Kogo reprezentuje osoba

Górski Franciszek Dariusz

w KRS

Franciszek Dariusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Franciszek
Drugie imię:Dariusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:41 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górczak Andrzej, Olszowy Marek Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Straczyńska Ewa Alicja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Grafiko Projekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000546622
 2. Grafiko Projekt Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000557187
 3. Grafiko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000138930

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B2optimize Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000433908
 2. Bilfinger Industrial Services Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000138008
 3. Db Schenker Rail Coaltran Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000135484
 4. Hotele Ewsa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000086411
 5. Tauron Obsługa Klienta Gze Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000107995

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  zamówienie polega na wykonaniu przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 2. Wykonanie przeglądów 5 letnich budynków administrowanych przez PZDW
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje: Zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 5 lat.
 3. Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części: - część 1 - obiekty służbowe KWP w Szczecinie; - część 2 - obiekty służbowe KMP w Szczecinie; - część 3 - obiekty służbowe KMP w Koszalinie; - część 4 - obiekty służbowe KPP w Myśliborzu; - część 5 - obiekty służbowe KPP w Pyrzycach; - część 6 - obiekty służbowe KPP w Kołobrzegu; - część 7 - obiekty służbowe KPP w Łobzie; - część 8 - obiekty służbowe KPP w Choszcznie; - część 9 - obiekty służbowe KPP w Drawsku Pomorskim; - część 10 - obiekty służbowe KPP w Gryfinie; - część 11 - obiekty służbowe KPP w Gryficach; - część 12 - obiekty służbowe KPP w Wałczu; - część 13 - obiekty służbowe KPP w Stargardzie Szczecińskim; - część 14 - obiekty służbowe KPP w Świdwinie; - część 15 - obiekty służbowe KPP w Sławnie; - część 16 - obiekty służbowe KPP w Kamieniu Pomorskim; - część 17 - obiekty służbowe KPP w Białogardzie; - część 18 - obiekty służbowe KPP w Policach; - część 19 - obiekty służbowe KMP w Świnoujściu; - część 20 - obiekty służbowe KPP w Szczecinku; - część 21 - obiekty służbowe KPP w Goleniowie.
  3. Określenie wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia:
  Zakres świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia: - dokonywanie przeglądów przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - 1 raz w roku, - dokonywanie oceny stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, - dokonywanie oceny poprawności pracy wentylacji w pomieszczeniach kotłowni, - sprawdzenie stanu technicznego przewodów i podłączeń kominowych, - sygnalizowanie braku wentylacji w pomieszczeniach, w których taka jest wymagana lecz nie występuje.
  Czyszczenie przez uprawnionych, wykwalifikowanych pracowników wykonawcy, przy użyciu ich sprzętu i narzędzi w regularnych odstępach czasowych w myśl wytycznych § 34 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) tj.: - przewody od urządzeń grzewczych na paliwo stałe - co najmniej raz na 3 miesiące, - przewody od urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe lub gazowe - co najmniej raz na 6 miesięcy, - przewody wentylacyjne - 1 raz w roku. Zakres zamówienia oraz lokalizacja świadczenia usług zostały określone w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia.
 4. Wykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt, z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka, wraz ze studium wykonalności tej koncepcji
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Wykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt, z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka, wraz ze studium wykonalności tej koncepcji
 5. Wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży i innych budynków, lokali użytkowych będących w administracji ANR OT w Olsztynie
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych (budynków, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży i innych budynków, lokali użytkowych) będących w administracji ANR OT w Olsztynie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ
 6. Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko.
  Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn.: Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko gm. Drezdenko, woj. lubuskie, dotyczącego poprawy zabezpieczenia przed powodzią miasta i gminy Drezdenko, poprzez: budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Noteci na odcinku od Drezdenka do Trzebicza o długości ca 6,0 km, budowę przepompowni melioracyjnej wraz z zasilaniem, przebudowę istniejących kanałów. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać szczegółowy opis stanu technicznego istniejących przyległych wałów i kanałów oraz urządzeń wodnych, które ewentualnie mogą się w nich znajdować takich jak np. wyloty kolektorów, drenaże, klapy zwrotne itp. Opis stanu technicznego powinien zawierać również dokumentację fotograficzną z określeniem współrzędnych geograficznych wykonanych fotografii i odniesienie do kilometrażu wałów przeciwpowodziowych. Ponadto w koncepcji należy wykonać analizy hydrologiczne, określające charakterystyczne stany wody w rzece Noteci oraz stany ekstremalne. Na podstawie wskazanych poziomów luster wody oraz powierzchni chronionych wałem należy wskazać wymagane rzędne korony zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz odpowiadające im klasy budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 549). Przeprowadzone analizy powinny wskazywać docelowe kierunki opracowania dokumentacji projektowej na podstawie, której będzie możliwe przygotowanie do realizacji inwestycji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta i gminy Drezdenko. Informacje dotyczące kierunków prac projektowych powinny określać niezbędny zakres opracowania geodezyjnego, wstępną ocenę warunków geotechnicznych posadowienia budowli, mapy ewidencyjne obszaru objętego opracowaniem wraz ze strefą oddziaływania, zestawienie właścicieli nieruchomości, na których znajdują się istniejące obiekty oraz ewentualne niezbędne do zaprojektowania. Rozwiązania koncepcyjne powinny zapewnić kompleksowość zabezpieczenia przeciwpowodziowego ww. terenów, tj. zawierać np. prognozy konieczności budowy nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przebudowy istniejących. Należy również wskazać wariantowość rozwiązań koncepcyjnych, o ile będzie możliwe zastosowanie wariantowych rozwiązań, ze wskazaniem wad i zalet proponowanych rozwiązań w tym porównanie kosztów jednostkowych. Wskazane możliwe warianty powinny uwzględniać środowiskowe uwarunkowania w celu zapewnienia jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. W ramach niniejszego zamówienia należy opracować koncepcję programowo - przestrzenną - w 5 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Koncepcja programowo - przestrzenna powinna zawierać: Określenie przedmiotu i przewidywanych efektów realizowanej inwestycji, Podstawy formalne i prawne podjęcia przygotowania dokumentacyjnego inwestycji, Dane dotyczące położenia inwestycji, Zestawienie podstawowych danych technicznych i ekonomicznych charakteryzujących inwestycję, ewentualny podział przedsięwzięcia na zadania, Charakterystyka obszarów objętych ochroną przeciwpowodziową, Charakterystykę przyrodniczo - melioracyjną rozpatrywanego obszaru, Techniczną ocenę istniejących urządzeń wodnych i melioracyjnych, Dane hydrologiczne, hydrograficzne, geologiczne, geotechniczne, Podstawowe informacje o rozwiązaniach technicznych, budowlanych i technologicznych, niezbędne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego, Informacje o rozwiązaniach projektowych zapewniających ochronę środowiska naturalnego oraz o zajmowanych użytkach rolnych i leśnych, Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych w tym określenie istniejącej sieci dróg publicznych, dostępności materiałów poprzez określenie m.in. lokalizacji kopalni kruszyw mineralnych itp., Wykaz podstawowych urządzeń i maszyn niezbędnych do realizacji inwestycji oraz warunki ich dostawy, Zalecenia dotyczące eksploatacji inwestycji, Ogólny szacunek kosztów inwestycji; zestawienie kosztów na podstawie wskaźników. Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników koncepcji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf). Koncepcja programowo-przestrzenna powinna być sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 28 poz. 145 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), Rzporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 81, poz. 462 z późn. zmianami.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz.133), Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczeniową, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Zakres opracowania oraz obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać Zamawiającego z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednego z przedłożonych rozwiązań projektowych..
 7. Roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego budynków z zasobu Biura Agencji Mienia Wojskowego
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
  Roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego budynków z zasobu Biura Agencji Mienia Wojskowego
 8. Świadczenie usług przeglądów kominowych i wentylacyjnych
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów kominowych i wentylacyjnych.
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione usługi:
  a)przeprowadzenie co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego wraz z udrożnieniem przewodów kominowych w obiektach o powierzchni do 2000 m2 wskazanych w załączniku do SIWZ zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.) zwanej dalej Prawo budowlane;b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego wraz z udrożnieniem przewodów kominowych w obiektach o powierzchni do 2000 m2 (budynki mieszkalne i hotelowe) wskazanych w załączniku do SIWZ zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane; c) przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku okresowej kontroli stanu technicznego wraz z udrożnieniem przewodów kominowych w obiektach o powierzchni przekraczającej 2000 m2 wskazanych w załączniku do SIWZ zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;d) usunięcie zanieczyszczeń co najmniej cztery razy w roku z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym w obiektach wskazanych w załączniku do SIWZ zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138 ze zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej ; e) usunięcie zanieczyszczeń co najmniej dwa razy w roku z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym w obiektach wskazanych w załączniku do SIWZ zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
  3. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. a), b) i c) Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) wykonania udrożnienia przewodów kominowych, tj.:
  a1) usunięcia przyczyn niedrożności i wywozu nieczystości z przewodów,
  a2) doprowadzenia pomieszczeń do stanu przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
  b) wydania w 2 egzemplarzach, po każdej wykonanej kontroli opinii stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (odpowiednio wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), drabin i włazów - zaakceptowanej przez kierownika obiektu zawierającej:
  b1) szkic dachu w dowolnej skali z podstawowymi wymiarami, zaznaczonymi stronami świata i przyjętą numeracją kominów,
  b2) rozrysowanie kanałów kominowych/ wentylacyjnych na kominie z danymi:
  - numeracja kanału połączona z numeracją kominów,
  - wymiary kanału wentylacyjnego oraz rodzaj materiału z jakiego jest wykonany,
  - oznaczenie wentylowanego pomieszczenia,
  - długość kanału,
  - oznaczenie drożności kanału,
  - określenie stanu technicznego kanału wentylacyjnego,
  b3) w przypadku braku wylotów kominowych/ciągu wentylacyjnego - propozycję rozwiązania problemu,
  c) przekazania zawiadomienia o dokonanej kontroli do właściwego organu - podstawa prawna art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane -dot. usługi wskazanej w pkt 2 lit. c)
  d) zapewnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia.
  4. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. d) i lit. e) Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych wraz z wywozem odpadów,
  b) wydania w 2 egzemplarzach po wykonanej usłudze dokumentu (np. opinii) potwierdzającego sprawność przewodów dymowych i spalinowych zaakceptowanego przez kierownika obiektu,
  c) zapewnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia.
  5. Zamawiający planuje zlecić w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio do rodzaju usługi, wskazanej w pkt 2:
  a) 438 kontroli stanu technicznego w obiektach o powierzchni do 2000 m2;
  b) 1134 kontrole stanu technicznego w obiektach o powierzchni do 2000 m2 (budynki mieszkalne i hotelowe);
  c) 42 kontrole stanu technicznego w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m2 ;
  d) 24 usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym;
  c) 264 usługi usunięcia zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
  Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
  6. W przypadku przekazania do użytkowania nowych obiektów Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w zakresie zwiększenia ilości usług przeglądów kominowych i wentylacyjnych, o których mowa:
  a) w pkt 2 lit. a) - o maksymalnie 9 usług,
  b) w pkt 2 lit. e) - o maksymalnie 14 usług,
  przy zachowaniu pozostałych warunków i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym cen jednostkowych wynikających ze złożonej oferty.
  7. Termin realizacji zamówienia dla usług wskazanych odpowiednio w:
  a) Rozdz. II pkt 2 lit. a) - b) - do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy;
  b) Rozdz. II pkt 2 lit. c) - do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku obowiązywania umowy ;
  c) Rozdz. II pkt 2 lit. d) - do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września oraz do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy;
  d) Rozdz. II pkt 2 lit. e) - do 30 czerwca oraz do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy.
 9. Kontrola przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest kontrola, czyszczenie, przegląd i pomiar ciągów prze-wodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach admini-strowanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy.
  Część 1 odpowiada świadczeniu ww usług dla AN1, część 2 - AN5, część 3 - AN6, część 4 - AN7.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia, okre-śla zał. nr 5 do SIWZ, który będzie realizowany wg wykazu adresowego wraz z wyka-zem przewodów kominowych, odpowiednio dla każdej z Administracji Nieruchomo-ści, stanowiącego zał. nr 5a,5b,5c,5d do SIWZ.
 10. Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów,zbiornika wodnego, wału przeciwpowodziowego i stacji pomp na terenie Inspektoratu w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim - 6 zadań.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów,zbiornika wodnego, wału przeciwpowodziowego i stacji pomp na terenie Inspektoratu w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim

  Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części ,każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia :
  I cześć zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa Jazu Augustówka na Kanale Wieprz Krzna w km 125+500 w m.Augustówka gm.Drelów, pow.Biała Podlaska.

  II część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa Jazu Żelizna na kanale Wieprz-Krzna w km 119+200 w m.Łuków, gm.Drelów,pow.Biała Podlaska. .
  III część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa Zbiornika wodnego Żelizna , gm.Drelów i Komarówka Podlaska , pow.Biała Podlaska i Radzyń Podlaski.

  IV część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa Stacji pomp Terespol , m.Terespol, pow.Biała Podlaska.

  V część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania Wału przeciwpowodziowego Aleja Marzeń w km 283+300-283600 rzeki Bug ,l=305 m , m. Terespol, pow. Biała Podlaska

  VI część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa Jazu Chotyłów w m. Kłoda Duża na rzece Lutnia w km 3+160 , gm.Zalesie, pow.Biała Podlaska.

  Zakres opracowania dla poszczególnych części obejmuje :
  1.Zebranie materiałów do opracowania i ich analizę.
  2.Prace geodezyjne- przekroje poprzeczne,profil podłużny.
  3.Prace geologiczno-geotechniczne -badania sondą SD.
  4.Badania sklerometryczne budowli .
  5.Opracowanie oceny na podstawie wykonanych pomiarów i badań.
  6.Przygotowanie opracowania na nośniku elektronicznym.

