Kogo reprezentuje osoba

Gajda Agnieszka Maria

w KRS

Agnieszka Maria Gajda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Gajda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Stargard Szczeciński (Zachodniopomorskie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Florczak Sławomir Stanisław, Geszke Urszula Elżbieta, Małysz Grażyna Maria, Rodowański Jacek Piotr, Rodowański Jacek Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zima Kehl Julita

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eco-techno Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000509571
 2. Poi Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O., Stargard Szczeciński − KRS 0000426291
 3. Poi Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Stargard Szczeciński − KRS 0000426117
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O., Stargard Szczeciński − KRS 0000113114
 5. Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. Z O.O., Stargard − KRS 0000126683
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński − KRS 0000130332

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Potrzebny Dom, Stargard − KRS 0000352423

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. Usługa wykonania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa Bloku Operacyjnego w ZOZ MSWiA w Szczecinie
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, Szczecin
  Usługa wykonania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa Bloku Operacyjnego w ZOZ MSWiA w Szczecinie
 2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński miasto hanzeatyckie Stralsund - zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego, Stargard Szczeciński
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycyjnej tj. kierowanie i nadzorowanie inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych - Zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn. 1.Przebudowa budynku magazynowego na centrum szkoleniowe wraz z wymianą pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych i ich utylizacją. 2.Termomodernizacja budynku hotelu pielęgniarskiego, budynku tlenowni, budynku magazynu środków łatwopalnych w zakresie ocieplenia ścian, wymiany pokrycia dachowego stolarki okiennej i drzwiowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.
  1.Przebudowa budynku magazynowego na centrum szkoleniowe wraz z wymianą pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych i ich utylizacją.
  2.Termomodernizacja budynku hotelu pielęgniarskiego, budynku tlenowni, budynku magazynu środków łatwopalnych w zakresie ocieplenia ścian, wymiany pokrycia dachowego stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
  Zakres zamówienia obejmuje: świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica oraz współpracę ze służbami zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w siwz.
 5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja oczyszczalnia ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach
  Zamawiający: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Pyrzyce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usług Inżyniera Kontraktu w oparciu o procedury FIDIC - Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego przy modernizacji oczyszczalni ścieków (czerwona książka ) oraz budowie sieci kanalizacyjnej (żółta książka) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość usługi objęta będzie jedną umową podpisaną z Wykonawcą tj. Inżynierem Kontraktu, wybranym w niniejszym postępowaniu przetargowym. Natomiast roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu będą realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego i przeprowadzonego przez Inżyniera Kontraktu. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) reprezentowanie zamawiającego, jako inwestora, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej zwaną ustawą - Prawo budowlane, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej zwanej Pzp lub ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz procedurami FIDIC, na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów, b) realizację zapisów umowy o dofinansowanie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Zamawiającym - umowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy c) zorganizowanie, wyposażenie i utrzymywanie przez Inżyniera Kontraktu biura głównego na terenie Pyrzyc. Poza tym Inżynier Kontraktu zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba, d) stałą dostępność na terenie budowy Inżyniera Kontraktu i inspektorów w czasie trwania robót budowlanych. Na etapie poprzedzającym realizację robót budowlanych: (I) Zweryfikowanie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na dokumentację, w zakresie przygotowania do postępowania przetargowego i realizacji robót. (II) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją budowlaną. (III) Wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań). (IV) Zweryfikowanie dostarczonej przez Zamawiającego SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. (V) Przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Na etapie realizacji robót budowlanych: (I) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawców w Kontrakcie na Roboty ubezpieczeń i gwarancji. (II) Przekazanie Placu Budowy Wykonawcom Robót Budowlanych przy udziale Zamawiającego. (III) Przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych dokumentacji budowlanej i innych dokumentów wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego. (IV) Przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru. (V) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. (VI) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy dokumentów. (VII) Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawców Robót Budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego. (VIII) Inicjowanie stawiennictwa na placu budowy lub naradach koordynacyjnych autorów projektu (nadzoru autorskiego), potwierdzanie pobytów autorów projektu (nadzoru autorskiego) w ramach nadzorów autorskich oraz koordynacja wykonywania nadzoru autorskiego (IX) Nadzór nad postępem Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym. (X) Inicjowanie wykonywania oraz koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności. Zleceniodawcą nadzoru archeologicznego będzie Zamawiający. (XI) Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania Kontraktu na Roboty i występowanie do Projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części Kontraktów na Roboty. (XII) Zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów. (XIII) Weryfikacja zgodności ochrony ubezpieczeniowej Wykonawców Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Kontraktów na Roboty oraz egzekwowanie obowiązku przedkładania przez Wykonawców Robót Budowlanych dowodów przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia na okres krótszy niż okres realizacji robót. (XIV) Weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców Robót Budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę Robót Budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego. (XV) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia. (XVI) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. (XVII) Zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. (XVIII) Sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na Roboty. (XIX) Koordynacja robót w ramach Kontraktu na Roboty, w tym właściwe zharmonizowanie prac na kilku placach budów w różnych częściach projektu (w szczególności z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego). (XX) Koordynacja wdrażania Kontraktu na Roboty w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, a w szczególności oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia robót. (XXI) Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na Roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych. (XXII) Nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (XXIII) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót. (XXIV) Inspektorzy nadzoru Inżyniera powinni być obecni na placu budowy (w czasie prowadzonych robót) i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie czynności powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru). (XXV) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawców Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad. (XXVI) Administrowanie i zarządzanie Kontraktem od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania projektu oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych i rzeczowych, w tym wniosków o płatność i zaliczek, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, prowadzenie sprawozdawczości, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (XXVII) Egzekwowanie postanowień Kontraktu, w tym określanie punktów krytycznych Kontraktu, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne. (XXVIII) Składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące przedmiotowy kontrakt. (XXIX) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktu. (XXX) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia. (XXXI) Przeprowadzanie z Wykonawcami robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny. (XXXII) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. (XXXIII)Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawców robót budowlanych o wykonaniu robót. (XXXIV) Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. (XXXV)Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności. (XXXVI)Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD). (XXXVII) Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych pamiątkowych itp. (XXXVIII) Współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych. (XXXIX) Organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum raz w tygodniu), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania. (XL)Udział jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów. (XLI) Udzielanie Wykonawcom Robót Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy Robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów). (XLII) Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawców Robót Budowlanych w stosunku do Zamawiającego. (XLIII) W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót Budowlanych (XLIV)Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktów na Roboty Budowlane. (XLV) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane. (XLVI) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku odstąpienia od realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane. (XLVII) Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawcę. (XLVIII) Nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawców Robót Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego. (XLIX) Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym. (L) Udział w przekazaniu przez Wykonawców Robót Budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji. (LI) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Robót Budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń. (LII) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym. (LIII) Obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót. (LIV) Bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót. Na etapie po zakończeniu realizacji robót budowlanych: (I) Zweryfikowanie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na dokumentację, w zakresie przygotowania do postępowania przetargowego i realizacji robót. (II) Przygotowanie dokumentów oraz sporządzenie dowodów OT, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania. (III) Rozliczenie zadania pod względem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia dotacji w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. (IV) W okresie rękojmi i gwarancji w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad. (V) Sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych. (VI) Zapewnienie stałego nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji: a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, d) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, f) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych oraz obowiązków wynikających z rękojmi za wady od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, g) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym. (VII) W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych na roboty budowlane (36 miesięcy) przybywanie w tym czasie na każde wezwanie Zamawiającego i branie udziału w czynnościach związanych z przeglądami, usuwaniem wad i usterek.
 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Nadbudowa budynku szpitala wraz z przebudową pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Gryficach/.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania /Nadbudowa budynku szpitala wraz z przebudową pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Gryficach/.
  Zamawiający wymaga, aby usługa nadzoru inwestorskiego pełniona była również nad robotami dodatkowymi w przypadku ich wystąpienia bez dodatkowego wynagrodzenia.
 7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: Trafostacja Sztuki Szczecin - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowni na Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn:. Trafostacja Sztuki Szczecin - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowi na Centrum Sztuki Współczesnej, przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie. 2. Nadzór nad realizacją robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC - 1999r.) oraz z Warunkami Szczególnymi, stanowiącymi załącznik do umowy o roboty budowlane. Ponadto usługa obejmuje współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (projekt nr WND-RPZP.06.02-32-002/10 p.n.: Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowi przy ul. Św. Ducha w Szczecinie) oraz współpracę ze służbami Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu. Kod CPV 71 63 13 00 - 3 (usługi technicznego nadzoru budowlanego).
