Kogo reprezentuje osoba

Górski Andrzej

w KRS

Andrzej Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Ślesin (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Aneta, Górski Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Aneta, Górski Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ax-bud Inwestycje Sp. Z O.O., Ślesin − KRS 0000371848
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Koninie, Konin − KRS 0000017358

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową
  Zamawiający: Gmina Ślesin, Ślesin
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową. Istniejący budynek w kształcie prostopadłościanu zostanie rozbudowany o segment wejściowy, nadbudowany o jedną kondygnację i całościowo poddany termomodernizacji. Projektowany obiekt jest w formie dwóch, w przybliżeniu, prostopadłościennych segmentów z podcieniem w strefie wejściowej. Wejście główne wykonane jako fasada szklana za układem zewnętrznych słupów stalowych, tworzących ażurowy element elewacji od strony zachodniej. Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Na dachu zostaną umieszczone centrale wentylacyjne i panele fotowoltaiczne. Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie układ grzewczy na bazie pomp ciepła, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy, przy czym pompa ciepła opisana została w dalszej części niniejszego opracowania. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym, dwururową, w układzie rozdzielaczowym w piwnicy i na piętrach oraz w układzie trójnikowym na parterze.
  Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 2. Remont pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Prokuratury Rejonowej w Turku, ul. Legionów Polskich 10. Lokalizacja budynku: obręb A miasto Turek, działka nr 544/8. Zakres prac objętych zamówieniem będzie odbywać się w czynnym budynku i obejmuje, w szczególności: 1) roboty budowlane: a) wymiana drzwi wewnętrznych; b) wymiana drzwi zewnętrznych frontowych; c) wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych; d) malowanie wszystkich pomieszczeń na piętrze; e) wykonanie sufitów podwieszanych; f) wymianę glazury i terakoty w łazienkach; g) wzmocnienie ścianki do węzła cieplnego; h) dostosowanie wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych; i) wymiana drzwi wewnętrznych na piętrze; j) wymiana parkietów oraz glazury w łazienkach; k) wymiana glazury i terakoty w kuchni. 2) branża sanitarna: a) wymiana instalacji wodociągowej; b) wymiana kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej; c) remont instalacji centralnego ogrzewania. 3) branża elektryczna: a) wymiana istniejącego zasilania; b) remont rozdzielni TP1 dla potrzeb parteru i TP2 dla piętra; c) wymiana instalacji gniazd wtykowych; d) wymiana instalacji oświetleniowej. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (okres minimalny), licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Okres rękojmi za wady fizyczne będzie nie krótszy niż 60 miesięcy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Pozostałe wymogi i informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w czynnym budynku Prokuratury Rejonowej w Turku, roboty należy realizować w taki sposób, aby zachować bezproblemowy, ciągły dostęp do pomieszczeń znajdujących się w obrębie remontowanego obszaru. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac przygotował pomieszczenia i zabezpieczył meble oraz inne mienie Zamawiającego przed uszkodzeniem. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku, a także w soboty. Prace o dużym natężeniu hałasu należy wykonywać po godzinie 15:30 lub w soboty. Personel Wykonawcy powinien posiadać odzież roboczą posiadającą widoczne oznaczenie Wykonawcy, a także aktualne imienne karty wejścia na teren budowy wydane przez ochronę budynku. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio zgłosić do ochrony budynku listę personelu Wykonawcy upoważnionego do wejścia na teren budowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie do przechowywania podręcznego sprzętu o niewielkich gabarytach służącego do realizacji zamówienia. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzula społeczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a) oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej jedna osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do Wykonawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej, oraz w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy, przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do Wykonawcy, oraz umowy o pracę. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt, zatrudnienia takiej osoby. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 3.000,00 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc niedotrzymania tego warunku, chyba że, Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie
 3. Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania (Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie). Zakres zamówienia dotyczy wszystkich prac wykazanych w załączonej dokumentacji w pomieszczeniach oznaczonych w projekcie budowlanym (załącznik nr 10) jako: 4.3.1. Garaże budynku KM PSP i JR-G nr 1 (A) 4.3.6. Świetlica (F) 4.3.14. Magazyn (Q) Zamówienie obejmuje również: likwidację tymczasowego wjazdu do garaży wykonanego podczas przebudowy placu od ul.Przemysłowej (zdjęcie kostki brukowej, rozebranie tymczasowej podbudowy, ułożenie kostki brukowej na podbudowie właściwej wykonanej podczas przebudowy placu). Wykonawca zobowiązany będzie do wyprowadzenia wszystkich rur (kanalizacji deszczowej i sanitarnej) poza fundamenty budynku od strony ul.Torowej, aby istniała możliwość połączenia instalacji przy realizacji w terminie późniejszym przebudowy placu. Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia wszystkich rur (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) z rurami ułożonymi (wprowadzone przez fundamenty do garażu) w ramach przebudowy placu od ul.Przemysłowej. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji zamówienia: uporządkuje teren budowy, zapewni transport i dostawy materiałów, sprzętu i urządzeń na plac budowy, wykona dokumentację powykonawczą wraz z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz Zamawiającego.
 4. BUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. Z. URBANOWSKIEJ W KONINIE
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku usług publicznych wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą. Na parterze budynku zlokalizowano toalety publiczne
  z częścią przeznaczoną na pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Piętro oraz poddasze użytkowe przeznaczono na lokal biurowo-usługowy. Budynek dwukondygnacyjny
  z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, realizowany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków z betonu komórkowego oraz elementów żelbetowych i stalowych. Dach jednospadowy w technologii stalowej, kryty blachą płaską na rąbek stojący. Przyłącze wodociągowe , przyłącze kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowanie działki: chodnik, plac manewrowy, 2 miejsca postojowe. Powierzchnia zabudowy - 71,51 m2, powierzchnia użytkowa budynku - 162,72 m2, kubatura - 712,59 m3.
 5. PRZYGOTOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W GMINIE WIERZBINEK
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.11.27.23-9
  2.2. Przedmiotem zamówienia jest: budowa placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Tomisławicach.
  2.3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wierzbinek do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym realizowane w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 6. ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM W M. SADLNO
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  1. Wykonanie zatoki autobusowej , parkingu i chodnika przy szkole ,chodnika do cmentarza.
  parkingu na 21 stanowisk postojowych,
  bieżni lekkoatletycznej czterotorowej na 60 m,
  skoczni w dal ,
  zatoki autobusowej ,
  chodników ,
  wymiany ogrodzenia ,
  terenów zielonych (trawnika),
  -zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania: powierzchnia parkingu 1.079,0m2, powierzchnia chodników 1.609,5m2, pow. nawierzchni syntetycznej 432,0 m2 , pow. zatoki autobusowej 480,0m2 , pow. terenów zielonych 4.904,0m2 .
  2. Kanalizacja deszczowa.
  - przykanaliki - Ø 160-200 - 168,80 m,
  kolektory deszczowe - Ø 160-200 - 107,40 m
  odwodnienie liniowe - 5,00m
  wpusty deszczowe - 12 kpl.
  studnie kanalizacyjne - Ø-1m - 13 szt., drenaż PEHD - 127 m.
  3. Modernizacja świetlicy.
  - roboty demontażowe,
  - roboty murowe (posadzka, schody , ściany i sufit z płytG/K, tynkowaie, malowanie)
  - instalacja wod-kan i elektryczna
  - stolarka okienna i drzwiowa
  - naprawa dachu
  4. Wyposażenie świetlicy.
  - meble i sprzęt gospodarstwa domowego
  14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej:
  1. Projekty budowlane w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, drogowej , sanitarnej, elektrycznej (Załącznik Nr 11),
  2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branżach: budowlano-konstrukcyjna, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne (Załącznik Nr 12),
  3. Przedmiary robót w branżach: drogowa, elektryczna, instalacje sanitarne, budowlana (Załącznik Nr 10). - pomocniczo
  4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się , że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż w
  dokumentacji projektowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych pod
  warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i
  technicznym niż wyspecyfikowane materiały i urządzenia.
 7. ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM W M. ZIEMIĘCIN
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  1. Roboty budowlane- modernizacja remizy OSP- realizacja do 30.11.2013 r.
  ławy fundamentowe, roboty ziemne, fundamenty
  ściany gr. 19 i 12 cm,
  ściana wiatrołapu z profilu aluminiowego ,
  nadproża okienne i drzwiowe ,
  komin wentylacyjny i spalinowy ,
  wentylacja w WC
  izolacja przeciwwilgociowa
  drzwi wewnętrzne
  tynki wewnętrzne , malowanie
  posadzki,
  wyposażenie
  instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
  instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia
  wyposażenie remizy OSP
  2. Roboty sanitarne modernizacja remizy OSP - realizacja do 30.11.2013
  - instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
  instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia
  3. Wyposażenie remizy: realizacja do 30.11.2013 r.
  4. Budowa chodnika: realizacja do 30.06.2014 r.
  - roboty pomiarowe , rozbiórki , usunięcie krzaków , wykonanie koryta,
  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, zabudowanie krawężnika ulicznego ,
  drogowego o obrzeży chodnikowych, wykonanie podbudowy , wykonanie
  nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
  - powierzchnia: chodników -713,70 m2 , zjazdów - 662,60 m2
  - plac zabaw- zestaw zabawowy , huśtawka pojedyncza, urządzenie
  sprawnościowe, piaskownica ,
  5. Budowa kanalizacji deszczowej: realizacja do 30.06.2014 r.
  kanalizacja deszczowa z rur PCV-U SN8 :fi 160- 28,70 m, fi 200- 62,40 m,
  fi 250- 43,60 m, fi 315- 415,00 m, fi 400- 221,00 m, studzienki ściekowe-10
  szt. fi 500, studnie kanalizacyjne fi 1,0 m - szt. 24, studnie kanalizacyjne fi 1,2
  m - szt. 4, wyloty kanalizacyjne do rowu fi 400 mm - szt. 2,
  6. Rewitalizacja synagogi: realizacja do 30.11.2013 r.
  Roboty rozbiórkowe , roboty remontowe, instalacje elektryczne,
  pow. zabudowy 57,29 m2 , pow. placów i chodników projektowana- 71,60 m2, pow. zieleni 117,11 m2

Inne osoby dla Górski Andrzej (82 osoby):