Kogo reprezentuje osoba

Gądek Janina Katarzyna

w KRS

Janina Katarzyna Gądek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Gądek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bułat Franciszek, Bystrowski Antoni, Czochara Bronisław, Czochara Jan, Dernoga Zdzisława, Dojka Marek, Giża Kazimierz, Gmyr Maria, Jachym Jan Stanisław, Janik Piotr, Kaczówka Mieczysław, Kądzielawa Lucyna, Kozioł Bogdan, Kozioł Salomea Eleonora, Masłoń Stanisław, Mol Tadeusz, Nowak Józef, Nowak Leszek, Ryczek Jacek, Sacha Piotr, Sobota Zenobia Helena, Sojka Jan, Surowiec Tadeusz, Szymczakowska Agnieszka Anna, Taraska Edward, Tracz Stanisław, Węgrzyn Jerzy, Woźniak Barbara Zofia, Wytrwał Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trela Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000089141
 2. Concept4b Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000814053
 3. Firma Handlowo-usługowa Lemar Sp. J. Mariusz Zych, Marek Nowak, Sławomir Pasielak, Leszek Nowak, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000145724
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000078983
 5. Ludowy Klub Sportowy Czarni Smęgorzów, Smęgorzów − KRS 0000093633
 6. Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000304258
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Bieniaszowice-okręg, Bieniaszowice − KRS 0000054759
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Ćwikowie, Ćwików − KRS 0000128991
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Gruszowie Wielkim, Gruszów Wielki − KRS 0000379503
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Laskówce Chorąskiej, Laskówka Chorąska − KRS 0000031234
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Radgoszczy, Radgoszcz − KRS 0000007355
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Smęgorzowie, Smęgorzów − KRS 0000045684
 13. Powiatowe Zrzeszenie Zespoły Ludowe, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000039738
 14. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Oleśnie, Olesno − KRS 0000224115
 15. Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000254306
 16. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Gminy Olesno, Olesno − KRS 0000015485
 17. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Dąbrowska Tarnowska − KRS 0000026792
 18. Zrzeszenie Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000048053
 19. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Gminny W Radgoszczy, Radgoszcz − KRS 0000056851
 20. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Zarząd Miejsko-gminny, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000076378

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Radgoszczy W Likwiadcji, Radgoszcz − KRS 0000135360
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000091964
 3. Motar Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000535882
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Gręboszowie, Gręboszów − KRS 0000250838
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000105457
 6. Spółdzielnia Ogrodnicza Handlu i Przetwórstwa W Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000184719
 7. Stowarzyszenie Świętego Ojca Pio - Wspierania Służby Zdrowia, Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000182984
 8. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów − KRS 0000044181

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Gmina Olesno, Olesno
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Olesno w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z wykonaniem zadania pn.:
  - przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1307K Swarzów - Mędrzechów - Delastowice na odcinku Swarzów - Mędrzechów w km 1+200 - 2+520 oraz drogi powiatowej nr 1214K Podborze - Smęgorzów w km 1+200 - 0+460,
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Gmina Olesno, Olesno
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Olesno w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z wykonaniem zadań pn.:
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Olesno oraz doposażenie istniejącej oczyszczalni ścieków w prasę filtracyjną,
  - budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Podborze,
 3. Udzielenie Gminie Gręboszów kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 złotych, słownie jeden milion pięćset tysięcy,00/100 złotych
  Zamawiający: Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Gręboszów kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł, słownie: jeden milion pięćset tysięcy,00/100 złotych.
  2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  1) Wysokość kredytu 1.500.000,00 PLN
  2) Walutą kredytu będzie złoty polski (PLN)
  3) Przyznany kredyt Gmina Gręboszów zamierza przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  4) Przyznaną kwotę kredytu w wysokości 1.500.000,00 PLN Wykonawca przekaże w terminie do 14 dni od daty
  podpisania umowy, przelewem na rachunek bankowy budżetu Gminy Gręboszów, tj. na konto w Banku
  Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Gręboszów nr 17 9462 1013 2004 4000 1498 0003,
  5) Karencja w spłacie kredytu i odsetek do 30 stycznia 2013 r.
  6) Spłata kredytu i odsetek będzie następować w okresach miesięcznych.
  7) Dzień spłaty raty kredytu i odsetek - należy przyjąć ostatni dzień każdego miesiąca.
  8) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający
  dokona wymaganej spłaty kredytu czy odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej
  dacie spłaty.
  9) Spłata kredytu nastąpi w 84 ratach kapitałowych w poszczególnych latach w następujących kwotach:

