Kogo reprezentuje osoba

Ficek Wiktor Stanisław

w KRS

Wiktor Stanisław Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiktor
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Ficek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1990 r., wiek 29 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:24 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ficek Urszula Agata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ficek Grażyna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Na Rzecz Pomocy Społecznej Promyk, Rzeszów − KRS 0000334131
 2. Home Expert Sp. Z O.O., Głogów Małopolski − KRS 0000733702
 3. Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Gama, Łukawiec − KRS 0000288724

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa M G Sp. Z O.O. W Likiwidacji, Rzeszów − KRS 0000106368

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa indywidualnego w zakresie diagnozowania i leczenia objawów zespołu FAS u dzieci przebywających w pieczy zastępczej, realizowanego w ramach projektu ,,Razem z Rodziną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  . Kri opis zedmiotu zamwienia.2.Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa indywidualnego w zakresie diagnozowania i leczenia objawów zespołu FAS u dzieci przebywających w pieczy zastępczej, realizowanego w ramach projektu ,,Razem z Rodziną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.
  3. Czas realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  4. Wymiar godzin: 720 godzin.
  5. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia zamierza objąć poradnictwem co najmniej 20 dzieci. W trakcie realizacji projektu liczba dzieci może ulec zmianie, gdyż zakłada się rotacje uczestników.
  6. Organizacja zamówienia – usługa winna być przeprowadzona na terenie Miasta Łodzi i obejmować:
  6.1. zapewnienie specjalisty posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje ds. diagnozowania i leczenia objawów FAS u dzieci oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze zamówienia,
  6.2. zapewnienie Sali, w której będzie realizowane poradnictwo oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości,
  6.3. zapewnienie osobie prowadzącej poradnictwo, niezbędnych w jego pracy materiałów dydaktycznych i piśmiennych,
  6.4. zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów zawierających dane wrażliwe dzieci, przed dostępem osób postronnych,
  6.5. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu poradnictwa,
  6.6. prowadzenie dokumentacji z prowadzonego poradnictwa według wzoru ustalonego z Zamawiającym, zapewniając Zamawiającemu możliwość wglądu w prowadzoną dokumentację w celu monitoringu i ewaluacji realizowanego zamówienia,6.7. przekazanie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.6,
  6.8. przechowywanie do dnia 31.12.2025 roku ksero dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów wymienionych w pkt. 6.6.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji poradnictwa. Zamawiający wymaga, aby poradnictwo prowadzone było w salach na terenie Miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza aby sale w których, będzie realizowane zamówienie były usytuowane w piwnicach i suterenach.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć w trakcie trwania zamówienia.
  9. Podstawą objęcia dziecka diagnozą będzie imienna lista dzieci, która Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy.
 2. „Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość jest kobieca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
  Zamawiający: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnobrzeg
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu Przedsiębiorczość jest kobieca” DORADCA ZAWODOWY, przeprowadzi z Kandydatkami: a) rozmowę kwalifikacyjną badającą uzdolnienia i predyspozycje Kandydatek do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej b) test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatek do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej c) podczas spotkania doradca zawodowy dokona także diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych Kandydatek do projektu Liczba godzin doradztwa 2 godz. x 100 Kandydatek=200 godz. Zatrudniony Doradca będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: Uprawnienia doradcy zawodowego poświadczone egzaminem, co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego. Miejsca spotkań z doradcą zawodowym zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości Kandydatek do projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną wynajęte sale umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym. Wykonawca winien zatrudniać 6 Doradców/czyń – zatrudnionych na umowę cywilnoprawna/umowę o pracę, łączny wymiar:200h
 3. Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa w zakresie diagnozowania i leczenia nadpobudliwości u dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa w zakresie diagnozowania i leczenia nadpobudliwości u dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej realizowanego w ramach projektu Razem z Rodziną współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego.
