Kogo reprezentuje osoba

Gierat Małgorzata

w KRS

Małgorzata Gierat

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Gierat
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Raba Wyżna (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciszewski Andrzej, Dziwisz Tadeusz, Dłubacz Zofia, Jąkała Andrzej, Morzywołek Łukasz, Pietrzak Ewa Krystyna, Pyka Jadwiga, Rusnak Teresa, Sawina Adam, Smoleń Cecylia, Szewczyk Halina, Trybuła Janina, Trybuła Katarzyna, Wójciak Zbigniew, Zagata Danuta Stanisława, Żegleń Jolanta, Łukaszka Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukaszka Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000118753
 2. Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących, Spytkowice − KRS 0000592785
 3. Katolickie Stowarzyszenie Renowacji Cmentarza Parafialnego W Rabce-zdrój, Rabka-zdrój − KRS 0000140963
 4. Ludowy Klub Sportowy Orkan W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000007035
 5. Nowator Sp. Z O.O., Spytkowice − KRS 0000293297
 6. Oręgowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Nowy Sącz − KRS 0000050268
 7. Pieniński Bank Spółdzielczy, Krościenko Nad Dunajcem − KRS 0000091542
 8. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Publicystów, Myślenice − KRS 0000256870
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000034105
 10. Stowarzyszenie Oświatowe Echo W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000003223
 11. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ − KRS 0000035897

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000161580
 2. Malpol Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000042167
 3. Mes Pharma E. Żak - Stachnik Sp. J., Rabka-zdrój − KRS 0000322140
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Skawex Sp. Z O.O., Skawa − KRS 0000065273

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 427 372,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  1. Udzielenie Gminie Raba Wyżna kredytu długoterminowego w kwocie 1 427 372,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  4. Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 600 000,00 zł , w terminie do 14 grudnia 2015 r*.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 827 372,00 zł , w terminie do 28 grudnia 2015 r.
  UWAGA: *Termin uruchomienia pierwszej raty uzależniony będzie od daty podpisania umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie może określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań. Stąd też datę wypłaty pierwszej transzy kredytu - 14 grudnia 2015 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.
  5. Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  6. Spłata rat kapitałowych kredytu oraz odsetek od kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.
  7. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  8. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  10. Zamawiający może wykorzystać mniejszą kwotę kredytu, a także dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  11. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  12. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  13. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2016 r. w wysokości 44 617,00 zł. kolejne ( 31 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2023 r. w wysokości 44 605,00 zł.
  14. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31-12-2015 r.
  15. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M = 1,73.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  16. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  17. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz. 1376 z późn. zm.)
  18. Główny przedmiot zamówienia wg. wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
 2. Udzielenie kredytu w wysokości 2 775 427,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowane inwestycje.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 775 427,00 zł , w terminie do 1 grudnia 2014 r.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 000.000,00 zł , w terminie do 29 grudnia 2014 r.
  Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. Pierwsze odsetki od kredytu płatne będą 31-12-2014.
  Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2015 r. w wysokości 45 427,00 zł. kolejne ( 39 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2024 r. w wysokości 70 000,00 zł.
  Karencja w spłacie kredytu do dnia 30-03-2015 r.
  Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 05-11-2014 r.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz.1376 z późn. zm.)

Inne osoby dla Gierat (31 osób):