Kogo reprezentuje osoba

Gołębiewska Bogusława

w KRS

Bogusława Gołębiewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusława
Nazwisko:Gołębiewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Mszczonów (Mazowieckie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Bernard, Biniecka Agata, Bruździak Ewa, Ciężka Maria, Dąbrowska Elżbieta, Ekner Agnieszka, Federowicz Stefania, Jakubowski Paweł, Janiszewska Aneta, Jarmiński Stanisław Ignacy, Kaczmarek Maria, Klimczak Wiesława, Konarska Urszula, Kowalska Ewa, Kuran Renata, Maciszewska Grażyna, Marks Marta Małgorzata, Małecka Jadwiga Henryka, Mikołajczyk Mirosław, Nagórka Sylwia, Nowak Barbara, Popławska Jadwiga, Rudzka Aneta, Rychlewska Agnieszka, Sarna Anna, Świderek Krystyna, Słomińska Elżbieta, Trębacz Henryka, Walczak Anna, Wasiak Zbigniew Michał, Winiarski Marian, Wójcik Małgorzata, Wojtczak Małgorzata Hanna, Zdulska Mariola, Zduńczyk Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtczak Barbara Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mszczonowie, Mszczonów − KRS 0000050331
 2. Kółko Rolnicze W Pokrzywnej, Pokrzywna − KRS 0000245676
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Wojskiej, Stara Wojska − KRS 0000062721
 4. Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych, Gdynia − KRS 0000324900
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Mszczonowie, Mszczonów − KRS 0000090072
 6. Stowarzyszenie Nasza Kuklówka, Kuklówka Zarzeczna − KRS 0000406273
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic, Turowa Wola − KRS 0000214860

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polska Izba Agroturystyki, Rzeszów − KRS 0000219128
 2. Pro-log S.A., Pruszków − KRS 0000408511
 3. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  4. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na następujących warunkach:
  1) Udzielenie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł w 2017 r. w planowanych następujących terminach i transzach:
  a) do 11.07.2017 r. – 500.000,00 zł
  b) do 26.09.2017 r. – 500.000,00 zł
  c) do 19.12.2017 r. – 500.000,00 zł; wysokość transz kredytu i ich termin może ulec zmianie.
  2) Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
  3) Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu (transzę) w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  4) Okres kredytowania 8 lat, tj. do 31.12.2024 r.
  5) Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2018 r.
  6) Spłata kredytu nastąpi w ciągu 7 lat w okresie od 31.03.2018 r. do 31.12.2024 r.
  7) Spłata odsetek nastąpi – miesięcznie w okresie od 31.07.2017 r. do 31.12.2024 r.
  8) Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2018-2024, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ.
  9) Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10) Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 05.06.2017 r. (1,66%) oraz daty uruchomienia transz: 01.07.2017 r., 01.09.2017 r., 01.12.2017 r.
  11) Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  12) Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
  13) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (w tym rat kredytu) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  14) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i podania przyczyn oraz negocjacji kwoty i terminów spłat kapitału.
  15) W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
  16) W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się następujące dokumenty:
  • Uchwała budżetowa Gminy Bielsk na rok 2017 nr 139/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016 roku.
  • Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Wójta Gminy Bielsk o zaciągnięciu kredytu
  • Uchwała nr Pł.206.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Bielsk
  • Sprawozdania za I kwartał 2017 rok : Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
  • Uchwała Nr 138/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
 2. Kredyt długoterminowy w kwocie 634.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 634.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudnia 2017 r.
  Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w pięciu transzach nie później niż w terminach wynikających z poniższego harmonogramu:

  Lp. Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego Kwota
  kredytu
  1. do dnia 26-04-2017 210.575,00 zł
  2. do dnia 28-06-2017 112.190,00 zł
  3. do dnia 28-08-2017 88.282,00 zł
  4. do dnia 27-10-2017 122.213,00 zł
  5. do dnia 28-12-2017 100.740,00 zł
  Razem: 634.000,00 zł

  Poszczególne transze kredytu uruchamiane będą po złożeniu przez Zamawiającego dyspozycji faksem lub e-mailem w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy.
  Za opóźnienie w wypłacie transzy kredytu Zamawiającemu należeć się będą od Wykonawcy odsetki w wysokości maksymalnej.

  3. Kredyt zostanie spłacony w 72 ratach:
   pierwsza rata w wysokości 8.845,00 zł w miesiącu styczniu 2023 r.,
   71 równe raty miesięczne w wysokości 8.805,00 zł każda od lutego 2023 r. do grudnia 2028 r.
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z sumy:
   stałej w okresie kredytowania marży banku,
   zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 1M).
  Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (24 marca 2017 r.).
  O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  5. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca od kwoty faktycznego zadłużenia.
  6. Kwota pobieranych odsetek będzie obliczana za okres od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym będą pobierane odsetki.
  7. Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  8. Pierwsze odsetki spłacone będą w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu; ostatnia rata odsetkowa spłacona będzie w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła ostateczna spłata kredytu.
  9. Nie dopuszcza się pobierania prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
  10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. W przypadku nie wykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami.
  12. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
  13. Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a Pzp nie precyzuje czynności, w stosunku do których wymaga zatrudnienia osób wykonujących te czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
  14. Realizacja zamówienia (ze względu na jego przedmiot lub charakter czynności) nie wymaga wykonania go w określonym miejscu i czasie oraz pod kierownictwem wykonawcy lub podwykonawcy.
  15. Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Rzeczyca dostępne są na stronie internetowej Gminy Rzeczyca pod adresem: http://bip.rzeczyca.pl/.
  16. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :
  Główny przedmiot: 66.11.30.00 -5 - Usługi udzielania kredytu
  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3.596.997,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina
  Zamawiający: Gmina Miasta Gostynina, Gostynin
  Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi Kredytobiorcy długoterminowego kredytu w kwocie 3.596.997,00 PLN, w tym w kwocie 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w kwocie 2.896.997,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. a)Rodzaj waluty: PLN; b)Kwota kredytu: 3.596.997,00 zł PLN (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem); c)Okres kredytowania: do 10 lat; d)Karencja w spłacie kapitału: do 31 marca 2018 roku; e)Spłata kapitału po upływie karencji w okresach: kwartalnych
 4. przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 909.812,44 złotych ”
  Zamawiający: Urząd Gminy w Błędowie, Błędów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 909.812,44– kod CPV 66.11.30.00-5 (Usługi udzielenia kredytu)
  2.Kredyt przeznaczony zostanie na finasowanie planowanego deficytu budżetu
  3.Planowany termin uzyskania kredytu to:
  •pierwsza transza -30 marzec 2017
  •druga transza – 27 czerwiec 2017
  •trzecia transza – 27 wrzesień 2017
  •czwarta transza – 27 grudzień
  4.Karencja w spłacie rat kapitału do 31.03.2018
  5.Przewidywany termin spłaty kredytu - od 31 marca 2018 do 31.12.2032 w czterech ratach w roku tj. 27 marzec, 27 czerwiec, 27 wrzesień, 27 grudzień.
  6.Spłata kredytu w 60 ratach w tym: Pierwsza rata w wysokości 15.165,94 31 marca 2018 roku i 59 rat w wysokości po 15.163,50 – kwartalnie ( pierwsza rata 30.06.2018- ostatnia 31.12.2032).
  7.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
  8.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych
  10.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.
  11.Forma zabezpieczenia kredytu –weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową
  12.Prowizja od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu
  13. Zamawiający nie posiada wiedzy co do stóp procentowych oraz stawek wibor, w związku z powyższym nie narzuca stawek okresów i terminów. Od oferenta w ofercie cenowej oczekuje wyliczeń i propozycji oraz podania kosztu całkowitego obsługi kredytu.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 PLN, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/ 136 /2016 z dnia 03 sierpnia 2016r. upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Sochaczew. szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Rozdziale III SIWZ.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 866 858 PLN (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) i na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 236 310 PLN (słownie złotych dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć). Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Okres spłaty kredytu długoterminowego – lata 2017 – 2026, okres spłaty kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych lata 2017 – 2021 okres karencji w spłacie kapitału od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 30 marca 2017 roku. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
  3. Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2017 r.
  4. Wysokość spłaty kredytu na finansowanie inwestycji: w równych ratach kwartalnych po 21 671 zł, ostatnia rata w wysokości 21 689 zł, wysokość spłaty kredytu na spłatę zobowiązań w równych ratach kwartalnych po 11 815 zł, ostatnia rata w wysokości 11 825 zł.
  5. Spłata odsetek – w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, w ratach malejących, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. Odsetki zamawiający rozpocznie spłacać w dniu 30.03.2017 r.
  6. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  7. Oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej, ustalonej, jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,66% z dnia 03.11.2016 roku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  8. Kredyt będzie uruchomiony po podpisaniu umowy najpóźniej do dnia 30.12.2016 r. Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego przez ich przelanie na rachunek bankowy Nr 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080 BS Biała Rawska
  9. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu jak również możliwość podpisania aneksu w sprawie wysokości spłat w poszczególnych latach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  10. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez skarbnika miasta i Gminy.
  12. Dokumenty finansowe zamawiającego tj. budżet Gminy, prognoza długu Gminy oraz sprawozdania finansowe i opisowe z wykonania budżetu są dostępne na stronie internetowej www.bialarawska.pl
  13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
  13.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:
  13.1.1 Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.
  13.1.2 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
  13.2 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
  13.2.1 Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 13.1.1 SIWZ.
  13.2.2 Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 SIWZ., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
  13.3 Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu.
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie, Dębe Wielkie
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. a) wysokość kredytu: do kwoty 1 311 455,33 (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć zł 33/100), b) kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, c) okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31.12.2021 roku. d) rozpoczęcie spłaty kredytu: - w roku 2017 – 200 000,00 zł w 4 ratach po 50 000,00 zł; - w roku 2018 – 400 000,00 zł w 4 ratach po 100 000,00 zł; - w roku 2019 – ---------------------------------------------------- - w roku 2020 – 300 000,00 zł w 4 ratach po 75 000,00 zł; - w roku 2021 – 411 455,33 zł w 3 ratach po 100 000,00 i jedna rata w wysokości 111 455,33 zł; - wszystkie raty płatne do ostatniego dnia każdego kwartału. e) spłata odsetek w okresach miesięcznych, f) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków płatne do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni po otrzymaniu pisma z banku, g) oprocentowanie kredytu będzie stałe, liczone jako suma stawki WIBOR 1 M z dnia 21.11.2016 r., powiększone o stałą marżę bankową, określoną na dzień otwarcia oferty, h) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, i) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 21.11.2016 r., j) oferent jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki składającej się ze stopy procentowej WIBOR 1 M oraz marży banku, w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje, k) zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dębe Wielkie wraz z deklaracją wekslową, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy, m) celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe - które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ: - sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2016 roku - sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych za III kwartał 2016 roku. - sprawozdanie Rb - 28 S - z wykonania wydatków budżetowych za III kwartał 2016 roku, - sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za III kwartał 2016 roku, - sprawozdanie Rb - N o należnościach za III kwartał 2016 roku, - Uchwała nr FK.XX.0007.183.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, - Uchwała Nr Wa.323.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Dębe Wielkie kredytu długoterminowego w kwocie 1 311 455,33 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - Uchwała Nr Wa.311.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębe Wielkie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za pierwsze półrocze 2016 roku. Sposób obliczenia ceny Do określenia wartości zamówienia zastosowanie mają: - stawka WIBOR 1M z dnia 21.11.2016 r. - opłaty i prowizje banku - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie pracowników Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy. W okresie realizacji zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedłoży stosowne oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej. Nie przedłożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w pkt 3 na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł miesięcznie, od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określony przez wykonawcę w ofercie. W przypadku odmowy przedstawienia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach w zakresie prowadzenia rachunku bankowego.
 8. Wybór banku do udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2016 roku do wysokości 2.836.826,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, budżetu Gminy Inowłódz w 2016 roku do wysokości 2.836.826,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100).
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.
  3. Kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną).
  Termin uruchomienia transzy kredytu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przekazania dyspozycji przez zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział XVII SIWZ).
  Przewiduje się uruchomienie dwóch transz:
  - I transza w dniu 8 grudnia 2016 r. w kwocie 1.500.000,00 zł
  - II transza w dniu 22 grudnia 2016 r. w kwocie 1.336.826,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminów uruchomienia transz.
  4. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji za uruchomienie kredytu oraz poszczególnych transz.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  6. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kwoty kredytu.
  7. Kredyt spłacany będzie w latach 2024-2030 w miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od dnia 31.01.2024 r. do dnia 31.12.2030 r.
  8. Harmonogram spłaty kredytu:
  - rok 2024: 30.000,00 PLN x 12 m-cy = 360.000,00 PLN
  - rok 2025: 40.000,00 PLN x 12 m-cy = 480.000,00 PLN
  - rok 2026: 20.000,00 PLN x 12 m-cy = 240.000,00 PLN
  - rok 2027: 30.000,00 PLN x 12 m-cy = 360.000,00 PLN
  - rok 2028: 40.000,00 PLN x 12 m-cy = 480.000,00 PLN
  - rok 2029: 40.000,00 PLN x 12 m-cy = 480.000,00 PLN
  - rok 2030: 40.000,00 PLN x 10 m-cy = 400.000,00 PLN
  - rok 2030: 36.826,00 PLN x 1 m-c = 36.826,00 PLN
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 9. przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000 złotych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Błędowie, Błędów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 – kod CPV 66.11.30.00-5 (Usługi udzielenia kredytu) 2.Kredyt przeznaczony zostanie na finasowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000 3.Planowany termin uzyskania kredytu to: 25 wrzesień 2016 4.Karencja w spłacie rat kapitału do 31.03.2018 5.Przewidywany termin spłaty kredytu - od 31 marca 2018 do 31.12.2032 w czterech ratach w roku tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 31 grudzień. 6.Spłata kredytu w 60 ratach w tym: 59 rat w wysokości po 23.333,50 – kwartalnie (pierwsza rata 31.03.2018) ostatnia 30.09.2032 . Ostatnia rata 31.12.2032 r. w wysokości 23.323,50 7.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 8.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 9.Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych 10.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego. 11.Forma zabezpieczenia kredytu –weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową 12.Prowizja od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu 13.Zamawiający nie posiada wiedzy co do stóp procentowych oraz stawek wibor, w związku z powyższym nie narzuca stawek okresów i terminów. Od oferenta w ofercie cenowej oczekuje wyliczeń i propozycji oraz podania kosztu całkowitego obsługi kredytu. 14.Pozostałe warunki zostały przedstawione w istotnych warunkach jakie winny się znaleźć w umowie, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. 15.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 16.Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakład pracy chronionej 17.Zamawiający na podstawie art. 36 a ust.2 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę przelania kwoty kredytu na wskazane konto urzędu oraz wysyłanie powiadomień co do nr kont spłaty rat kredytu
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bielsk, Bielsk
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na następujących warunkach:
  1)Udzielenie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł w 2016 r. w planowanych następujących terminach i transzach:
  a)do 11.07.2016 r. - 500.000,00 zł
  b)do 26.09.2016 r. - 500.000,00 zł
  c)do 19.12.2016 r. - 500.000,00 zł; wysokość transz kredytu i ich termin może ulec zmianie.
  2)Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
  3)Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu (transzę) w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
  4)Okres kredytowania 9 lat, tj. do 31.12.2024r.
  5)Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 30.03.2017r.
  6)Spłata kredytu nastąpi w ciągu 8 lat w okresie od 31.03.2017 r. do 31.12.2024 r.
  7)Spłata odsetek nastąpi - miesięcznie w okresie od 31.07.2016 r. do 31.12.2024 r.
  8)Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2017-2024, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ.
  9)Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10)Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 23.05.2016 r. (1,58%) oraz daty uruchomienia transz: 01.07.2016 r., 01.09.2016 r., 01.12.2016 r.
  11)Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
  12)Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  13)Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
  14)Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i podania przyczyn oraz negocjacji kwoty i terminów spłat kapitału.
  15)W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
  16)W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się następujące dokumenty:
  -Uchwała budżetowa Gminy Bielsk na rok 2016 nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku.
  -Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Wójta Gminy Bielsk o zaciągnięciu kredytu
  -Uchwała nr Pł.163.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Bielsk
  -Sprawozdania za I kwartał 2016 rok : Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
  -Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
  -Uchwała Nr 103/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2016-2024
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
 11. Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016r. oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Skierniewice, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł - (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - w dniu następnym po dniu podpisania umowy. c. Kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych - 126 rat; spłaty będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca - (pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 9 500,00 zł); d. Zamawiający zastrzega sobie okres karencji rat na 12 miesięcy po uruchomieniu kredytu. e. Spłata kapitału nastąpi od dnia 15.06.2017 w równych ratach miesięcznych. f. Spłata odsetek od kredytu nastąpi do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. W celu właściwego porównania cen należy przyjąć WIBOR 1 m z dnia (05.05.2016) + stała marża banku. Do ceny oferty oprócz oprocentowania (stała WIBOR + marża) należy doliczyć wszystkie prowizje. Należy przyjąć uruchomienie kredytu na dzień po podpisaniu umowy a spłata kredytu nastąpi do dnia 15.12.2028r. g. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do dokumentacji przetargowej dołącza się dokumenty: - Uchwała Budżetowa Gminy Skierniewice na rok bieżący; - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ostatni rok. - Inne pomocne dokumenty [tj.: sprawozdania, opinie, uchwały, zaświadczenia] h. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą wykonywane w złotych polskich. i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty długu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz z zachowaniem należytej staranności. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina
  Zamawiający: Gmina Miasta Gostynina, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000,00 PLN, w tym w kwocie 1.750.082,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie 3.249.917,25 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina. a) Rodzaj waluty: PLN b) Kwota kredytu: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) c) Okres kredytowania: do 7 lat d) Karencja w spłacie kapitału: do 31 marca 2017 roku e) Spłata kapitału po upływie karencji w okresach: kwartalnych

Inne osoby dla Gołębiewska (192 osoby):