 8. PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC PRZY REALIZACJI PROJEKTU: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach: IX osi priorytetowej - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie: 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC przy realizacji projektu Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 9. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie ul. Broniewskiego 11-13.
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie ul. Broniewskiego 11-13.
  Zakres oraz opis, w tym lokalizację robót określa Dokumentacja projektowa, na którą składa się:
  1) Załącznik nr 6 do specyfikacji - zawierający projekty budowlane i projekty wykonawcze,
  2) Załącznik nr 7 do specyfikacji - zawierający specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót,
  3) Załącznik nr 8 do specyfikacji - zawierający przedmiary robót,
  4) Załącznik nr 9 do specyfikacji - zawierający program prac konserwatorskich.

  Przedmiotowy budynek wchodzi w skład kompleksu urbanistycznego Kuckenmhule
  i jest objęty ochroną konserwatora zabytków NR REJ. A-1035/84.
 10. Usługi Inżyniera Kontraktu w związku z zamówieniami z wolnej ręki dla Kontraktu IVB i kontraktu XI - zamówienie uzupełniające nr JRP.II.3411/ZU-1/10
  Zamawiający: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, w imieniu której i na rzecz działa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, Białogard
  Usługi Inżyniera Kontraktu w związku z zamówieniami z wolnej ręki dla Kontraktu IVB (zamówienie dodatkowe) i Kontraktu XI (zamówienie uzupełniające)
 11. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego rozbudowy poprzez dobudowę i przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego rozbudowy poprzez dobudowę i przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii
  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 12. Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniach pn. : 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Dębice - Maszewo 3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Maszewie, Maszewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo i Dębice - Maszewo oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Maszewo. 5. Zakres czynności przewidywanych do wykonywania w ramach umowy oświadczenie usług Inżyniera Kontraktu ( dalej IK ). 5.1 Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu. 1. Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 2. Inżynier Kontraktu ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 3. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 4. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność : a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody, b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków IK. 5.2 Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontraktu - dla każdego zadania. 5.2.1. W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego : 1) dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, 2) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację, 3) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne, 4) zarejestrować w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową, 5) przekazać protokolarnie wykonawcy robót budowlanych teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami, 6) sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności : a) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej, b) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową, c) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, d) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej, e) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót, 7) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 8) kontrolować budowę conajmniej dwa razy w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, 9) prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru, raz na dwa tygodnie, a w przypadkach szczególnych w miarę potrzeb, 10) z każdej narady koordynacyjne IK zobowiązany będzie sporządzać pisemny raport, w którym będzie informował Zamawiającego o : a) przebiegu realizowanych zadań, b) procentowym postępie robót, c) trudnościach wynikłych w trakcie realizacji zadań wraz z wnioskami i propozycjami ich rozwiązań, d) terminowości wykonywanych robót, e) podjętych i wydanych decyzjach, które były niezbędne dla zachowania jakości wykonywania robót i zapewnienia ich terminowej realizacji, f) inne ważne informacje z przebiegu realizowanych robót, 11) rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, 12) każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, 13) sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające, 14) stwierdzić wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym, 15) uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń, 16) potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, 17) sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem, 18) gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych, 19) uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku, 20) przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu, 21) przyjąć od wykonawcy książkę obiektu i przekazać Zamawiającemu, 22) uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę, 23) nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu ( jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę ), 24) bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach. 5.2.2. Obowiązki przed rozpoczęciem robót : 1) przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 2) zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót, 3) przejęcie od wykonawcy robót harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót budowlanych, 4) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego, 5) przejęcie od wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie, 6) przyjęcie od wykonawcy projektów umów z podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu, 7) przekazanie wykonawcy terenu budowy. 