Kogo reprezentuje osoba

Durski Maciej Jerzy

w KRS

Maciej Jerzy Durski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Durski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:86 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ostwald Erhard, Ostwald Steffen Erik, Szostak Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lafrentz Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000035454

Powiązane przetargi (86 szt.):
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia budowy przez Inżyniera Kontraktu dla obiektu realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (odcinek I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz odcinek II od km 2+652,26 do km 4+300,00)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego związanej z realizacją robót budowlanych dla branż: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej, mostowej i kolejowej wraz z kontrolą rozliczenia budowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz odcinek II od km 2+652,26 do km 4+300,00 o łącznej długości ok. 3,478km.
  Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 5 lat od odbioru końcowego. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wydłuża się na okres gwarancji, tj. okres 5 lat od odbioru końcowego robót
 2. Pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.:Przebudowa drogi krajowej nr 35-od Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Wrocławska - Uczniowska-de Gaulle-a i Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ul. Nową i Wilczą w Wałbrzychu oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulic na terenie Gminy Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku km 13+600 do km 30+400 - etap obejmujący remont ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 35 - od Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle-a i Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulic na terenie Gminy Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku km 13+600 do km 30+400 - etap obejmujący remont ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej (bez skrzyżowania z ul. Piotrowskiego) i ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada - odcinek II od km 23+500 do km 24+310, długości 0,810 km oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulic na terenie Gminy Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku km 13+600 do km 30+400 - etap obejmujący remont ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej (bez skrzyżowania z ul. Piotrowskiego) i ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada - odcinek II od km 23+500 do km 24+310, długości 0,810 km. Nadzór inwestorski dotyczy zadania inwestycyjnego wraz z robotami dodatkowymi, o ile takie wystąpią i robotami uzupełniającymi, o ile rozpoczną się nie później niż 6 miesięcy od zakończenia zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych oraz z okresem rękojmi i gwarancji na roboty budowlane. Zakres obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego:1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym, 2) współpraca z nadzorem autorskim, 3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej (rzeczowo-finansowej), 4) uzyskanie zarejestrowanego dziennika budowy z właściwego urzędu administracji budowlanej, 5) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy, 6) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, 7) protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy, 8) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do koordynacji, kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych w zakresie mającym wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, sprawdzenia właściwego zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni itp. Inspektor nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych, 9) protokolarne przekazanie, po zakończeniu robót, użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy, 10) protokolarne przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych głównych punktów geodezyjnych, a po zakończeniu robót protokolarne przekazanie tych punktów przedstawicielowi służb geodezyjnych, 11) stała, całodzienna obecność Inżyniera Kontraktu, a w przypadku jego nieobecności Inspektora nadzoru - koordynatora zespołu inspektorów na terenie budowy w okresie realizacji robót budowlanych, 12) obowiązkowy udział całego zespołu inspektorów nadzoru we wszystkich radach budowy. Ponadto obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru, 13) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową, 14) akceptacja ubezpieczeń, 15) opiniowanie i zatwierdzanie szczegółowych harmonogramów robót, 16) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót, sporządzenie codziennego raportu z postępu robót, 17) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 18) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie, 19) wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 20) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków, 21) sprawdzenie i zaopiniowanie przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 22) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 23) opracowanie wniosków na roboty dodatkowe/zamienne, łącznie z dokumentacją umożliwiającą dokonanie zapłaty za nie przez Zamawiającego, oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu, 24) kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających kwalifikacje personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn, 25) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 26) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 27) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, 28) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej obowiązujących standardów, 29) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, 30) dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 31) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 32) sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót, 33) zorganizowanie, minimum jeden raz w tygodniu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i Zespołu Inwestora Zastępczego oraz sporządzenie i doręczenie protokołu zainteresowanym stronom, 34) prowadzenie korespondencji i dokumentacji, 35) weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, 36) weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 37) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją ZRID, 38) zorganizowanie oraz przeprowadzenie odbiorów: częściowych i ostatecznego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia tych odbiorów, 39) w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad, na każde wezwanie Zamawiającego dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym i sporządzenie stosownego protokołu. Po wykryciu wad i usterek Inwestor Zastępczy będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokona odbioru po ich usunięciu, 40) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym, 41) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót (świadectwo wykonania i przejęcia), 42) uzyskanie od Inwestora wszelkich upoważnień i pełnomocnictw niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji i rozliczenia kontraktu, 43) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych, 44) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji, 45) po zakończeniu kontraktu przygotowanie wykazu finansowo-rzeczowego wykonanych głównych elementów robót (niezbędnego dla sporządzenia dokumentów przyjęcia środka trwałego OT) 46) wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 47) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego przedstawicielami mediów, 48) prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania głównego i ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych niezbędnych dla prawidłowego postępu prac. Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na taką zmianę, 49) po likwidacji kolizji z siecią uzbrojenia uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci. 50) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, 51) zaopiniowania wniosków Wykonawcy o zatrudnieniu podwykonawców robót, 52) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości, 53) przeprowadzenie koniecznych pomiarów sprawdzających łącznie z pomiarami geodezyjnymi oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez zaakceptowane przez Zamawiającego, niezależne od Wykonawcy robót laboratorium drogowe obejmujące badania wymienione w STWWiORB. Liczba i metody wykonanych pomiarów i pobranych próbek winny umożliwić jednoznaczną ocenę prawidłowości wykonania robót. 54) Znać i przestrzegać treść umowy Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych, w szczególności w zakresie terminów przeprowadzania odbiorów robót. 55. weryfikacja dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych.Od Wykonawcy wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających ze Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową. 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71.63.00.00-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego.
 3. : Sporządzenie PFU w ramach zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 35 w obszarze Miasta Wałbrzycha - ul. W. Sikorskiego od ul. Beethovena - km 20+550 (ze skrzyż.) do ul. Piotra Wysockiego-km 21+653 (bez skrzyż.) z wyłączeniem odcinka przebudowy wiaduktu (km 20+863 do 21+040) etap II jezdnia zachodnia-etap obejmujący zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ul. W. Sikorskiego-jezdnia zachodnia wraz z łącznicami z ul. 1 Maja oraz remont ul. 1 Maja od łącznicy ze wschodnią jezdnią ul. Sikorskiego (ze skrzyżowaniem) do ul. Skarżyńskiej (ze skrzyż.).
