Kogo reprezentuje osoba

Fijałkowski Bartłomiej Emil

w KRS

Bartłomiej Emil Fijałkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bartłomiej
Drugie imię:Emil
Nazwisko:Fijałkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fijałkowska Katarzyna Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójtowicz Tomasz Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balcerzak Mateusz, Federowicz Jadwiga, Kołacińska Katarzyna Urszula, Pągowska Elżbieta, Rumpel Alicja Irena, Rumpel Krzysztof Aleksander, Rumpel Roman, Sztobryn Karolina Ewa, Łażewska Monika Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Angeleo S.A., Łódź − KRS 0000659474
 2. Business In Russia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000555523
 3. Defende Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000680067
 4. Derywat Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000662991
 5. Fijałkowscy Spółka Partnerska Adwokatów i Rzeczników Patentowych, Łódź − KRS 0000250392
 6. Kancelaria Prawna-inkaso Wec S.A., Łódź − KRS 0000381779
 7. Rumpel Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000382332
 8. Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi, Łódź − KRS 0000451325
 9. Sinal Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000696313

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Lek S.A., Wadowice − KRS 0000121905
 2. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Łodzi Radio Łódź - S.A., Łódź − KRS 0000144209
 3. Rainbow Tours S.A., Łódź − KRS 0000178650

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Usługa kancelarii rzecznika patentowego dotyczące uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 36 miesięcy
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług rzecznika patentowego - pomoc prawna i techniczna w sprawach własności intelektualnej, w tym w sprawach własności przemysłowej, na rzecz Uniwersytetu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz badanie stanu prawnego przedmiotów własności intelektualnej, zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach z udziałem Zleceniodawcy przed Urzędem Patentowym lub innymi organami, w tym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, opracowywanie opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badania zakresu ich ochrony i prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki, przygotowywanie wniosków i zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych - w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym oraz dozorowanie terminów realizacji procedur, przeredagowywanie opisów i zastrzeżeń w odpowiedzi na pisma właściwych organów w ramach postępowań zgłoszeniowych, podejmowanie wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem praw do przedmiotów własności przemysłowej, w tym weryfikacja i zawiadamianie o wezwaniach właściwych organów i decyzjach oraz o publikacjach, dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowania w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym (standardowo opłat będzie dokonywał bezpośrednio Zleceniodawca, a w wyjątkowych sytuacjach - Zleceniobiorca, obciążając następnie Zleceniodawcę takimi kosztami), niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wynikach postępowań zgłoszeniowych otrzymanych z właściwych organów, udział w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami w sprawach z zakresu własności intelektualnej, bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, doraźne konsultacje w zakresie opinii prawnych i umów o wspólności praw, umów licencyjnych, umów przeniesienia praw własności intelektualnej oraz innych umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych, umów dotyczących know-how, umów dotyczących programów komputerowych i innych w zakresie ochrony, doraźne konsultacje przy tworzeniu wewnętrznych regulacji dot. korzystania z wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstających u Zleceniodawcy i trybu