Kogo reprezentuje osoba

Fik Jolanta

w KRS

Jolanta Fik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Fik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Biłgoraj (Lubelskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baciur Aneta, Bańka Teresa, Batkowski Eugeniusz, Bil Ryszard Antoni, Blacha Jan, Bobel Maria, Cudziło Kazimiera, Czerw Małgorzata, Góra Piotr, Jagiełło Stanisław Franciszek, Kapica Mieczysław, Kapica Stanisław Bogusław, Kozłowska Joanna, Kukiełka Barbara Ewa, Kurek Krystyna Marianna, Maksim Leokadia Maria, Masztalewicz Andrzej Izydor, Mazurek Katarzyna, Mazurek Władysława, Motek Jan, Mróz Elżbieta, Nieściur Teresa, Paczos Artur Bogusław, Palka Franciszek, Pieczonka Ewa, Podpora Wioleta, Rataj Jadwiga, Różyńska Anna Wiesława, Sarzyńska Mirosława Elżbieta, Serafin Anna, Sulowska Jadwiga Helena, Szwedo Jan Stanisław, Wereski Henryk Edward, Wojda Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Widz Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Biłgoraju, Biłgoraj − KRS 0000109658
 2. Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Biłgoraj − KRS 0000113776
 3. Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości W Biłgoraju, Biłgoraj − KRS 0000041445
 4. Firma Handlowo-usługowa Palkras Franciszek Palka i Andrzej Krasowski Sp. J., Biłgoraj − KRS 0000092395
 5. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości W Lublinie, Lublin − KRS 0000131427
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska − KRS 0000048487
 7. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Sandomierz − KRS 0000104220
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Harasiukach, Harasiuki − KRS 0000179413
 9. Stowarzyszenie Lubelszczyzna, Lublin − KRS 0000214329

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 2. Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Ceramika Harasiuki Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000136516
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada W Biłgoraju, Biłgoraj − KRS 0000122151

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu w wysokości 3 630 353 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy zł) w roku 2016
  Zamawiający: Gmina Miasto Biłgoraj, Biłgoraj
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) zaciąganego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 630 353 zł, które były zaciągane wyłącznie na sfinansowanie wydatków bieżących. 2. Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich. 3. Kwota kredytu wynosi 3 630 353 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy zł). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowolnej części kwoty kredytu. 4. Nominalny okres spłaty kredytu wynosi 12 lat (2017-2028). Spłata będzie następowała w terminach i kwotach określonych w druku Nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z dowolnej części kwoty kredytu harmonogram spłaty ulegnie zmianie. Nowe transze spłat oraz terminy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami po dokonaniu wypłaty ostatniej transzy kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w trakcie obowiązywania umowy, dokonania zmian w harmonogramie spłaty kredytu ustalonego w druku Nr 1. Wszystkie zmiany będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy. Przesłanką do zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą uwarunkowania wynikające z obowiązku zachowania przez zamawiającego wymogów zawartych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.). 6. Zamawiający zastrzega sobie (bez uprzedniej dyspozycji) możliwość wcześniejszej spłaty (w dowolnym terminie) całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia dokonania wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat itp.). 7. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8. Wykonawca przez cały okres kredytowania nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji, opłat itp. poza wskazanymi w złożonej ofercie. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od niewykorzystanej części kredytu. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawieraną umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona. 11. Wykorzystanie kredytu będzie następowało na podstawie dyspozycji zamawiającego. 12. W związku z przeznaczeniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, na żądanie wykonawcy zamówienia, zamawiający przedstawi stosowne umowy kredytowe. Niniejszy kredyt będzie mógł być rozliczony rozchodami wykonanymi w 2016 r. przed zawarciem umowy na niniejszy kredyt. 13. Wypłata transzy kredytu nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia przedłożenia dyspozycji przez zamawiającego na rachunek podstawowy Gminy Miasto Biłgoraj Nr 09 1020 5385 0000 9502 0004 2275. 14. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2016 r. 15. Spłata odsetek będzie następowała w następujący sposób:  wykonawca będzie naliczał odsetki i każdorazowo informował zamawiającego na piśmie lub na podany odrębnie adres poczty elektronicznej w okresach miesięcznych począwszy od pierwszego dnia rozdysponowania jakiejkolwiek kwoty kredytu,  odsetki będą płatne 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszy termin spłaty odsetek będzie przypadał 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzystano jakąkolwiek kwotę kredytu.  odsetki nie mogą podlegać kapitalizacji. 16. Prawne zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracja wekslową.
 2. Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Biłgoraj, Biłgoraj
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) zaciąganego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biłgoraj oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  2. Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich.
  3. Spłata rat kredytu będzie następowała w terminach i kwotach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ.
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M oraz stałej marży banku.
  5. Wykonawca przez cały okres kredytowania nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji, opłat itp. poza wskazanymi w złożonej ofercie. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji opłaty pobieranej przez bank w związku z zawieraną umową kredytową i lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja opłata zostanie odrzucona.
  7. Wykorzystanie kredytu będzie następowało na podstawie dyspozycji zamawiającego. Transze kredytu uruchamiane będą od daty podpisania umowy w terminie do 2 dni od wydania dyspozycji. Postawienie środków do dyspozycji nie później niż 2 dni od daty zawarcia umowy, w transzach wg. dyspozycji kredytobiorcy.
  8. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2015 r.
  9. Spłata odsetek będzie następowała w następujący sposób: wykonawca będzie naliczał odsetki i każdorazowo informował zamawiającego na piśmie lub na podany odrębnie adres poczty elektronicznej w okresach kwartalnych począwszy od pierwszego dnia rozdysponowania kredytu, odsetki będą płatne 20-go dnia każdego miesiąca następującego po pełnym kwartale. Pierwszy termin spłaty odsetek będzie przypadał dnia 20 stycznia 2016 r. odsetki nie mogą podlegać kapitalizacji.
  10. Prawne zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie dopuszcza innej formy zabezpieczenie kredytu ani podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Goraj, Goraj
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goraj. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w kwocie niższej. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: 1) Prowizja naliczana będzie od faktycznie przekazanej kwoty kredytu na rachunek bankowy Gminy Goraj, 2) Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej, 3) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 3 dni po dniu zawarcia umowy. Dla potrzeb procedury przetargowej należy przyjąć, że kredyt będzie płatny w jednej transzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w kilku transzach zgodnie z jego zapotrzebowaniem z równoczesnym zastrzeżeniem, że maksymalny okres wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2013r, 4) Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do 31.03.2015 r. 5) Okres spłaty kredytu 31.03.2015r. do 31.12.2022r. Harmonogram spłaty kredytu w poszczególnych okresach zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, 6) Spłata odsetek od niespłaconej części kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, 7) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększone o oferowaną marżę banku, która jest stała w okresie kredytowania. Dla ustalenia oceny ekonomicznej oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 26.11.2013r. 8) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco

Inne osoby dla Fik (39 osób):