Kogo reprezentuje osoba

Ficek Grzegorz Stefan

w KRS

Grzegorz Stefan Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Stefan
Nazwisko:Ficek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Malbork (Pomorskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniewicz Marzena, Babirecka Barbara Maria, Chorzępa Wojciech, Demczak Piskorz Danuta, Drożdżykowska Małgorzata, Dudek Alina, Dzi-wosz Robert, Dzieciuch Iwona Maria, Dziedzic Bożena Teresa, Esz Danuta Maria, Gęsiarz Katarzyna, Gniadek Irena Stanisława, Goliszek Joanna Ewa, Grabkowski Marek, Grapentyn Magdalena, Grzegorzak Agnieszka Alicja, Hetko Izabela, Hull Urszula Jadwiga, Iwaniuk Marek, Jarosławski Henryk, Konarzycki Jerzy, Kosmulska Monika Wioletta, Kowalczyk Diana Aneta, Kreczko Barbara Krystyna, Kroll Aleksandra Janina, Leonowicz Sylwia, Lewandowski Mirosław Ireneusz, Malinowska Wanda Teresa, Marchaj Czesław, Michalski Jan Wojciech, Okorska Alojza, Oleczek Maria, Otka Ewelina Małgorzata, Papiewski Kazimierz, Pawelec Katarzyna Irena, Peplak Jowita Małgorzata, Piechota Agnieszka, Podgórska Wiesława Danuta, Poloska Halina Teresa, Popiołek Lech, Prokopowicz Aleksandra Anna, Puzio Zbigniew Mirosław, Pyra Agnieszka Teresa, Radziwoń Henryk Ryszard, Rak Jolanta, Rybak Krzysztof Andrzej, Siedlarek Monika Anna, Skarbek Wiesława, Sochańska Bożena, Stołycia Anna, Strąk Władysław, Stryjewska Bogusława, Sulińska Irena, Szczypior Marek, Szubert Ewa, Słomski Stanisław, Tołwińska Leokadia Danuta, Trawińska Alicja Jadwiga, Tucholski Krzysztof Bogumił, Urzędowska Magdalena, Wątruk Paulina, Wieczorkiewicz Magdalena, Wojtczak Bożena, Wuttkowska Jolanta Ewa, Zalewska Danuta, Zawadzińska Bożena, Zdziebłowski Bogdan Andrzej, Łowczak Jan Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konopka Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Malborku, Malbork − KRS 0000068640
 2. Fasgro Sp. Z O.O., Starynia − KRS 0000373313
 3. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 4. Koło Przewodników Malborskich, Malbork − KRS 0000040101
 5. Kółko Rolnicze Stogi, Stogi − KRS 0000297216
 6. Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski, Malbork − KRS 0000315191
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kwietniku, Kwietnik − KRS 0000046838
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Mątowach Wielkich, Mątowy Wielkie − KRS 0000235428
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Ogrodnikach, Ogrodniki − KRS 0000013429
 10. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000280526
 11. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 12. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Wilczętach, Wilczęta − KRS 0000172598
 13. Stowarzyszenie Dla Milejewa Pogezania, Milejewo − KRS 0000231533
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Aktywni Stare Pole, Stare Pole − KRS 0000557854
 15. Stowarzyszenie Pogrodzie Dla Przyszłości, Pogrodzie − KRS 0000226943
 16. Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki, Ogrodniki − KRS 0000312561
 17. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej, Lasowice Wielkie − KRS 0000298465
 18. Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Gminy Milejewo, Milejewo − KRS 0000010912
 19. Zarząd Komunikacji Miejskiej W Elblągu Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000131350
 20. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603
 21. Żuławska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000177560