postępowania w sprawach z zakresu własności intelektualnej, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Zleceniodawcy w zakresie realizacji procesu ochrony praw własności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej wśród doktorantów i pracowników naukowych Zleceniodawcy np. poprzez prowadzenie szkoleń, udział w seminariach lub zamieszczanie informacji w publikacjach uczelnianych, zarządzanie i archiwizacja dokumentacji zgłoszeniowej oraz sprawozdawczość w zakresie świadczonej usługi. W ramach realizacji powyższego zlecenia szacuje się dokonanie maksymalnie do 135 zgłoszeń w procedurze krajowej przed UPRP, 9 zgłoszeń w procedurze europejskiej oraz 6 zgłoszeń międzynarodowej oraz świadczenie 20 h konsultacji z zakresu własności intelektualnej miesięcznie w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie w zależności od ustaleń w umowie o wykonanie usługi. Przy czym o formie świadczenia konsultacji ostatecznie decyduje Zamawiający. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie wykorzystania zgłoszeń w procedurze europejskiej lub międzynarodowej może zamiennie zlecić Wykonawcy dokonanie zgłoszeń w procedurze krajowej
 2. Usługa dotycząca obsługi w zakresie dokonywania europejskich lub międzynarodowych zgłoszeń patentowych na potrzeby projektu Inkubator Innowacyjności.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest stała obsługa w zakresie dokonywania zgłoszeń patentowych maksymalnie 15 wynalazków. Konkretne wynalazki będące przedmiotem zgłoszeń nie są obecnie znane. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, w miarę potrzeb, na podstawie pisemnych zamówień osoby/osób upoważnionych w terminie określonym w ofercie. Termin realizacji poszczególnych zgłoszeń liczony będzie od dnia elektronicznego potwierdzenia (e-mail do osoby upoważnionej) przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, przy czym potwierdzenie zamówienia nie może być przesłane w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia. Zamawiający przewiduje, w okresie trwania niniejszej umowy nie mniej niż 8 i nie więcej niż 15 zgłoszeń w procedurze europejskiej lub międzynarodowej. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania informacji o koniecznych do wniesienia opłatach w stosunku do zgłoszonych wynalazków. Informacja powinna zawierać opis sposobu dokonania opłaty oraz wskazanie terminu ich wniesienia. W przypadku dokonywania zgłoszeń w procedurze PCT lub w procedurze europejskiej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również opis, skrót opisu, zastrzeżenia w języku polskim. Zapłata będzie dokonywana każdorazowo po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu: potwierdzenia przyjęcia wniosku o udzielenie patentu, egzemplarza dokumentacji zgłoszeniowej, a także opisu, zastrzeżeń, skrótu opisu - w j. polskim, a następnie po podpisaniu na podstawie otrzymanych dokumentów protokołu odbioru W cenę przedmiotu zamówienia należy dodatkowo wliczyć: a) profesjonalne tłumaczenia dokumentów na wymagany język obcy na koszt Wykonawcy. b) doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej, w tym dotyczące strategii ochrony, oraz procedury międzynarodowej lub europejskiej; c) świadczenie pomocy prawnej i technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925). d) w przypadku dokonywania zgłoszeń w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opisu, skrótu opisu oraz zastrzeżeń w języku polskim..
 3. Usługi przygotowania zgłoszeń patentowych dla wynalazków powstałych w Uniwersytecie Śląskim
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług kancelarii patentowej/rzecznika patentowego, niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego i realizacji procedur związanych z ochroną patentową następujących trzech wynalazków: <br>
  a) Sposób ustalania parametrów fizycznych badanego obiektu zobrazowanego tomografem komputerowym oraz wzornik do realizacji tego sposobu; <br>

