Kogo reprezentuje osoba

Górski Artur

w KRS

Artur Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Złoty Stok (Dolnośląskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burtka Barbara, Gaweł Zbigniew Tadeusz, Gójska Anna Czesława, Knych Dawid Jan, Król Maciej Dawid, Król Monika Anna, Malinowska Jolanta Teresa, Pomochaczi Grażyna, Stępień Halina Teresa, Wicher Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dpd Przyjazny Dom Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000391947
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Złotym Stoku, Złoty Stok − KRS 0000058456
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Koma Sp. Z O.O., Złoty Stok − KRS 0000189384
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Wod-kan Sp. Z O.O., Złoty Stok − KRS 0000199697
 5. Stowarzyszenie Augeo, Złoty Stok − KRS 0000636918
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice − KRS 0000323855
 7. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks, Złoty Stok − KRS 0000546279

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ciepłownia Złoty Stok - Termex - Sp. Z O.O., Złoty Stok − KRS 0000128720
 2. Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Kopalnia Złota Sp. Z O.O., Złoty Stok − KRS 0000108434

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Złoty Stok, zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), uchwały NR XV/106/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok.
  2) Utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Złoty Stok.
  3) Zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Złoty Stok, zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.), uchwały nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok. 2.Utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Złoty Stok. Zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady przez Wykonawcę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż obowiązek ten zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) należy do właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy z Zamawiającym dysponował pojemnikami na odpady komunalne zmieszane, tak aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Złoty Stok mieli możliwość ich wynajęcia, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie dysponowania od Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z właścicielem nieruchomości na przekazanie pojemników na odpady nie będzie podstawą do ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Obowiązkiem Wykonawcy jest umieszczenie na pojemnikach, do gromadzenia odpadów zmieszanych w widocznym miejscu naklejki samoprzylepnej o wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm (A-4) w kolorze: 1) czarnym z widocznym napisem ZMIESZANE w przypadku nie prowadzenia przez właściciela selektywnego zbierania odpadów; 2) zielonym z widocznym napisem ODPADY PO SEGREGACJI dla odpadów, komunalnych pozostałych po segregacji ( jeżeli właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów).
  Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów, koszty prowadzenia punktu (PSZOK) selektywnej zbiórki odpadów oraz pozostałe koszty zamówienia. Ponadto w kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę środowiskową - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.
  Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Złoty Stok, obejmuje każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych: -odpady komunalne zmieszane, -odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; -meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte opony, wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji oraz gruzu z rozbiórek i remontów.
  1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej. 1.1. W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady umieszczone w pojemnikach, przystosowanych do ich składowania oraz odpady, których właściciel nieruchomości nie umieścił w pojemniku na odpady ze względu na jego przepełnienie tzw. nadwyżki np. w workach, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. 1.2. Wykonawca ma obowiązek odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z minimalną częstotliwością: -na terenie miasta Złoty Stok - raz na tydzień, -na terenie sołectw - raz na dwa tygodnie; -dla nieruchomości - domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe raz na dwa tygodnie , w okresie od kwietnia do września. 1.3. Wykonawca ma obowiązek przekazać worki na odpady biodegradowalne właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. Kolor worków brązowy z nazwą lub logo firmy odbierającej odpady, pojemność do 120 l. Częstotliwość odbioru jak odpady zmieszane. 1.4. Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zebranych selektywnie, zawierających frakcje tworzyw sztucznych na terenie Gminy Złoty Stok, z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników. 1.5. Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zebranych selektywnie, zawierających frakcje szkła i opakowań szklanych na terenie Gminy Złoty Stok, z minimalną częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników. 1.6. W przypadku zabudowy wielorodzinnej Wykonawca musi dostosować wielkość i ilość pojemników ustawionych dla danej nieruchomości do liczby osób korzystających z pojemników, ilości wytwarzanych odpadów i warunków terenowych/lokalnych. 1.7. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w języku polskim, jak i w formie graficznej. 1.8. Pojemniki do gromadzenia odpadów, których właścicielem jest Wykonawca, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów komunalncyh zmieszanych muszą posiadać nazwę lub logo firmy odbierającej odpady. Wykonawca ma obowiązek prowdzenia rejestru pojemników pozwalającego na zidentyfikowanie adresu nieruchmości, na który dany pojemnik został podstawiony. 1.9. Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest odstawić pojemnik w to samo miejsce. 1.10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie mają mieć pojemność 110 l. lub 1100 l. Dopuszcza się stosowanie kontenerów do zbierania odpadów zmieszanych o większej pojemności, ale tylko w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników, ilość zbieranych odpadów oraz położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników. 1.11. Wykonawca, w celu kontroli obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do cyklicznego sprawdzenia zawartości pojemnika na odpady, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się inne odpady niż powinny, ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz powiadomienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiającego w formie pisemnej wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 1.12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informacje o niżej opisanych przypadkach, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do poniższego zdarzenia: pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza terminami tzw. wystawek), notorycznego powstawania tzw. nadwyżek na danych nieruchomościach, niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 1.13. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów komunalnych w promieniu 2 m od pojemnika. 1.14. Wykonawca ma obowiązek poddawać pojemniki (własne - udostępnione właścicielom nieruchomości i do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych oraz w PSZOK) co najmniej dwukrotnemu w ciągu roku myciu i dezynfekcji (w miesiącach: kwiecień i październik). Ponadto Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i estetycznym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników, chyba że nowy pojemnik zostanie zabezpieczony przez właściciela nieruchomości. 1.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją pojemników. 1.16. Zamawiający udostępni Wykonawcy (nieodpłatnie) pojemniki do selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne i szkło) - wykaz miejsc ustawienia pojemników stanowi załącznik nr 8, 1.17. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości wielorodzinnych na terenie miasta Złoty Stok, Zamawiający wskaże Wykonawcy, po podpisaniu umowy podczas wspólnych oględzin w terenie. 1.18. W trakcie świadczenia usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych zmieszanych, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 1.19. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego informowania Wykonawcy o każdym przypadku stwierdzenia nowopowstałej nieruchomości, na której powstają odpady oraz fakcie zaprzestania odbioru odpadów na danej nieruchomości. 1.20. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz ich transport należy dokonywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie, jak i nie doprowadzić do zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi. 1.21. Odpady komunalne zmieszane, przeznaczone do składowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczej wskazanej uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) oraz zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy. 1.22. Odpady komunalne segregowane Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy. 1.23. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, poziomów recyklingu odpadów komunalnych, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 1.24. Wykonawca ma obowiązek sporządzania półrocznych sprawozdań z ilości przyjętych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Wykonawca przekazuje sprawozdanie Zamawiającemu, do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie winno być sporządzone zgodnie z zapisami art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 1.25. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. 1.26. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, obowiązany jest do odbioru, zapakowanych w worki foliowe, odpadów komunalnych z 6 imprez masowych, organizowanych w miesiącach kwiecień-wrzesień. 1.27. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, obowiązany jest do odbioru w ciągu roku ok. 30 ton odpadów z miejsc nielegalnego składowania odpadów, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez uprawnionego pracownika Urzędu. 2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji oraz gruzu z rozbiórek i remontów wraz z ich zagospodarowaniem 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze co najmniej cztery razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. wystawki, tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości (w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością). 2.2. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, w tym w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów. 2.3. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.). 2.4. Przewidywana ilość odpadów do odbioru ok. 10 Mg na rok - szacunku dokonano na podstawie odbiorów przeprowadzonych w latach ubiegłych. 3. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3.1. Wykonawca zobowiązany, w terminie od dnia podpisania umowy do prowadzenia na terenie Gminy Złoty Stok, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 452 i 453/2, obręb Złoty Stok (łączna pow. 0,258ha), przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach którego działał będzie punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. Wykonawca może utworzyć PSZOK w innym miejscu niż wskazane przez Zamawiającego - na terenie Gminy Złoty Stok. 3.2. Teren, na którym ma znajdować się PSZOK, zostanie wydzierżawiony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy na realizację usługi na okres trwania umowy. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3.3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie, następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych od każdego z właścicieli nieruchomości: -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, -zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, -odpady budowlane i rozbiórkowe - w każdej ilości, -meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości, -zużyte opony - w każdej ilości, -leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach - w każdej ilości, -odpady zielone - w każdej ilości, -odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone - w każdej ilości, -papier i tektura - w każdej ilości, -metal - w każdej ilości, -tworzywa sztuczne - w każdej ilości, -szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości, -opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości, -opakowania ulegające biodegradacji - w każdej ilości, -gruz budowlany - w każdej ilości, -lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - w każdej ilości. 3.4. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi: a) w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, c) w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, jeśli jest to prawnie wymagane, decyzji środowiskowej na prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 3.6. Wykonawca ma obowiązek dostosować teren przeznaczony na prowadzenie PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.7. Wykonawca ma obowiązek umieszczenia w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym, tablicy informacyjnej, zawierającej: a) pełną nazwę PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres i nr telefonu), c) wykaz rodzajów i ilości przyjmowanych odpadów komunalnych oraz d) dni i godziny pracy PSZOK. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przyjmowania i sprawdzania rodzajów odpadów, w szczególności zważenia przywiezionych odpadów oraz prowadzenia ewidencji, b) zapewnienia możliwości załadunku oraz wywozu odpadów z zachowaniem obowiązujących przepisów, c) zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości przekazania odpadów (w wyznaczonym dniu) - w taki sposób, aby odpady zgromadzone w pojemnikach, kontenerach lub innych miejscach do tego przeznaczonych, były na bieżąco przekazywane do instalacji odzysku lub recyklingu. 3.9. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w szczególności: a) przekazywania selektywnie zebranych odpadów zielonych do właściwej miejscowo regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej, b) przekazywania odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub do instalacji zastępczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) c) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013. poz. 21 ze zm.) lub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy. d) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia, wymaganych stosownymi przepisami prawa, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych, zwłaszcza frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. 3.11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK. 3.12. Wykonawca na obowiązek przekazywania Zamawiającemu sprawozdania z ilości przyjętych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów, do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Sprawozdanie winno być sporządzone na obowiązującym druku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Sprawozdanie obejmować musi każdy kwartał wykonywanej usługi. 3.13. Wykonawca, w celu prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów, ma obowiązek żądać od właściciela nieruchomości potwierdzenia tożsamości i lokalizacji nieruchomości, z której przewiezione zostały odpady. W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych. 3.14. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3.6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, przed uruchomieniem punktu, kontroli sposobu wykonania punktu i spełnienia przez niego wymagań. Z powyższych względów Wykonawca powinien, z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 5 dni roboczych), zawiadomić Zamawiającego o zamiarze uruchomienia PSZOK. 3.15. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć PSZOK w urządzenia przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 3.3, uwzględniając fakt, że Zamawiający udostępni bezpłatnie, na okres trwania umowy, 2 pojemniki o poj. 7 Mg każdy - na odpady wielkogabarytowe i gruz budowlany i 1 pojemnik o poj. 110 l na zużyte baterie. 4. Zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów z aptek: 4.1. Wykonawca ma obowiązek posiadania porozumienia w zakresie zbiórki przeterminowanych leków i termometrów z użytkownikami istniejących punktów zbiórki od mieszkańców, w dniu podpisania umowy: a) Apteka Złota, Rynek 4, 57-250 Złoty Stok, b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omega, ul. 3 Maja 10 (w budynku Centrum Kultury i Promocji) 57-250 Złoty Stok. 4.2. Wykonawca przeprowadzi odbiory przedmiotowych odpadów na podstawie zgłoszenia konieczności odbioru przez Zamawiającego lub użytkownika punktu a usługa obejmować będzie odbiór, ważenie, wymianę worków do pojemnika i zaprotokołowanie odbioru na formularzach zgodnych z załącznikiem nr 9 do SIWZ, dla poszczególnych punktów, transport odpadów oraz właściwe ich zagospodarowanie. 4.3. Termin odbioru nie może przekraczać 14 dni od zgłoszenia. 4.4. Przewiduje się, że liczba akcji odbioru nie przekroczy 4 w skali roku. 4.5. Wykonawca rozliczy akcje w terminie 14 dni od każdego odbioru poprzez przedłożenia protokołów, potwierdzających odbiór odpadów z poszczególnych punktów oraz sprawozdania z ilości zebranych odpadów w poszczególnych punktach oraz z ich zagospodarowania ze wskazaniem poszczególnych ilości i miejsc ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. 4.6. Przewidywana ilość przeterminowanych leków i termometrów - do 15 kg/rok - szacunku dokonano na podstawie ilości odbieranych w latach poprzednich. 5.Odbieranie i zagospodarowanie zużytych baterii. 5.1. Odbiór i zagospodarowanie zebranych zużytych baterii następuje z następujących punktów: - budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22, - sklep spożywczo - przemysłowy, Płonica 56 - sklep wielobranżowy ROMA, Laski 28a, - sklep PROMOCJA Złoty Stok, ul. Chemików 1a, - sklep BeNaRem Pl. Mickiewicz 1, - Świetlica Wiejska Błotnica 15, - sklep spożywczo-przemysłowy, Mąkolno 48. 5.2. Przewidywana ilość baterii do odbioru: ok. 100 kg/rok - szacunku dokonano na podstawie ilości odbieranych w latach poprzednich. 5.3. Wykonawca dokona odbiorów baterii na podstawie zgłoszenia konieczności odbioru przez Zamawiającego lub dysponenta punktu, a usługa obejmować będzie odbiór, ważenie i wystawienie protokołów odbioru zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10. 5.4. Termin odbioru nie może przekraczać 7 dni od zgłoszenia. 5.5. Odebrane przez Wykonawcę baterie zostaną przekazane do uprawnionego podmiotu. 5.6. Wykonawca, do 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy, dostarczy sprawozdania z odebrania z poszczególnych punktów ilości baterii za dany rok - wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. 6.Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 6.1.W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj.: -odpadów zmieszanych, -odpadów selektywnie zbieranych, -odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji. 6.2.Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o wskazane w punktach 1.2., 1.3., 1.4., częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, rodzaj i charakter zabudowy, przy uwzględnieniu średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok. 6.3. Wykonawca, opracowując ww. harmonogram, musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 6.4. Ponadto Wykonawca, niezależnie od wskazanych częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych z cmentarzy w dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tym święcie. 6.5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram z Zamawiającym, po podpisaniu umowy na świadczenie usług, w taki sposób, aby co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast Zamawiający, w ciągu 3 dni od jego otrzymania, dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 6.6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usługi, w uzasadnionych sytuacjach, dokonywał zmian w ww. harmonogramie, przy czym wszystkie zmiany muszą wcześniej zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 6.7. Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie na własnej stronie internetowej o zmianach w harmonogramie. 6.8. Wykonawca ma obowiązek: a)przekazać, w terminie 14 dni przed organizowaniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, każdorazowo 50 sztuk kolorowych plakatów formatu A 4 z informacją o terminie i sposobie zbiórki wystawka w tym dla sołtysów: Lasek - 8 szt., Mąkolno - 7 szt., Chwalisław, Błotnica, Płonica - po 5 szt. oraz zamieścić plakaty na słupach ogłoszeniowych w mieście i w dostępnych witrynach sklepowych - w ilości 20 szt., b)sporządzić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy informację zawierającą harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy oraz na bieżąco aktualizować informację, c)zamieścić informacje, o których mowa w pkt a i b na własnej stronie internetowej oraz przekazać Zamawiającemu, który umieści je na swojej stronie internetowej. 7.Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. 7.1.W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 7.2.Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu kopii sprawozdań, dotyczących ilości i rodzajów odpadów zbieranych na terenie Gminy Złoty Stok. 7.3.Wykonawca ma również obowiązek: a)wskazania nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych wg zasad określonych w Uchwale nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok. b)wskazania nieruchomości, na których obok pojemników na odpady pozostawiono odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe i wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji poza wyznaczonymi terminami ich zbiórki oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, c)wskazania nieruchomości, na których notorycznie powstają tzw. nadwyżki, d)wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, e)inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej. 1.1.W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady umieszczone w pojemnikach, przystosowanych do ich składowania oraz odpady, których właściciel nieruchomości nie umieścił w pojemniku na odpady ze względu na jego przepełnienie tzw. nadwyżki np. w workach, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. 1.2.Wykonawca ma obowiązek odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z minimalną częstotliwością: na terenie miasta Złoty Stok - raz na tydzień, na terenie sołectw - raz na dwa tygodnie. 1.3.Wykonawca ma obowiązek przekazać worki na odpady biodegradowalne właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. Kolor worków brązowy z nazwą lub logo firmy odbierającej odpady, pojemność do 120 l. Częstotliwość odbioru jak odpady zmieszane. 1.4.Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zebranych selektywnie, zawierających frakcje tworzyw sztucznych na terenie Gminy Złoty Stok, z minimalną częstotliwością raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.1.5.Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów zebranych selektywnie, zawierających frakcje szkła i opakowań szklanych na terenie Gminy Złoty Stok, z minimalną częstotliwością raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.1.6.W przypadku zabudowy wielorodzinnej Wykonawca musi dostosować wielkość i ilość pojemników ustawionych dla danej nieruchomości do liczby osób korzystających z pojemników, ilości wytwarzanych odpadów i warunków terenowych/lokalnych. 1.7. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w języku polskim, jak i w formie graficznej. 1.8. Pojemniki do gromadzenia odpadów, których właścicielem jest Wykonawca, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów komunalnch zmieszanych muszą posiadać nazwę lub logo firmy odbierającej odpady. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru pojemników pozwalającego na zidentyfikowanie adresu nieruchomości, na który dany pojemnik został podstawiony.1.9. Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest odstawić pojemnik w to samo miejsce.1.10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie mają mieć pojemność 110 l. lub 1100 l. Dopuszcza się stosowanie kontenerów do zbierania odpadów zmieszanych o większej pojemności, ale tylko w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników, ilość zbieranych odpadów oraz położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.1.11. Wykonawca, w celu kontroli obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na odpady, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się inne odpady niż powinny, ma obowiązek udokumentowania tego faktu oraz powiadomienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiającego w formie pisemnej wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 1.12.Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informacje o niżej opisanych przypadkach, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do poniższego zdarzenia: pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza terminami tzw. wystawek), notorycznego powstawania tzw. nadwyżek na danych nieruchomościach, niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 1.13. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów komunalnych w promieniu 2 m od pojemnika. 1.14. Wykonawca ma obowiązek poddawać pojemniki (własne - udostępnione właścicielom nieruchomości i do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych oraz w PSZOK) co najmniej dwukrotnemu w ciągu roku myciu i dezynfekcji (w miesiącach: kwiecień i październik). Ponadto Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i estetycznym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników, chyba że nowy pojemnik zostanie zabezpieczony przez właściciela nieruchomości. 1.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją pojemników. 1.16.Zamawiający udostępni Wykonawcy (nieodpłatnie) pojemniki do selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne i szkło) - wykaz miejsc ustawienia pojemników stanowi załącznik nr 8, 1.17.Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości wielorodzinnych na terenie miasta Złoty Stok, Zamawiający wskaże Wykonawcy, po podpisaniu umowy, podczas wspólnych oględzin w terenie. 1.18.W trakcie świadczenia usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych zmieszanych, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 1.19.Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego informowania Wykonawcy o każdym przypadku stwierdzenia nowopowstałej nieruchomości, na której powstają odpady oraz fakcie zaprzestania odbioru odpadów na danej nieruchomości.1.20.Odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz ich transport należy dokonywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie, jak i nie doprowadzić do zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi. 1.21.Odpady komunalne zmieszane, przeznaczone do składowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczej wskazanej uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy. 1.22.Odpady komunalne segregowane Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachlub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy.1.23. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, poziomów recyklingu odpadów komunalnych, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 1.24. Wykonawca ma obowiązek sporządzania półrocznych sprawozdań z ilości przyjętych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Wykonawca przekazuje sprawozdanie Zamawiającemu, do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie winno być sporządzone zgodnie z zapisami art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.1.25. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. 1.26.Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, obowiązany jest do odbioru, zapakowanych w worki foliowe, odpadów komunalnych z 6 imprez masowych, organizowanych w miesiącach kwiecień-wrzesień. 1.27. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, obowiązany jest do odbioru w ciągu roku ok. 30 ton odpadów z miejsc nielegalnego składowania odpadów, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez uprawnionego pracownika Urzędu. 2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji wraz z ich zagospodarowaniem 2.1.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze co najmniej cztery razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. wystawki, tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości (w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością). 2.2. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, w tym w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów. 2.3. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.). 2.4.Przewidywana ilość odpadów do odbioru ok. 10 Mg na rok - szacunku dokonano na podstawie odbiorów przeprowadzonych w latach ubiegłych. 3.Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3.1. Wykonawca zobowiązany, w terminie od dnia podpisania umowy do prowadzenia na terenie Gminy Złoty Stok, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 452 i 453/2, obręb Złoty Stok (łączna pow. 0,258ha), przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach którego działał będzie punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. Wykonawca może utworzyć PSZOK w innym miejscu niż wskazane przez Zamawiającego - na terenie Gminy Złoty Stok. 3.2. Teren, na którym ma znajdować się PSZOK, zostanie wydzierżawiony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy na realizację usługi na okres trwania umowy. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3.3.W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie, następujące rodzaje odpadów i ilości odpadów od każdego z właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, odpady budowlane i rozbiórkowe - w każdej ilości, meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości, zużyte opony - w każdej ilości, leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach - w każdej ilości, odpady zielone - w każdej ilości, odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone - w każdej ilości, papier i tektura - w każdej ilości, metal - w każdej ilości, tworzywa sztuczne - w każdej ilości, szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości, opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości, opakowania ulegające biodegradacji - w każdej ilości, gruz budowlany - w każdej ilości, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - w każdej ilości. 3.4. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi: a) w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, b) w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, c)w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.3.5.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, jeśli jest to prawnie wymagane, decyzji środowiskowej na prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 3.6.Wykonawca ma obowiązek dostosować teren przeznaczony na prowadzenie PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.7. Wykonawca ma obowiązek umieszczenia w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym, tablicy informacyjnej, zawierającej: a) pełną nazwę PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b)dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres i nr telefonu), c)wykaz rodzajów i ilości przyjmowanych odpadów komunalnych oraz d) dni i godziny pracy PSZOK. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do: a)przyjmowania i sprawdzania rodzajów odpadów, w szczególności zważenia przywiezionych odpadów oraz prowadzenia ewidencji, b) zapewnienia możliwości załadunku oraz wywozu odpadów z zachowaniem obowiązujących przepisów, c) zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości przekazania odpadów (w wyznaczonym dniu) - w taki sposób, aby odpady zgromadzone w pojemnikach, kontenerach lub innych miejscach do tego przeznaczonych, były na bieżąco przekazywane do instalacji odzysku lub recyklingu. 