚRÓDOPERACYJNE I DEZYNFEKCYJNE
  Zamawiający: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy", Kutno
 41. Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 42. Dostawa nici chirurgicznych.
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 43. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, Pułtusk
 44. Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i wosku kostnego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 45. BZP.3810.34.2013.JU
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 46. Dostawy materiałów szewnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
 47. Dostawy materiałów szewnych oraz specjalistycznych materiałów chirurgicznych - nr sprawy: EA-10-2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 48. Dostawa materiałów szewnych do SPZOZ w Łukowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
 49. dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 50. Dostawa materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
 51. Dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-3/13.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 52. Sprzęt jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 53. Dostawa nici i materiałów szewnych dla Szpitala Specjalistycznego.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 54. Sukcesywne dostawy materiałów szewnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 55. Zakup i dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych dla ZZOZ w Ostrzeszowie w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 56. Dostawa nici chirurgicznych do magazynu szpitala przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Otwock
 57. Dostawy Chirurgicznych materiałów szewnych i wyrobów specjalistycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
 58. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Góra
 59. P/PN/materiały szewne/14/12.
  Zamawiający: Specjalistyczne Centrum Medyczne SP ZOZ, Polanica-Zdrój
 60. Sukcesywne dostawy materiałów szewnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 61. Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/09/12
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, Oława
 62. Dostawa nici, siatek, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - PN / 9 / IV / 12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
 63. Dostawa materiałów opatrunkowych,rekawic i szwów chirurgiczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy
 64. DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Kamienna Góra
 65. dostawa szewnych materiałów chirurgicznych plastrów chirurgicznych, materiałów hemostatycznych i specjalistycznych
  Zamawiający: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Lubin
 66. Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych produktów stosowanych do zamykania ran.
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 67. Dostawa materiałów medycznych do ZOZ w Łowiczu
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 68. Dostawa nici i materiałów szewnych dla Szpitala Specjalistycznego.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 69. Dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 70. Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 71. Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych
  Zamawiający: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Trzebnica
 72. Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepukloinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec
 73. PN 29/11 dostawa materiałow szewnych - zgodnie z zapisami w SIWZ.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 74. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Góra
 75. DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW CHIRURGICZNYCH - NR SPPRAWY: EA-18-2011
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 76. dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów szewnych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 77. Sukcesywne dostawy materiałów szewnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 78. MATERIAŁY SZEWNE
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji, Milicz
 79. Dostawa szewnych materiałów chirurgicznych, plastrów chirurgicznych na skórę i materiałów hemostatycznych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Lubin
 80. dostawy nici chirurgicznych, innych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 81. Dostawa materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 82. Materiały medyczne i produkty lecznicze dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 83. Dostawa nici chirurgicznych, gąbek hemostatycznych oraz wosku kostnego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 84. dostawa niewchłanialnych szwów, klipsów, klipsownic i pokrowców na mikroskop
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
 85. Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych, środków dezynfekcyjnych, materiałów szewnych i opatrunkowych oznaczony numerem sprawy 01/2011
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Bystrzyca Kłodzka
 86. Przetarg nieograniczony nr 35/PN/10 na dostawę nici chirurgicznych
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska
 87. Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/42/10
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, Oława
 88. Dostawa materiałów szewnych
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 89. Dostawa matariałów szewnych do apteki szpitalnej SPZOZ Lubliniec
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lubliniec
 90. Dostawa CHIRURGICZNYCH MATERIAŁÓW SZEWNYCH I WYROBÓW SPECJALISTYCZNYCH
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Wrocław
 91. dostawy środków dezynfekcyjnych, środków do myjni oraz nici chirurgicznych i innych materiałów szewnych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 92. Zakup i dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych dla ZZOZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 93. Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych
  Zamawiający: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Trzebnica
 94. Dostawy wyrobów medycznych - materiały szewne
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 95. PN 32/10 Dostawa materiałów szewnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 96. Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 97. Szewne materiały chirurgiczne wg 14 zadań ( części)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Lubin
 98. Dostawy wyrobów medycznych - materiały szewne
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 99. dostawa szewnych materiałów chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
 100. Leki i materiały szewne
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 101. MATERIAŁY SZEWNE
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Milicz