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Program funkcjonalno-użytkowy powinien obejmować wymianę istniejących nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego, ul. 1 Maja, czterech zjazdów i dwóch łącznic oraz chodników i ścieżki rowerowej wraz z ich konstrukcjami oraz pas rozdziału wzdłuż drogi krajowej nr 35. Ponadto Program funkcjonalno-użytkowy powinien obejmować wymianę słupów oświetleniowych i kabli energetycznych, istniejących wpustów deszczowych i przykanalików, wymianę i regulację wysokościową studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz regulację wysokościową skrzynek zasuw i hydrantów wodociągowych oraz naziemnych elementów sieci gazowej. Program funkcjonalno-użytkowy należy przygotować w oparciu o: a)rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072), b)rozporządzenia z dnia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130. poz. 1389). Program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i powinien zawierać: - stronę tytułową, - część opisową, - część informacyjną. Część opisowa powinna zawierać opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, które należy określić podając odpowiednio: - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, - ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić podając wymagania dotyczące: konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe), prawidłowego zagospodarowania terenów przyległych, a także oznakowania drogowego, określając dla nich cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Natomiast część informacyjna winna zawierać: - dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów, - przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, - inne informacje obejmujące dokumenty, oświadczenia niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności kopię mapy zasadniczej. Obliczenie wartości zamówienia w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy powinno być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. oraz art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kosztorys wskaźnikowy który będzie podstawą ogłoszenia przetargu publicznego powinien być podzielony na części obejmujące branże. Obliczenie wartości zamówienia dla omawianego postępowania powinno obejmować sumę: kosztów planowanych prac projektowych, kosztów robót budowlanych. Należy również wykonać harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją inwestycji. Pozycje w harmonogramie dotyczące robót budowlanych należy rozbić z podziałem na poszczególne branże i rodzaje robót. Opracowanie należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zakres prac, które należy uwzględnić w dokumentacji dotyczące drogi krajowej nr 35 - ul. Sikorskiego wraz z łącznicami i ul. 1 Maja (od łącznicy ze wschodnią jezdnią ul. Sikorskiego do ul. Skarżyskiej): 1. uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej, 2. przebudowa dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji jezdni z wzmocnieniem podbudowy w technologii MCE, ułożeniem pakiety warstw bitumicznych oraz wymianą krawężników betonowych, 3. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci: słupków stalowych uniemożliwiających parkowanie w miejscach niebezpiecznych, 4. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 5. roboty ziemne, remont skrzyżowań z drogami bocznymi i odcinków dróg bocznych, 6. przebudowę zjazdów publicznych do wszystkich działek graniczących z remontowanymi drogami oraz budowa zjazdów dla działek do których utrudniony zostanie dostęp w wyniku remontu dróg, o ile dojazd do działki nie jest zapewniony z innej drogi publicznej. Konstrukcja zjazdów z nawierzchni z betonu asfaltowego, 7. przebudowa chodników - wykonanie nowej konstrukcji chodników z nawierzchnią z wyrobów betonowych, 8. oznakowanie dróg oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 9. ewentualne zabezpieczenie wraz z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej w zakresie nie objętym pracami realizowanymi prze gestorów sieci, 10. wykonanie i utrzymaniu nawierzchni tymczasowych po robotach uzbrojeniowych i rozbiórkowych, w okresie prowadzenia robót (od przekazania placu budowy) niezbędnych dla utrzymania ruchu kołowego i pieszego zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez właściwe organy, 11. regulację wysokościową elementów naziemnych (skrzynek zasuw, zaworów i hydrantów) sieci wodociągowej i gazowniczej, 12. wyminę i regulację włazów, studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, 13. remont i budowa kanalizacji deszczowej zależnie od stanu technicznego i stanowiska Zamawiającego na etapie projektowania dokumentacji, 14. wymianę słupów oświetleniowych wraz kabli energetycznych, 15. wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 35, 16. roboty wykończeniowe i porządkowe, 17. pełnienie nadzoru autorskiego, 18. zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 19. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 20. nadzór archeologiczny i archeologiczne prace ratownicze oraz sprawozdanie archeologiczne jeśli zajdzie taka potrzeba, 21. założenie zieleni, 22. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. Na odcinek jezdni ul. Sikorskiego od km 21+540 do km 21+653 istnieje już dokumentacja projektowa, która obejmuje przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz niezbędnej infrastruktury drogowej pn.: Budowa obwodnicy m. Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do 8+250 będąca własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zamawiający w porozumieniu z GDDKiA przekaże dane rozwiązania projektowe Wykonawcy po podpisaniu umowy. UWAGA: Dla zakresów prac związanych z budową ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej Wykonawca na etapie prac projektowych winien uzyskać pozwolenie na budowę. Materiały do zgłoszenia robót remontowych powinny stanowić załącznik do programu fonkcjonalno-użytkowego w celu umożliwienia formalnego zgłoszenia tych robót przez Zamawiającego. Wykonawca robót projektowych i budowlanych winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca robót projektowych i budowlanych powinien przewidzieć wykonanie oczyszczenia i kamerowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w całym zakresie opracowania, przebudowę zwieńczeń studni z niezbędnym zakresie (wymianę żeliw, płyt nastudziennych, płyt odciążeniowych i wymianę lub - i remont ostatnich górnych kręgów - dotyczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz wymianę wszystkich wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Program funkcjonalno-użytkowy powinien przewidywać obmiarowy remont kanalizacji deszczowej w proporcjach: 90% metodą bezwykopową i 10% metodą wykopową. Szacunkowa długość kanalizacji deszczowej na przedmiotowym opracowaniu: - Ø750-800 - 130 mb, - Ø600 - 330 mb, - Ø500 - 535 mb, - Ø400 - 314 mb, - Ø300 - 343 mb, - Ø250 - 33 mb. Nie przewiduje się wykonania badań na etapie opracowywania programu funkcjonalno- użytkowego. Zamawiający przekłada projekt bitumicznego pakietu wzmocnień zastosowanego na ul. Sikorskiego - jezdni wschodniej. Dla drogi głównej oraz łącznicy na węźle z ul. 1 Maja przyjęto konstrukcję z dla ruchu kategorii KR-4. Przewidziano remont z zastosowaniem technologii z mieszanką MCE i wzmocnieniem pakietem warstw bitumicznych: - warstwa ścieralna - z SMA11 o grubości 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45łamane przez 80-55 wg PN-EN 13108-5 i WT-2 2010, - warstwa wiążąca - z betonu asfaltowego AC WMS22W o grubości 7 cm z polimeroasfaltem PMB 10 łamane przez 40-65 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2010, - warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC WMS22P o grubości 10 cm z asfaltem PMB 10 łamane przez 40-65 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2010, - warstwa podbudowy pomocniczej - z mieszanki MCE o grubości zaprojektowanej przez Wykonawcę robót w oparciu o własne pomiary i badania istniejącej konstrukcji nawierzchni. Uwaga: Wykonanie podbudowy pomocniczej z MCE nastąpi po uprzednim sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej grubości około 3-4 cm. Do wykonania warstwy MCE wykorzystać należy istniejący pakiet warstw bitumicznych znajdujący się pod warstwą ścieralną. Skład mieszanki MCE należy dobrać w taki sposób, aby wykonana podbudowa pomocnicza osiągnęła grubość, która z uwzględnieniem pakietu warstw bitumicznych (podbudowy zasadniczej, warstwy ścieralnej i wiążącej) nie będzie powodowała podniesienia istniejącej niwelety o więcej niż 20 cm. Lokalnie dopuszcza się większe podniesienie niwelety -wynikające np. z korekty ukształtowania niwelety w miejscach istniejących nierówności. Odpowiednie badania ma wykonać Wykonawca w trakcie prac projektowych i budowlanych dla opracowania projektu wzmocnienia podbudowy metodą MCE. Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać będą wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do omówienia i uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych i materiałowych oraz uzyskać ich akceptację. Zaleca się, aby Wykonawca: - dokonał wizji lokalnej obiektu, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia: - zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i robót, w szczególności poprzez odpowiadanie na zapytania Wykonawców dotyczące przetargu. Przedmiot zamówienia Wykonawca winien dostarczyć jednorazowo w komplecie, wraz z oświadczeniem iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Potwierdzeniem odbioru kompletnej dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy należy przekazać w ilości 4 egzemplarzy dla Zamawiającego. Opracowanie należy przygotować również w wersji elektronicznej i przekazać na płycie CD. Opracowanie dotyczące harmonogramu oraz planowanych kosztów prac projektowych i kosztów planowanych robót budowlanych należy złożyć w 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej. Na przedmiotowych odcinkach dróg występują urządzenia infrastruktury technicznej: - linie energetyczne, - linie teletechniczne, - sieć wodociągowa, - sieć gazowa, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - oświetlenie uliczne. Wykonawca na bieżąco ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym treści przygotowywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zapewnienie prawidłowej realizacji robót na obszarze występowania poczwarówki jajowatej w ramach kontraktu Budowy Zachodniej Obwodnicy m. Poznania (odcinek IIB)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Zapewnienie prawidłowej realizacji robót na obszarze występowania poczwarówki jajowatej w ramach kontraktu Budowy Zachodniej Obwodnicy m. Poznania (odcinek IIB) poprzez wykonanie ekspertyzy określającej stopień spełnienia standardów jakości środowiska, wykonanie projektu i wykonanie sieci stanowisk do obserwacji piezometrycznych, obserwację stanów wód gruntowych i powierzchniowych oraz analizę jakości wody do 30.06.2014r.
 5. NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ na Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki - Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 190,898 w ramach zadania pn. Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254
  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
  NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ na Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki - Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 190,898 w ramach zadania pn.Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
  1.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwaną dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Kod CPV: Kody CPV przedmiotu: - 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, - 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne, - 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, - 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, - 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, - 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, - 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na: Budowę infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności zezwolenia na realizację inwestycji, pozwolenia na budowę, dokonania skutecznego zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych) (odpowiednio według potrzeb i w zależności od przyjętych rozwiązań), pozwalających Zamawiającemu na realizację zadania jakim jest: Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej. 3.3. Orientacyjny opis zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja (budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej) składa się z czterech głównych zadań: 3.3.a. Rozbudowy ulicy Nowomiejskiej (oznaczonej KL3 na załączniku nr 11 do SIWZ) na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Sosnowej, wraz z przebudową i budową mediów infrastruktury technicznej związanych i nie związanych z drogami. 3.3.b. Budowy nowej drogi (ulicy - oznaczonej KL4 i KD28 na załączniku nr 11 do SIWZ), wraz z budową mediów infrastruktury technicznej związanych i nie związanych z drogami, w powiązaniu z układem zewnętrznym. Zakres opracowania powinien być taki, aby nowa droga stanowiła całość funkcjonalno-użytkową tj. np.: projekt musi swym zasięgiem obejmować całe skrzyżowanie tej drogi z innymi drogami, kanalizacja deszczowa w drodze powinna swym zasięgiem obejmować również odbiornik (np: zbiornik odwadniający o ile będzie potrzebny dla odwodnienia drogi) poza drogą, itp. 3.3.c. Budowy nowych dróg (ulic - oznaczonych na załączniku nr 11 do SIWZ: KG1, KG2, KG3, KZ1, KZ2, KZ3, KZ4, KZ5, KL1, KL2, KL5, KL6, KL7, KL8, KL9, KL10, KL11, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KD6, KD8, KD9, KD10, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD22, KD23, KD24, KD25, KD26, KD27, KD29, KD30, KD31, KD32, KD33, KD34, KD35, KD37, KD38, KD39, KD40, KD41, KD43, KD44) w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, w tym pełniących rolę promenad, wraz z budową mediów infrastruktury technicznej związanych i nie związanych z drogami, w powiązaniu z układem zewnętrznym. 3.3.d. Budowy nowych dróg dojazdowych, w tym pełniących funkcję ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, oznaczonych na załączniku nr 11 do SIWZ: KD7, KD36, KDX1, KDX2, KDX3, KDX4, KDX5, KDX6, KDX7, KDX8, KDX9, KDX10, KDX11, KDX12, KDX13, KDX14, KDX15, KDX16, KDX17, KDX18, KDX19, KDX20, KDX21, KX1, KX2, KX3, KX4, KX5) w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, wraz z budową mediów infrastruktury technicznej związanych i nie związanych z drogami, w powiązaniu z układem zewnętrznym. Projektowana infrastruktura (w szczególności dotycząca parkingów i miejsc postojowych) powinna spełniać warunki: Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 13.06.2012r. Poz. 651), warunki Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dnia 26.04.2012r. Poz. 452) i innych przepisów prawa. Opisana wyżej infrastruktura będzie zlokalizowana na terenie miasta Skierniewice oraz na terenie Gminy Maków (pow. skierniewicki woj. łódzkie). 3.3.1. Zakres rozbudowy ulicy Nowomiejskiej na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Sosnowej, opisanej w pkt. 3.3.a. Orientacyjny zakres rozbudowy ulicy Nowomiejskiej o dł. około 0,35 km obejmuje: 1. przebudowę i poszerzenie jezdni ulicy do ok. 6,0 m, 2. budowę ścieżki pieszo-rowerowej lub ścieżki rowerowej i chodnika, 3. przebudowę i budowę zjazdów do posesji, 4. wykonanie zieleni przydrożnej (nasadzenia drzew, krzewów, trawniki), 5. rozbudowę lub przebudowę skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej i Nowomiejskiej oraz Nowomiejskiej i Sosnowej, 6. budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę rowu odwadniającego, 7. przebudowę kanalizacji sanitarnej na kanalizację o większej średnicy, 8. przebudowę wodociągu na wodociąg o większej średnicy, 9. przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej wraz z oświetleniem ulicznym, 10. przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudową ulicy, co wyniknie z opracowanych koncepcji, 11. ewentualną budowę kanału technologicznego, 12. w ramach projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dokumentacji projektowej, Wykonawca wskaże pasy terenu (w pasach drogowych) niezbędne do lokalizacji sieci gazowej, elektroenergetycznej i kanałów do dostarczania i odbioru solanki. W miarę możliwości media te należy zlokalizować w taki sposób, aby nie kolidowały one z lokalizacją wyposażenia pasa drogowego tj: jezdni, ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych, chodników itp. Zakres rozbudowy powinien być wykonany w powiązaniu z układem zewnętrznym. 