5.2.3. Obowiązki w trakcie realizacji robót : 1) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie, 2) wydawanie poleceń wykonawcy w sprawach dotyczących nieprawidłowości wykonywania robót, 3) żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów składowanym na placu budowy, 4) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód, 5) wydawanie poleceń na temat : a) usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem IK nie są zgodne z umową, b) usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem IK konieczne i zgodne z umową, 6) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót, 7) wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia, 5.2.4. Obowiązki w zakresie przyjmowania robót kończonych. 1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, 2) przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy, 3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych, 4) zebrać i sprawdzić od wykonawcy robót dokumentację, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza : a) instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 5.2.5. Obowiązki w zakresie dotyczącym rozliczania budowy. Przedmiot umowy ( zamówienia ) będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Inżynier Kontraktu będzie wykonywać czynności przewidziane dla Zamawiającego - Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie. W tym zakresie Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany : 1) prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - miesięczne raporty z wykorzystania przydzielonych środków pochodzących zgodnie z wytycznymi RPOWZ i PROW, 2) sporządzać comiesięczne harmonogramy płatności na kolejne wypłaty, 3) sporządzać wnioski Beneficjenta o płatność zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, 4) sporządzać sprawozdania okresowe i kończące z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu, 5) sporządzać zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej, sprawozdania z wykorzystania środków ( okresowe i końcowe ), 6) gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń, 7) udostępniać lub przekazywać na wniosek wymienionym w umowie Instytucjom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji zadania, 8) prowadzić na bieżąco rejestr spraw budowy i rozliczania środków, a w szczególności : a) przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, b) potwierdzanie wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, za które wykonawca powinien otrzymać zapłatę, c) gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza faktury, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń, 9) dostarczanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych faktur, 10) dokonywać opisu faktur zgodnie z wytycznymi dla Projektu, 11) sprawdzanie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową, 12) sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, 13) sporządzić raporty z osiągniętych efektów po zakończeniu realizacji Projektu, 14) wykonywać inne czynności w zakresie spraw finansowych wynikające z realizacji Projektu wymagane przez Instytucję Pośredniczącą, 15) utrzymywanie bieżącego kontaktu i prowadzenie ustaleń z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowywanie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych na wezwanie. 5.2.6. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu. a. skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu, b. udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach, c. podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających, d. podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji, e. sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo - finansowych wymaganych przez jednostki nadrzędne. 5.3. Podwykonawcy. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części świadczenia usług podwykonawcom.
 13. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
  Zamawiający: Gmina Goleniów, Goleniów
  Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 1. Przez cały czas trwania umowy:reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatatorami sieci i infrastruktury technicznej, PKP, Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność, analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Umowy na roboty, analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Umowy na roboty, sporządzanie raportów (m.in. miesięcznych, kwartalnych oraz końcowego) i rozliczenie robót zgodnie z procedurą EFRR RPO i jej instrukcjami, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Na etapie poprzedzającym realizację: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonawstwo robót w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, pozwolenia środowiskowe i studium wykonalności oraz pozostałą dokumentacje i decyzje administracyjne, zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację, przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową, wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów, przedstawienie metodyki działań Wykonawcy (procedury). 3. Na etapie realizacji: sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy w Umowie na roboty ubezpieczeń i gwarancji, przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych w Umowie na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego, przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru, sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy dokumentów, powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego, sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców metodologii robót, harmonogramów, Planów Zapewnienia Jakości oraz sprawdzanie planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu, potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich, nadzór nad postępem Umowy na roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności, informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Umowy na roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia Umowy na roboty, zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, weryfikacja zgodności ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy robót budowlanych zgodniez postanowieniami Umowy na roboty oraz egzekwowanie obowiązku przedkładania przez Wykonawcę robót budowlanych dowodów przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia na okres krótszy niż okres realizacji robót; weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umową na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami w ramach Umowy na roboty, koordynacja robót w ramach Umowy na roboty, koordynacja wdrażania Umowy na roboty w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji podczas prowadzenia robót, dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Umowy na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych; nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót, inspektorzy nadzoru Inżyniera Kontraktu powinni być obecni na placu budowy (w czasie prowadzonych robót) i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności), sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, administrowanie i zarządzanie Umową na roboty od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych, egzekwowanie postanowień Umowy na roboty, w tym określanie punktów krytycznych Umowy na roboty, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące Projekt, opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminu realizacji Umowy na roboty, informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego, sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót . sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego, dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, prowadzenie dokumentacji audiowizualnej z realizacji Umowy na roboty w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych, organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum raz w tygodniu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, udział jako doradca techniczny na spotkaniach i podczas ewentualnych wizyt Instytucji Nadzorujących, udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalnoprawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów), zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych, udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Umowy na roboty budowlane, wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy na roboty budowlane, rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, Nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego, sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, udział w przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót, bieżące kwalifikowanie kosztów i wskazywanie kosztów kwalifikowanych /niekwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO, bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót. 4. Na etapie po zakończeniu realizacji: przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, sporządzenie Raportu Końcowego oraz Zakończenia z realizacji Umowy na roboty, rozliczenie inwestycji w instytucji dofinansowującej, przygotowanie sprawozdań do organu monitorującego, sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami nadzorowanej Umowy na robotę, zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, zbieranie zgłoszeń dotyczących wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym. 5. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Umowy na roboty i zabezpieczenia interesów Zamawiającego
 14. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz, obszar gminy Recz
  Zamawiający: Gmina Recz, Recz
  Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez
  Wykonawcę :
  2.1. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji powinien zapewnić:
  - efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji,
  - nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,
  - zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie,
  - rozliczenie zadania zgodnie z wymogami i wytycznymi RPOWZ.

  2.2. Zamawiający oczekuje, że cele te Wykonawca - Nadzór inwestorski osiągnie poprzez:
  - właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót,
  - administrowanie i zarządzanie kontraktem,
  - monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,
  - zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,
  - zapewnienie zgodności realizacji kontraktu z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi i wytycznymi EFRR RPOWZ,
  - skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
  - zapewnienie zgodności realizacji umowy na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi,
  - udział w poszczególnych odbiorach i rozruchach urządzeń,
  - właściwe rozliczenie kontraktu na roboty,
  - właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy..,
  - udział w przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego lub przyszłego zarządcę sieci w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
  2.2.3. Zakres zadań do wykonania przez Wykonawcę - Inspektora nadzoru:
  - reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów,
  - zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
  - utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatatorami sieci i infrastruktury technicznej, PKP, Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,
  - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na roboty,
  - analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
  - współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Umowy na roboty,
  - sporządzanie wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą (kwartalną oraz końcową) i rozliczenie robót zgodnie z wytycznymi EFRR RPOWZ i jej instrukcjami,
  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  - przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, rekomendowanie zwrotu dla Wykonawcy robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,
  - rozliczenie inwestycji w instytucji dofinansowującej,
  - zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad,
  - organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych,
  - konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek.
 15. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Gryficach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Gryficach
 16. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim, współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ
  Zamawiający: Gmina Łobez, Łobez
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycyjnej tj. kierowania i nadzorowania inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych termomodernizacji 35 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin: Łobez, Węgorzyno, Dobra, Resko i Radowo Małe oraz rozliczania inwestycji i monitorowania w okresie trwałości całego projektu (tj. poza wskazanymi wyżej 35 obiektami użyteczności publicznej dodatkowo SP w Łosośnicy wraz z kotłownią i modernizacją c.o. oraz SP w Łabuniu Wielkim wraz z kotłownią). Zamówienie jest realizowane w ramach porozumienia - umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Łobez - Liderem i Koordynatorem Projektu, a gminami wchodzącymi w skład Porozumienia. Zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nr Projektu POIS.09.03.00-00-018/09
 17. Pełnienie obowiazków inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej - Etap I
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Barlinku, Barlinek
  Pełnienie obowiazków inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej - Etap I
 18. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zadania pn.: Zwodociągowanie doliny Noteci Etap II i Etap III - Gościmiec, Górecko, Błotno, Rzekcin, Zagaje, Żółwin, Sierosławice realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Zamawiający: Urząd Gminy Zwierzyn, Zwierzyn
  1. Nazwa zamówienia. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zadania pn.: Zwodociągowanie doliny Noteci Etap II i Etap III - Gościmiec, Górecko, Błotno, Rzekcin, Zagaje, Żółwin, Sierosławice realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 2.1. Etap II Projektowana sieć wodociągowa przebiega wzdłuż poboczy dróg pomiędzy miejscowościami Gościmiec, Błotno, Górecko i Żółwin w Gminie Zwierzyn, wraz przyłączeniem gospodarstw do sieci wodociągowej. a)sieć wodociągowa Sieć wodociągową przesyłową zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 o średnicach: ø 225-20,5; ø 160-14,6; ø 110-10 i ø 90-8,2 mm. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: ø 225-20,5 mm - 2.793,0 m, ø 160-14,6 mm - 1.337,0 m, ø 110-10 mm - 11.609,0 m, ø 90-8,2 mm - 10.097 m. Całkowita długość sieci przesyłowej wynosi - 25.836,0 m Głębokość ułożenia wodociągu 1,50 - 1,70 m. Na łukach przewodu wodociągowego zaprojektowano betonowe bloki oporowe. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano 96 hydrantów. Hydranty podziemne z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem kulowym Dn 80 mm. b)przyłącza wodociągowe Przyłącza wodociągowe do gospodarstw wiejskich zaprojektowano z rur PE ø 40-3,7 i ø 32-3,0 mm. Do gospodarstw wiejskich zaprojektowano łącznie 138 przyłączy wodociągowych w tym: typu C - 11 1 szt. i typu D - 27 szt. Łączna długość projektowanej sieci przyłączy wodociągowych wynosi: ø 40-3,7 mm - 1.473,0 m, ø 32-3,0 mm - 3.515,0 m. Całkowita długość przyłączy wodociągowych wynosi - 4988 m. Głębokość ułożenia przewodu 1,50 - 1,70 m. Na łukach przewodu wodociągowego zaprojektowano betonowe bloki oporowe. Zakończenie każdego przyłącza do budynku stanowi wodomierz skrzydełkowy (ø 20 - 115 szt., ø 25 - 23 szt.) oraz po dwa zawory odcinające kulowe i jeden zawór antyskażeniowy o odpowiedniej średnicy, oraz konsola wodomierzowa 1 szt. c)przejścia pod przeszkodami Przejścia wodociągu magistralnego i przyłączy wodociągowych pod przeszkodami wykonano metodą przewiertu. Na kolektorze przesyłowym należy wykonać przewierty z rur stalowych o następujących średnicach: ø 273-5,6 mm - 26,0 m, ø 219,1-5,6 mm -110,0 m, ø 159,0-4,5 mm - 62,0 m, Rury osłonowe zaprojektowano z rur PE o następujących średnicach: ø 280-25,4 mm -17,0 m, ø 200-18,2 mm - 3,0 m, ø 160-14,6 mm - 78,0 m, ø 125-11,4 mm - 39,0 m, Łączna długość rur osłonowych wynosi: Rury stalowe -198 m, Rury PE -137 m. Na przekraczanych przeszkodach terenowych przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych zaprojektowano stalowe rury ochronne Ø 63 mm: Długość 7,0 m - 8 szt. Długość 9,0 m -1 szt. Długość 12,0 m - 3 szt. Długość 11,0 m - 1 szt. 2.2. Etap III Zamówienie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy zewnętrznej 100 mm, przyłączy wodociągowych z rur PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy zewnętrznej 32, 40, 50, 63 mm w poboczu pasów drogowych, w drogach, w gruntach prywatnych, ANR, Skarbu Państwa oraz zlokalizowanie nawiertek umożliwiających wykonanie włączeń do istniejących i projektowanych przyłączy wodociągowych. Zakres obejmuje rozbudowę