Kogo reprezentuje osoba

Dziedzina Zbigniew

w KRS

Zbigniew Dziedzina

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Dziedzina
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 80 lat
Miejscowości:Stary Sącz (Małopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Stanisława, Dyrek Michalina, Gizicki Andrzej, Kałużna Halina, Klag Wiesław, Kulak Wojciech, Marduła Stanisław, Obrzud Grażyna Maria, Pawlik Janina, Piętka Antoni, Pogwizd Danuta, Pustułka Franciszek, Śmierciak Emilian, Tokarczyk Stanisław, Zabłocka Bogusława, Zając Helena, Zbyszowska Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biernat Stanisław, Czerpak Andrzej Marian, Duda Stanisław, Gancarczyk Władysław, Jawor Jan, Kania Władysław, Kawecka Lucyna Małgorzata, Lachowski Jan Józef, Marczyk Emilia Stanisława, Marczyk Wawrzyniec, Migacz Jerzy, Pierzchała Stanisław, Pietrzyk Stanisław Wojciech, Śmierciak Emilian Teofil, Śmierciak Stanisław, Stopa Jolanta Małgorzata, Sukiennik Grażyna Józefa, Tokarczyk Anna, Tokarczyk Stanisław Michał, Włodarczyk Stefan, Zasadny Marcelina, Zbyszowska Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Starym Sączu, Stary Sącz − KRS 0000088563
 2. Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nowy Sącz − KRS 0000173629
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Moszczenicy Niżnej, Moszczenica Niżna − KRS 0000258080
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Moszczenicy Wyżnej, Moszczenica Wyżna − KRS 0000255729
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Starym Sączu, Stary Sącz − KRS 0000090074
 6. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Stary Sącz − KRS 0000120298
 7. Stowarzyszenie Im. Św. Floriana, Nowy Sącz − KRS 0000395539
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki − KRS 0000310837
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń, Gaboń − KRS 0000450448
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prał. Płk Tadeusza Dłubacza Memoria Et Bonum, Sufczyn − KRS 0000303364
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina Przyjaźń, Skrudzina − KRS 0000328803
 12. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rp Oddział Powiatowy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000100415
 13. Związek Rewizyjny Spółdzielni Beskidów i Podhala, Nowy Sącz − KRS 0000356071

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000220884
 3. Sądeckie Centrum Pielgrzymowania Im. Jana Pawła Ii, Stary Sącz − KRS 0000128926
 4. Spółdzielnia Kółek i Usług Rolniczych W Starym Sączu, Stary Sącz − KRS 0000178102
 5. Stowarzyszenie Tęcza Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000213810
 6. Zespół Biegłych Rewidentów Fk-ekspert Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000151525
 7. Związek Rewizyjny Spółdzielni Beskidów i Podhala, Nowy Sącz − KRS 0000164773

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 7 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 000 000.00 zł (słownie: siedem milionów złotych), na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 4 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000.00 zł (słownie: cztery miliony 00/100 złotych), na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanych dalej SIWZ.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Stary Sącz oraz niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy z możliwością rozszerzenia listy:
  1.1. Urząd Miejski w Starym Sączu; 1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu; 1.3. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu; 1.4. Szkoła Podstawowa w Starym Sączu; 1.5. Szkoła Podstawowa w Gaboniu;
  1.6. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy; 1.7. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie; 1.8. Szkoła Podstawowa w Popowicach;
  1.9. Gimnazjum w Starym Sączu; 1.10. Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych; 1.11. Zespół Szkół w Barcicach; 1.12. Zespół Szkół w Przysietnicy; 1.13. Gminne Przedszkole w Starym Sączu; 1.14. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starym Sączu; 1.15. Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu; 1.16. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
  2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Gminę Stary Sącz.
  3. Zakres zamówienia obejmuje:
  3.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek (szacunkowa ilość: 80).
  3.2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
  3.3. Obsługę zleceń w walucie obcej (szacunkowa ilość: 50).
  3.4. Potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy.
  3.5. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
  3.6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 1700 szt. na łączną kwotę 8 mln zł).
  3.7. Dokonywanie wypłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 21 000 szt. na łączną kwotę 11 mln zł).
  3.8. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (szacunkowa roczna ilość: 120 - papierowe, 32 tyś - elektroniczne).
  3.9. Realizacja zleceń stałych (szacunkowa ilość: 20).
  3.10. Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów.
  3.11. Sporządzanie w formie papierowej miesięcznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych oraz ich odpisów.
  3.12. Zmiana karty wzorów podpisów.
  3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
  b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
  c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
  e) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  g) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
  h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
  k) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
  l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
  m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek,
  3.14. Oprocentowanie środków na rachunkach ustalane w oparciu o WIBID 1M. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
  3.15. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (O/N i SW).
  3.16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach długoterminowych - oprocentowanie lokat podlegać będzie negocjacji.
  3.17. Korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat.
  3.18. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
  3.19. Wydawanie blankietów czekowych (szacunkowa roczna ilość: 450).
  3.20. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Zamawiającego i jego jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku.
  3.21. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
  a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
  b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
  c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
  d) sporządzania wyciągów bankowych,
  e) realizacji wszystkich poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku Wykonawcy,
  f) wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych,
  g) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych,
  h) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
  i) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  j) czynności wykonywanych przez doradcę klienta.
  4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w okresie realizacji umowy co najmniej jedną placówką (oddziałem, filią lub punktem obsługi klienta) zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Stary Sącz, umożliwiającą w szczególności przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie przelewów.
  5. Ze względu na szczególny charakter zamówienia Zamawiający zastrzega, iż nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom i nie wyraża zgody na zastępczą obsługę kasowo-rozliczeniową.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
 4. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno - Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2013
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (słodycze, jaja, mięso i wędliny, artykuły mrożone, pieczywo, artykuły sypkie i płynne, warzywa i owoce, nabiał) do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych koło Starego Sącza (33-388 Gołkowice, Gołkowice Górne 163) w 2013 roku.
 5. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2012
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (słodycze, jaja, mięso i wędliny, artykuły mrożone, pieczywo, artykuły sypkie i płynne, warzywa i owoce, nabiał) do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych koło Starego Sącza (33-388 Gołkowice, Gołkowice Górne 163).
 6. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno- Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2011
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (słodycze, jaja, mięso i wędliny, artykuły mrożone,m pieczywo, artykuły sypkie i płynne, warzywa i owoce, nabiał do Ośrodka Kolonijno- Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach koło Starego Sącza ( 33-388 Gołkowice, Gołkowice Górne 163)
 7. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (mięso, wędliny, nabiał, słodycze, warzywa i owoce, pieczywo, jaja, art. sypkie, płynne, mrożone) do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych koło Starego Sącza (33-388 Gołkowice Górne 163)