Kogo reprezentuje osoba

Górka Mirosław

w KRS

Mirosław Górka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Nazwisko:Górka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Głowaczów (Mazowieckie), Kozienice (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bolek Marianna, Cichowlas Krystyna, Ćwiek Danuta, Flak Kazimierz Józef, Gawroński Stanisław Ireneusz, Koniarski Kazimierz, Kopycka Ewa, Kowalczyk Joachim, Kołodziejczyk Anna, Lipski Stanisław, Niziński Jan, Nowakowski Zygmunt, Ośka Alina, Parol Bożena Grażyna, Pisarek Bożena, Podymniak Elżbieta, Purchała Marianna Elżbieta, Rybak Małgorzata Ewa, Strzelczyk Anna, Strzelczyk Dariusz, Strzelczyk Wiesław, Tkaczyk Janina, Woźniak Elżbieta Grażyna, Włodarczyk Eugeniusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysocki Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Głowaczowie, Głowaczów − KRS 0000124357
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Głowaczowie, Głowaczów − KRS 0000097272
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Cecylówce Brzózkiej, Cecylówka Brzózka − KRS 0000070647
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Miejskiej Dąbrowie, Miejska Dąbrowa − KRS 0000127428
 5. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol W Grajewie, Grajewo − KRS 0000045142

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 2. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska Rolmlecz, Radom − KRS 0000115827

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł ) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r.
  z przeznaczeniem na realizacją zadania inwestycyjnego pn:
  - Przebudowa dróg gminnych - ulic Długiej i Targowej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów.
  Warunki zaciągnięcia kredytu:
  - termin uruchomienia kredytu - 01.07.2015 r.,
  - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M
  - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej
  - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1%
  - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia
  - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca
  - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału
  - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ.
  - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,
  - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
  - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
  - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy,
  - w/w inwestycja, która ma być finansowana w ramach kredytu posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz jest zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych,
  - grunty na których jest realizowana w/w inwestycja mają uregulowany stan prawny.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 380.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa: Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo - rekreacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Boisko piłkarskie ze sztucznej trawy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt zł) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa z przebudowa urządzeń sportowo - rekreacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Boisko piłkarskie ze sztucznej trawy.
  Warunki zaciągnięcia kredytu:
  - termin uruchomienia kredytu - w jednej transzy
  - karencja w spłacie kredytu - do 31.03.2011 r.
  - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M
  - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej
  - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1%
  - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia
  - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca
  - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału
  - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - okres spłaty kredytu w następujących terminach i ratach:

  Lp.
  Rok
  miesiąc
  Rata kredytu w zł
  1 2011 marzec 2.500,00
  2 2011 czerwiec 2.500,00
  3 2011 wrzesień 2.500,00
  4 2011 grudzień 2.500,00
  5 2012 marzec 2.500,00
  6 2012 czerwiec 2.500,00
  7 2012 wrzesień 2.500,00
  8 2012 grudzień 2.500,00
  9 2013 marzec 15.000,00
  10 2013 czerwiec 15.000,00
  11 2013 wrzesień 15.000,00
  12 2013 grudzień 15.000,00
  13 2014 marzec 15.000,00
  14 2014 czerwiec 15.000,00
  15 2014 wrzesień 15.000,00
  16 2014 grudzień 15.000,00
  17 2015 marzec 15.000,00
  18 2015 czerwiec 15.000,00
  19 2015 wrzesień 15.000,00
  20 2015 grudzień 15.000,00
  21 2016 marzec 15.000,00
  22 2016 czerwiec 15.000,00
  23 2016 wrzesień 15.000,00
  24 2016 grudzień 15.000,00
  25 2017 marzec 15.000,00
  26 2017 czerwiec 15.000,00
  27 2017 wrzesień 15.000,00
  28 2017 grudzień 15.000,00
  29 2018 marzec 15.000,00
  30 2018 czerwiec 15.000,00
  31 2018 wrzesień 15.000,00
  32 2018 grudzień 15.000,00
  RAZEM 380.000,00
  - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,
  - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
  - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - Główny przedmiot zamówienia - 66113000-5 - usługi udzielenia kredytu.
 3. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 489914 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Grabów nad Pilicą
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 489914 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów nad Pilicą oraz Czerwonka- 367914 zł
  2.Zakup autobusu lub busa do dowozu dzieci do szkół- 122000 zł.
  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr XXXIX/184/10 z dnia 21.06.2010 roku- źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy.
  -Okres kredytowania - 3 lata od chwili zawarcia umowy kredytowej.
  -Karencja w spłacie kapitału: do 31.12.2010 roku
  --Spłata odsetek w ratach kwartalnych.
  Do naliczania oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia ogłoszenia przetargu powiększoną o marżę banku. Marża przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.
  -Rodzaj waluty: PLN.
  -Zabezpieczeniem spłaty kredytu: będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  -Wykorzystanie kredytu jednorazowo poprzez przelew na rachunek gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Głowaczowie Oddział Grabów nad Pilicą.
  -Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów związanych z wcześniejszą spłatą
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 800.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  1.Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Jasieniec w gminie Głowaczów - 300.000,00 zł.
  2.Budowa drogi gminnej w m. Bobrowniki w gminie Głowaczów - 500.000,00 zł.
  3.Razem - 800.000,00 zł.
  Warunki zaciągnięcia kredytu:
  - termin uruchomienia kredytu - w transzach
  - karencja w spłacie kredytu - do 31.03.2011 r.
  - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M
  - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej
  - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1%
  - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia
  - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca
  - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału
  - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - okres spłaty kredytu w następujących terminach i ratach:


  Lp.
  Rok
  miesiąc
  Rata kredytu w zł
  1 2011 marzec 12.500,00
  2 2011 czerwiec 12.500,00
  3 2011 wrzesień 12.500,00
  4 2011 grudzień 12.500,00
  5 2012 marzec 46.875,00
  6 2012 czerwiec 46.875,00
  7 2012 wrzesień 46.875,00
  8 2012 grudzień 46.875,00
  9 2013 marzec 46.875,00
  10 2013 czerwiec 46.875,00
  11 2013 wrzesień 46.875,00
  12 2013 grudzień 46.875,00
  13 2014 marzec 46.875,00
  14 2014 czerwiec 46.875,00
  15 2014 wrzesień 46.875,00
  16 2014 grudzień 46.875,00
  17 2015 marzec 46.875,00
  18 2015 czerwiec 46.875,00
  19 2015 wrzesień 46.875,00
  20 2015 grudzień 46.875,00
  RAZEM 800.000,00
  - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego,
  - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
  - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączamy następujące dokumenty:
  - Rb - NDS za 2009 r.
  - Rb - Z za 2009 r.
  - Rb - N za 2009 r.
  - Uchwała budżetowa,

Inne osoby dla Górka (381 osób):