Kogo reprezentuje osoba

Górka Jerzy Stanisław

w KRS

Jerzy Stanisław Górka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Górka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hotloś Łukasz Maciej, Kawalec Tadeusz, Kruk Leszek Adam, Leśniak Jolanta Krystyna, Załucka Katarzyna Ilona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Progeo Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000054972

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Wyznaczenie ekosystemów wodnych i od wód zależnych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych wraz ze wskazaniem koniecznych działań naprawczych - ETAP II
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania wyznaczenie ekosystemów wodnych i od wód zależnych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych wraz ze wskazaniem koniecznych działań naprawczych - ETAP II.
  Celem realizacji etapu II jest opracowanie katalogu działań ochronnych dedykowanych ekosystemom wodnym i od wód zależnych, które należy odnieść do eksploatacji zasobów wodnych. W zadaniu tym zostaną opracowane wskazania co do możliwości eksploatacji zasobów wodnych w rejonie ekosystemów. Jednym z zadań etapu II jest opracowanie metodyki wyznaczania ekosystemów zdegradowanych na skutek eksploatacji zasobów wodnych. Określenie ekosystemu jako zdegradowany na skutek ww. eksploatacji wymaga przygotowania szczegółowej analizy merytorycznej i formalnoprawnej dot. funkcjonowania zarówno ekosystemu, jak i prowadzonej eksploatacji. Eksploatacja zasobów wodnych rozumiana jest jako korzystanie z wód w zakresie wskazanym w ustawie Prawo wodne. Zatem, dotyczy ona zarówno powszechnego, zwykłego jak i szczególnego korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych, przy czym w pracy należy skoncentrować się głównie na szczególnym korzystaniu z wód. Natomiast sformułowanie ekosystemy wodne i od wód zależne należy odnieść do wszystkich ekosystemów wodnych i wód zależnych, nie tylko tych uznanych za chronione. Ekosystemy te zostały wskazane w etapie I opracowania. Etap II opracowania będzie obejmował realizację następujących zadań:
  Zadanie 1. Opracowanie katalogu działań ochronnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych w związku z eksploatacją zasobów wodnych.
  Zadanie 2. Opracowanie wskazań odnośnie możliwości eksploatacji zasobów wodnych w rejonie ekosystemów wodnych i od wód zależnych
  Zadanie 3. Opracowanie metodyki wyznaczania ekosystemów wodnych i od wód zależnych zdegradowanych na skutek eksploatacji zasobów wodnych
 2. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko.I. Przedmiot zamówienia:1.Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych pośredniej i bezpośredniej dla ujęcia wody ( 3 studnie) w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko w związku z wygaśnięciem z mocy prawa z dniem 31.12.2012 r. dotychczasowych stref ochronnych (art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U, Nr 32, poz. 159 z późn. zm.) :1) Sporządzenie nowej dokumentacji hydrogeologicznej lub uzupełnienie istniejącej;2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o przyjęciu (zatwierdzeniu) uaktualnionej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia przez właściwy organ administracji geologicznej;3) Wykonana dokumentacja hydrogeologiczna musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
  4) Wykonana dokumentacja hydrogeologiczna powinna jasno precyzować jaka strefa ochronna jest niezbędna do ustanowienia: bezpośrednia czy pośrednia, względnie zarówno bezpośrednia i pośrednia i dla tej strefy/stref należy przygotować propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń oraz propozycję jej granic.
  5) Dokumentacja hydrogeologiczna będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego działań mających na celu ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody w Zarzeczu.6) W razie konieczności zgłaszanej przez właściwy urząd, w tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uzupełnienie w/w dokumentacji, poprawianie błędów aż do uzyskania przez Zamawiającego rozporządzenia o ustanowieniu strefy/stref.