3.9.W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do: zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), w szczególności: a) przekazywania selektywnie zebranych odpadów zielonych do właściwej miejscowo regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej, b) przekazywania odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub do instalacji zastępczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub uprawnionego do przetwarzania odpadów przedsiębiorcy. d) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia, wymaganych stosownymi przepisami prawa, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych, zwłaszcza frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 3.10.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. 3.11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK. 3.12.Wykonawca na obowiązek przekazywania Zamawiającemu sprawozdania z ilości przyjętych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów, do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Sprawozdanie winno być sporządzone na obowiązującym druku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Sprawozdanie obejmować musi każdy kwartał wykonywanej usługi. 3.13. Wykonawca, w celu prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów, ma obowiązek żądać od właściciela nieruchomości potwierdzenia tożsamości i lokalizacji nieruchomości, z której przewiezione zostały odpady. W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych. 3.14. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3.6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, przed uruchomieniem punktu, kontroli sposobu wykonania punktu i spełnienia przez niego wymagań. Z powyższych względów Wykonawca powinien, z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 5 dni roboczych), zawiadomić Zamawiającego o zamiarze uruchomienia PSZOK. 3.15.Wykonawca ma obowiązek wyposażyć PSZOK w urządzenia przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 3.3, uwzględniając fakt, że Zamawiający udostępni bezpłatnie, na okres trwania umowy, 2 pojemniki o poj. 7 Mg każdy - na odpady wielkogabarytowe i gruz budowlany i 1 pojemnik o poj. 110 l na zużyte baterie. 4. Zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów z aptek: 4.1. Wykonawca ma obowiązek posiadania porozumienia w zakresie zbiórki przeterminowanych leków i termometrów z użytkownikami istniejących punktów zbiórki od mieszkańców, w dniu podpisania umowy: Apteka Złota, Rynek 4, 57-250 Złoty Stok, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omega, ul. 3 Maja 10 (w budynku Centrum Kultury i Promocji) 57-250 Złoty Stok. 4.2. Wykonawca przeprowadzi odbiory przedmiotowych odpadów na podstawie zgłoszenia konieczności odbioru przez Zamawiającego lub użytkownika punktu a usługa obejmować będzie odbiór, ważenie, wymianę worków do pojemnika i zaprotokołowanie odbioru na formularzach zgodnych z załącznikiem nr 9 do SIWZ, dla poszczególnych punktów, transport odpadów oraz właściwe ich zagospodarowanie. 4.3. Termin odbioru nie może przekraczać 14 dni od zgłoszenia. 4.4. Przewiduje się, że liczba akcji odbioru nie przekroczy 4 w skali roku. 4.5.Wykonawca rozliczy akcje w terminie 14 dni od każdego odbioru poprzez przedłożenia protokołów, potwierdzających odbiór odpadów z poszczególnych punktów oraz sprawozdania z ilości zebranych odpadów w poszczególnych punktach oraz z ich zagospodarowania ze wskazaniem poszczególnych ilości i miejsc ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. 4.6. Przewidywana ilość przeterminowanych leków i termometrów - do 15 kg/rok - szacunku dokonano na podstawie ilości odbieranych w latach poprzednich. 5.Odbieranie i zagospodarowanie zużytych baterii. 5.1. Odbiór i zagospodarowanie zebranych zużytych baterii następuje z następujących punktów: budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22, sklep spożywczo - przemysłowy Płonica 56, sklep wielobranżowy ROMA, Laski 28a, sklep PROMOCJA Złoty Stok, ul. Chemików 1a, sklep BeNaRem Pl. Mickiewicz 1, Świetlica wiejska Błotnica 15. 5.2. Przewidywana ilość baterii do odbioru: ok. 100 kg/rok - szacunku dokonano na podstawie ilości odbieranych w latach poprzednich. 5.3. Wykonawca dokona odbiorów baterii na podstawie zgłoszenia konieczności odbioru przez Zamawiającego lub dysponenta punktu, a usługa obejmować będzie odbiór, ważenie i wystawienie protokołów odbioru zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10. 5.4. Termin odbioru nie może przekraczać 7 dni od zgłoszenia. 5.5. Odebrane przez Wykonawcę baterie zostaną przekazane do uprawnionego podmiotu. 5.6.Wykonawca, do 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy, dostarczy sprawozdania z odebrania z poszczególnych punktów ilości baterii za dany rok - wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. 6.Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 6.1.W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj.: odpadów zmieszanych, odpadów selektywnie zbieranych, odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji. 6.2.Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o wskazane w punktach 1.2., 1.3., 1.4., 1.5, 1.6 częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, rodzaj i charakter zabudowy, przy uwzględnieniu średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok.6.3.Wykonawca, opracowując ww. harmonogram, musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.6.4.Ponadto Wykonawca, niezależnie od wskazanych częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych z cmentarzy w dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tym święcie.6.5.Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram z Zamawiającym, po podpisaniu umowy na świadczenie usług, w taki sposób, aby co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast Zamawiający, w ciągu 3 dni od jego otrzymania, dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 6.6.Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usługi, w uzasadnionych sytuacjach, dokonywał zmian w ww. harmonogramie, przy czym wszystkie zmiany muszą wcześniej zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 6.7. Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie na własnej stronie internetowej o zmianach w harmonogramie. 6.8.Wykonawca ma obowiązek: a)przekazać w ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania umowy, dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej ulotkę, zawierającą harmonogram odbioru poszczególnych odpadów (ok. 1600 sztuk ulotek),b)przekazać, w terminie 14 dni przed organizowaniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, każdorazowo 50 sztuk kolorowych plakatów formatu A 4 z informacją o terminie i sposobie zbiórki (wystawka) dla sołtysów: Lasek - 8 szt., Mąkolno - 7 szt., Chwalisław, Błotnica, Płonica - po 5 szt. oraz zamieścić plakaty na słupach ogłoszeniowych w mieście i w dostępnych witrynach sklepowych - w ilości 20 szt. ,c) zamieścić informacje, o których mowa w pkt a i b, na własnej stronie internetowej oraz przekazać Zamawiającemu, który umieści je na swojej stronie internetowej. 7.Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. 7.1.W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 7.2.Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu kopii sprawozdań, dotyczących ilości i rodzajów odpadów zbieranych na terenie Gminy Złoty Stok. 7.3. Wykonawca ma również obowiązek: a)wskazania nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych wg zasad określonych w Uchwale nr XXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok (ze zm). b) wskazania nieruchomości, na których obok pojemników na odpady pozostawiono odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe i wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji poza wyznaczonymi terminami ich zbiórki oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, c) wskazania nieruchomości, na których notorycznie powstają tzw. nadwyżki, d) wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, e)inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ. Uwaga wszelkie dane, m.in. dane z ilościami wytworzonych odpadów oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zlotystok.pl w zakładce przetargi..
 4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1.świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Złoty Stok, zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399), uchwały nr XXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok (ze zm.).
  2.utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Złoty Stok.

  Zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych

  Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady przez Wykonawcę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż obowiązek ten należy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), do właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy z Zamawiającym dysponował pojemnikami na odpady komunalne zmieszane, tak aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Złoty Stok mieli możliwość ich wynajęcia, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie dysponowania od Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z właścicielem nieruchomości na przekazanie pojemników na odpady nie będzie podstawą do ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
  Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów, koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz pozostałe koszty zamówienia. Ponadto w kosztach uwzględnić należy również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę środowiskową - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.
  Szczegółowe wytyczne zawarte są w SIWZ, zwłaszcza w dz. III Opis przedmiotu zamówienia oraz w pozostałych jej częściach.
 5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Zamawiający: Gmina Złoty Stok, Złoty Stok
  1.świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Złoty Stok, zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok.
  2.utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Złoty Stok.

  Zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych

  Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady przez Wykonawcę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż obowiązek ten należy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), do właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy z Zamawiającym dysponował pojemnikami na odpady komunalne zmieszane, tak aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Złoty Stok mieli możliwość ich wynajęcia, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie dysponowania od Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z właścicielem nieruchomości na przekazanie pojemników na odpady nie będzie podstawą do ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

  Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów, koszty prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz pozostałe koszty zamówienia. Ponadto w kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę środowiskową - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.