  Lp. Rok spłaty Kwota spłaty
  1 2013 50.000,00
  2 2014 258.643,00
  3 2015 258.646,00
  4 2016 258.646,00
  5 2017 258.646,00
  6 2018 258.646,00
  7 2019 156.773,00
  Razem 1.500.000,00
  10) Oprocentowanie kredytu będzie naliczane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa,
  powiększona o stałą marżę banku:
  a) stała baza: WIBOR 1M dla złotówkowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca
  poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej,
  b) stała dla całego okresu kredytowania marża banku.
  11) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12) Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu
  13) Zamawiający zastrzega sobie:
  a) wybrany Wykonawca nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu,
  b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
  c) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego,
  d) Wykonawca nie może uzależnić udzielania kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
  14) Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć: a) WIBOR 1M wg stanu z dnia 30 września 2012 r.,
  b) ilość dni - rzeczywistą w danym roku
 4. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Dąbrowskiego i podległych jednostek przez okres 5 lat tj. od 1 maja 2012r. do 30 kwietnia 2017r.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
  1)W ramach bankowej obsługi budżetu wykonawca zobowiązuje się do obsługi bankowej niżej wymienionych jednostek powiatowych wraz z rachunkami pomocniczymi funkcjonującymi przy tych jednostkach:
  Powiat Dąbrowski - jako jednostka samorządu terytorialnego,
  Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie,
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.
  2)Obsługa bankowa polegać będzie na:
  a)otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN,
  b)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
  c)przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Powiatu i jej jednostek organizacyjnych (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M),
  d)kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych ostatniego dnia kwartału,
  e)konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Powiatu,
  f)uruchomienie oraz prowadzenie usług bankowości elektronicznej w siedzibie
  Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych,
  g)realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej, elektronicznej,
  h)udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym,
  i)przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
  j)dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych,
  k)prowadzeniu lokat terminowych,
  l)potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, daty księgowania,
  m)zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków.
  Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 14 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu, aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika,
  n)ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewnią codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej (posiadają oddział w Dąbrowie Tarnowskiej bądź utworzą w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy oddział w Dąbrowie Tarnowskiej lub zapewnią w inny sposób wymaganą codzienną, ciągłą obsługę kasową),
  o)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) ,
  3)Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:
  a)wszystkie rachunki Powiatu oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach,
  b)nie pobierał opłat za:
  realizację przelewów przychodzących,
  dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,
  dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków gotówkowych,
  realizację poleceń przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godz. 1500 realizowane powinny być w tym samym dniu,
  sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
  otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego,
  c)wykonywał czynności związane z obsługą bankową budżetu Powiatu Dąbrowa Tarnowska i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500,
  d)zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych,
  e)dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego,
  f)wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 5. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTREMINOWEGO POMOSTOWEGO W 2011 ROKU
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dąbrowa Tarnowska
  Przedmiotem zamówienia jest - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTREMINOWEGO POMOSTOWEGO W 2011 ROKU w kwocie 1.472.545,00 zł słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy. 1. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy w dniu 19 grudnia 2011r. 2. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 30.06.2012 r. 4. Odsetki płacone będą z dołu począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt do dnia 30.06.2012 r. 5. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 6. UDZIELENIE KREDYTU DEŁUGOTERMININOWEGO