  Czas realizacji zamówienia: od dnia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Wymiar godzin: 1 620 godzin.Zamawiający w ramach realizacji zamówienia zamierza objąć poradnictwem co najmniej 45 dzieci. W trakcie realizacji projektu liczba dzieci może ulec zmianie gdyż zakłada się rotacje uczestników.Organizacja zamówienia - usługa winna być przeprowadzona na terenie Miasta Łodzi i obejmować:
  1) zapewnienie specjalisty ds. diagnozowania i leczenia nadpobudliwości u dzieci, posiadającego wykształcenie i kwalifikacje oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze diagnozowania i leczenia nadpobudliwości u dzieci.
  2) zapewnienie sali, w której będzie realizowane poradnictwo oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości,3) zapewnienie osobie prowadzącej poradnictwo niezbędnych w jego pracy materiałów dydaktycznych i piśmiennych,
  4) zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów zawierających dane wrażliwe dzieci, przed dostępem osób postronnych,5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu poradnictwa,6) prowadzenie dokumentacji z prowadzonego poradnictwa według wzoru ustalonego z Zamawiającym, zapewniając Zamawiającemu możliwość wglądu w prowadzoną dokumentację w celu monitoringu i ewaluacji realizowanego zamówienia,7) przekazanie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia dokumentów wymienionych w pkt. 6,
  8) przechowywanie do dnia 31.12.2025 roku ksero dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów wymienionych w pkt. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie prowadzone było w salach na terenie Miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza aby sale usytuowane były w piwnicach i suterenach.Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć w trakcie trwania zamówienia. Podstawą objęcia dziecka diagnozą i leczeniem będzie imienna lista dzieci, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni od podpisania umowy
 4. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Części od Nr 1 do Nr 11
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca zajęcia dodatkowe w dwóch placówkach przedszkolnych w ramach projektu pn.: Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, realizowane w 11 częściach.
  Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne według programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków prowadzącego zajęcia dodatkowe należy:
  a) prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od podpisania umowy do 31.07.2016r., zgodnie z projektem,
  b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (ewidencja godzin pracy tzw. karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności).
  Jednostka 1 godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny zegarowej, czyli 60 minut.
  Przedmiotowe zamówienie obejmuje prowadzenie niżej wymienionych zajęć dodatkowych w następujących placówkach przedszkolnych:
  - Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie,
  - Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów,
  w ramach następujących części:
  Część Nr 1 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z rytmiki
  Liczba grup: 4
  Liczba dzieci: 91
  Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 200
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 2 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z muzyki
  Liczba grup: 4
  Liczba dzieci: 60
  Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 200
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 3 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z plastyki
  Liczba grup: 2
  Liczba dzieci: 44
  Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 100
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 4 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z teatru
  Liczba grup: 2
  Liczba dzieci: 48
  Łączna liczba godzin wszystkich grup danej części: 50
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 5 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia z psychologiem
  Łączna liczba godzin dla danej części: 50
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 6 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia logopedyczne-I grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 10
  Łączna liczba godzin dla danej części: 250
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 7 - ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, PSP Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie - zajęcia logopedyczne-II grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 10
  Łączna liczba godzin dla danej części: 250
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 8 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - I grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 2
  Łączna liczba godzin dla danej części: 100
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 9 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - II grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 3
  Łączna liczba godzin dla danej części: 100
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 10 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - III grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 3
  Łączna liczba godzin dla danej części: 100
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Część Nr 11 ZAJĘCIA DODATKOWE w Przedszkolu Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów - zajęcia specjalistyczne metodą Dary Froeblowskie - IV grupa
  Liczba grup: 1
  Liczba dzieci: 3
  Łączna liczba godzin dla danej części: 100
  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.07.2016
  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usług objętych przedmiotowym postępowaniem zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 SIWZ.
  Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.07.2016r.
  Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
  INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJDŁUŻSZYM I NAJKRÓTSZYM TERMINEM PŁATNOŚCI (dotyczy wszystkich części):
  Termin płatności z wybranej oferty: 21 dni
  Oferta z najdłuższym terminem płatności: 30 dni/ Oferta z najkrótszym terminem płatności: 21 dni
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli:Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży we współczesnym świecie, w tym depresja, przemoc i agresja wśród uczniów
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkól z terenu powiatu krośnieńskiego w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych młodzieży we współczesnym świecie, a w szczególności zjawisk depresji oraz przemocy i agresji, zakończonego stosownym certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu w ramach realizowanego Planu edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 - 2016 Życie mam tylko jedno.
  2.Szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 30 - 50 osób.
  3.Celem szkolenia jest:wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę i kwalifikacje dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych młodzieży we współczesnym świecie, a w szczególności zjawisk depresji oraz przemocy i agresji,
  nabycie umiejętności odczytywania potrzeb i zachowań uczniów,
  uwrażliwienie na specyficzne zachowania uczniów, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
  wyposażenie nauczycieli w umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów,
  zwrócenie uwagi na konieczność działań zespołowych w przezwyciężaniu trudności
  w pracy z uczniem.
  4.Wykonawca opracuje, powieli i przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe.
  5.Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w terminie 4 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć celem ich akceptacji.
  6.Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu programu szkolenia, list obecności, potwierdzeniem otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych, potwierdzeniem wydanie certyfikatów/zaświadczeń
  o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem tematyki szkolenia i ilością godzin.
  7.Certyfikat/zaświadczenie powinno zawierać: temat szkolenia, imię i nazwisko osoby, dla której został wystawiony, informację o szkoleniu: ilość godzin, zagadnienia, podpisy instruktora/trenera i Zamawiającego, miejscowość i datę.
  8.Metody przeprowadzenia szkolenia: wykład, ćwiczenia warsztatowe, analiza przypadków.
  9.Zamawiający udostępni wykonawcy salę do realizacji szkolenia.
  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Warsztaty pn. Sam i z niewielką pomocą dla rodzin uczestniczących w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Jarosław
  Przedmiotem zamówienia są warsztaty pn. Sam i z niewielką pomocą skierowane do 10 rodzin uczestniczących w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

  Warsztaty obejmują (9 godzin dydaktycznych):
  1. Warsztat gospodarczo porządkowy (ilość godzin dydaktycznych: 3)
  Tematyka:
  - dbanie o porządek
  - efektywne gospodarowanie budżetem domowym,
  - aranżacja własnej przestrzeni mieszkaniowej,
  - zapoznanie się z technikami sprzątania,
  - zapoznanie się ze środkami czystości.
  2. Warsztat remontowo-budowlany (ilość godzin dydaktycznych: 3)
  Tematyka:
  - umiejętność wykonania podstawowych remontów w domu, malowanie ścian, czyszczenie powierzchni drewnianych, proste naprawy,
  - sposoby prostych napraw,
  - rodzaje farb i techniki malarskie.
  3. Warsztat gastronomiczny (ilość godzin dydaktycznych: 3)
  Tematyka:
  - zapoznanie się ze sposobami zdrowego i ekonomicznego gotowania i odżywania się,
  - sposoby przechowywania żywności,
  - rodzaje produktów spożywczych.
 7. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW W POWIECIE ŁAŃCUCKIM
  Zamawiający: Powiat Łańcucki, Łańcut
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja staży zawodowych dla 87 uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - zorganizowanie stanowisk w zakładzie pracy w branży umożliwiającej odbycie stażu zawodowego przez uczniów/uczennice kształcących się w następujących kierunkach: 9 uczniów technik mechatronik,5 uczniów technik informatyk,2 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych,7 uczniów technik ekonomista,2 uczniów technik handlowiec,14 uczniów technik usług fryzjerskich,8 uczniów technik organizacji reklamy,14 uczniów technik pojazdów samochodowych, 10 uczniów technik architektury krajobrazu,7 uczniów technik geodeta,9 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 8. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Przeworsk
  1 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w podziale na dwa zadania:
  Zadanie I - realizacja szkolenia dla Rady Pedagogicznej (26 osób) Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze.