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bauer Sp. Z O.O., Stare Pole − KRS 0000095028
 2. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000126018
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Malborku, Malbork − KRS 0000190988
 4. Jms Partner Sp. Z O.O., Stare Pole − KRS 0000435642
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych El-vita Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000104970
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000131775
 7. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Tolkmicko w latach 2017-2022”
  Zamawiający: Gmina Tolkmicko, Tolkmicko
  Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Tolkmicko w zakresie prowadzenia: a) rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i prowadzonych w obcej walucie oraz na lokaty terminowe budżetu Gminy Tolkmicko, b) rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i prowadzonych w obcej walucie Jednostek Budżetowych
  podległych Gminie Tolkmicko: - Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, - Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, - Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku, - Szkoła
  Podstawowa w Łęczu, - Szkoła Podstawowa w Tolkmicku,
  - Szkoła Podstawowa w Pogrodziu, - Gimnazjum w
  Tolkmicku; 2. Korzystanie z międzybankowego elektronicz
  nego systemu przelewów środków pieniężnych
  ELIKSIR. 3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych, dokonywanie przelewów elektronicznych i papierowych wewnętrznych i
  do innych banków, w tym dla kontrahentów zagranicznych. 4. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych. 5. Wydawanie blankietów czekowych. 6.
  Możliwość wydania kart płatniczych. 7. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego. 8. Sporządzanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii
  bankowych. 9. Instalację, udostępnienie, aktualizację systemu bankowości elektronicznej. 10. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. 11. Możliwość uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym
  budżetu Gminy Tolkmicko na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo obsługi rachunku bankowego i linii kredytowej
  w formie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiającego.
 2. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 026 957 PLN
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 026 957,00 PLN. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2015 na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg, - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzecz Wiśle, - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty, - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia -Tropiszewo do kolektora tłocznego Lisewo - Nowy Staw - Malbork, - objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, - utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie, - modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szymankowie. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami: 1) kwota kredytu 1 026 957,00 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) może ulec zmniejszeniu, jednak nie bardziej niż do kwoty 400 000,00 PLN, 2) kredyt udzielony będzie w złotych (PLN), 3) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki, przy czym zapotrzebowanie dla swej ważności będzie złożone w formie pisemnej, 4) okres kredytowania - 13 lat, 5) karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2018 r. 6) spłata odsetek bez karencji, 7) Wysokość spłaty raty kapitału kredytu wynosić będzie: - w latach 2018-2027 - po 23 340 PLN, - w roku 2028 - łącznie 93 357,00 PLN, tj. 46 678,00 PLN do 31 marca i 46 679,001 PLN do 31 maja 8) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1M. Marża Wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu), 9) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 10) termin i sposób pobrania prowizji: Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat, 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia, 12) dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu z linii kredytowej EBI.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 253 496 PLN
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 253 496,00 PLN. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2014 na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg, - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzecz Wiśle, - termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim, - adaptacja strychu na część dydaktyczną oraz termomodernizację całego budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami: 1) kwota kredytu 1 253 496 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) może ulec zmniejszeniu, jednak nie bardziej niż do kwoty 1 000 000,00 PLN, 2) kredyt udzielony będzie w złotych (PLN), 3) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki na 3 dni robocze przed ich uruchomieniem, przy czym zapotrzebowanie dla swej ważności będzie złożone w formie pisemnej, 4) okres kredytowania - 14 lat, 5) karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2015 r. 6) spłata odsetek bez karencji, 7) spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: - kredyt spłacany będzie w ratach, tj. do 31 marca, 31 maja, 30 września oraz 30 listopada każdego roku w latach 2015-2028 W roku 2015 kredyt będzie spłacany w następujący sposób: - do 31 marca i do 31 maja, 30 września oraz 30 listopada po 7 950,00 zł W roku 2016 kredyt będzie spłacany w następujący sposób: - do 31 marca - 13 000,00 zł i do 31 maja - 13 000,00 zł, 30 września - 13 000,00 zł oraz 30 listopada 12 911,00 zł W roku 2017 kredyt nie będzie spłacany W latach 2018-2027 kredyt będzie spłacany w następujący sposób: - do 31 marca i do 31 maja, 30 września oraz 30 listopada po 26 586,00 zł W roku 2028 kredyt będzie spłacany w następujący sposób: - do 31 marca - 53 172,00 zł , do 31 maja - 53 533,00 zł 8) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1M. Marża Wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu), 9) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 10) termin i sposób pobrania prowizji: Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat, 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia, 12) dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu z linii kredytowej EBI.
 4. Obsługa bankowa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń na rzecz osób uprawnionych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Malbork
  Obsługa bankowa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń na rzecz osób uprawnionych. Ilość wypłat w formie gotówkowej: około 540 osób miesięcznie na łączną kwotę około 200.000,00 zł miesięcznie (średnia z ostatnich 12 miesięcy). Zamawiający nie jest w stanie zapewnić Wykonawcy, z przyczyn absolutnie niezależnych od niego, że liczba wypłat gotówkowych w danym miesiącu będzie kształtować się na poziomie średniej z ostatnich 12 miesięcy. Tak więc liczba osób uprawnionych do otrzymania świadczeń gotówkowych może być w danym miesiącu znacznie większa, jak i znacznie mniejsza. Jest to bowiem zależne m.in. od poziomu bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i liczby osób uprawnionych do otrzymania świadczeń
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
  1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z tytułu realizacji własnych zadań inwestycyjnych .
  2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami:
  1) Kwota kredytu: 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony zł); może ulec zmniejszeniu;
  2) Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN);
  3) Uruchomienie transz kredytu przez bank następować będzie do końca 2012 roku na wniosek
  Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wystąpienia z wnioskiem, przy czym
  zapotrzebowanie dla swej ważności będzie złożone w formie pisemnej;
  4) Okres kredytowania: 10 lat; może ulec skróceniu;
  5) Karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2013 r.;
  6) Spłata odsetek bez karencji;
  7) Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2013-2022. Raty płatne będą do ostatniego dnia
  każdego kwartału. Wysokość rat : 40 rat po 50.000 zł. każda ( ostatnia 31.12.2022 r.)
  8) Kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa
  procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę
  referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 3M. Marża Wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu
  naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu
  płatne będą do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał . Odsetki naliczane będą wyłącznie od
  wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego
  kredytu);
  9) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  10) Termin i sposób pobrania prowizji: Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji
  od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od
  wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu
  oraz innych opłat;

  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez dodatkowych
  opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub
  całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od
  faktycznego zadłużenia;
  12) Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu z linii kredytowej EBI .
  13) Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia kredytem wydatków już poniesionych w 2012 roku na
  realizację zadań inwestycyjnych przed dniem uruchomienia kredytu .
 6. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tolkmicko
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Tolkmicko
  Całościowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Tolkmicko oraz jednostek budżetowych gminy.
 7. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Malbork, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 8. Obsługa bankowa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń na rzecz osób uprawnionych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Malbork
  Obsługa bankowa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń na rzecz osób uprawnionych. Zakres obsługi bankowej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obejmie wypłaty gotówkowe świadczeń przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z Funduszu Pracy lub innych źródeł, na rzecz osób uprawnionych. Świadczeniami tymi będą m.in.:
  a) Zasiłki dla bezrobotnych,
  b) Stypendia,
  c) Dodatki aktywizacyjne,
  d) Koszty dojazdu na szkolenia, staż, do miejsca pracy,
  e) Wypłaty innych świadczeń.
 9. Bankowa obsługa budżetu GMINY TJ. Urzędu Gminy Lichnowy oraz 6 jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Warunkiem koniecznym jest otwarcie punktu kasowego w miejscowości Lichnowy dla obsługi osób wnoszących opłaty na rzecz Gminy Lichnowy.

  1. Wykonywanie w okresie od 16.05.2009 r. do 15.05.2013 r. pełnej obsługi bankowej budżetu Urzędu Gminy Lichnowy oraz 6 jego jednostek organizacyjnych polegającej na:
  a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,
  b) realizacji poleceń przelewów do innych banków,
  c) realizacji poleceń przelewów między rachunkami w tym samym banku,
  d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
  e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
  f) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
  g) kwartalnej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych gminy i jego podległych jednostek.
  2. Bank dokona w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy bezpłatnej dostawy i instalacji programu typu Home Banking lub innego o takich samych lub wyższych parametrach na 1 stanowisku w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie 14 dni w jednostkach podległych, a także bezpłatnie przeszkoli pracowników w zakresie obsługi w/w programu.
  3. Bank będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w załączniku Nr 3 do SIWZ, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

  Informacja o wielkości budżetu gminy Lichnowy na 2008 rok:
  - dochody - 12 623 465,95 zł
  - wydatki - 12 513 128,89 zł

  Wspólny słownik zamównień( CPV): 66.10.00.00-1

  Oferty wariantowe i częściowe
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Termin wykonania zamówienia - od 16.05.2009 r. do 15.05.2013 r.
 10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tolkmicko
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Tolkmicko
  1) otwieranie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych oraz na lokaty terminowe dla budżetu gminy i jednostek budżetowych,

  2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,

  3) dokonywanie przelewów wewnętrznych i na inne banki, w tym dla kontrahentów zagranicznych,

  4) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych,

  5) wydawanie blankietów czekowych,

  6) sporządzanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii bankowych,

  7) instalację, udostępnienie, aktualizację systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracownika w tym zakresie,

  8) zapewnienie obsługi kasowej dot. świadczeń rodzinnych dla mieszkańców Gminy,

  9) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,

  10) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym,

  11) wyodrębnieniu dodatkowego rachunku w trakcie umowy na żądanie instytucji dotującej budżet Gminy.

Inne osoby dla Ficek (100 osób):