  Zamawiający: Gmina Olesno, Olesno
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Olesno w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z wykonaniem zadań pn.:
  - budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Ćwików, Olesno i Dąbrówki Breńskie,
  -remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach,
 7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w 2011 roku.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
  Przedmiotem zamówienia jest - Udzielenie Powiatowi Dąbrowskiemu kredytu bankowego długoterminowego w 2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów na odc. Dąbrowa Tarnowska - Żelichów - III etap kwocie 1 930 627 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych). 1. Kredyt uruchamiany będzie w jednej transzy. 2. Uruchomienie transzy planuje się na dzień 29 listopada 2011 roku. 3. Okres karencji - 23 miesiące od dnia zaciągnięcia kredytu. 4. Raty kapitałowe spłacane będą od listopada 2013 roku do października 2021 roku w okresach miesięcznych, tj. do 25 dnia każdego miesiąca za dany okres, Kredyt spłacany będzie w 96 ratach ( 95 rat po 20 111 zł, ostatnia rata - 20 082 zł), z czego : - 2013r. - kwota 40 222 zł, - 2014r. - 2020r. kwota 1 689 324 zł, - 2021r. - kwota 201 081 zł. 5. Odsetki płacone będą od miesiąca grudnia 2011r. do miesiąca listopada 2021r. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.
 8. Udzielenie Gminie Radgoszcz na okres 2011 - 2018 kredytu długoterminowego w wysokości 1.170.400,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta 00/100 złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - sprawa znak F-3021/21/2011.
  Zamawiający: Gmina Radgoszcz, Radgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Radgoszcz na okres 2011 - 2018 kredytu długoterminowego w wysokości 1 170 400 zł, słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Warunki realizacji zamówienia: 1. Uruchomienie kredytu: w terminie do 28 grudnia 2011 r. po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na środki przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni roboczych na rachunek bankowy budżetu Gminy Radgoszcz. Dla celów oceny ofert należy przyjąć następujące terminy uruchomienia transz: I transza w kwocie 270.400 zł w dniu 31.10.2011 r., II transza w kwocie 900.000 zł w dniu 30.11.2011 r. 2. Karencja w spłacie kredytu: do 6 miesięcy od daty ostatniej transzy kredytu. 3. Wykonawca może naliczyć prowizję od udzielonego kredytu. 4. Odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i będą płatne kwartalnie, z tym, że za IV kwartał danego roku do 28 grudnia. 5. Spłata kredytu nastąpi w 13 ratach kapitałowych w poszczególnych latach w następujących kwotach: Lp., Rok spłaty, Kwota spłaty (zł), Terminy spłat 1. 2012, 10.400, 31 marzec 2. 2013, 10.000, 31 marzec 3. 2014, 10.000, 31 marzec 4. 2015, 10.000, 31 marzec 6. 2016, 10.000, 31 marzec 7. 2017 140.000, 31 marzec 140.000, 31 maj 140.000, 31 sierpień 140.000, 31 październik 8. 2018 140.000, 31 marzec 140.000, 31 maj 140.000, 31 sierpień 140.000, 31 październik Razem: 1.170.400 zł. 6. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć stałe wskaźniki w całym okresie kredytowania - wg średniomiesięcznego Wiboru za miesiąc sierpień 2011 i powiększyć o stałą nieujemną marżę ustalona przez Wykonawcę. W roku przestępnym należy przyjąć w miesiącu lutym 29 dni. 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz kontrasygnata skarbnika gminy. 8. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu. 9. Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wcześniejszej spłaty kredytu. 10. Wykonawca nie może uzależnić udzielania kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego..
 9. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Gmina Olesno, Olesno
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Olesno w kwocie 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału w kosztach dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Ćwików, Olesno i Dąbrówki Breńskie,
  Termin realizacji zamówienia wymagany do 31.11.2011r.
 10. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Gmina Olesno, Olesno
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Olesno w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału w kosztach zadań inwestycyjnych - realizowanych na terenie Gminy Olesno.
 11. Obsługa bankowa budżetu Gminy Radgoszcz w latach 2010 - 2013 - sprawa znak F-3360/53/10
  Zamawiający: Gmina Radgoszcz, Radgoszcz
  Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radgoszcz w latach 2010 -2013

  A. Obsługa bankowa budżetu Gminy Radgoszcz w okresie od 1 listopada 2010 r. do
  31 października 2013 r. obejmuje:

  1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Radgoszcz (dotyczy to wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Radgoszcz) w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe i realizacje czeków.
  2. Elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking lub równoważny, umożliwiająca w szczególności:

  2.1. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku Gminy Radgoszcz,
  2.2. przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
  2.3. wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów,
  2.4. składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków,
  2.5. obsługa systemu na platformie internetowej,
  2.6. autoryzacja operacji poprzez podpis elektroniczny,
  2.7. monitorowanie operacji i sporządzanie z całego okresu obsługi wyciągów dla wszystkich operacji.

  3. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
  4. Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00.
  5. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach i filiach dokonywane będą bez opłat.
  6. Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach.
  7. Zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy (min. 5 stanowisk).
  8. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej.
  9. Bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu płatniczego.
  10. Pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie rachunków z rachunków wskazanych przez Gminę.
  11. Sporządzanie codziennych wyciągów bankowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych.
  12. Przyjmowanie lokat terminowych.
  13. Odbiór i dostarczenie gotówki do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu.

  B. Wymagania dodatkowe:
  1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Radgoszcz żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji.
  2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych
  w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Radgoszcz.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.
  4. Stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Bank otworzy podstawowy rachunek bankowy budżetu celem przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym terminie. Rachunek pozostanie nieaktywny do dnia 31 października 2010 roku.

  C. Informacje ogólne
  1. Wykonawca winien zapoznać się z całą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej warianty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. Żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom za wyjątkiem powierzenia podwykonawcy dostawy i odbioru gotówki do siedziby Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
  7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
  10. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
  11. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I - piętro - bezpłatnie. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej: www.radgoszcz.pl lub www.malopolska.pl/bip/radgoszcz

  Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
  1. w roku 2010: planowane dochody - 26 228 132,61zł, planowane wydatki - 29 541 406,61 zł, (plan wg stanu na dzień 10 września 2010 r.
  2. Jednostki organizacyjne Gminy Radgoszcz objęte usługą: Urząd Gminy Radgoszcz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy, Gminny Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli Publicznych w Radgoszczy, Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy, Zespół Szkół Publicznych w Luszowicach, Przedszkole Publiczne w Luszowicach, Przedszkole Publiczne w Radgoszczy, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, Szkoła Podstawowa w Małcu.

  Inne informacje:
  1. Liczba rachunków - 34.
  2. Średnia miesięczna liczba przelewów w formie elektronicznej na rachunki w banku (w szt.) - 950.
  3. Średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych na rachunki w banku -2 800 000 zł.
  4. Średnia miesięczna liczba przelewów w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach (w szt.) - 830.
  5. Średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych na rachunki w innych bankach - 1 600 000 zł.
  6. Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych miesięcznie - 123 000 w zł.
  7. Średnia łączna ilość wypłat gotówkowych miesięcznie - 96.
  8. Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych miesięcznie - 85 000 zł.
  9. Średnia łączna ilość wpłat gotówkowych miesięcznie - 46.
  10. Obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji 1 stanowiskowej na 5 stanowiskach.
  11. Wysokość osadów w ujęciu średniomiesięcznym - 900 000 zł.
 12. Udzielenie Gminie Gręboszów kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na okres trzech lat
  Zamawiający: Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów
  Udzielenie Gminie Gręboszów kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na okres trzech lat
 13. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska i jej jednostek oganizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dąbrowa Tarnowska
  Zakres zamówienia obejmuje: Obsługę bankową niżej wymienionych jednostek gminnych wraz z rachunkami pomocniczymi funkcjonującymi przy tych jednostkach:
  1.Gmina Dąbrowa Tarnowska - jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej jako jednostka budżetowa. 2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. 3.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej. 5.Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach. 6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej. 7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 8.Publiczna Szkoła Podstawowa w Sutkowie. 9.Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku.
  10.Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelazówce. 11.Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. 12.Publiczne Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  13.Publiczne Przedszkole w Nieczajnie Górnej 14.Publiczne Przedszkole w Smęgorzowie. 15.Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. 16.Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 17.Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim. 18.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej. 19.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 20.Miejsko Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej. 21.Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. 22.Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.
  23.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 24.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 25.Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
  Obsługa bankowa polegać będzie na: 1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN; 2)Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
  obowiązywania umowy w zależności od potrzeb; 3) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M); 4) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca; 5) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu; 6) Uruchomienie oraz prowadzenie usług bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych; 7) Realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej, elektronicznej; 8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym; 9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. (Prognozowana roczna liczba wpłat 360, średnia arytmetyczna wartość wpłat 2.600.000 zł); 10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na blankietach wydanych przez Bank).(Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 570.000 zł); 11) Prowadzeniu lokat terminowych; 12) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania; 13) Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które
  umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 5 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu, aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika. 14) Ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewnią codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej (posiadają oddział w Dąbrowie Tarnowskiej bądź utworzą w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy oddział w Dąbrowie Tarnowskiej lub zapewnią w inny sposób wymaganą codzienną, ciągłą obsługę kasową). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240);
 14. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W BANKU KRAJOWYM W 2009 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Powiatu, Dąbrowa Tarnowska
  Przedmiotem zamówienia jest - Udzielnie kredytu bankowego długoterminowego w banku krajowym w 2009 r. na Spłate zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąniętych wcześniej w kwocie 926.404,00 zł (dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czetrysta cztery złote). 1. Kredyt uruchamiany będzie w jedniej transzy. 2. Uruchomienie transzy planuję się na dzień 28 grudnia 2009 roku. 3. Okres karencji 2 lata (24 miesiące) od dnia zaciągnięcia kredytu. 4. Raty kapitałowe spłacane będą od stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku w okresach miesięcznych tj. do 25 dnia każdego miesiaca za dany okres, Kredyt spłacany będzie w 24 ratach ( 23 rat po 38 600 zł, ostatnia rata - 38 604 zł), z czego: - 2012r. - kwota 463.200 zł - 2013r. - kwota 463.204 zł, 5. Odsetki płaconę będą od miesiąca stycznia 2010 r. do miesiąca grudnia 2013 roku w terminie do 25 dnia każdego miesiaca za miesiąc poprzedni, 6. zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wcześniej spłaty kredytu. 8. W celu umozliwienia oceny sytuacji finansowej Powiatu Dąbrowskiego Zamawiający w załączeniu przedkłada: 1) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N na koniec III kwartału 2009r. 2) prognozę sfinansowania dłudu Powiatu za okres 2008 - 2016r, 3) uchwałę Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu bankowego, 4) uchwałę budżetową na 2009r, 5) opinię RIO: a. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2009 rok, b. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2009, c. w sprawie mozliwości spłaty kredytu.
 15. Obsługa kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 282 500 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł) (sprawa znak: F-3054/1/09)
  Zamawiający: Gmina Radgoszcz, Radgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze kredytu na pokrycie deficytu budżetowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Radgoszcz w kwocie 2.282.500 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł) na okres od 28 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2015 r.