  Zadanie II - realizacja szkolenia dla Rady Pedagogicznej (50 osób) Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul. Krasickiego 9. 37-200 Przeworsk.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Miejsce przeprowadzenie szkolenia
  Zadanie I - szkolenie będzie prowadzone w sali dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze. Sala będzie udostępniona nieodpłatnie.
  Zadanie II - szkolenie będzie prowadzone w sali dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul. Krasickiego 9. 37-200 Przeworsk. Sala będzie udostępniona nieodpłatnie.
  2) Liczba godzin:
  Zadanie I - 1 dzień x 5 godzin lekcyjnych. Długość przerw będzie ustalana
  w sposób elastyczny przez wykonawcę.
  Zadanie II - 1 dzień x 5 godzin lekcyjnych. Długość przerw będzie ustalana
  w sposób elastyczny przez wykonawcę.
  3) Termin przeprowadzenia szkolenia
  Zadanie I - szkolenie należy przeprowadzić w okresie: kwiecień - maj 2015r.
  Zadanie II - szkolenie należy przeprowadzić w okresie: kwiecień - maj 2015r.
  4) Tematyka szkolenia
  Wspólna dla wszystkich zadań.
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, w tym:
  a) Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego.
  b) Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji.
  - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej
  - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  - Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK)
  - Akademickie Biura Karier (ABK)
  c) Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy.
  - Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy
  - Powiatowe urzędy pracy
  - Kluby Pracy
  - Ochotnicze Hufce Pracy
  - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biura Pracy
  - Kluby Pracy
  - Mobilne Centra Informacji Zawodowej
  - Ośrodki Szkolenia Zawodowego
  - Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5) Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) Przeprowadzenia szkoleń według programu uzgodnionego z zamawiającym, liczbą godzin szkolenia i harmonogramem. Szczegółowy harmonogram godzin szkolenia wykonawca przedłoży najpóźniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia szkolenia.
  b) Zapewnienia serwisu kawowego oraz poczęstunku podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
  c) Zapewnienia uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych - skryptów na własność.
  d) Wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia dla uczestników.
 9. Przeprowadzenie szkolenia z kompetencji interpersonalnych w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Przeprowadzenie szkolenia z kompetencji interpersonalnych w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla 10 uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla 10 uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu Czas na
  aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji
  społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2. Uczestnicy szkoleń i warsztatów: 10 osób (kobiety), osoby
  nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne w wieku 18 - 59 lat (jedna grupa). Lista 10
  uczestników projektu, zawierającą niezbędne dane zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od
  dnia podpisania umowy w wersji papierowej i elektronicznej. 3. Charakterystyka poszczególnych warsztatów i
  szkoleń w PAL: 1) Warsztaty Treningi kompetencji i umiejętności społecznych (30 godzin na osobę) w terminach:
  3, 10, 17, 24, 31 marzec, 14, 21, 28 kwiecień oraz 12, 19 maj 2015 roku (wtorki) na terenie Stalowej Woli: - czas
  warsztatów łącznie: 30 godzin tj. 10 spotkań po 3 godziny; 2) Warsztaty Rozumieć i być rozumianym (12 godzin
  na osobę) w terminach: 5, 12, 19, 26 marzec 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów
  łącznie: 12 godzin tj. 4 spotkania po 3 godziny; 3) Szkolenie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (9 godzin na osobę) w
  terminach: 9, 16, 23 kwiecień 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli: - czas szkolenia łącznie: 9 godzin tj.
