Kogo reprezentuje osoba

Gendera Mariusz Jerzy

w KRS

Mariusz Jerzy Gendera

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Gendera
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Nowa Sól (Lubuskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrzanowska Katarzyna, Chrzanowski Paweł Andrzej, Mazurkiewicz Henryk, Mazurkiewicz Jakub Dawid, Mazurkiewicz Mirosława, Mazurkiewicz Miłosz Mateusz, Szymański Robert Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aston Media S.A., Warszawa − KRS 0000408704
 2. Coold Sp. Z O.O., Solec − KRS 0000651092
 3. Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, Sulechów − KRS 0000407020
 4. Lubuskie Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Energetyki, Zielona Góra − KRS 0000026649
 5. Mazel S.A., Nowa Sól − KRS 0000595087
 6. Mhm Rentier Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000888281
 7. Salutaris S.A., Warszawa − KRS 0000324410
 8. Startupbasis Polska Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000827968
 9. Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska, Nowy Kisielin − KRS 0000405007
 10. Stowarzyszenie Nasza Radomia, Świdnica − KRS 0000043828
 11. Subcom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000479148
 12. Torte Polska Sp. Z O.O., Solec − KRS 0000191097

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Edge Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233057
 2. F4f Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000434218
 3. Fundacja Rozwoju Kompetencji Zawodowych Energetyczni, Zielona Góra − KRS 0000514623
 4. Mazel Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000002318
 5. Mazurkiewicz Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000001934
 6. Organic Farms S.A., Warszawa − KRS 0000366561
 7. Pacific Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000298429
 8. Zuva Sp. Z O.O., Górniki − KRS 0000386730

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Realizacja dokumentacji na wykonanie inwestycji oświetleniowych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Brzezie k. Sulechowa
  Zamawiający: Gmina Sulechów, Sulechów
  1. Zamówienie obejmuje budowę trzech linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulechów:
  1.1. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Chełmońskiego w m. Brzezie k. Sulechowa dz. 206/13, 208/33, 256, 257/2, 259/1”. Zakres robót obejmuje:
  1) wykonanie 750 m linii kablowej YAKY 4x32 mm2 ułożonej w gruncie,
  2) zabudowanie nowej szafki oświetleniowej,
  3) posadowienie na fundamentach 20 szt. latarni oświetlenia drogowego składających się ze słupa, wysięgnika i oprawy z kloszem z zastosowaniem:
  a) słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 7,0 m o charakterze parkowym, mocowanych do fundamentów, umożliwiających montaż wysięgników odpowiadających słupom o długości 1,0/1,5 m
  b) opraw oświetleniowych charakterze parkowym, sodowych o mocy 70W, IP 66, II klasie ochronności,
  4) załączenie opraw z zabudowanej szafki oświetleniowej za pomocą zegara astronomicznego,
  5) doprowadzenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego łącznie z obsianiem trawą naruszonych terenów pod wykopy,
  6) przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej,
  7) uruchomienie instalacji po przeprowadzeniu wymaganych przepisami badań technicz-nych.
  1.2. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Matejki w m. Brzezie k. Sulechowa dz. 211/8, 257/2”. Zakres robót obejmuje:
  1) wykonanie 70 m linii kablowej YAKY 4x25 mm2 ułożonej w gruncie,
  2) posadowienie na fundamentach 2 szt. latarni oświetlenia drogowego składających się ze słupa, wysięgnika i oprawy z kloszem z zastosowaniem:
  a) słupów stylowych z powłoka z tworzyw sztucznych o wysokości 6,0 m, mocowanych do fundamentów, umożliwiających montaż wysięgników odpowiadających słupom o długości 1,0 m
  b) opraw oświetleniowych sodowych o mocy 70W, IP 66, II klasie ochronności
  3) załączenie opraw z istniejącej szafki oświetleniowej,
  4) doprowadzenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego łącznie z obsianiem trawą naruszonych terenów pod wykopy,
  5) przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej,
  6) uruchomienie instalacji po przeprowadzeniu wymaganych przepisami badań technicz-nych.
  1.3. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żwirki i Wigury w m. Brzezie k. Sulechowa dz. 208/26, 208/33”. Zakres robót obejmuje:
  1) wykonanie 160 m linii kablowej YAKY 4x25 mm2 ułożonej w gruncie,
  2) posadowienie na fundamentach 4 szt. latarni oświetlenia drogowego składających się ze słupa, wysięgnika i oprawy z kloszem z zastosowaniem:
  a) słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 7,0 m o charakterze parkowym, mocowanych do fundamentów, umożliwiających montaż wysięgników odpowiadających słupom o długości 1 m,
  b) opraw oświetleniowych o charakterze parkowym, sodowych o mocy 70W, IP 66, II klasie ochronności,
  3) załączenie opraw z istniejącej szafki oświetleniowej,
  4) doprowadzenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego łącznie z obsianiem trawą naruszonych terenów pod wykopy,
  5) przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej,
  6) uruchomienie instalacji po przeprowadzeniu wymaganych przepisami badań technicz-nych.
  2. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
  3. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 2 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
  1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 2 powyżej,
  2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisa-nych w ppkt 2 powyżej,
  3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 2 powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
  6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
  7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Wykonanie sieci elektroenergetycznej SN i nn zasilania Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Wykonanie sieci elektroenergetycznej SN i nn zasilania Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Inne osoby dla Gendera (28 osób):