3.3.2. Zakres budowy drogi (ulicy) oznaczonej jako KL4 i KD28 na załączniku nr 11 do SIWZ opisanej w pkt. 3.3.b. Orientacyjny zakres budowy drogi (ulicy) o dł. około 0,5 km obejmuje: a) budowę jezdni o szerokości min. 6,0 m, b) budowę ścieżki rowerowej i chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w zależności od przyjętych rozwiązań, c) budowę zjazdów do posesji, d) wykonanie zieleni przydrożnej (nasadzenia drzew, krzewów, trawniki), e) budowę kanalizacji deszczowej. Wstępnie przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do projektowanego zbiornika odwadniającego/retencyjnego na terenie obszaru uzdrowiska. Średnica kanalizacji deszczowej powinna uwzględniać rezerwę na ścieki deszczowe z terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę. f) budowę w/w zbiornika odwadniającego/retencyjnego, g) budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, h) budowę kanalizacji sanitarnej (z wyprowadzeniem przyłączy do granicy pasa drogowego) z podłączeniem jej do kanalizacji w ulicy Nowomiejskiej, i) budowę wodociągu wraz z podłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej, j) przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z budową drogi i innej infrastruktury, co wyniknie z opracowanych koncepcji, k) ewentualną budowę kanału technologicznego, l) w ramach projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dokumentacji projektowej, Wykonawca wskaże pasy terenu (w pasach drogowych) niezbędne do lokalizacji sieci gazowej, elektroenergetycznej i kanałów do dostarczania i odbioru solanki. W miarę możliwości media te należy zlokalizować w taki sposób, aby nie kolidowały one z lokalizacją wyposażenia pasa drogowego tj: jezdni, ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych, chodników itp. Zakres budowy drogi powinien być wykonany w powiązaniu z układem zewnętrznym. W przypadku niemożliwości odprowadzenia wód opadowych za pomocą kanalizacji deszczowej, wynikających z przyczyn technicznych, należy rozpatrzyć odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowów odwadniających. 3.3.3. Zakres budowy dróg (ulic) w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej opisanych w pkt. 3.3.c. Orientacyjny zakres budowy dróg (ulic) o łącznej dł. około 9,95 km w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej obejmuje: a) budowę dróg (ulic pełniących częściowo rolę promenad) wyposażonych między innymi w: - jezdnie o szerokości od 5,0 m do 6,0 m, w zależności od projektowanej klasy drogi, - ścieżki rowerowe i chodniki, lub ścieżki pieszo-rowerowe, w zależności od przyjętych rozwiązań, - zatoki parkingowe, - zjazdy, - częściowo rowy odwadniające, - zieleńce (nasadzenia drzew, krzewów, trawniki), b) budowę kanalizacji deszczowej w drogach o orientacyjnej długości 9,2 km. Wstępnie przewiduje się odprowadzenie wód roztopowych i opadowych do projektowanych zbiorników odwadniających/retencyjnych na terenie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej. Średnica kanalizacji deszczowej powinna uwzględniać rezerwę na ścieki deszczowe z terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę. c) budowę zbiorników odwadniających retencyjnych. Przewiduje się, że część zbiorników będzie jednocześnie pełnić rolę zbiorników p.poż., co wyniknie na etapie uzgadniania koncepcji, d) budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, e) budowę kanalizacji sanitarnej w drogach o orientacyjnej długości 7,9 km (z wyprowadzeniem przyłączy do granicy pasa drogowego), f) budowę wodociągów w drogach o orientacyjnej długości 9,1 km wraz z podłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej, g) przebudowę istniejącej linii elektrycznej napowietrznej średniego napięcia o orientacyjnej długości 1,7 km na linię kablową zlokalizowaną w pasach drogowych, h) przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z budową dróg i innej infrastruktury, co wyniknie z opracowanych koncepcji, i) ewentualną budowę kanałów technologicznych, j) w ramach projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dokumentacji projektowej, Wykonawca wskaże pasy terenu (w pasach drogowych) niezbędne do lokalizacji sieci gazowej, elektroenergetycznej i kanałów do dostarczania i odbioru solanki. W miarę możliwości media te należy zlokalizować w taki sposób, aby nie kolidowały one z lokalizacją wyposażenia pasa drogowego tj: jezdni, ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych, chodników, zatok parkingowych itp. Zakres budowy dróg powinien być wykonany w powiązaniu z układem zewnętrznym. W przypadku niemożliwości odprowadzenia wód opadowych za pomocą kanalizacji deszczowej, wynikających z przyczyn technicznych, należy rozpatrzyć odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowów odwadniających. 3.3.4. Zakres budowy dróg dojazdowych, w tym pełniących funkcję ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej opisanych w pkt. 3.3.d. Orientacyjny zakres budowy dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych o łącznej dł. około 5,6 km w obrębie strefy A i B projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej obejmuje: a) budowę dróg dojazdowych pełniących funkcję ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, wyposażonych między innymi w: - jezdnie, ścieżki rowerowe i ciągi piesze w zależności od przyjętych rozwiązań, częściowo zatoki parkingowe, zieleńce, rowy odwadniające, w zależności od przyjętych rozwiązań, b) budowę kanalizacji deszczowej o orientacyjnej długości 3,3 km. Średnica kanalizacji deszczowej powinna uwzględniać rezerwę na ścieki deszczowe z terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę. c) budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, d) budowę kanalizacji sanitarnej - w zależności od przyjętych rozwiązań, o orientacyjnej długości 2,3 km, e) budowę wodociągów - w zależności od przyjętych rozwiązań, o orientacyjnej długości 3,1 km, f) przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z budową dróg,i innej infrastruktury, co wyniknie z opracowanych koncepcji, g) ewentualną budowę kanałów technologicznych, i) w ramach projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dokumentacji projektowej, Wykonawca wskaże pasy terenu (w pasach drogowych) niezbędne do lokalizacji sieci gazowej, elektroenergetycznej i kanałów do dostarczania i odbioru solanki. W miarę możliwości media te należy zlokalizować w taki sposób, aby nie kolidowały one z lokalizacją wyposażenia dróg, dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych tj: jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, zatok parkingowych itp. Zakres budowy dróg powinien być wykonany w powiązaniu z układem zewnętrznym. W przypadku niemożliwości odprowadzenia wód opadowych za pomocą kanalizacji deszczowej, wynikających z przyczyn technicznych, należy rozpatrzyć odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowów odwadniających. 3.3.5. Drogi i infrastruktura opisana w pkt. 3.3 a, 3.3.b, 3.3.c, 3.3.d (w szczególności dotycząca parkingów i miejsc postojowych) powinna spełniać warunki: Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 13.06.2012r. Poz. 651) oraz warunki Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dnia 26.04.2012r. Poz. 452) i innych przepisów prawa. 3.4. Zakres zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. 3.3.1. do 3.3.4. może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej, w szczególności ustaleń z Miastem Skierniewice i z Gminą Maków oraz gestorami sieci infrastruktury technicznej, na etapie uzgadniania koncepcji rozwiązań projektowych. Wiążącą decyzję w sprawie ustaleń i zakresu zadania inwestycyjnego na terenie danej gminy podejmie dana gmina. Zakres zadania inwestycyjnego na terenie miasta Skierniewice i na terenie Gminy Maków będzie stanowił jedną całość funkcjonalno-użytkową, szczególnie dotyczy to wzajemnego powiązania infrastruktury na terenie obu gmin. 3.5. Zakres dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia 3.5.1. Zakres dokumentacji projektowej W zakres dokumentacji projektowej wchodzą co najmniej następujące opracowania projektowe: a) mapy do celów projektowych - w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9. Mapy powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. b) dokumentacja geotechniczna badania gruntów (w tym i w ulicy Nowomiejskiej) - w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9. Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. c) materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9. W przypadku potrzeby materiały te powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. d) dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji wodno-prawnych , w tym operatów wodno-prawnych w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9. W przypadku potrzeby dokumentacja powinna być wykonana oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. e) raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9 (w przypadku potrzeby). W przypadku potrzeby raporty powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. f) koncepcje rozwiązań projektowych infrastruktury (w szczególności drogowej) w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, na podstawie których, po ich uzgodnieniu wg ustaleń pkt. 3.8., będzie wykonana dokumentacja projektowa. Koncepcje powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. g) studium wykonalności, z podziałem na budowę infrastruktury na terenie miasta Skierniewice i na terenie Gminy Maków, h) projekty budowlane (w tym BIOZ) lub i dokumentacja na zgłoszenie budowy (prowadzenia robót budowlanych) - wynikające z przyjętych rozwiązań, w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia ustaleń punktu 3.9 (dotyczy to wszystkich