Kogo reprezentuje osoba

Durajski Jarosław Krzysztof

w KRS

Jarosław Krzysztof Durajski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Durajski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gotwald Andrzej Włodzimierz, Gotwald Piotr Andrzej, Obidoski Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielasko Zbigniew Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i Obrotu Towarowego Windpol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000112446

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. 93/ZP/13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na świadczenie usług serwisu, okresowych przeglądów, usuwania awarii i innych czynności związanych z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu, okresowych przeglądów, usuwania awarii i innych czynności związanych z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 pozycji urządzeń dźwigowych. Szczegółowy wykaz urządzeń zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wymiany dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie w głównej klatce schodowej w budynku nr 5 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi-PN/507/ZP/U/2013
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wymiany dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie w głównej klatce schodowej w budynku nr 5 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
 3. 083/34/U/Dźwigi-konserwacja/2013
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacyjnych następujących dźwigów;
  -dźwig osobowy o napędzie elektrycznym regulowanym falownikiem o udźwigu Q 1600 kg, 6 przystanków, 6 dojść,
  - 2 sztuki dźwigów osobowych o napędzie elektrycznym regulowanym falownikiem o udźwigu Q 1600 kg, 5 przystanków, 9 dojść,
  - dźwig osobowy o napędzie elektrycznym regulowanym falownikiem o udźwigu Q 1600 kg, 2 przystanki, 2 dojścia,
  - 2 sztuki dźwigów osobowych o napędzie elektrycznym regulowanym falownikiem o udźwigu Q 450 kg, 5 przystanków, 5 dojść.
  - platformy hydraulicznej na lądowisku dla helikopterów zainstalowanych w nowym budynku Szpitala.
 4. Przygotowanie dźwigów windowych w CentrumKliniczno Dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazania do użytkowania.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
  Przygotowanie dźwigów windowych w CentrumKliniczno Dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazania do użytkowania.
 5. Dostawa fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i przewozu łóżek szpitalnych w budynku nr 3, demontaż starego, montaż w istniejącym szybie i uruchomienie nowego dźwigu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  Dostawa fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i przewozu łóżek szpitalnych w budynku nr 3, demontaż starego, montaż w istniejącym szybie i uruchomienie nowego dźwigu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ
 6. Modernizacja dźwigu osobowo-towarowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. i dostosowanie go pod potrzeby osób niepełnosprawnych Nr. sprawy: ZP/ 23 /Sp./2012. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu osobowo-towarowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. i dostosowanie go pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 2.1, str. 5 - 7, pkt. 2.2 - 2.5, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Wymiana wind w budynkach B i C w C.R.O.
  Zamawiający: Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa i montaż wind w ramach wymiany wind w budynku B i C w C.R.O.
  Realizacja zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż nowych wind i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zgodnie z przyjętym zakresem robót, polegających na dostawie i wymianie istniejących dźwigów na dźwigi osobowo-towarowe z napędem pasowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Zakres robót uszczegółowiony w specyfikacji technicznej :
  2.1. INSTALOWANIE WIND
  - Dostawa urządzeń wind,
  - Demontaż istniejących urządzeń wind w koniecznym zakresie z uwzględnieniem poniższego zakresu robót,
  - Wymiana tablic sterowniczych na mikroprocesorowe dla sterowania zbiorczego w obu kierunkach z płynnie regulowaną prędkością jazdy kabin z awaryjnym dojazdem do najbliższego przystanku po zaniku głównego napięcia zasilającego dźwig.
  - Wymiana tablic wstępnych na nowe z zabezpieczeniem różnicowo- prądowym.
  - Montaż tablic oświetlenia i automatyki wentylacji.
  - Wymiana kabli zwisowych na płaskie ze złączami typu gniazdo-wtyk.
  - Montaż (na kabinie) kaset jazd rewizyjnych z klamretem przyłączeniowym w systemie złączy typu gniazdo-wtyk.
  - Montaż systemów odwzorowania położenia kabin w szybach i montaż piętrowskazywaczy na parterze.
  - Wymiana kaset dyspozycji na panele z stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami ze stali nierdzewnej - polerowane - z podświetleniem funkcji czynnych diodami z elektronicznym piętro-wskazywaczem i świetlnym wskaźnikiem przeciążenia,
  - Wymiana kaset wezwań na nowe z pokrywami z stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskiem ze stali nierdzewnej - polerowanym - podświetlanym diodą oraz sygnalizacją kierunku jazdy i dojazdu do przystanku,
  - Wymiana instalacji w szybie na nowe ułożone w korytku osłoniętym na całej wysokości szybu, ze złączami typu gniazdo-wtyk,
  - Wymiana lub montaż wszystkich pozostałych elementów osprzętu elektrycznego, jak np. - STOP w podszybiu, ALARM w podszybiu, łączniki końcowe i krańcowe, kontakty - czujniki pełnego obciążenia i przeciążenia, kontakt zwisu lin, kontakt chwytaczy, kontakt obciążki oraz gniazdo 1-fazowe w podszybiu oraz włącznik oświetlenia szybu,
  - Wymiana drzwi przystankowych na automatyczne teleskopowe, malowane proszkowo (RAL 7038) o szerokości w świetle - 1100 mm,
  - Wymiana zespołów napędowych na nowe energooszczędne,
  - Wymiana ograniczników prędkości na nowe dwukierunkowego działania spełniające warunki normy PN / EN 81.1.
  - Wymiana lin nośnych i liny ogranicznika prędkości,
  - Wymiana ram kabin na nowe z chwytaczami dwukierunkowego działania spełniającymi warunki normy PN / EN 81.1.
  - Wymiana kabin na metalowe o wymiarach - 1,3 x 2,5 m, z drzwiami automatycznymi teleskopowymi z skrzydłami obłożonymi stalą nierdzewną w fakturze KORN 240 o szerokości - 1100 mm w świetle, ściany wykonane z stali nierdzewnej w fakturze (płótno - len), z oświetleniem narożnym, z oświetleniem awaryjnym i sygnalizacją awaryjną (z dwukierunkową łącznością z serwisem dźwigowym - wg PN-EN 81-28) zasilanymi z automatycznie doładowywanego akumulatora, lustrem o wymiarach - 900 x 900 mm i barierką pod lustrem z stali nierdzewnej polerowanej,
  - Wymiana zawieszeń przeciwwag i korekta ilości klocków,
  - Regeneracja prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,
  - Prace malarskie dotyczące fragmentów ścian wokół ościeży wymienianych drzwi windy oraz ścian wewnętrznych szybów,
  - Inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigów znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji,
  - Opracowanie ekspertyzy budowlanej odnośnie możliwości zwiększenia udźwigu do Q = 1425 kg której efektem będzie protokół odbioru części budowlanej szybu podpisany przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego,
  - Opracowanie dokumentacji modernizacyjnej i rejestracyjno-eksploatacyjnej oddzielnej dla każdego dźwigu,
  - Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób,
  - Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.
  Przyjęto możliwość pozostawienia niektórych zespołów dźwigu do dalszej eksploatacji zgodnie z w/w zakresem robót. Do takich elementów należą prowadnice kabinowe i przeciwwagowe.
  2.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
  - Wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej szybu,
  - wymianę - modernizację instalacji zasilania napędu,
  - Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów,
  Roboty związane z instalacją oświetleniową szybu windowego należy traktować jako roboty towarzyszące odtworzeniowe występujące przy w/w robotach.
 8. Wymiana dźwigu osobowego w Domu Poselskim w bud F Kancelarii Sejmu
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w Domu Poselskim w bud. F (łącznik C) wraz z opracowaniem dokumentacji wymaganej przepisami; uzgodnieniem dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego; montażem i uruchomieniem dźwigu oraz badaniem przez Urząd Dozoru Technicznego i dopuszczeniem do eksploatacji
 9. 4/W3/D/2012
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 dźwigów osobowych w budynkach A-27 i A-8 Wydziału Chemicznego PŁ obejmujących: - Demontaż starych urządzeń dźwigowych - Budowę i montaż 2 nowych dźwigów osobowych - Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnienie jej z UDT - Odbiór dźwigów przez UDT /w tym certyfikacja/ i przekazanie ich do eksploatacji.
 10. Wykonanie (dokończenie) prac związanych z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych w zakresie i na warunkach określonych w umowie nr 5/2011 z dn. 01.01.2011 r. zawartej pomiędzy Grupą 3J S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym i Obrotu Towarowego Windpol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w projekcie inwestycyjnym pn. Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
  Wykonanie (dokończenie) prac związanych z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych w zakresie i na warunkach określonych w umowie nr 5/2011 z dn. 01.01.2011 r. zawartej pomiędzy Grupą 3J S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym i Obrotu Towarowego Windpol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w projekcie inwestycyjnym pn. Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie
 11. Zaprojektowanie, budowa i montaż dźwigu towarowo-osobowego w budynku A-1 CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ZP/69/P/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
  Zaprojektowanie, budowa i montaż dźwigu towarowo-osobowego w budynku A-1 CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 12. Roboty budowlane polegające na wykonaniu dźwigu osobowego w budynku przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego (pn. Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych) wraz z usługami konserwacji i stałego monitoringu dźwigu osobowego w okresie trwania gwarancji
  Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
  na wykonaniu dźwigu osobowego w budynku przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi
  w ramach zadania inwestycyjnego (pn. Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych) wraz z usługami konserwacji i stałego monitoringu dźwigu osobowego w okresie trwania gwarancji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w:
  1) Projekcie budowlanym instalacji dźwigu będącym załącznikiem do decyzji
  pozwolenia na budowę Nr I. RUB /194/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
  2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  3) Kosztorysach nakładczych - przedmiarach
 13. Budowa windy w budynku Instytutu Archeologii UŁ w Łodzi ul. Uniwersytecka 3
  Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:Budowa windy w budynku Instytutu Archeologii UŁ w Łodzi ul. Uniwersytecka 3 Zakres zamówienia: - Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej windy (dźwigu pięcio przystankowego) w istniejącym budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 3 - Dostawa i montaż windy - dźwigu (zgodnie z wykonaną dokumentacją ) fabrycznie nowego na gwarancji producenta wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano - instalacyjnych a w tym wykonanie adaptacji przestrzeni klatki schodowej oraz doprowadzenie linii zasilającej. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. - Przedmiot zamówienia obejmuje także wymagane prawem odbiory techniczne i przekazanie urządzenia do użytkowania (sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej dźwigu i zatwierdzenie jej w Urzędzie Dozoru Technicznego). - Usunięcie na własny koszt wszystkich elementów zdemontowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. - Roboty będą realizowane w istniejącym budynku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz inne prace realizowane w trakcie roku akademickiego. - Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy tak aby umożliwić normalne funkcjonowanie Instytutu Archeologii UŁ. - Wykonawca jest zobowiązany do oddania przedmiotu umowy i usunięcia skutków ewentualnego naruszenia części budynku poza placem budowy.
 14. Wymiana dźwigu osobowego w budynku A Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
  Wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej i wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie. Ilość przystanków - 4. Konserwacja dźwigu przez okres gwarancji..
 15. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym OBR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu fabrycznie nowego dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym OBR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 16. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dwóch dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe w istniejących szybach w budynkach C i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dwóch dźwigów towarowo-osobowych na fabrycznie nowe dźwigi osobowe w istniejących szybach w budynkach C i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgodnie z Programem funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ
 17. Modernizacja dźwigów osobowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włoszczowa
  Zakresem robót modernizacyjnych objęte są trzy dźwigi pracujące w grupie. Pierwszy etap został zakończony, tj. wykonano wymianę sterowania dźwigów wraz z osprzętem, na sterowanie mikroprocesorowe z płynną regulacją prędkości jazdy. Wykonanie drugiego etapu robót zakończy realizację całości modernizacji i podzielony zostaje na etapy: I etap do 31 maj 2010 roku - modernizacja pierwszej windy i prace towarzyszące, II etap do 30 czerwca 2010 roku - modernizacja drugiej windy i prace towarzyszące III etap do 31 sierpnia 2010 roku - modernizacja trzeciej windy i zakończenie robót. Oprócz robót dźwigowych wymagane jest odnowienie pomieszczenia maszynowni i szybów wraz z koniecznymi przeróbkami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierać będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przekazana uczestnikom postępowania zakwalifikowanym na podstawie złożonych wniosków..
 18. Zakup i montaż dźwigu osobowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II, Łódź
  zgodnie z SIWZ pkt III-2 oraz zał. nr 5
 19. Remont czterech dźwigów w budynku F Domu Poselskiego
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
  Remont czterech dźwigów w budynku F Domu Poselskiego
 20. Przebudowa szybu dźwigu osobowego w budynku szpitala ZOZ w Łowiczu, dostawa i montaż dźwigu osobowego.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
  Zakres rzeczowy kontraktu:

  W związku z planowana instalacja dźwigu osobowego w przestrzeni istniejących szybów dźwigów osobowego i kuchennego zlokalizowanych przy klatce schodowej w pobliżu wejścia głównego zachodzi konieczność przebudowy istniejącego budynku w tym rejonie.
  Układ konstrukcyjny istniejącego budynku pozwala na realizacje zamierzenia bez skomplikowanych zmian w strukturze obiektu. Główne elementy przebudowy to: wykonanie płyty fundamentowej i ścian podszybia zlokalizowanych poni1ej istniejącego posadowienia ścian nośnych budynku, demonta1 fragmentów ścian istniejących szybów, demonta1 stropów w obrysie szybu dźwigu kuchennego, demonta1 płyty 1elbetowej dna istniejącego szybu wraz z ewentualnym zagruzowaniem poni1ej płyty, wykonanie nowych fragmentów stropów na przedpolu projektowanego szybu i nad szybem.
  Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku pozostaną bez zmian.

  CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA DZWIGOWEGO
  rodzaj dźwigu osobowy przystosowany do przewozu osób
  niepełnosprawnych na wózkach
  udźwig 1000 kg
  szyb dźwigowy konstrukcja stalowa o wymiarach wewn. 1650 x 2500 mm
  prędkość jazdy 0,63 m/s
  ilość przystanków 5
  ilość dość 5
  głębokość podszybia 1300 mm
  min. wysokość nadszybia 3400 mm
  wysokość podnoszenia ok. 10,5 m
  usytuowanie maszynowni dolna z boku szybu
  kabina nieprzelotowa o wym. 1100 x 2100 mm
  drzwi szybowe automatyczne 900 x 2000 mm
  drzwi kabinowe automatyczne 900 x 2000 mm
  sterowanie elektroniczne mikroprocesorowe
  zespół napędowy hydrauliczny

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie zawiera dokumentacja projektowa składająca się:
  - z projektu budowlanego,
  - przedmiaru robót,
  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Inne osoby dla Durajski (2 osoby):