  Warunki realizacji zamówienia:
  a/Uruchomienie kredytu:
  - transze kredytu zostaną uruchomione w terminie do 28 grudnia 2009 r. po
  wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na środki przez zamawiającego,
  - dla celów oceny ofert należy przyjąć następujące terminy uruchomienia
  transz:

  - I transza - kwota 2.282.500 zł - 28 grudnia 2009 r.,

  b/ odsetki będą płatne kwartalnie.
  c/ terminy spłaty i raty kredytu:

  1 rata - 31 styczeń 2010 r. -59 500 zł,
  2 rata - 31 maj 2010 r. -50 000 zł,
  3 rata - 30 czerwiec 2010 r. -50 000 zł,
  4 rata - 31 lipiec 2010 r. -50 000 zł,

  5 rata - 31 maj 2011 r. -114 600 zł,
  6 rata - 30 czerwiec 2011 r. -150 000 zł,
  7 rata - 31 lipiec 2011 r. -150 000 zł,
  8 rata - 31 maj 2012 r. -50 000 zł,
  9 rata - 30 czerwiec 2012 r. -214 600 zł,
  10 rata - 31 lipiec 2012 r. -100 000 zł,
  11 rata - 30 wrzesień 2012 r. -50 000 zł,

  12 rata - 31 maj 2013 r. -50 000 zł,
  13 rata - 30 czerwiec 2013 r. -214 600 zł,
  14 rata - 31 lipiec 2013 r. -100 000 zł,
  15 rata - 30 wrzesień 2013 r. -50 000 zł,

  16 rata - 31 styczeń 2014 r. -100 000 zł,
  17 rata - 28 luty 2014 r. -100 000 zł,
  18 rata - 30 kwiecień 2014 r. -100 000 zł,
  19 rata - 30 czerwiec 2014 r. -114 600 zł,

  20 rata - 31 styczeń 2015 r. -100 000 zł,
  21 rata - 28 luty 2015 r. -100 000 zł,
  22 rata - 30 kwiecień 2015 r. -100 000 zł,
  23 rata - 30 czerwiec 2015 r. -114 600 zł.

  d) Bank nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu.
  e) Bank nie będzie pobierał opłat od wcześniejszej spłaty kredytu.
  f) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Inne osoby dla Gądek (150 osób):