niezbędnych branż). Projekty budowlane powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. i) projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze sobą w jedną dokumentację, zawartości projektu budowlanego i zawartości projektu wykonawczego, pod warunkiem, że projekt budowlany będzie zawierał wszystkie materiały (rysunkowe i opisowe) niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji jaką jest budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, niezbędnych do spełnienia warunków punktu 3.9. Projekty wykonawcze powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków. j) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla robót w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla robót w obrębie Gminy Maków. Dotyczy wszystkich niezbędnych branż. k) projekt stałej zmiany organizacji ruchu dla projektowanych dróg, oddzielnie dla dróg w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla dróg w obrębie Gminy Maków, uzgodniony i zatwierdzony przez zarządcę dróg odpowiednio wg ich lokalizacji. l) przedmiary robót, oddzielnie dla każdej z branż oddzielnie dla robót w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla robót w obrębie Gminy Maków. Dodatkowo, przedmiary robót będą wykonane z podziałem na poszczególne odcinki dróg, co wyniknie w trakcie projektowania na podstawie ustaleń z Zamawiającym. ł) kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdej z branż i oddzielnie dla robót w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla robót w obrębie Gminy Maków. Dodatkowo kosztorysy ofertowe będą wykonane z podziałem na poszczególne odcinki dróg, co wyniknie w trakcie projektowania na podstawie ustaleń z Zamawiającym. m) kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej z branż i oddzielnie dla robót w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla robót w obrębie Gminy Maków. Dodatkowo kosztorysy inwestorskie będą wykonane z podziałem na poszczególne odcinki dróg, co wyniknie w trakcie projektowania na podstawie ustaleń z Zamawiającym. n) wszystkie inne materiały (projekty, dokumentacje, uzgodnienia, decyzje administracyjne) nie wymienione a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez Wykonawcę. Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż. 3.5.2. Projekty budowlane i dokumentacja na zgłoszenie budowy (prowadzenia robót budowlanych), oraz inne opracowania niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia i odpowiednio ilości egzemplarzy, powinny być wykonane: a) oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków (co wynika między innymi z faktu pozyskiwania decyzji administracyjnych w różnych organach administracji państwowej i samorządowej), oraz b) oddzielnie dla zakresu inwestycji branży drogowej wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami i oddzielnie dla zakresu inwestycji obejmującej infrastrukturę techniczną nie związaną z drogami, co wynika między innymi z faktu pozyskiwania decyzji administracyjnych w trybie różnych ustaw tj: Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm). 3.6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości poszczególnych opracowań i dokumentacji projektowych opisanych w pkt. 3.5.1: - ad pkt. 3.5.1a): min. 2 egz. w wersji papierowej i min. 2 egz. w wersji elektronicznej dwg., - ad pkt. 3.5.1b): min. 3 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla badań na terenie miasta Skierniewice i min. 3 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla badań na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1c): min. 3 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 3 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1d): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 2 egz. w wersji elektronicznej pdf., - ad pkt. 3.5.1e): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf. W przypadku konieczności opracowania dwóch oddzielnych raportów dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i inwestycji na terenie Gminy Maków, Wykonawca wykona i przekaże każdy z raportów po min. 4 egz. w wersji papierowej i po min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf. - ad pkt. 3.5.1f): min. 2 egz. w wersji papierowej i min. 2 egz. w wersji elektronicznej dwg., - ad pkt. 3.5.1g): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1.h): min. 5 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 5 egz. w wersji papierowej i min.1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1i): min. 5 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 5 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1j): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1k): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1l): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1ł): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1m): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej exel, norma ath, pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków, - ad pkt. 3.5.1n): min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie miasta Skierniewice i min. 4 egz. w wersji papierowej i min. 1 egz. w wersji elektronicznej pdf dla inwestycji na terenie Gminy Maków. 3.7. Wymienione w pkt. 3.6. ilości opracowań są ilościami minimalnymi jakie Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku gdy do kompletnego wykonania zamówienia, w tym w szczególności spełnienia warunków punktu 3.9 potrzebna będzie większa ilość opracowań, Wykonawca wykona je w ramach niniejszego zamówienia. 3.8. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. 3.8.1. W etapie I wykonawca wykona koncepcję rozwiązań projektowych infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej wg niżej wymienionych warunków: 3.8.1.1. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym koncepcję urbanistyczną układu drogowego obejmującą wyznaczenie linii rozgraniczających dróg na podstawie koncepcji urbanistycznej - schematu układu drogowego przekazanej przez Zamawiającego - załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany tej koncepcji w niewielkim zakresie, wynikające z rozwiązań technicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym. W szczególności przy projektowaniu układu urbanistycznego należy wziąć pod uwagę doprowadzenie dróg do obsługi zbiorników odwadniających. 3.8.1.2. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym koncepcję budowy infrastruktury drogowej tj: wyposażenia pasów drogowych i lokalizacji mediów technicznych związanych z drogami oraz koncepcję budowy infrastruktury nie związanej z drogami, ale zlokalizowanej w pasach drogowych. 3.8.1.3. Koncepcja rozwiązania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w szczególności jej podłączenie do istniejących sieci zewnętrznych, powinna być uzgodniona z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o. Mokra Prawa Skierniewice i z Zamawiającym. 3.8.1.4. Koncepcje powinny być wykonane oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji w obrębie Gminy Maków, ale w połączeniu powinny stanowić jedną całość przestrzenno-użytkową. 3.8.2. W etapie II wykonawca wykona projekt budowy infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej opisanej w pkt. 3.3.1 do 3.3.4 na podstawie uzgodnionych przez Zamawiającego koncepcji. 3.9. W ramach zamówienia Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia itp. w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, w szczególności pozyska: a) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) - dla inwestycji drogowych oraz mediów infrastruktury technicznej związanych z drogami, b) decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i dokona skutecznego zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych) w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm), odpowiednio według potrzeb i w zależności od przyjętych rozwiązań, dla mediów infrastruktury technicznej nie związanych z drogami. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), decyzja o pozwoleniu na budowę, skuteczne zgłoszenie budowy (prowadzenia robót budowlanych) będzie pozyskane przez Wykonawcę: a) oddzielnie dla zakresu inwestycji na terenie Miasta Skierniewice i oddzielnie dla zakresu inwestycji na terenie Gminy Maków, oraz b) oddzielnie dla zakresu inwestycji branży drogowej wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami oraz oddzielnie dla zakresu inwestycji obejmującej infrastrukturę techniczną nie związaną z drogami. 3.10. Zamawiający przewiduje podział gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W przypadku potrzeby podziału gruntów, Wykonawca sporządzi projekty podziału gruntów. 3.11. Dokumentacje projektowe powinny odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym w niniejszej SIWZ. 3.12. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową, w celu oceny lokalnych warunków, a także dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 3.13. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonanie prześwietlenia/skanowania skrzynki obiektu MD532.1- łącznicy autostradowego mostu MA532 w ramach zamówienia: Zarządzanie Projektem Funduszu Spójności Nr 2006/PL/16/C/PT/001 w zakresie Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Zamówienie obejmuje:
  1) wykonania prześwietlenia/skanowania obiektu MD532.1- łącznicy autostradowego mostu MA532, mającego na celu nieinwazyjne wykonanie obrazu trasy kabli sprężających, podłużnych w kolejnych przęsłach obiektu MD532.1.
  2) opracowanie Raportu zawierającego analizę wyników uzyskanych na podstawie wykonanego prześwietlenia/skanowania obiektu.
 8. Opracowania dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielona Góra i Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od m. Obrzycko - do m. Szamotuły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły związane z zamówieniem dot. Opracowania dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielona Góra i Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły.
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa istniejących MOP-ów kat. I: Wierzbnik w km 198+810, Przysiecz w km 238+315, Prószków w km 238+315, Proboszczowice w km 282+598
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami związanymi z przebudową istniejących MOP-ów kat. I: Wierzbnik w km 198+810, Przysiecz w km 238+315, Prószków w km 238+315, Proboszczowice w km 282+598 Zakres robót to między innymi wykonanie: - miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych, - dróg manewrowych, - urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), - miejsc wypoczynku (obiekty małej architektury), - stanowisk dla zrzutu nieczystości z autobusów, - chodników dla pieszych, - kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód deszczowych, - przebudowy i budowy oświetlenia parkingu, - przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, - przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, - nasadzeń zieleni. oraz wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje: - branżę drogową , - branżę sanitarną, kanalizacyjną i wodociągową, - branżę elektroenergetyczną oraz prace geodezyjne i prace związane z kosztorysowaniem.
 10. Pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaullea oraz remont nawierzchni tych ulic wraz ze skrzyżowaniem
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaullea oraz remont nawierzchni tych ulic wraz ze skrzyżowaniem. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego: pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, współpraca z nadzorem autorskim, zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej, przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy, wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień związanych z wypełnieniem obowiązków Inwestora Zastępczego, przygotowanie i protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę robót budowlanych terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy, współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad pozostałymi robotami branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych mających wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania. Inspektor nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych, współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy, przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych głównych punktów geodezyjnych, stała obecność koordynatora czynności nadzoru inwestycyjnego na budowie, a inspektorów branżowych na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych i nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru. Obecność w/w osób ma być potwierdzona wpisami w dzienniku budowy, rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową, akceptacja ubezpieczeń, opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót, monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót. Sporządzanie codziennego raportu z postępu robót, upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie, wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków, sprawdzenie i zaopiniowanie przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót, zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, opracowanie wniosków na roboty dodatkowe/zamienne, łącznie z dokumentacją umożliwiającą dokonanie zapłaty za nie przez Zamawiającego, oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu, kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających kwalifikacje personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn, zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, czuwanie nad jakością wykonywanych robót, wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej obowiązujących standardów, kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami i specyfikacjami technicznymi, dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym, sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót, zorganizowanie, minimum jeden raz w tygodniu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Robót, Zespołu Inwestora Zastępczego, Wykonawców obcych oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron, prowadzenie korespondencji i dokumentacji, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, organizacja oraz przeprowadzenie odbioru częściowego i ostatecznego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia tych odbiorów, w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad, na każde wezwanie Zamawiającego dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inwestor Zastępczy będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu, rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym, przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót (świadectwo wykonania i przejęcia), przygotowanie i złożenie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych dokumentów oraz uzyskanie potwierdzenia, od organu nadzoru budowlanego, zakończenia robót, w przypadkach wynikających z umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych, dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji, wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów, prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo finansowych zadania głównego i ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych niezbędnych dla prawidłowego postępu prac. Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na taką zmianę, przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiającego kandydatury jednego z Inspektorów Nadzoru jako koordynatora czynności nadzoru inwestycyjnego na budowie, (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Ponadto w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego będzie: znajomość treści umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych oraz pozostałe wymagania wynikające ze SIWZ. SIWZ dla wykonawcy robót zamieszczona jest na stronie: www.zdkium.walbrzych.pl /przetargi (RZP/65/PN/22/2013/MR), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, zaopiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych o zatrudnieniu podwykonawców robót, w szczególności spełnienia przez podwykonawcę warunków przewidzianych umową Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, akceptacja personelu zatrudnionego przy realizacji zadania (dotyczy: personelu podwykonawców oraz w trakcie realizacji zadania ewentualnych zmian personelu kierowniczego Wykonawcy robót budowlanych, zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości i ich zmian, przeprowadzenie koniecznych pomiarów sprawdzających łącznie z pomiarami geodezyjnymi oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanymi przez zaakceptowane przez Zamawiającego, niezależne od Wykonawcy robót budowlanych, laboratorium drogowe obejmujące między innymi: wytrzymałość na ściskanie dla stabilizacji (po 7 i 28 dniach),wskaźnik zagęszczenia dla stabilizacji, badanie płytą VSS podbudowy z kruszywa łamanego (moduły odkształcenia - pierwotny i wtórny, ich stosunek), wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach), badanie mieszanek mineralno-bitumicznych w zakresie: grubości wbudowanych warstw, stopnia zagęszczenia, zgodności składu z zatwierdzoną receptą, pomiar równości nawierzchni. Ilość badań i próbek sprawdzających powinna zapewnić reprezentatywność dla całego odcinka objętego zamówieniem, w celu wydania jednoznacznej oceny prawidłowości wykonanych prac
 11. Opracowanie koncepcji drogowych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, cz.II - opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju usług, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy nr. 3341.38/DZ/2012 z dnia 20.08.2012r.

  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasa Górna Etap III w tym:
  a) opracowanie dodatkowego wariantu koncepcji przebiegu Trasy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do połączenia z Trasą Górna etap III.
  b) wykonanie dodatkowych analiz ruchowych zgodnie z wytycznymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biura Architekta Miasta
  c) wykonanie dodatkowej analizy przebiegu ul. Śląskiej
  d) zmiana klasy drogi:
  - GP na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Wojska Polskiego
  - G na odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Trasą Górna
 12. Zarządzanie Kontraktem w zakresie rozbudowy drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny) w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, w wydłużonym okresie realizacji robót budowlanych na Kontrakcie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Zarządzanie Kontraktem w zakresie rozbudowy drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny) w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, w wydłużonym okresie realizacji robót budowlanych na Kontrakcie
 13. Dostosowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Materiałami Przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia, do nowych dopuszczalnych poziomów hałasu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z Materiałami przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia polegające na dostosowaniu przedmiotowej dokumentacji do nowych dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 8 października 2012 r. - poz. 1109).
 14. Wykonanie analizy akustycznej w oparciu o zmienione dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla przedsięwzięcia : budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów, długości około 12 km w celu weryfikacji zaprojektowanych zabezpieczeń akustycznych wraz z opracowaniem wyników
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Wykonanie analizy akustycznej w oparciu o zmienione dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla przedsięwzięcia : budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów, długości około 12 km w celu weryfikacji zaprojektowanych zabezpieczeń akustycznych wraz z opracowaniem wyników
 15. Zamówienie dodatkowe do umowy nr ZDW-ZG-III/324/2009 z dn. 28.07.2009 r. na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obejścia m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych polegających na usunięciu kolizji z wykonaną przez Gminę Babimost kanalizacją sanitarną.
 16. Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki dokończenie budowy
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki dokończenie budowy
 17. Dodatkowa usługa polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi przy realizacji zadania pn. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką).
  Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
  Dodatkowa usługa polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi przy realizacji zadania pn. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką).
 18. Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec
 19. Zarządzanie projketem dla ukończenia Budowy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo) odcinek 1 : Gniezno- Czachurki , od km 0+420 do km 14+475 , odcinek 2 : Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 oraz na kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest
  usługa polegająca na: Zarządzanie projektem dla ukończenia Budowy drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo) odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km 0+420 do km 14+475 odcinek 2: Czachurki -Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 oraz na kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór
  inwestorski a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanej inwestycji oraz wypełnia obowiązki wynikające z procedur POIŚ. Kontrakt realizowany jest na podstawie Warunków Kontraktu na budowę FIDIC przez: odcinek 1: DRAGADOS S.A. Avenida del Camino
  de Santiago 50, 28050, Madryt, Hiszpania odcinek 2: konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce EUROVIA CS a.s., Praha 1, Narodni 10; kod poczt. 11319, Czechy WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa HOCHTIEF Sp. z o.o., ul. Elbląska
  14, 01-737 Warszawa będzie współfinansowany przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem
  polskim, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 ze zm. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawą zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 20. Wykonanie Dokumentacji Projektowych na: -budowę skrzyżowania drogi dojazdowej nr 01 z istniejącą drogą krajową nr 17 -budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 17 w węźle Bogucin
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Wykonanie Dokumentacji Projektowych na:
  -budowę skrzyżowania drogi dojazdowej nr 01 z istniejącą drogą krajową nr 17 - zgodnie z Raportem Audytu BRD NR LU/S17/2/11 projektu infrastruktury drogowej pt. Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski Zadanie nr 1: odcinek Kurów (od węzła Sielce wraz z węzłem) - węzeł Bogucin (wraz z węzłem),
  -budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 17 w kilometrażu drogi krajowej nr 12 593+360 i łącznicy L-01-P w węźle Bogucin realizowanym w ramach projektu infrastruktury drogowej pt.: Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski Zadanie nr 1: odcinek Kurów (od węzła Sielce wraz z węzłem) - węzeł Bogucin (wraz z węzłem)
  oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji jw.
 21. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu, gmina Swarzędz - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Swarzędz, Swarzędz
 22. Dodatkowa usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi przy realizacji zadania pn. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)
  Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
 23. Prace przedprojektowe dla nowego odcinka drogi wojewódzkiej od obwodnicy Szczawna - Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375, w ramach dokumentacji przyszłościowej pn. Prace przedprojektowe dla nowego odcinka drogi od ronda obwodnicy Szczawna - Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 24. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu z podziałem na zadania. CPV 71322000-1.
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 25. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Wałbrzych
 26. Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 27. Pełnienie funkcji wielobranżowego Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pt. Budowa ul. Piłsudskiego w Pile.
