Kogo reprezentuje osoba

Dutka Zbigniew Marian

w KRS

Zbigniew Marian Dutka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Marian
Nazwisko:Dutka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Wieluń (Łódzkie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach, 16 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzińska Lidia Urszula, Jaglic Ryszard, Pałyga Marek Wojciech, Raducki Ryszard Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzińska Lidia Urszula, Jaglic Ryszard, Raducki Ryszard Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krupa Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzińska Lidia Urszula, Jaglic Ryszard, Raducki Ryszard Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzińska Lidia Urszula, Jaglic Ryszard, Raducki Ryszard Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Esbud Krupa Sp. J., Łódź − KRS 0000088700
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Lumen Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000175414
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Zaburzeniami Otępiennymi - Antoni, Wieluń − KRS 0000544636

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Esbud Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000156176
 2. Metkol Sp. Z O.O., Kowale − KRS 0000102072
 3. Przedsiębiorstwo Budowlane Budes Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000203966
 4. Tenar, Sp. Z O.O., Jelenia Góra − KRS 0000043916
 5. Wieluńskie Centrum Handlowe Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000469502

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Wieluń
  Zamawiający: Gmina Wieluń, Wieluń
  Zakres umowy obejmuje czynności konserwacyjno-eksploatacyjne na urządzeniach oświetleniowych w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ilość opraw oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 3 684 szt. Do urządzeń oświetleniowych zalicza się: napowietrzne linie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe: źródło światła, klosz, odbłyśnik, układ zapłonowy, bezpiecznik wraz z podstawą bezpiecznikową, słupy oświetleniowe, złącza pomiarowe wraz z aparaturą sterowniczą i odbiornikami radiowymi, centrum sterowania radiowego oświetlenia ulicznego, inne urządzenia nie wymienione a składające się na oświetlenie ulic i dróg, elementy oświetlenia świątecznego miasta (ulice, rynek, ratusz, biblioteka, choinka, fontanna), oświetlenie iluminacyjne zabytkowej części miasta. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji oraz wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego znajdującego się na terenie gminy Wieluń w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych, przestrzegania przepisów bhp, Instrukcji współpracy ruchowej, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i innych przepisów określających zasady pracy na urządzeniach energetycznych; 2) czynności bieżącej konserwacji, które obejmują: a) przeglądy tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu), stanu czystości źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania, b) przeglądy kontrolne stanu świecenia źródeł światła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla głównych dróg w obrębie miejscowości i innych ważnych dróg oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu dla pozostałych dróg i miejsc publicznych, c) przeglądy tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych obejmujący sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, d) całodobowy dozór nad centrum sterowania radiowego, e) naprawy usterek stwierdzonych w wyniku przeglądów oraz w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujące: - wymianę uszkodzonych źródeł światła (żarówek), elementów układu zasilania i sterowania dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy opraw, wysięgników, uszkodzonych kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki itp.), naprawy uszkodzonych słupów (dotyczy wyłącznie słupów oświetleniowych, naprawy osłon i zamknięcie rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia), - wymianę uszkodzonych elementów (łączniki, bezpieczniki, odbiorniki radiowe i anteny itp.) regulacje, naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia, e) dbanie o właściwy stanu opraw oświetleniowych i ich elementów w celu wyeliminowania zjawiska olśnienia, zmniejszenia żywotności źródeł światła, nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego oraz zapewnienia równomierności oświetlenia, f) mycie kloszy raz w kwartale w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie plakatów, reklam itp. w ciągu 24 godz., g) zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie opraw, wysięgników i latarń, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiającemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, h) nadzór i konserwacja sterowania radiowego oświetlenia ulic i dróg, i) udostepnienie numeru telefonu do całodobowego dyżuru, 3) odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy w rejestrze uszkodzeń i napraw; 4) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją współpracy ruchowej zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Wieluń, a Gminą Wieluń; 5) czynności bieżącej konserwacji obwodów lub punktów świetlnych zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego bądź inne osoby zainteresowane, wykonywane będą w terminach: a) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, b) wymiana lub naprawa, uzupełnienie skradzionych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego w ciągu 24 godzin, c) wymiana na koszt Wykonawcy słupa oświetleniowego, wyposażenia słupa, w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.). Czas naprawy będzie się liczył od dnia lub godziny otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie usługi firmie zewnętrznej, a kosztami postępowania i wykonania usługi obciąży Wykonawcę, 6) ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) wycinanie gałęzi drzew w obrębie linii oświetleniowych, opraw oświetleniowych, b) Wykonawca wykona dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy inwentaryzację wszystkich opraw oświetleniowych i przekaże ją Zmawiającemu w termie 30.11.2015 r. i 31.10.2017 r. c) podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu, d) konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, e) powiadamianie Zamawiającego na bieżąco w dni robocze o awariach i wykonanych usługach oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego, f) przekazanie Zamawiającemu w dniu następnym po zakończeniu przedmiotu umowy kluczy do zamykanych części urządzeń oraz aktualnych kodów dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp., g) zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku w czasie realizacji prac, h) stosowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowych urządzeń i materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, o parametrach zbliżonych do wymienianych, i) współpraca ze służbami Zamawiającego, j) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, k) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców, 7) odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponoszenie wszelkich konsekwencji z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy; 8) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 9) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami); Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 10) zgłoszenie przypadków wyeksploatowania wytrzymałościowego słupa, co może spowodować zagrożenia dla życia. Wymiana słupa nastąpi na koszt Zamawiającego; 11) zlecenie na koszt Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego na kopule ratusza specjalistycznej firmie alpinistycznej; 12) likwidacja usterek po otrzymaniu informacji o awarii z centrum sterowania radiowego w terminie niezwłocznym lecz nie dłużej niż 4 h od momentu otrzymania zawiadomienia; 13) uzyskanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (podnośnik samojezdny) podczas dojazdu do słupa z oprawą oświetleniową przy drogach gminnych i powiatowych; 14) uzyskanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wymiany lamp oświetlenia drogowego przy drogach krajowych i wojewódzkich
 2. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SALI KONCERTOWEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SIERADZU - ETAP I (STAN SUROWY)
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu, Sieradz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu - I etap (stan surowy).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a. Zadanie będące przedmiotem zamówienia stanowi jeden z etapów inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sieradzu. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy posłużyć się ww. dokumentacją.
  b. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych - stanu surowego części pn.-zach. skrzydła szkoły muzycznej obejmującego blok sali kameralnej, wydzielony podwójnymi murowanymi ścianami i przekryty odrębnym dachem. W bloku tym mieścić się będzie sala kameralna wraz zespołem pomieszczeń przyległych (wentylatornią w części piwnicznej, reżysernią na parterze, salą ćwiczeń indywidualnych na piętrze oraz klatką schodową).
  c. W celu prawidłowego wykonania zadania objętego zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektową dotyczącą rozbudowy szkoły, w tym również z projektami branżowymi instalacji technicznych oraz projektami wykonawczymi, w tym dotyczącymi rozwiązań akustycznych i aranżacji wnętrz. Przy wykonywaniu zamówienia należy przewidzieć i uwzględnić miejsca dla przyszłego prowadzenia instalacji technicznych oraz montażu elementów wykończenia.
  d. Zadanie objęte zamówieniem dotyczy w szczególności wykonania następujących robót budowlanych bloku sali kameralnej:
  - Organizacji terenu budowy i wykonania robót przygotowawczych obejmujących rozbiórkę istniejącego obiektu hydroforni oraz usunięcia lub przekładki innych elementów zagospodarowania, bądź uzbrojenia, kolidujących z inwestycją w zakresie objętym zamówieniem.
  - Wykonania wszystkich elementów konstrukcji bloku sali kameralnej (fundamentów, słupów i rygli stanowiących szkielet, ścian i stropów, nadproży, biegów i spoczników klatki schodowej, dachu itd.), a także pozostałych elementów budowlanych (ścian działowych, pokrycia dachu wraz z obróbkami rynnami, rurami spustowymi i wyłazem, kominów, kanałów wentylacyjnych itd.).
  - Wykonania niezbędnych przebudów w częściach fundamentów, ścian, dachu oraz pozostałych elementach budowlanych istniejącego skrzydła szkoły w miejscach wymagających ich połączenia z częścią nowobudowaną, w tym także obejmujących wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach usytuowanego skrzydła szkoły w tych miejscach, zgodnie z ich obecnym standardem.
  - Wykonania izolacji cieplnych i akustycznych w ścianach warstwowych zewnętrznych i wewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych części budynku i paraizolacji pod pokryciem dachu oraz izolacji we wszystkich przewidzianych dokumentacją częściach budynku, podlegających zakryciu w trakcie budowy.
  - Wykonania wewnętrznych ścian podłużnych sali kameralnej z cegły klinkierowej i wykończenia w sposób docelowy lica tych ścian zgodnie z projektem wykonawczym, określającym rodzaj i kolorystykę materiału ściennego, sposób murowania wątków ceglanych i spoinowania.
  - Wykonania w ścianach zewnętrznych, przewidzianych do późniejszego tynkowania, gzymsów, pilastrów i obramień w sposób określony projektem wykonawczym branży architektonicznej
  - Zabezpieczenia terenu budowy w trakcie i po zakończeniu realizacji etapu inwestycji objętego zamówieniem, w tym wykonania tymczasowych zabezpieczeń otworów bloku sali kameralnej (w szczególności zamurowań i izolacji cieplnej otworów drzwiowych i kanałów), zapewniających bezpieczeństwo użytkowników szkoły oraz właściwą izolację termiczną użytkowanych pomieszczeń szkoły do czasu przystąpienia do kolejnego etapu rozbudowy szkoły. We frontowej części dachu należy przewidzieć wykonanie otworów dla montażu okien połaciowych i zabezpieczenie ich przed opadami atmosferycznymi.
  e. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rodzajów materiałów budowlanych wg wymagań określonych w dokumentacji projektowej. Użycie w projekcie nazw własnych producentów należy traktować wyłącznie jako przykład, służący dokładniejszemu zobrazowaniu pożądanych standardów. Zamawiający zastrzega, że stosowanie materiałów zamiennych w stosunku do określonych w projekcie, może polegać wyłącznie na użyciu materiałów tego samego rodzaju, o identycznych bądź lepszych parametrach technicznych i cechach, wziąwszy pod uwagę cel techniczny i estetyczny zastosowania materiału w obiekcie. W szczególności należy stosować się do niżej wymienionych wytycznych:
  - Dla ścian ceglanych zewnętrznych i wewnętrznych należy stosować wyłącznie cegłę ceramiczną pełną o standardowych wymiarach (25x12x6,5), a dla ścian wewnętrznych, nie przewidzianych do tynkowania i osłonięcia panelami akustycznymi (ściany podłużne w sali kameralnej), cegłę klinkierową maszynową o równych krawędziach, również o standardowych wymiarach.
  - Dla materiałów izolacyjnych należy stosować wytyczne projektowe stosownie do rodzaju materiału i celu jego zastosowania:
  - Izolacje akustyczne muszą spełniać parametry izolacyjności akustycznej jak materiały wskazane w dokumentacji projektowej dla poszczególnych pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza gęstości, ciężaru właściwego oraz grubości warstwy akustycznej; - Izolacje termiczne ścian zewnętrznych muszą spełniać parametry izolacyjności termicznej wskazanej w dokumentacji i jednocześnie spełniać parametry izolacyjności akustycznej wg ww. cech.
  3. Szczegółowy zakres prac określają:
  a. Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c. Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Sieradz, ul. Jana Pawła II nr 48.
  5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego
  6. Termin realizacji zamówienia - od 15.07.2012 roku do 15.11.2012 roku.
  7. Uwagi realizacyjne: a. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
  8. Warunki finansowe rozliczeń:
  a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), ale nie częściej niż 1 raz w miesiącu po zakończeniu każdego z miesięcy realizacji zamówienia według wcześniej obustronnie ustalonego na piśmie harmonogramu rzeczowo - finansowego,
  b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy,
  c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
  d) Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej dysponuje środkami finansowymi w wysokości 425.000,00 zł - pozostała część środków w wysokości brakującej do pokrycia pełnej kwoty wynikającej z wartości najkorzystniejszej oferty zostanie Wykonawcy prac zapłacona w terminie nie późniejszym niż do dnia 31.01.2013 roku. W przypadku wcześniejszego pozyskania dodatkowych środków finansowych, płatność na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana niezwłocznie. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu przesunięcia terminu płatności części należności nie później niż do dnia 31.01.2013 roku.
  e) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
  f) sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania.
  g) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym:
  a. protokoły odbiorów częściowych,
  b. protokoły badań i sprawdzeń,
  c. oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  d. dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  e. gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby.
  9. Kody CPV:
  - 45.21.50.00-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej oraz obiektów użyteczności publicznej,
  - 45.26.10.00-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
  - 45.32.10.00-3 - Izolacje cieplne.
  Uwaga:
  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
  3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię oraz budowa komina i przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię oraz budowa komina i przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
  Zakres robót obejmuje:
  - przebudowę budynku gospodarczego na kotłownię (wykonanie otworów w dachu, ścianach zewnętrznych i w posadzce, wykonanie nawierzchni rozładunkowej opału z kostki brukowej, wykonanie fundamentu pod komin),
  - wykonanie instalacji elektrycznej,
  - wykonanie przyłącza cieplnego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik do SIWZ
 4. Dostawa paliw płynnych - olej napędowy - dla SP ZOZ w Wieluniu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON w ilości około 14.000 litrów rocznie poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy czynnych całą dobę 365 dni w roku położonych w obrębie administracyjnym miasta Wielunia w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Wieluń
  Zamawiający: Urząd Miejski w Wieluniu, Wieluń
  Zakres umowy obejmuje czynności konserwacyjno - eksploatacyjne na urządzeniach oświetleniowych w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ilość opraw oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 3 684 szt. Do urządzeń oświetleniowych zalicza się: napowietrzne linie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe: źródło światła, klosz, odbłyśnik, układ zapłonowy, bezpiecznik wraz z podstawą bezpiecznikową, słupy oświetleniowe, złącza pomiarowe wraz z aparaturą sterowniczą, inne urządzenia nie wymienione a składające się na oświetlenie ulic i dróg. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji oraz wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego znajdującego się na terenie gminy Wieluń w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych, przestrzegania przepisów bhp, (Instrukcji współpracy ruchowej), (Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy) i innych przepisów określających zasady pracy na urządzeniach energetycznych, 2) czynności bieżącej konserwacji, które obejmują: a) przeglądy tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu), stanu czystości źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania, b) przeglądy kontrolne stanu świecenia źródeł światła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla głównych dróg w obrębie miejscowości i innych ważnych dróg oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu dla pozostałych dróg i miejsc publicznych, c) przeglądy tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych obejmujący sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, d) naprawy usterek stwierdzonych w wyniku przeglądów oraz w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujące: - wymianę uszkodzonych źródeł światła (żarówek), elementów układu zasilania i sterowania dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy opraw, wysięgników, uszkodzonych kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki itp.), naprawy uszkodzonych słupów (dotyczy wyłącznie słupów oświetleniowych, naprawy osłon i zamknięcie rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia), - wymianę uszkodzonych elementów (przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące itp.) regulacje, naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon
  i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia, e) dbanie o właściwy stanu opraw oświetleniowych i ich elementów w celu wyeliminowania zjawiska olśnienia, zmniejszenia żywotności źródeł światła, nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego oraz zapewnienia równomierności oświetlenia, f) mycie kloszy 1 raz w kwartale w zakresie
  i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie plakatów, reklam itp. w ciągu 24 godz., g) zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie opraw, wysięgników i latarń, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiającemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, h) pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, rezystancji izolacji i badanie kontrolne natężenia oświetlenia. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, i) nadzór i konserwacja sterowania radiowego oświetlenia ulic i dróg 3) odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy w rejestrze uszkodzeń i napraw, 4) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją współpracy ruchowej zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Wieluń, a Gminą Wieluń, 5) czynności bieżącej konserwacji obwodów lub punktów świetlnych zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego bądź inne osoby zainteresowane, wykonywane będą w terminach: a) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, b) wymiana lub naprawa, uzupełnienie skradzionych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego w ciągu 24 godzin, c) wymiana na koszt Zamawiającego słupa oświetleniowego, wyposażenia słupa, w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) oraz wskutek wyeksploatowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Czas naprawy będzie się liczył od dnia lub godziny otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie usługi firmie zewnętrznej, a kosztami postępowania i wykonania usługi obciąży Wykonawcę, 6) ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) wycinanie gałęzi drzew w obrębie linii oświetleniowych, b) wykonanie jednorazowej inwentaryzacji wszystkich opraw oświetleniowych, c) podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu, d) konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
  e) powiadamianie Zamawiającego na bieżąco w dni robocze o awariach i wykonanych usługach oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego,
  f) przekazanie Zamawiającemu w dniu następnym po zakończeniu przedmiotu umowy kluczy do zamykanych części urządzeń oraz aktualnych kodów dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp., g) zabezpieczenie
  i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku w czasie realizacji prac, h) stosowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowych urządzeń i materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty,
  o parametrach zbliżonych do wymienianych, i) współpraca ze służbami Zamawiającego, j) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, k) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców, 7) Wykonawca odpowiadać będzie za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosić będzie wszelkie konsekwencje
  z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy, 8) Wykonawca winien posiadać: a) zezwolenie na prowadzenie działalności
  w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych (lub umowę z firmą posiadającą ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych)*, na czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą
  o odpadach, (* niepotrzebne skreślić) b) umowę ważną na okres wykonywania konserwacji oświetlenia na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności
 6. Dostawa paliw płynnych dla SP ZOZ w Wieluniu.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON w ilości 16.500 litrów: -sukcesywne tankowanie pojazdów SP ZOZ w Wieluniu w stacjach paliwowych wykonawcy czynnych całą dobę 365 dni w roku położonych w obrębie administracyjnym miasta Wielunia w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w powyższej ilości wyspecyfikowano olej napędowy dla agregatu prądotwórczego, tankowany doraźnie , miejsce realizacji dostaw SPZOZ w Wieluniu , ul. Szpitalna 16. Dostawy dla agregatu prądotwórczego w miarę możliwości wykonawca zrealizuje cysterną z legalizowanym przepływomierzem.
 7. ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE
  Zamawiający: Gmina Mokrsko, Mokrsko
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  I. Przebudowa części domu ludowo-strażackiego w Chotowie o pow. 266 m2 i
  adaptacja na świetlicę wiejską obejmuje :
  a. wymianę stolarki zewnętrznej,
  b. roboty murowe,
  c. roboty tynkarskie,
  d. wykonanie okładzin ścian,
  e. wykonanie okładzin podłóg,
  f. roboty malarskie,
  g. montaż stolarki wew. drzwiowej,
  h. montaż instalacji wody ciepłej i zimnej,
  i. montaż instalacji kanalizacyjnej
  j. montaż instalacji elektrycznej,
  k. montaż grzejników konwektorowych,
  l. roboty demontażowe,
  m. budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  n. wyposażenie świetlicy.
  II. Termomodernizacja budynku ludowo- strażackiego w Słupsku o kubaturze 2400
  m3 i przebudowa pomieszczeń z adaptacją na świetlicę wiejską obejmuje:
  a. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  b. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  c. roboty murarskie,
  d. wykonanie robót tynkarskich i okładzin ścian,
  e. wykonanie okładzin podłóg ,
  f. montaż stolarki wew. drzwiowej,
  g. wykonanie robót malarskich,
  h. wykonanie robót betoniarskich,
  i. wykonanie instalacji elektrycznej,
  j. demontaż i montaż instalacji odgromowej
  k. montaż kotła co,
  l. wykonanie wew. instalacji: co, wod-kan, cwu oraz wentylacji
  mechanicznej ,
  m. wyposażenie świetlicy.
  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych
  materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod
  warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej
  dokumentacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach
  projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach
  Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do
  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
  Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.
 8. Budowa Przyrodniczego Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Zamawiający zleca na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn: Budowa Przyrodniczego Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, zgodnie z niniejszą umową, protokołami konieczności z dnia 20.01.2011 r. oraz kosztorysem oferotwym stanowiącym załacznik do niniejszej umowy.
 9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELUNSKIEGO DOMU KULTURY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 5 W WIELUNIU
  Zamawiający: Wieluński Dom Kultury, Wieluń
  Odnowa elewacji: zeskrobanie i zmycie starej farby, uzupełnienie tynków i boni, malowanie tynków zewnętrznych, wywiezienie gruzu.
  Wymiana okien i drzwi przy wejściu głównym: wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV jednostronny kolor (orzech), wykucie i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych z ościeżnicą.
  Dostawa i montaż daszku nad wejściem bocznym: daszek z polipropylenu
  Budowa schodów przy wejściu bocznym: rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów z trawertynu.
 10. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania I piętra budynku ZOZ na Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ul. Sieradzka 56
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania I piętra budynku ZOZ na Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ul. Sieradzka 56 z wyłączeniem instalacji antywłamaniowej i instalacji strukturalnej. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przychodni lekarskiej I piętra budynku ZOZ na pomieszczenia biurowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. Przebudowa pomieszczeń obejmuje lewą część I piętra budynku, będzie realizowana w obrębie działki nr ewid. 218/57, obręb 4 i stanowi odtworzenie pomieszczeń biurowych byłego ZUGIL przy zastosowaniu nowych materiałów i technologii robót wykończeniowych bez ingerencji w konstrukcje budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik do SIWZ
 11. Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej. w budynku Urzędu Skarbowego w Wieluniu, w tym: 1) roboty demontażowe i montażowe wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, 2) roboty demontażowe i montażowe wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 3) roboty demontażowe i montażowe w pomieszczeniach WC. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres rzeczowy robót określa kosztorys nakładczy (przedmiar robót). Zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 12. Wykonanie zamówienia dodatkowego na zadaniu pn. Budowa Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA - hala sportowa
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe na zadaniu pod nazwą: Budowa Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA - hala sportowa. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje zamówienie dodatkowe zgodnie z 18 protokołami konieczności i 19 kosztorysami ofertowymi stanowiącym załączniki nr 1 do umowy
 13. Budowa Przyrodniczego Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Przyrodniczego Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy
 14. Przebudowa parteru budynku Międzyszkolnej Bursy oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Wieluniu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku Międzyszkolnej Bursy oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Wieluniu. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę:
  1) pomieszczenia na parterze budynku Międzyszkolnej Bursy:
  - hall wejściowy
  - pomieszczenie socjalne - dyżurka
  - stołówka
  - łazienka
  2) pomieszczenia części parterowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 5:
  - hall
  - sala ćwiczeń
  -sala zajęć
  - w.c.
  - korytarz sekretariatu
  - sala terapii indywidualnej
  - pokój nauczycielski
  - gabinet pedagoga.
  Przedmiot swoim zakresem obejmuje:
  a) wykonanie robót wyburzeniowych
  b) wykonanie podciągu stalowego w miejscu wyburzanej ściany nośnej
  c) wykonanie nowych ścianek działowych
  d) położenie nowej glazury w łazienkach
  e) wymiana drzwi
  f) wykonanie nowych posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie ścian
  g) wykonanie nowych przesklepień z belek prefabrykowanych
  h) montaż ścianki przeszklonej w hallu wejściowym
 15. Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w budynku Szpitala w Wieluniu w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluń
  Przedmiotem zamówienia dotyczącego realizacji projektu pn. Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej, zwanego dalej projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, są roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Chirurgii Ogólnej w budynku Szpitala w Wieluniu.
  Opis przedmiotu zamówienia jest opisany szczegółowo w części technicznej SIWZ, która zawiera:
  a) projekty budowlane w poszczególnych branżach;
  b) przedmiary robót;
  c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach :
  a) ETAP I - roboty budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe prawej części oddziału o pow. około 295,68 m².
  b) ETAP II - roboty budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe prawej części oddziału o pow. około 385,74 m²
  Zamawiający zaleca, aby wykonawcy przed opracowaniem swojej oferty dokonali wizji lokalnej miejsca, w którym będą prowadzone roboty oraz uzyskali wszelkie niezbędne informacje mające wpływ na realizację zadania.
  Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, ani żądać dodatkowego wynagrodzenia za te prace.
  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia (w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z tych obowiązków zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków i obciążenia kosztami wykonawcy poprzez potrącenie z faktury).
  Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały budowlane nagromadzone podczas budowy (gruz rozbiórkowy, zdemontowane części instalacji i osprzętu, itp.) mają zostać ponownie wykorzystane, poddane recklingowi, przetworzone lub składowane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Wykonawca udokumentuje, wykonanie tego obowiązku odpowiednimi protokółami przekazania.
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do dokonania odbioru przez zamawiającego zawierającej dla każdego etapu oddzielnie :
  a) sprawozdanie z badania próbek wody przez uprawniony do tego celu podmiot;
  b) sprawozdanie z badania skuteczności oświetlenia elektrycznego przez uprawniony do tego celu podmiot;
  c) sprawozdanie z badania skuteczności instalacji wentylacyjnej (wywiewnej i wymuszonej) i klimatyzacji przez uprawniony do tego celu podmiot;
  d) sprawozdanie z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawniony do tego celu podmiot;
  e) sprawozdanie z odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania przez uprawniony do tego celu podmiot;
  f) certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, które przewidują ich zastosowanie w placówkach służby zdrowia.
  Prace budowlane przeprowadzane będą w czynnym budynku szpitalnym i z uwagi na jego specyfikę, wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania ich czasu i zakresu z użytkownikiem obiektu. Za uciążliwości z tego wynikające wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.
  Wykonawca ma obowiązek oznakować teren budowy zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 tablicą informacyjną a po zakończeniu zadania wykonawca zobowiązuje się umieścić tablicę pamiątkową. Dokument Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zadań: Zadanie 1 - Budowę kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Szpitalna Zadanie 2 - Budowę kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Łąkowa Zadanie 3 - Budowę kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18-go Stycznia (Tomaszewski) Zadanie 4 - Budowę kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Matejki
  Zamawiający: Urząd Miejski w Wieluniu, Wieluń
  ZADANIE 1 Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Szpitalna - kanały z rur PCV fi 200 mm, studnie rewizyjne bet. fi 1200mm , studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, kanały z rur PCV fi 160 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 mm ZADANIE 2 Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Łąkowa - kanały z rur PCV fi 200 mm, studnie rewizyjne bet. fi 1200mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, przewierty rurami fi 273 mm, kanały z rur PCV fi 160 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 mm ZADANIE 3 Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18-go stycznia (Tomaszewski) - kanały z rur PCV fi 200 mm, studnie rewizyjne bet. fi 1200mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, kanały z rur PCV fi 160 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 mm ZADANIE 4 Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Matejki - kanały z rur PCV fi 200 mm, studnie rewizyjne bet. fi 1400 mm, studnie rewizyjne bet. fi 1000 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, kanały z rur PCV fi 160 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a. dokumentacja projektowa b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót..
 17. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń
  Zamawiający: Urząd Miejski w Wieluniu, Wieluń
  - bieżąca konserwacja polegająca na naprawie elementów lampy, wymianie źródeł światła, mycie kloszy, malowanie lamp i wysięgników;
  - bieżąca konserwacja i naprawa przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia ulicznego i drogowego;
  - wycinka gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych;
  - konserwacja i malowanie słupów stalowych oświetlenia;
  - konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego, świątecznego
  Serwis:
  - usuwanie awarii niezwłocznie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  - 24 godziny od zgłoszenia w wypadku uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub uszkodzeniem słupów.
 18. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie
  Zamawiający: Gmina Osjaków, Osjaków
  Przedmiot zamówienia obejmuje: A) wykonanie rurociągu o długości łącznej około 110 mb, odprowadzającego wody opadowe z dachu wznoszonego budynku sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, poprowadzonego wzdłuż ścian elewacji wschodniej, północnej i południowej budynku, z rur PCV 160 i 20 mm typu średniego łączonych w kielichach na uszczelki gumowe, z włączeniem do istniejącej studzienki kanału deszczowego o rzędnych 154,98/155,98 zlokalizowanej u zbiegu ulic Wieluńskiej i Kościelnej; B) muru oporowego żelbetowego długości ok. 50 mb - wzdłuż granicy działki geod. nr 482 (na długości około 6,0 mb i wysokości 2,5 - 3,0 m) oraz w granicy między działkami nr 483/3 i 483/4; 486/1 i 483/3; 486/1 i 486/2; 487/1 i 487/2 ( do granicy chodnika w ul. Wieluńskiej); C) muru ogrodzeniowego przy granicy działki geod. nr 482, o wysokości około 2,0 m i na długości około 6,0 mb od narożnika budynku w kierunku wschodnim; D) ogrodzenia działki na długości około 50 mb (na murze oporowym w zakresie jak w pkt B), wykonanego z siatki ogrodzeniowej stal. ocynk. mocowanej trzema strunami stal. ocynk. fi 5 mm na słupkach stal. ocynk. fi 50/40 mm kotwiowych w murze oporowym jak w pkt B.
 19. Budowa Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA - hala sportowa
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa hali sportowej w ramach zadania Budowa Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.

Inne osoby dla Dutka (126 osób):