  3 spotkania po 3 godziny; 4) Warsztaty Kobieta w miejscu pracy (12 godzin na osobę) w terminach: 30 kwiecień,
  7, 14, 21 maj 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli:- czas warsztatów łącznie: 12 godzin tj. 4 spotkania
  po 3 godziny; 5) Warsztaty z zakresu higieny zdrowia (3 godziny na osobę) w terminie 27 maj 2015 roku (środa)
  na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów łącznie: 3 godziny tj. 1 spotkanie; 6) Warsztaty z zakresu planowania
  rodziny (6 godzin na osobę) w terminach: 25 i 29 maj 2015 roku (poniedziałek, piątek) na terenie Stalowej Woli: -
  czas warsztatów łącznie: 6 godzin tj. 2 spotkania po 3 godziny; 7) Szkolenie Wolontariat dla każdego (3 godziny
  na osobę) w terminie 2 czerwiec 2015 roku (wtorek) na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów łącznie: 3
  godziny tj. 1 spotkanie 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 7 do Specyfikacji 5. Kod
  CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 80570000-0
  Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
 11. PCFE.272.72.2014 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego) dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Zamówienie zostało podzielone na czterdzieści dziewięć (49) części: Część 1: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 1, Część 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 2, Część 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 3, Część 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 4, Część 5: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 5, Część 6: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 6, Część 7: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 7, Część 8: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 8, Część 9: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 9, Część 10: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 10, Część 11: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 11, Część 12: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 12, Część 13: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 1, Część 14: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 2, Część 15: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 3, Część 16: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 4, Część 17: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 1, Część 18: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 2, Część 19: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 3, Część 20: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 4, Część 21: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 5, Część 22: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 6, Część 23: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 7, Część 24: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 8, Część 25: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 9, Część 26: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 10, Część 27: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 11, Część 28: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 12, Część 29: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 13, Część 30: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 14, Część 31: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 1, Część 32: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 2, Część 33: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 3, Część 34: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 4, Część 35: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 1, Część 36: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 2, Część 37: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 3, Część 38: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 4, Część 39: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 5, Część 40: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 1, Część 41: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 2, Część 42: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 3, Część 43: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 4, Część 44: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 5, Część 45: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, grupa 1, Część 46: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 1, Część 47: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 2, Część 48: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 3, Część 49: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane przez siebie maksymalnie pięć części zamówienia. Oferty Wykonawcy, składane na więcej niż pięć części zostaną odrzucone. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 49 części, na które składa się 49 grup uczniów w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Jedna grupa uczniów liczy 7 - 13 osób. 4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (wymogi dotyczą wszystkich części wskazanych w pkt 10 niniejszej specyfikacji): 1) Zajęcia odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2015 r. Pełne rozliczenie zajęć Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 19 czerwca 2015 roku. 2) Łączna liczba godzin zajęć z języków obcych wynosi 1715 dla 49 grup, w tym: a) 343 godziny w roku 2014, b) 1372 godziny w roku 2015, przy czym 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 3) Na jedną grupę 7 - 13 osobową w roku szkolnym 2014/2015 przypada 35 godzin do zrealizowania w podziale: a) 7 godzin w 2014 roku, b) 28 godzin w 2015 roku. 4) Zajęcia prowadzone będą zgodnie z podstawą programową nauczania odpowiednio języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz języka niemieckiego dla danego poziomu edukacyjnego. 5) Zajęcia należy przeprowadzić na terenie powiatu nowosądeckiego, w szkołach objętych projektem, wskazanych w nazwie poszczególnej części. Szkoły udostępniają nieodpłatnie sale do prowadzenia zajęć. Adresy szkół: a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 - od Części 1 do Części 12, b) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26 - od Części 13 do Części 16, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz - od Części 17 do Części 30, d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, 33-312 Tęgoborze 193 - od Części 31 do Części 34, e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój - od Części 35 do Części 39, f) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów - od Części 40 do Części 44, g) Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 170 -Część 45, h) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna - od Części 46 do Części 49. 