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 28. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dodatkową usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi przy realizacji zadania pn. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)
  Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
 29. Wykonanie projektu rozbudowy lub przebudowy drogi powiatowej 2387P, Poznań-Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km (Przetarg nr 3/U/2012)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 30. Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 i przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 31. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pt: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż lewej strony rzeki Gwdy - od ul. 500 Lecia Piły (Mosty królewskie) do kładki na wyspie (przy Młynie) w mieście Piła
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 32. Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu dla zadania:Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. Żerniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 33. Wykonanie dodatkowych 4% (ok. 3 km) brakujących map sytuacyjno - wysokościowych dla zadania pn. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dk nr 5 na odc. administrowanym przez Oddział we Wrocławiu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 34. Zamówienie dodatkowe na wykonanie dokumentacji projektowej do: Koncepcja programowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 35. Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej polegającej na przeprojektowaniu dwóch przejazdów gospodarczych w km 238 + 017 oraz w km 241 + 815 na przejścia zintegrowane PZ-1 i PZ-4 umożliwiające bezpieczne przejście dużych dzikich zwierząt pod projektowaną obwodnicą Bargłowa Kościelnego w ciągu drogi krajowej Nr 61
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 36. Pełnieniu roli KONSULTANTA przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wraz z jej weryfikacją oraz kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI, przy realizacji zadania w systemie projektuj i buduj p.n.: Remont drogi krajowej nr 39 w ramach usuwania skutków powodzi odc. 1) od km 25+400 do km 28+500, Wyszonowice - Wiązów, odc. 2) od km 30+900 do km 36+500, Wiązów - Częstocice
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 37. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielona Góra i Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 38. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 94 na odcinku administrowanym przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 39. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 5 na odcinku administrowanym przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 40. Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową obwodnicy m. Nowe Sklamierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25, od km 0+000,00 do km 7+355,25 - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 41. Zarządzanie projektem: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo-Autostrada A2 (Głuchowo) - Etap I dł. 14,2 km w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 42. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI PRĘGOWO-BIELKÓWKO
  Zamawiający: Gmina Kolbudy, Kolbudy
 43. Ścieżki rowerowe w mieście Piła - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na: modernizację ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Gwdy w Pile na odcinku około 2 800 mb.
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 44. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) zlokalizowanej w Płocku.
  Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
 45. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+100 do km 24+160
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 46. Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
 47. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie: Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, Zadanie nr 1; odcinek: Kurów (od węzła Sielce wraz z węzłem) do węzła Bogucin (wraz z węzłem)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 48. Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu: Przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530
  Zamawiający: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Leszno
 49. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+550 DO 7+900
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra
 50. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie budowy obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 51. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pod nazwą Budowa drogi na Przedmieściu Nyskim
  Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec, Zgorzelec
 52. Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu dk nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 Etap I: Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35 w wydłużonym okresie realizacji robót budowlanych.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 53. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 54. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Piła
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 55. Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. Zarządzenie i nadzór inwestorski nad realizacją kontraktu: Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Gdańsk - Cieszyn na odcinku Toruń-Włocławek od km 221+200 do km 233+717
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 56. Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. Zarządzenie i nadzór inwestorski nad realizacją kontraktu: Projekt oraz rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Gdańsk - Cieszyn na odcinku Toruń-Włocławek od km 221+200 do km 233+717
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 57. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej pn. remont i udrożnienie rowów melioracyjnych w ciągu autostrady A1: Brzezie - granica województwa od km 186+348 do km 230+817 z podziałem na części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 58. Pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Pniewy - Otorowo
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 59. Usługi uzupełniającej w ramach realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Kontrakcie na Roboty Budowlane Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu dk nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 Etap I: Obwodnica Tyńca od km 79+850 DK 35 do km 85+000 DK 35 w związku z przedłużonym okresem realizacji robót budowlanych.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 60. wykonanie usług uzupełniających związanych z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę drogi krajowej nr 14 na odcinku od km 0+000 do km 23+300 polegających na wykonaniu: - projektu kładki przeprowadzającej ciąg pieszo - rowerowy nad rzeką Uchatką (PB i PW) - raportu oddziaływania na środowisko, w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko,
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
 61. Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188- ostatni odcinek obwodnicy śródmiejskiej m. Piły - sporządzenie aktualizacji materiałów przetargowych
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 62. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 154 od km 0+000,00 do km 3+700,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 63. Zarządzanie projektem: Wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego nasypu drogi krajowej nr 10 w km 348+790 do km 349+040, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 64. Opracowanie koncepcji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mosina
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 65. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 66. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n. Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego współfinansowanego ze środków UE z EFRR
  Zamawiający: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Słupsk
 67. Zamówienie uzupełniające do zadania: Nadzór inwestorski nad projektem Funduszu Spójności - Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel- Królów od km 12+800 do km 17+331
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra
 68. Pełnienia nadzoru autorskiego na zadaniu - Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894. Odcinek 1: od km 1+705 do km 7+810 Odcinek 2: od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do 17+775
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 69. Zarządzanie projektem: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu S11 na odc. Zlotkowo Autostrada A2- w zakresie przebudowy kolidujących linii wysokich i najwyższych napięć 110, 220 i 400 kV wg procedury zaprojektuj i zbuduj w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 70. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście - Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego
  Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, Piła
 71. Wykonanie uzupełniających prac projektowych w ramach Opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na budowę obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej Nr 74, długości ok. 3,1 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 72. Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach Opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na budowę obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej Nr 74, długości ok. 3,1 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 73. Nowe połaczenie drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 179 płn-zach odcinek obwodnicy m. Piły: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zmianę organizacji ruchu wynikajacą z połączenia hangaru aeroklubu z płytą lotniska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od al.niepodległości do al. Wojska Polskiego
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 74. Wykonanie uzupełniających prac projektowych w ramach opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi ekspresowej S 17 [S 12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina - CZĘŚĆ NR 1 Zadanie nr 1: odcinek S 17 [S 12] Kurów (od węzła Sielce wraz z węzłem) -węzeł Bogucin (wraz z węzłem), dł. ok. 24,4 km.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 75. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
 76. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji przetargowej rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520 wraz z przebudową obiektów inżynierskich
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 77. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Projektem: Przebudowa drogi krajowej nr 67 w m. Fabianki od km 14+000,00 do km 18+492,37
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 78. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obejścia m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 79. Nadzór Inwestorski nad dodatkowymi robotami budowlanymi na zadaniu pn. Budowa wiaduktu n/ PKP wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. Świebodzice
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
 80. Zarządzanie projektem w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót: Remontu mostu przez rzekę Wartę w m. Koło w ciągu dk nr 2.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 81. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 Kalisz - Opatów na odcinku Doruchów - Torzeniec od km 43+374,25 do km 51+246,85
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 82. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Projektem: Remont drogi krajowej nr 62 na odcinku Osięciny - Brześć Kujawski od km 44+212,39 do km 57+195,84 wraz z remontem mostu przez rzekę Zgłowiączkę w km 56+935
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 83. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 84. Wykonanie prac projektowych na zmiany i uzupełnienia do okumentacji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo od km 34+719,91 do km 43+344,28 oraz od km 44+834,33 do km 48+796
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 85. Wykonania prac projektowych na zmiany i uzupełnienia do dokumentacji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia od km 4+788,85 do km 35+064,650 - teren powiatu tureckiego
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 86. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Remont drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia odcinek Węglewo - Miastko od km 171+433,00 do km 180+529,00
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk