Kogo reprezentuje osoba

Gajda Grażyna

w KRS

Grażyna Gajda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Gajda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Brodnica (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biała Grażyna, Białowicz Józefa, Białowicz Piotr, Gajda Maciej Piotr, Gajda Piotr Tomasz, Juchnowska Lidia Felicjana, Porębski Janusz, Zwolińska Zofia Genowefa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Porębski Łukasz Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Rehabilitacji Novamed Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000399327
 2. Fundacja Dary Losu, Brodnica − KRS 0000417557
 3. Novamed Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000203403
 4. Rotary Club Brodnica, Brodnica − KRS 0000006669

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. USŁUGI WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - sprawa nr 127/2012
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych w miejscowościach: Chełmno, Brodnica, Grudziądz, wg zadań następująco: 1) Zadanie nr 1: Świadczenie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska nw. instytucji: Jednostka Wojskowa 4503, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz; Jednostka Wojskowa 1109, ul. Hallera 60, 86-300 Grudziądz; Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Bema 1, 86-300 Grudziądz, Grupa, ; Węzeł Łączności, ul. Bema 1, 86-300 Grudziądz; Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), ul. Legionów 48, 86-300 Grudziądz; Skład 1 Rejonowej Bazy Logistycznej - ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz Skład 1 Rejonowej Bazy Logistycznej - Gardeja, 86-318 Rogóźno; 1 Rejonowe Warsztaty Techniczne - ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz Skład nr 1 i 2 Jednostki Wojskowej 1523 - ul. Legionów 56, 86-300 Grudziądz Żandarmeria Wojskowa w Bydgoszczy Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 11, 86-300 Grudziądz Grupa Zabezpieczenia Grudziądz; Grupa Zabezpieczenia Chełmno; Grupa Zabezpieczenia Brodnica; 2) Zadanie nr 2: Świadczenie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska nw. instytucji: Jednostka Wojskowa 3136, ul. Aleje 3 Maja 4, 86-200 Chełmno; Węzeł Łączności, ul. Aleje 3 Maja 4, 86-200 Chełmno; 3) Zadanie nr 3: Świadczenie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników wojska nw. instytucji: Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica; Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), ul. Królowej Jadwigi 4, 87-300 Brodnica; Węzeł Łączności, ul. Czwartaków 1 , 87-300 Brodnica. W postępowaniu wpłynęły łącznie 4 oferty w tym: 1 na Zadanie nr 1, 1 na Zadanie nr 2, 1 na Zadanie nr 3 oraz 1 niezawierająca formularza ofertowego, która została odrzucona. Kryterium oceny ofert była cena (100%) stanowiąca sumę cen jednostkowych za wykonywanie poszczególnych badań lekarskich
 2. Usługi wykonania badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych w miejscowościach: Chełmno, Brodnica sprawa numer: 3/2012
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych w miejscowościach: Chełmno, Brodnica, Grudziądz, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz szczegółowym wykazem usług ujętym w formularzu ofertowym oraz warunkami świadczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi ogólnych warunkach umowy: Zadanie nr 2: Świadczenie usługi badań lekarskich w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej 3537, Węzła Łączności (WŁ), Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Brodnicy, Grupy Zabezpieczenia Brodnica: Usługa medycyny pracy winna być świadczona w granicach administracyjnych miasta Brodnica, dopuszcza się wyjątek tj.: wykonanie badań EEG oraz badań gastrologicznych w innej miejscowości niż znajduje się dana jednostka (np. w Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy) oraz obejmować:wykonywanie badań laboratoryjnych; konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego przez lekarza medycyny pracy, określającego zdolność do pracy;analizę rodzaju badań koniecznych do przeprowadzenia dla danego pracownika w zależności od zajmowanego stanowiska i przeprowadzenie tychże badań. Świadczone usługi winny obejmować co najmniej zakres wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem obowiązku wykonywania usługi w pełnym zakresie badań medycyny pracy. 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia i dysponujący wysokiej jakości sprzętem medycznym. 3.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie świadczenie usług z najwyższą starannością, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 1)przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654); 2)przepisami Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 857 z późn. zm.) 3)przepisami Ustawy z dnia 05.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1217 z późn. zm. ) 4.Świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarki i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia badan lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.). 5.Wykonawca winien spełniać wymogi zawarte w: 1) ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317); 2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn.zm.); 3) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.01.2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15); 4)rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.08.2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1257). 6.Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem w celu zapewnienia całego pakietu usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia. 7.Gabinety w których będą wykonywane usługi medyczne powinny spełniać co najmniej standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 31, poz. 158) a sprzęt medyczny posiada atesty i dopuszczenia określone przez Ministra Zdrowia. 8.Ogólne wymagania realizacji usług dla zadania 2: 1)Wykonawca zapewni, by placówka medyczna była czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00; 2)Wszystkie badania objęte zakresem zamówienia muszą być wykonywane kompleksowo w miejscowościach w których znajdują się jednostki wojskowe, dopuszcza się wyjątek tj.: wykonanie badań EEG oraz badań gastrologicznych w innej miejscowości niż znajduje się dana jednostka (np. w Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy); 3)Zamawiający wymaga, aby badania jednej osoby nie trwały dłużej niż 3 dni od daty rejestracji osoby uprawnionej do przeprowadzenia badań; 4) Zamawiający wymaga, aby lekarz okulista wydawał orzeczenia o potrzebie używania okularów korygujących do pracy z monitorem. 9.Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie imiennych skierowań, wystawionych i podpisanych przez kierownika sekcji personalnej Jednostki Wojskowej 4503 lub osoby upoważnione przez Dowódców danej Jednostki Wojskowej. Skierowanie zawierać będzie w szczególności: - określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane; - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony; - informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanym na tym stanowisku.

  zadanie nr 1: unieważniono - art. 93 ust. 1 pkt. 1 w ogóle nie złożono żadnej oferty

Inne osoby dla Gajda (608 osób):