  2.Do zadań wykonawcy należy:1) sprawdzenie, przeanalizowanie, a w razie konieczności uzupełnienie i uzgodnienie z właściwym organem administracyjnym posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, względnie wykonanie nowej dokumentacji i jej uzgodnienie. W/w uzupełnienie (wykonanie) dokumentacji winno być sporządzone w wymaganej ilości egzemplarzy (urzędy + 2 egzemplarze dla Zamawiającego),2) przedmiotowa dokumentacja powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596) włącznie z propozycją zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie strefy niezbędnej do ustanowienia,
  3) przedłożenie w imieniu Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi załącznikami w celu jej przyjęcia (zatwierdzenia) przez właściwy organ administracji geologicznej oraz w razie konieczności jej uzupełnienie,4) wykonawca celem wykonania zadania na własny koszt pozyska wszystkie niezbędne dokumenty w tym mapy, wypisy i wyrysy z map,5) sporządzoną dokumentację wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami itd. przedłożoną do wszystkich urzędów, której celem było wykonanie przedmiotu zamówienia należy sporządzić dodatkowo w wersji elektronicznej i dostarczyć zamawiającemu, 6) przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich innych dokumentów, wniosków, pism urzędów wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy,7) w trakcie opracowywania wniosku Wykonawca obowiązany jest do dokonywania z Zamawiającym roboczych uzgodnień szczegółów przyjętych założeń i rozwiązań, w tym proponowanych nakazów, zakazów i ograniczeń,8) po wykonaniu przedmiotu umowy - wydanie Zamawiającemu oryginałów wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym wniosków, wystąpień, decyzji itp.II. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 3. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne.I. Przedmiot zamówienia:1.Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochronnych pośredniej i bezpośredniej dla ujęcia wody ( 4 studnie) w miejscowości Nisko w związku z zaprzestaniem eksploatacji ujęcia:1) sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i przygotowanie wniosku na likwidację stref ochronnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz procedury wymagane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwanym dalej RZGW - w terminie do 15 stycznia 2015 r. i przedstawienie ich w tym terminie do akceptacji Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego,2) złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku na likwidację stref w terminie do 30 stycznia 2015 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu,3) w razie konieczności zgłaszanej przez właściwy urząd, w tym RZGW, uzupełnienie w imieniu Zamawiającego w/w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez ten urząd,
  4) doprowadzenie do uzyskania rozstrzygnięcia RZGW w przedmiocie likwidacji stref ochronnych.2. Do zadań wykonawcy należy:1) Sporządzenie oraz przedłożenie w imieniu zamawiającego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosku wraz z załącznikami w celu likwidacji stref bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia wody opisanego w ust. 1 - zgodnie z wymogami RZGW w Krakowie, a razie konieczności niezwłocznego uzupełnienia brakującej dokumentacji do w/w wniosku.2) Wniosek w celu likwidacji stref ochronnych powinien zawierać wszystkie wymagane przez przepisy prawa i RZGW w Krakowie dokumenty, uzgodnienia i aktualne dane- szczegóły zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.3) W trakcie opracowywania wniosku Wykonawca obowiązany jest do dokonywania z Zamawiającym roboczych uzgodnień szczegółów przyjętych założeń i rozwiązań.4) Wykonawca celem złożenia kompletnego wniosku na własny koszt pozyska wszystkie niezbędne dokumenty w tym mapy, wypisy i wyrysy z map.5) Przeprowadzenie postępowania o likwidację stref ochronnych według procedury określonej przez RZGW w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu.6) Sporządzoną dokumentację wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami itd. przedłożoną do wszystkich urzędów, której celem było wykonanie przedmiotu zamówienia należy sporządzić dodatkowo w wersji elektronicznej i dostarczyć Zamawiającemu. 7) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich innych dokumentów, wniosków, pism urzędów wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy.8) Po wykonaniu przedmiotu umowy - wydanie Zamawiającemu oryginałów wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym wniosków, wystąpień, decyzji itp.II. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 4. Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 405 Niecka Radomska
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 405 Niecka Radomska. Zamówienie obejmuje oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia w projektowanym obszarze ochronnym GZWP nr 405 w granicach RZGW w Warszawie zakazów, nakazów i ograniczeń określonych w projekcie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie jak i w przepisach odrębnych, porównanie tych kosztów i korzyści oraz ocenę przewidywanych skutków społeczno - gospodarczych wprowadzenia proponowanej ochrony. Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie, opracowany na podstawie Dokumentacji hydrogeologicznej, określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP nr 405 Niecka radomska (Polgeol S.A. Zakład w Lublinie, Warszawa, lipiec 2011 r.), jest załącznikiem Opisu przedmiotu zamówienia, został zamieszczony w odrębnej zakładce na stronie internetowej zamawiającego.
  Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP stanowi niezbędny element przed wydaniem przez dyrektora RZGW rozporządzenia, o którym mowa w art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Celem wprowadzenia ochrony GZWP nr 405 jest ochrona zasobów wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości. Potrzeba ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 405 wynika z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549), który podsumowuje określone w Programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK) programy działań dotyczące jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych do 2015 roku
 5. Wyznaczanie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych - Etap IV: Opracowanie obszarów ochronnych dla wytypowanych zbiorników wód śródlądowych - GZWP nr 425
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Zgodnie z art. 60 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zwanej dalej Pw, Dyrektor RZGW ustanawiając obszar ochronny wskazuje zakazy, nakazy lub ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją oraz obszary, na których one obowiązują. Na obszarach ochronnych Dyrektor RZGW możne zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Celem pracy jest opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Niezbędnym elementem tego zadania poprzedzającym opracowanie projektu rozporządzenia jest prognoza skutków finansowych ustanowienia obszaru ochronnego. Dyrektor RZGW w Krakowie reprezentujący Skarb Państwa zobowiązany jest, na mocy art. art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Pw, do wypłaty odszkodowań jeżeli funkcjonowanie obszaru spowodowałoby ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości.
  Zasady wypłaty odszkodowań w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych określają przepisy o ochronie środowiska.
  Realizacja pracy obejmie następujące zadania:
  Zadanie nr 1. Wykonanie prognozy skutków finansowych w związku z ustanowieniem obszaru ochronnego GZWP nr 425 Dębica -Stalowa Wola - Rzeszów wraz z opracowaniem potencjalnych obszarów ochronnych tego zbiornika.
  Zadanie nr 2. Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszaru ochronnego GZWP nr 425 Dębica -Stalowa Wola - Rzeszów wraz z załącznikami graficznym i tekstowym oraz uzasadnieniem do projektu
 6. Aktualizacja, weryfikacja i uzupełnienie informacji zgromadzonych w bazie danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Aktualizacja, weryfikacja i uzupełnienie informacji zgromadzonych w bazie danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski
 7. Wyznaczenie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Celem pracy jest dokonanie szerokiej analizy warunków wpływających na ochronę zasobów wód podziemnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w tym w szczególności uwarunkowań wskazujących kolejność ustanawiania obszarów ochronnych tych zbiorników. W 1990r. GZWP zostały wskazane jako struktury hydrogeologiczne o najlepszych parametrach jakościowych i ilościowych będące rezerwuarami wody podziemnej. Wydzielono je ze względu na ich szczególne znaczenie regionalne dla obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia ludności w wodę i wskazano konieczność ich ochrony. Brak wytycznych dot. ustanawiania obszarów ochronnych oraz szczegółowych przepisów prawa w tym zakresie spowodowały, iż przez długie lata nie udało się wprowadzić skutecznej ochrony GZWP. W tym czasie następowały zmiany w zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów na obszarach zbiorników, które niejednokrotnie doprowadziły do degradacji tych zbiorników m.in. w aspekcie jakościowym.
 8. Opracowanie kompletnych wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wody..
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Nowy Targ
  1. Opracowanie wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami ( w tym operatem wodnoprawnym ) do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w Nowym Targu: - ujęcie Równia - Szaflarska- studnie S-1 bis, S-11 bis, S-19, S-23 - ujęcie Grel - studnie C-1, C-2, C-3 - Baza - studnia S -1 2.Opracowanie wniosków wraz ze wszystkimi koniecznymi dokumentami , niezbędnymi do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody : - strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej i pośredniej - ujęcie wody powierzchniowej - SUW Szaflary - strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej wokół studni ujmujących wody podziemne: - ujęcie NZPS - Ludźmierska - studnie S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6a - ujęcie Grel - studnie C-1,C-2,C-3 - Baza - studnia S -1 3. Opracowanie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami ( w tym operatem wodnoprawnym ) do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach.