Kogo reprezentuje osoba

Gądek Justyna Lidia

w KRS

Justyna Lidia Gądek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Justyna
Drugie imię:Lidia
Nazwisko:Gądek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1982 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasiewicz Filip Dominik, Jasiewicz Marcin Tadeusz, Jasiewicz Tadeusz Marian, Pucułek Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szułdrzyński Wojciech Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Deke Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000655349
 2. Interkorr - Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000238344
 3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego W Krakowie, Kraków − KRS 0000093289
 4. Przedsiębiorstwo Nowa Technika Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000152435
 5. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Notech Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000151937
 6. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Martin - Pol Sp. J. Marcin Jasiewicz, Marcin Pucułek, Kraków − KRS 0000104167
 7. Wiarus Sp. Z O.O., Pietrzejowice − KRS 0000122123

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny, Kraków − KRS 0000170806

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. wykonanie usługi w zakresie konserwacji elementów konstrukcyjnych drogowego mostu składanego DMS- 65 dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie
  Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Świętoszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elementów konstrukcji drogowej mostu składanego DMS- 65, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.
  2. Wykonawca odbierze do konserwacji elementy mostu składanego z Jednostki Wojskowej 3444 w Głogowie ul. Wojska Polskiego we własnym zakresie i na własny koszt.
  3. Przekazanie elementów DMS- 65 do i z konserwacji dokonane zostanie na podstawie Protokołu przyjęcia- przekazania zgodnie z opisem stanu technicznego zawartym w protokołach stanu technicznego, który sporządzają i podpisują upoważnieni przedstawiciele Użytkownika (osoba odpowiedzialna z JW3444) i Wykonawcy.
  4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o terminie rozpoczęcia przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od podpisania umowy, a w przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy dodatkowo poda nazwę podwykonawcy, jego adres oraz inne dane niezbędne do rozpoczęcia działań kontrolnych.
  5. Warunkiem odbioru technicznego po wykonaniu konserwacji sprzętu jest zgłoszenie Wykonawcy na 5 dni przed terminem gotowości sprzętu do odbioru Użytkownika JW3444 i Przedstawiciela JW5350.
  6. Użytkownik z JW3444 Głogów wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokonuje odbioru technicznego- jakościowego zgodnie z wymogami określonymi w umowie. Sporządza z tych czynności protokół odbioru technicznego- jakościowego, który jest podpisywany również przez Wykonawcę. Wykonawca do ww. protokołu dołącza atesty (certyfikaty) na materiały zużyte do renowacji.
  7. Elementy DMS-65 po konserwacji zostaną dostarczone do Jednostko Wojskowej 3444 w Głogowie ul. Wojska Polskiego na koszt Wykonawcy.
  8. Jeśli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonanej usłudze, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia elementów mostów składanych i podpisania protokołu przyjęcia - przekazania do czasu usunięcia stwierdzonych wad.
  9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w czasie przyjęcia sprzętu Zamawiający odmawia jego przyjęcia, do czasu ich uzupełnienia.
  10. W przypadku, gdy przedstawiona do odbioru usługa nie spełnia wymagań Zamawiającego, Użytkownik sporządza Protokół niezgodności, który po podpisaniu przez Wykonawcę, przekaże Zamawiającemu niezwłocznie faksem oraz drogą pocztową. Odbiór danej usługi ulega wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia niezgodności.
  11. Sporządzenie Protokołu niezgodności z winy Wykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji usługi.
  12. Dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia sprzętu nie spełniającego wymagań podpisanej umowy ponosi Wykonawca.
  13. Stosowne adnotacje o wykonanej konserwacji Wykonawca umieszcza w dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu.
  Lp. Wykaz elementów konstrukcji mostu jm ilość długość szerokość wysokość
  1. Płyta pomostu jezdni szt 246 1980 894 190
  2. Płyta chodnika szt. 78 2986 700 80
  3. Wspornik chodnika szt 78 1516 114 -----
  4. Krawężnik szt 78 2978 235 310
  5. Tężnik szt 144 1550 578 -----
  6. Wiatrownica szt 176 2879 60 -----
  7. Zastrzał dzioba montażowego szt 10 3432 140 -----
  8. Wstawka dzioba montażowego szt 20 324 134 -----
  9. Oczep pali szt 12 2200 520 400
  10. Belka poprzeczna szt 6 3000 450 260
  11. Słupek poręczowy szt 98 1180 73 40
  12. Segment słupa 2 m szt 24 2000 606 -----
  13. Segment słupa 1 m szt 12 1000 606 -----
  14. Podpórka poprzeczna szt 18 1494 ----- -----
  15. Ściąg zastrzał mniejszy szt 30 2190 ----- -----
  16. Rozpórka podłużna szt 18 4974 210 210
  17. Ściąg zastrzał większy szt 24 2790 ----- -----
  18. Segment belki podłużnej szt 12 4640 450 400
  19. Belka podłożyskowa szt 12 3000 630 260
  20. Płyta podłożyskowa szt 12 1780 1168 130
  21. Płyta pomostu montażowego szt 4 2300 830 42
  22. Podstawa łożyska szt 20 1200 495 140
  23. Wahacz łożyska szt 32 620 154 257
  24. Wahacz podłożyskowy szt 12 1316 324 290
  25. Rolka montażowa szt 34 886 272 -----
  14. Zakres prac:
  - Przygotowanie powierzchni elementów do malowania poprzez przeprowadzenie obróbki strumieniowo- ściernej miejsc skorodowanych oraz uzyskanie właściwego stopnia czystości pozostałych powłok przylegających (zgodnie ze wzorcowym stopniem przygotowania powierzchni P Sa 2 ujętym w załączniku B części 4 polskiej normy: PN- EN ISO 12944 w szczególności w częściach 1, 4, 5, 7);
  - Nałożenie farby podkładowej (dwuskładnikowej epoksydowej) całości powierzchni elementów (za wyjątkiem powierzchni wewnętrznych otworów sworzni) zapewniająca odporność tej powłoki na warunki atmosferyczne przy przechowywaniu elementów na wolnym powietrzu przez okres min 10 lat (M), w kategorii korozyjności atmosfery- średniej (C3), w grubościach powłoki przewidzianej normami: 220 µm ± 20 µm jednak nie mniej niż 200 µm. Farba nawierzchniowa w kolorze RAL 6003 Oliwgrün;
  - Do konserwacji zabezpieczenia antykorozyjnego należy używać materiałów i wyrobów, które posiadają świadectwa kontroli i jakości na każda partię i polskie oznakowanie;
  - Pokrycie powierzchni wewnętrznych otworów sworzni smarem typu ŁT, w ilościach zapewniających ochronę otworów przed wpływem warunków atmosferycznych;
  - Oczyszczenie i przesmarowanie elementów ruchomych rolek montażowych;
  - Wymiana spróchniałych elementów drewnianych płyt podłożyskowych;
  - Uzupełnienie masa bitumiczną uszkodzonych fragmentów płyt pomostów.
  15. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji. Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania Protokołu przyjęcia przekazania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Użytkownika (w imieniu Zamawiającego).
  16. Wady jakościowe, dotyczące wykonanej usługi, Zamawiający zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady.
  17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania Protokołu reklamacji na koszt własny.
  18. Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół, potwierdzający przywrócenie pożądanych parametrów jakościowych. Termin gwarancji po usunięciu wad i usterek ulega przedłużeniu o okres pomiędzy zgłoszeniem (otrzymaniem protokołu reklamacji) a usunięciem wad i usterek. Nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego odnotowuje się protokole.
  19. Za ponowne czyszczenie malowania całości tych elementów, w których w okresie gwarancyjnym wystąpią uszkodzenia powłoki malarskiej powyżej 1% powierzchni, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych obciąża się Wykonawcę.
  20. Wykonawca raz w roku zgodnie z terminem ustalonym w umowie dokona sprawdzenia stanu wykonanej powłoki w ramach przeglądu gwarancyjnego.
  21. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego, na pisemny wniosek.
  22. Użytkownik i Zamawiający mają prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń (komórek organizacyjnych) Wykonawcy (podwykonawcy), w których wykonuje się jakiekolwiek prace wchodzące w zakres realizacji umowy.
  23. Użytkownik i zamawiający mają prawo do weryfikowania każdego procesu, procedury kontroli i badań po to, aby określić, czy Wykonawca (podwykonawca) spełnia (lub nie spełnia) warunki umowy. W razie potrzeby udostępniane są przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń celem przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych.
  24. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
  25. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem usługi do momentu odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Inne osoby dla Gądek (144 osoby):