  b) Sposób ustalania parametrów fizycznych komponentów stosowanych do produkcji wzorników, jak i samych wzorników stosowanych w ilościowym pomiarze parametrów geometrycznych i materiałowych płaskich i przestrzennych obiektów badanych z zastosowaniem fal elektromagnetycznych;<br>


  c) Sposób korekcji dystorsji obrazu w tomografie komputerowym.<br>


  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.<br>


  3 ) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:<br>


  Część A - Przygotowanie zgłoszeń patentowych za granicą (w ramach procedury patentu europejskiego)
  <br>

  - Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego, tłumaczenie dokumentów, prowadzenie działań i korespondencji związanej z procedurą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.<br>


  Część B - Przygotowanie zgłoszenia patentowego międzynarodowego (patent USA)
  - Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie zgłoszenia do USPTO, tłumaczenie dokumentów, prowadzenie działań i korespondencji związanej z procedurą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.<br>


  4) Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia (w zakresie każdej części) winien zostać zrealizowany w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Za datę zakończenia realizacji zamówienia (w zakresie każdej części) uważa się dokonanie zgłoszeń patentowych do EPO (w zakresie części A) i do USPTO (w zakresie części B).
 4. W-5 ZP/4/2014
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa, tj.: wyłonienie rzecznika patentowego, w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu pn. Opatentowanie innowacyjnych rozwiązań biologicznego odsiarczania biogazu, dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, określona w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
 5. Kompleksową usługę rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z międzynarodowa ochroną patentową 4 wynalazków,Pasywny kompozytowy pancerz ochronny
  Zamawiający: Instytut Odlewnictwa, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego, niezbędnych do ochrony praw własności intelektualnej Zamawiającego, w tym przemysłowej i realizacji procedur związanych z międzynarodową ochroną patentową 4 wynalazków,Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerami:
  P. 396893 z dnia 7 listopada 2011 r., nr zgłoszenia PCT/PL2012/000114
  P. 396894 z dnia 7 listopada 2011 r., nr zgłoszenia PCT/PL2012/000115
  P. 396895 z dnia 7 listopada 2011 r., nr zgłoszenia PCT/PL2012/000116
  P. 396896 z dnia 7 listopada 2011 r., nr zgłoszenia PCT/PL2012/000117
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury zgłoszenia wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego
  Zamawiający: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
  Przygotowanie i przeprowadzenie procedury europejskiego zgłoszenia patentowego wynalazku pt. Sposób otrzymywania glikolu propylenowego z gliceryny w następujących krajach: Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa, Francja.
  Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do -przetłumaczenia, przygotowania i złożenia zgłoszenia patentowego w ramach procedury przed EPO, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne,
  - prowadzenia postępowania i utrzymywania ochrony w/w zgłoszenia w fazie regionalnej i w późniejszych fazach krajowych w państwach: Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa, Francja.
  -tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane będą zgłoszenia patentowe.
 7. Świadczenie usług patentowych
  Zamawiający: Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest: Dokonanie skutecznych zgłoszeń (tzn. efektywnego
  przyjęcia przez urząd patentowy danego kraju wysłanego zgłoszenia) patentowych
  wynalazku Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny - powietrze
  ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego
  sposobu w następujących krajach: Australia Kanada Chiny Rosja Ukraina w
  nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2013 r. W szczególności dokonanie zgłoszenia
  powinno obejmować: Wybór pełnomocników zagranicznych do prowadzenia
  postępowań. Tłumaczenie zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w
  których będą dokonywane zgłoszenia i prowadzenie korespondencji z
  pełnomocnikami zagranicznymi. Dokonanie skutecznych zgłoszeń (tzn. efektywnego
  przyjęcia przez urząd patentowy danego kraju wysłanego zgłoszenia) w urzędach
  patentowych Australii, Kanady, Chin, Rosji i Ukrainy. Zgłoszenia należy dokonać na
  podstawie dokumentacji z pierwszeństwa polskiego P-394701 na Sposób utylizacji
  niskostężonych mieszanek: składnik palny - powietrze ze stabilnym odbiorem energii
  UNIA EUROPEJSKA
  EUROPEJSKI FUNDUSZ
  ROZWOJU REGIONALNEGO
  cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu oraz rejestracji PCT o
  numerze PCT/PL2011/000128 (Nr publikacji: WO 2012148294 A2). Szczegóły
  zawarto w Zał Nr 7 - 7f do SIWZ. Obsługa postępowania patentowego ww.
  wynalazku w krajach wskazanych powyżej, trwająca od momentu dokonania
  zgłoszenia do 30.06.2015. Przez obsługę postępowania patentowego należy
  rozumieć skuteczną reakcję, w wymaganych terminach, na otrzymywane z
  zagranicznych urzędów patentowych informacje i wezwania, w tym między innymi: -
  ustosunkowanie się do wyników poszukiwań patentowych; opracowanie
  odpowiednich zmian i zastrzeżeń patentu lub opisu patentowego, zwłaszcza przez
  ich dostosowanie do wymagań przepisów prawa patentowego danego kraju; -
  działania w reakcji na zgłaszane protesty; wezwania do zapłaty. Przedmiot
  zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych
  przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności
  przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, umowa Nr
  UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00. Wartością zamówienia jest wynagrodzenie
  wykonawcy. Opłaty urzędowe zamawiający będzie regulował samodzielnie
 8. Wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Ekologiczna Chemia dla przemysłu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/177/2013)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Do wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia pełnej procedury zgłoszeniowej w okresie trwania umowy, w tym uwzględnić należy: -obsługę rzecznika patentowego -tłumaczenia dokumentów na język wymagany w danym kraju, -opłaty urzędowe. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem sprawy, w tym dokumentowania uiszczania opłat urzędowych i przesyłania jej Zleceniodawcy w terminie 1 miesiąca od wykonania czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami realizacji poszczególnych czynności zawiera Załącznik A do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Inne osoby dla Fijałkowski (211 osób):