Kogo reprezentuje osoba

Ficek Urszula Agata

w KRS

Urszula Agata Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Drugie imię:Agata
Nazwisko:Ficek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 27 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ficek Wiktor Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Na Rzecz Pomocy Społecznej Promyk, Rzeszów − KRS 0000334131

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Łączna, Łączna
  Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (IV semestry- projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.) w Zespole Szkół w Łącznej (Szkoła Podstawowa w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej) oraz Szkole Podstawowej w Goździe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pn: Kuźnia sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu zajęć dydaktyczno -wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pt: Kuźnia sukcesu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 16 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Informacje wspólne dla wszystkich części 1) Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zostaną ustalone w zależności od planu zajęć dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 2) Zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły, do której uczęszczają dzieci, objęte projektem. Zamawiający zapewni sale lekcyjne zatem Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 3) Wykonawca ma rozpocząć prowadzenie zajęć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Jedna godzina zajęć lekcyjnych musi trwać 45 minut. 5) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram zajęć w formie pisemnej i elektronicznej i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zajęcia ujęte w harmonogramie mają być terminowo rozpoczynane i kończone. 6) Wykonawca zapewni osoby do realizacji zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7) Wykonawca zobowiązany jest również do: a) prowadzenia dokumentacji zajęć - przez okres trwania projektu. Jako dokumentację zajęć rozumie się opracowanie programu zajęć, prowadzenie dziennika zajęć i prowadzenie list obecności. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport, zawierający listy obecności oraz wymiar przeprowadzonych zajęć z podziałem na grupy; b) przekazania uczestnikom zajęć ewentualnych materiałów dydaktycznych (ich cena ma być wliczona w cenę oferty, tak aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu); materiały dydaktyczne nie mogą propagować stereotypowych ról kobiecych i męskich. c) Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem - szczegółowo opisanych w § 6 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 3. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU - NASZE PRZEDSZKOLAKI
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Starej Wsi - w Oddziale 0 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach w ramach projektu pod nazwą: Nasze Przedszkolaki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów/uczennic w roku szkolnym 2013/2014. Celem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności językowych uczniów/uczennic, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu językowego. 3.W Zespole Szkół w Jedliczu zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów/uczennic kierunku technik handlowiec. Do grup będą kwalifikowani uczniowie z najlepszą znajomością angielskiego tj. najwyższe oceny na koniec roku poprzedniego.4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostaną wyłonione grupy uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z języka angielskiego. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy. 5.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30czerwca 2013 roku.6.Części zamówienia:Część I Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Część II Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych doskonalających język angielski dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla dwóch grup liczących po 8 osób, łącznie 80 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.Część III Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z literatury, historii i kultury w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów/uczennic klas pierwszych
  którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najsłabsze wyniki.
  3.Zajęcia obejmują 54 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla jednej grupy liczącej 6 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  4.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 roku.