6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania miesięcznych harmonogramów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Szkolnym Liderem Projektu). Harmonogramy zajęć będą przekazywane Szkolnemu Liderowi Projektu na każdy kolejny miesiąc w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zajęć, a w pierwszym miesiącu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej dopuszcza się możliwość dokonania zmian w harmonogramie. O zmianach należy poinformować Szkolnego Lidera Projektu najpóźniej w tym samym dniu, w którym mają nastąpić zmiany. 8) Szkolny Lider Projektu akceptuje i nadzoruje wykonane przez Wykonawcę zadania w układzie comiesięcznym poprzez złożenie na dokumentach swojego podpisu wraz z pieczęcią szkoły. 9) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Szkolnego Lidera Projektu o niepokojących przypadkach/zjawiskach w związku z realizacją zajęć, w tym o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach. 10) Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w badaniach monitorujących efektywność projektu. 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na każdych zajęciach dziennika zajęć, list obecności uczniów i dokumentacji dydaktycznej z należytą starannością oraz na bieżąco. 12) Zamawiający wymaga prowadzenia list obecności oraz dziennika zajęć (Rozdział: Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia oraz Rozdział: Realizacja programu zajęć) w formie rozliczenia godzinowego. 13) Błędy pisarskie w prowadzonej dokumentacji należy poprawić poprzez skreślenie błędnej treści i wpisanie treści prawidłowej. Poprawkę należy zaopatrzyć w datę i podpis osoby dokonującej poprawki - zabrania się używać korektora. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na rzecz projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających przeprowadzenie w danym miesiącu określonej liczby zajęć. 15) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie trwania zajęć. 16) Osoba/-y, która/-e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi/muszą posiadać kwalifikacje/uprawnienia do nauczania danego języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) 17) Zamawiający wymaga stałości kadry uczącej - dana grupa może mieć zajęcia tylko z jednym tym samym nauczycielem. Oznacza to, że jeden nauczyciel realizuje wszystkie godziny przypisane do jednej grupy. W wyjątkowych przypadkach wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej, Wykonawca musi zapewnić zastępstwo celem realizacji zajęć i poinformować o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w tym samym dniu, w którym ma nastąpić zmiana. Osoba wskazana jako zastępca musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia, o których mowa w ppkt 16. 18) Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia będą (przedłożone w oryginale): a) dzienniki zajęć, b) listy obecności, c) miesięczne karty czasu pracy, d) harmonogramy zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 19) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego wzorami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 12. PCFE.272.71.2014 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Zamówienie zostało podzielone na czterdzieści dziewięć (49) części: Część 1: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 1, Część 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 2, Część 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 3, Część 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 4, Część 5: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 5, Część 6: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 6, Część 7: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 7, Część 8: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 8, Część 9: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 9, Część 10: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 10, Część 11: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 11, Część 12: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 12, Część 13: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 1, Część 14: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 2, Część 15: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 3, Część 16: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 4, Część 17: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 1, Część 18: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 2, Część 19: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 3, Część 20: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 4, Część 21: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 5, Część 22: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 6, Część 23: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 7, Część 24: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 8, Część 25: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 9, Część 26: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 10, Część 27: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 11, Część 28: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 12, Część 29: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 13, Część 30: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 14, Część 31: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 1, Część 32: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 2, Część 33: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 3, Część 34: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 4, Część 35: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 1, Część 36: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 2, Część 37: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 3, Część 38: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 4, Część 39: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 5, Część 40: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 1, Część 41: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 2, Część 42: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 3, Część 43: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 4, Część 44: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 5, Część 45: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, grupa 1, Część 46: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 1, Część 47: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 2, Część 48: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 3, Część 49: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane przez siebie maksymalnie pięć części zamówienia. Oferty Wykonawcy, składane na więcej niż pięć części zostaną odrzucone. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 49 części, na które składa się 49 grup uczniów w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Jedna grupa uczniów liczy 7 - 13 osób. 4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (wymogi dotyczą wszystkich części wskazanych w pkt 2): 1) Zajęcia odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2014 r. Pełne rozliczenie zajęć Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 19 czerwca 2015 roku. 2) Łączna liczba godzin z matematyki wynosi 1715 dla 49 grup, w tym: a) 343 godziny w roku 2014, b) 1372 godziny w roku 2015, przy czym 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 3) Na jedną grupę 7 - 13 osobową w roku szkolnym 2014/2015 przypada 35 godzin do zrealizowania w podziale: a) 7 godzin w 2014 roku, b) 28 godzin w 2015 roku. 4) Zajęcia prowadzone będą zgodnie z podstawą programową nauczania matematyki dla danego poziomu edukacyjnego. 5) Zajęcia należy przeprowadzić na terenie powiatu nowosądeckiego, w szkołach objętych projektem, wskazanych w nazwie poszczególnej części. Szkoły udostępniają nieodpłatnie sale do prowadzenia zajęć. Adresy szkół: a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 - od Części 1 do Części 12, b) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26 - od Części 13 do Części 16, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz - od Części 17 do Części 30, d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, 33-312 Tęgoborze 193 - od Części 31 do Części 34, e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój - od Części 35 do Części 39, f) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów - od Części 40 do Części 44, g) Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 170 -Część 45, h) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna - od Części 46 do Części 49. 6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania miesięcznych harmonogramów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Szkolnym Liderem Projektu). Harmonogramy zajęć będą przekazywane Szkolnemu Liderowi Projektu na każdy kolejny miesiąc w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zajęć, a w pierwszym miesiącu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej dopuszcza się możliwość dokonania zmian w harmonogramie. O zmianach należy poinformować Szkolnego Lidera Projektu najpóźniej w tym samym dniu, w którym mają nastąpić zmiany. 8) Szkolny Lider Projektu akceptuje i nadzoruje wykonane przez Wykonawcę zadania w układzie comiesięcznym poprzez złożenie na dokumentach swojego podpisu wraz z pieczęcią szkoły. 9) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Szkolnego Lidera Projektu o niepokojących przypadkach/zjawiskach w związku z realizacją zajęć, w tym o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach. 10) Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w badaniach monitorujących efektywność projektu. 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na każdych zajęciach dziennika zajęć, list obecności uczniów i dokumentacji dydaktycznej z należytą starannością oraz na bieżąco. 12) Zamawiający wymaga prowadzenia list obecności oraz dziennika zajęć (Rozdział: Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia oraz Rozdział: Realizacja programu zajęć) w formie rozliczenia godzinowego. 13) Błędy pisarskie w prowadzonej dokumentacji należy poprawić poprzez skreślenie błędnej treści i wpisanie treści prawidłowej. Poprawkę należy zaopatrzyć w datę i podpis osoby dokonującej poprawki - zabrania się używać korektora. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na rzecz projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających przeprowadzenie w danym miesiącu określonej liczby zajęć. 15) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie trwania zajęć. 16) Osoba/-y, która/-e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi/muszą posiadać kwalifikacje/uprawnienia do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) 17) Zamawiający wymaga stałości kadry uczącej - dana grupa może mieć zajęcia tylko z jednym tym samym nauczycielem. Oznacza to, że jeden nauczyciel realizuje wszystkie godziny przypisane do jednej grupy. W wyjątkowych przypadkach wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej, Wykonawca musi zapewnić zastępstwo celem realizacji zajęć i poinformować o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w tym samym dniu, w którym ma nastąpić zmiana. Osoba wskazana jako zastępca musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia, o których mowa w ppkt 16. 19) Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia będą (przedłożone w oryginale): a) dzienniki zajęć, b) listy obecności, c) miesięczne karty czasu pracy, d) harmonogramy zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 20) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego wzorami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 13. Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Łączna, Łączna
  Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (IV semestry- projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.) w Zespole Szkół w Łącznej (Szkoła Podstawowa w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej) oraz Szkole Podstawowej w Goździe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 14. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pn: Kuźnia sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu zajęć dydaktyczno -wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pt: Kuźnia sukcesu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 16 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Informacje wspólne dla wszystkich części 1) Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zostaną ustalone w zależności od planu zajęć dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 2) Zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły, do której uczęszczają dzieci, objęte projektem. Zamawiający zapewni sale lekcyjne zatem Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 3) Wykonawca ma rozpocząć prowadzenie zajęć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Jedna godzina zajęć lekcyjnych musi trwać 45 minut. 5) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram zajęć w formie pisemnej i elektronicznej i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zajęcia ujęte w harmonogramie mają być terminowo rozpoczynane i kończone. 6) Wykonawca zapewni osoby do realizacji zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7) Wykonawca zobowiązany jest również do: a) prowadzenia dokumentacji zajęć - przez okres trwania projektu. Jako dokumentację zajęć rozumie się opracowanie programu zajęć, prowadzenie dziennika zajęć i prowadzenie list obecności. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport, zawierający listy obecności oraz wymiar przeprowadzonych zajęć z podziałem na grupy; b) przekazania uczestnikom zajęć ewentualnych materiałów dydaktycznych (ich cena ma być wliczona w cenę oferty, tak aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu); materiały dydaktyczne nie mogą propagować stereotypowych ról kobiecych i męskich. c) Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem - szczegółowo opisanych w § 6 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 15. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU - NASZE PRZEDSZKOLAKI
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Starej Wsi - w Oddziale 0 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach w ramach projektu pod nazwą: Nasze Przedszkolaki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 16. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów/uczennic w roku szkolnym 2013/2014. Celem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności językowych uczniów/uczennic, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu językowego. 3.W Zespole Szkół w Jedliczu zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów/uczennic kierunku technik handlowiec. Do grup będą kwalifikowani uczniowie z najlepszą znajomością angielskiego tj. najwyższe oceny na koniec roku poprzedniego.4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostaną wyłonione grupy uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z języka angielskiego. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy. 5.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30czerwca 2013 roku.6.Części zamówienia:Część I Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Część II Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych doskonalających język angielski dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla dwóch grup liczących po 8 osób, łącznie 80 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.Część III Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 17. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z literatury, historii i kultury w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów/uczennic klas pierwszych
  którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najsłabsze wyniki.
  3.Zajęcia obejmują 54 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla jednej grupy liczącej 6 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  4.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 roku.

  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 18. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 3.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostanie wyłoniona grupa uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z matematyki. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy.5.Części zamówienia:Część I
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część II
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część III
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 19. Wykonanie dla Zamawiającego zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów, w sposób wybiegający poza indywidualizację pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do umowy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02.-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych 2. Zamówienie jest podzielone na 6 części. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części zamówienia: Część I - 2988 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część II - 810 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część III - 2004 godziny lekcyjne zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część IV - 1192 godziny lekcyjne zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część V - 3105 godzin lekcyjnych zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część VI - 2302 godziny lekcyjne zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do umowy nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - odpowiednio dla każdej części. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi załączony do specyfikacji projekt umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6).
 20. Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Pilica
  Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych w ramach Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części w następujący sposób: część 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 2 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 3 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 4 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 5 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 6 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 7 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 8 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 9 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 10 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 11 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 12 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 13 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 14 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Przyjmuje się że 1 godzina lekcyjna zajęć specjalistycznych trwa 60 minut (w tym wypadku zajęć logopedycznych), godzina pozostałych zajęć trwa 45 minut.
 21. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 22. świadczenie usługi edukacyjnej edukacyjnych do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski
  Zamawiający: Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Głogów Małopolski
 23. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów.
  Zamawiający: Gmina Dynów, Dynów
 24. Przeprowadzenie 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach dotyczących realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów

Inne osoby dla Ficek (102 osoby):