istniejącego wodociągu w m. Sierosławice i połączenie z zaprojektowanym wodociągiem w m. Gościmiec. Zaprojektowano wodociąg w miejscowościach: Gościmiec - Błotno; Sierosławice - Rzekcin - Zagaje - Żółwin - Gościmiec. Do wykonania łącznie 31.251,5 m sieci wodociągowej oraz 110 szt. przyłączy dla przyłączenia do sieci wodociągowej 118 rodzin i cmentarza w Żółwinie. Na terenie inwestycji nawierzchnie asfaltowe posiadają drogi: droga wojewódzka nr 157 oraz droga powiatowa 1360F. Pozostałe drogi mają nawierzchnię gruntową nieutwardzoną. Na terenie inwestycji występują istniejące przyłącza wodociągowe z własnych ujęć wody o złej jakości, oraz istniejąca kanalizacja umożliwiająca odpływ ścieków do szamb. Ponadto na trasie projektowanego wodociągu miejscami ułożona jest sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Wpływ inwestycji na środowisko Budowa sieci wodociągowej nie wpłynie pogarszająco na środowisko naturalne. Na terenie planowanej inwestycji, w granicach i w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu sieci wodociągowej w m. Błotno, zlokalizowano 7 stanowisk archeologicznych według uzgodnienia znak: ZA.T.Wit.431-174-3-06 z dnia 16.11.2006 r., oraz decyzji znak: ZA.T.Wit.431-123-1-06 z dnia 16.11.2006r. Natomiast w pozostałych miejscowościach tj. Gościmiec, Rzekcin, Sierosławice, Zagaje, Żółwin, nie występują żadne przedmioty, obiekty zabytkowe, nawarstwienia kulturowe, które podlegałyby ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zm.). W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotów zabytkowych, obiektów ruchomych lub nawarstwień kulturowych, Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewodę Lubuskiego. 3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego. Adres: Gmina Zwierzyn Obręb Górecko, Obręb Błotno, Obręb Żółwin, Obręb Gościmiec, 4. Szczegółowo zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu: Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia polegające na obsłudze procesu inwestycyjnego realizowanego z udziałem funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności: 1.Przygotowanie, zgodnie z wymogami UE, przedkładanie Zamawiającemu do sygnowania i składanie do Instytucji Pośredniczącej: a)comiesięcznych harmonogramów płatności na kolejnych sześć miesięcy, b)prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny, c)spełniających wymogi formalne Wniosków beneficjenta o płatność zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu wraz z wymaganymi załącznikami, d)sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu, e)wszystkich innych dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda, 2.Udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót. 3.Uzyskanie od wykonawcy robót harmonogramu przedstawiającego cykl realizacji inwestycji i planu płatności po jego uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 4.Kierowanie realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej w okresie trwania budowy oraz przekazanie jej Zamawiającemu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. 5.Zapewnienie w imieniu Zamawiającego pełnej usługi nadzoru inwestorskiego budowy i administracji projektu tzn. kontrolę jakości i ilości, monitorowanie postępu i kosztów. 6.Zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia projektu, 7.Dostarczenie wykonawcy otrzymanego od Zamawiającego projektu budowlanego oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz współpraca z nadzorem autorskim. 8.Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego. 9.Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót. 10.Wizytowanie budowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót. 11.Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej z uwzględnieniem regulacji UE, po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego. 12.Wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy - Prawo budowlane zadań: a) inspektora nadzoru inwestorskiego (art.25 i 26 ustawy - Prawo budowlane), b) koordynatora czynności nadzoru inwestycyjnego (art. 27 ustawy - Prawo budowlane), c) inwestora zastępczego (art. 18 ustawy - Prawo budowlane), 13.W imieniu zamawiającego egzekwowanie od Projektanta jego obowiązków wynikających z art.20 i 21 ustawy - Prawo budowlane, 14.Inicjowanie i przewodniczenie cotygodniowym oraz miesięcznym zebraniom w miejscu realizacji projektu - na temat postępów robót, a także sporządzanie i wydawanie protokołów z zebrań. 15.Przeprowadzenie inspekcji końcowej i przygotowanie certyfikatu przejęcia, wykazu wad i innych dokumentów odpowiadających warunkom kontraktu. 16.Uczestnictwo w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzania. 17.Wykonanie innych prac i usług przewidzianych obowiązującym prawem. 18.Współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 19.Opracowanie protokołu przejęcia środka trwałego na druku OT. 20.Obsługa okresu gwarancyjnego. 6. Gwarancja i rękojmia. Przez okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót tj.: a)Gwarancja na okres minimum 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. b)Rękojmia za wady na okres minimum 3 lata i 3 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 19. Usługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pod nazwą Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Drezdenko
  Usługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji roboty budowlanej polegającej na przebudowie SPZOZ w Drezdenku, w ramach realizacji projektu pod nazwą Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
 20. Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Maszewie, Maszewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej do m. Wisławie.

Inne osoby dla Gajda Agnieszka Maria (33 osoby):