  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 3.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostanie wyłoniona grupa uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z matematyki. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy.5.Części zamówienia:Część I
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część II
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część III
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Wykonanie dla Zamawiającego zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów, w sposób wybiegający poza indywidualizację pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do umowy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02.-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych 2. Zamówienie jest podzielone na 6 części. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części zamówienia: Część I - 2988 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część II - 810 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część III - 2004 godziny lekcyjne zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część IV - 1192 godziny lekcyjne zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część V - 3105 godzin lekcyjnych zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część VI - 2302 godziny lekcyjne zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do umowy nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - odpowiednio dla każdej części. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi załączony do specyfikacji projekt umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6).
 8. Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Pilica
  Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych w ramach Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części w następujący sposób: część 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 2 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 3 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 4 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 5 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 6 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 7 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 8 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 9 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 10 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 11 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 12 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 13 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 14 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Przyjmuje się że 1 godzina lekcyjna zajęć specjalistycznych trwa 60 minut (w tym wypadku zajęć logopedycznych), godzina pozostałych zajęć trwa 45 minut.
 9. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn, w roku szkolnym 2011-2012.
 10. świadczenie usługi edukacyjnej edukacyjnych do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski
  Zamawiający: Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Głogów Małopolski
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług edukacyjnych do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3.2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych według opisu zawartego w załączniku nr 1 na terenie gminy Głogów Małopolski. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
  1) w ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przekazanie do akceptacji przez Zamawiającego uzgodniony z każdą Dyrekcją Szkoły projekt harmonogramu realizacji zajęć do 30.06.2011 zawierający datę, nazwę zajęć, miejsce realizacji zajęć oraz nazwisko prowadzącego; obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie harmonogramu zajęć do planu lekcji obowiązującego w danej szkole,
  2) przeprowadzenie łącznie 1 970 godzin zajęć zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem według opisu zawartego w załączniku nr 1,
  3) poddanie się hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru,
  4) natychmiastowe informowanie o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy oraz zgłaszanie propozycji rozwiązań,
  5) natychmiastowe, skuteczne poinformowanie Zamawiającego, Dyrekcji Szkoły i uczniów o niemożności przeprowadzenia zajęć, oraz o ustalonym z Dyrekcją i uczniami nowym terminie zajęć, zaś w dalszej kolejności poinformowania w tym fakcie Zamawiającego.
  3.3. Realizacja działań szkoleniowych
  Wykonawca przekaże Zamawiającemu ewentualne materiały wykonane do prowadzenia zajęć (wersja papierowa lub elektroniczna). Materiały szkoleniowe, prezentacje itp. powinny zawierać na jednym z pierwszych slajdów/stron informację, iż usługa, w ramach której jest realizowane szkolenie, wdrażana jest na zlecenie Zamawiającego oraz finansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz odpowiednią wizualizacją zgodną z wymogami POKL (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego).Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie opracowanych materiałów szkoleniowych.
  3.4. Wymagania organizacyjne dotyczące działań szkoleniowych
  Podczas realizacji każdego szkolenia Wykonawca musi zapewnić:
  Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem,
  W trakcie każdych zajęć Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecnych uczestników, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Fakt uczestnictwa w każdych zajęciach musi zostać potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście, oraz podpisany własnoręcznym podpisem nauczyciela potwierdzającym dane zawarte na liście.
  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy obecnych uczestników szkolenia. Oryginały list obecności, dzienników ma dostarczyć wraz z rachunkiem za wykonaną usługę. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną usługę jest dostarczenie rachunku wraz z kompletną dokumentacją szkolenia (dzienniki, listy obecności, materiały dla uczniów)
  3.5. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę
  Wykonawca zorganizuje zespół trenerów /nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia przewidziane w Zakresie Zadań Wykonawcy, w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie celów usługi.
  Trenerzy/nauczyciele prowadzący zajęcia muszą:
  posiadać co najmniej stopień magistra,
  posiadać wykształcenie kierunkowe w dziedzinie, w której będą realizować zajęcia,
  posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie,
  być dyspozycyjni od poniedziałku do soboty (w godzinach 700 - 1900),
  posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie.
 11. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów.
  Zamawiający: Gmina Dynów, Dynów
  1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - 26 grup po 30h - razem 780h
  2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych - 20 grup po 30h - razem 600h
  3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa po 30h - razem 30h
  4) Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania plastyczno-muzyczne - 2 grupy po 30h i 1 grupa po 50h - razem 110h
  5) Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze - 4 grupy po 30h - razem 120h
  6) Zajęcia dla dzieci z wadami postawy - 5 grup po 30h - razem 150h.
 12. Przeprowadzenie 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach dotyczących realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 Szczęśliwe przedszkolaki- program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2.Wykonawca zobowiązuje się do:
  1)przeprowadzenia 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych grupowych (makymalna liczba osób w grupie wynosi 15) zgodnie z harmonogramem w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 roku oraz od 01.09.2011 roku do 30.06.2012 roku, w tym: 1 086 h w 2010 roku, 2 790 h w 2011 roku i 1 573 h w 2012 roku,
  2)realizowania zajęć rozłożonych równomiernie w czasie w ciągu tygodnia
  i miesiąca: nie mniej niż 8 razy w miesiącu,
  3)opracowania programu zajęć rehabilitacyjnych uwzględniając wiek dzieci zakwalifikowanych do projektu oraz ich możliwości umysłowe i ruchowe,
  4)opracowania Regulaminu Zajęć Rehabilitacyjnych, który powinien zawierać co najmniej: harmonogram zajęć rehabilitacyjnych ustalony indywidualnie dla każdego przedszkola; listy obecności na zajęciach; dziennik zajęć; kartę dziecka, w której zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaka i arkusz diagnozy rehabilitacyjnej sporządzonej na dzień 30.06.2011roku i zakończenie zajęć, oceniającej poprawę stanu zdrowia dziecka. Projekt Regulaminu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola do uzgodnienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć,
  5)przeprowadzenia jednych zajęć pokazowych w trakcie trwania zamówienia dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu (wraz ze sporządzeniem
  i przekazaniem Zamawiającemu listy podpisanej przez rodziców potwierdzającej otrzymanie zaproszenia oraz wypełnionej listy obecności rodziców),
  6)systematycznego prowadzenia dokumentacji określonej w pkt 4,
  7)opracowania i bieżącego prowadzenia karty ewidencji czasu pracy rehabilitantów wskazujących liczbę przepracowanych godzin,
  8)gromadzenia wytworów pracy uczestników projektu,
  9)przygotowania i składania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępów
  w realizacji działań wynikających z projektu osobno dla każdego przedszkola. Do raportów należy każdorazowo dołączyć oryginalne dokumenty: listy obecności na zajęciach, fotografie z przeprowadzonych zajęć, karty ewidencji czasu pracy rehabilitantów, usprawiedliwienia nieobecności uczestników na zajęciach. Dokumenty muszą być sporządzone według wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego. Sprawozdania składane będą do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były zajęcia rehabilitacyjne,
  10) składania faktury VAT z danego miesiąca za całość przeprowadzonych zajęć rehabilitacyjnych w 36 przedszkolach,
  11) przygotowania i przekazania do dnia 30 czerwca 2011 roku i 30 czerwca 2012 roku:
  listy potwierdzającej odebranie zaświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych
  o ukończeniu zajęć rehabilitacyjnych przez uczestników projektu odchodzących
  z projektu
  kart dzieci, w których zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaków i arkusze diagnozy rehabilitacyjnej
  dzienników zajęć
  12)Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów,
  o których mowa w pkt 9 i 11 zawiadomi Wykonawcę o prawidłowym bądź nieprawidłowym rozliczeniu przedmiotu umowy za dany miesiąc. W przypadku stwierdzenia błędów i braków Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia,
  13)ścisłej współpracy z Zamawiającym,
  14)dodatkowego informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Kierownika Projektu, Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru,
  15)przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych zajęć z dziećmi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
  16)zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania.
  3.Zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych przedszkoli objętych projektem, o których mowa w § 1, nie wcześniej niż o godz. 7.30 i nie później niż o godz. 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć rehabilitacyjnych zostaną uzgodnione z dyrektorami poszczególnych przedszkoli i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zmiana godzin jest dopuszczalna jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą dyrektora przedszkola i Zamawiającego.
  4.Zajęcia rehabilitacyjne nie są realizowane w dni wolne od zajęć w przedszkolu,
  w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych.
  5.W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych przez wskazanego w harmonogramie rehabilitanta w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo, jednakże rehabilitant prowadzący zajęcia rehabilitacyjne w zastępstwie, musi spełniać wymagania wskazane w zamówieniu.
  6.Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych.
  7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia pierwotnego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą i dyrektorem przedszkola, którego zmiana dotyczy.
  8.Zamawiający udostępni prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne, o których mowa
  w § 1, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których prowadzący zajęcia będą korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości.
  9.Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  1.)kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników zajęć,
  2.)wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania,
  3.)wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.
  10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na przedmiot zamówienia - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych oceniania jest na podstawie kryterium ceny.
  11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Inne osoby dla Ficek (86 osób):