  Szczegółowy zakres zamówienia podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 11. Kontrola techniczna obiektów budowlanych - roczny i 5-cio letni przegląd techniczny, ocena stanu technicznego przewodów kominowych, ocena stanu sprawności instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Warszawie.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
  Kontrola techniczna obiektów budowlanych - roczny i 5-cio letni przegląd techniczny, ocena stanu technicznego przewodów kominowych, ocena stanu sprawności instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OReg Warszawa. Przedmiot zamówienia składa sie z 3 części. Część 1 kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - roczny i 5-cio letni przegląd techniczny budynków Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.,Prawo Budowlane (Dz. U z 2006 r. nr. 156 poz. 1118, art. 62 ust. 1 pkt c z poźn zmianami) art 62 ust. 1 pkt 1,2 i 3. Część 2 kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie oceny stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)w budynkach Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane art 62 ust. 1 pkt 1 lit c, pkt 3 oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenowych z dnia 03.11.1992 r. Część 3 kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie ocent stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i budynkach Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 lit c, pkt 3.
 12. Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych w Zespole Kraków
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych położonych w Krakowie w województwie małopolskim oraz w Gliwicach, Lublińcu w województwie śląskim, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836), szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
  Adresy internatów objętych przedmiotem zamówienia wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
 13. Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych w Zespole Lublin
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Wykonanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych położonych w Dęblinie, Hrubieszowie w województwie lubelskim oraz w Słomczynie w województwie mazowieckim, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836), szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
  Adresy internatów objętych przedmiotem zamówienia wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
 14. Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych w Zespole Mazowsze
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Wykonanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych położonych w Legionowie, Przasnyszu, Sochaczewie, Białobrzegach, Siedlcach, Sulejówku w województwie mazowieckim oraz w Suwałkach w województwie podlaskim, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836), szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Adresy internatów objętych przedmiotem zamówienia wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ
 15. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO dla zadania pn: Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 37 w m. Sobieszyn
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 37 w m. Sobieszyn, obejmującej projekt budowlany i wykonawczy, aktualne materiały geodezyjne wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, raportem OOŚ, operatem wodnoprawnym na okres realizacji robót oraz uzgodnieniami.Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w poz. 1.3 SIWZ
 16. Opracowanie koncepcji budowy wału przeciwpowodziowego od strony Osiedla Leśne w Ostrołęce
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wału przeciwpowodziowego Osiedle Leśna w Ostrołęce
 17. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI dla zadania pn.:Przebudowa śluzy Żerań - dzielnica Białołęka, pow. Warszawa, woj. mazowieckie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: koncepcji, operatu wodno-prawnego, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla potrzeb zadania: Przebudowa śluzy Żerań - dzielnica Białołęka, pow. Warszawa, woj. mazowieckie.Przedmiot zamówienia obejmuje również niezbędny zakres badań, pomiarów, inwentaryzację stanu istniejącego, ocenę stanu technicznego, mapę do celów projektowych, uzgodnienia i opinie na poszczególnych etapach realizacji zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie robót
 18. Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski.
  W celu przywrócenia funkcjonalności budowli, tj. piętrzenia i retencjonowania wody konieczna jest odbudowa jazów betonowych o świetle 3,00 m w zakresie objętym opracowywaną dokumentacją projektową. Dokumentację projektową należy opracować w nawiązaniu do obecnego stanu faktycznego budowli i powinna ona uwzględniać między innymi:
  - wymianę mechanizmów wyciągowych i zamknięć zasuwowych,
  - wykonanie ubezpieczeń na ponurze i poszurze budowli,
  - wykonanie ubezpieczeń stopy skarpy od km 10+940 do km 11+140 wraz z zabudową wyrw.
  Wymagany zakres prac projektowych:
  - mapy dla celów projektowych w skali 1 : 500 pod obszar objęty dokumentacją projektową (długość jednej budowli około 30 mb),
  - profil podłużny cieku o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - przekroje poprzeczne o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami wymaganymi w zakresie wykonywania i sprawdzania dokumentacji projektowych - 5 egz. w tym:
  - mapy, obliczenia, opis rozwiązań projektowych, zestawienia,
  - niezbędne uzgodnienia z właściwymi organizacjami i instytucjami w tym z właściwym miejscowo Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego,
  - uzgodnienie czasowego zajęcia terenu - oświadczenia z właścicielami gruntów,
  - aktualne wypisy z rejestru gruntów,
  - projekt wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.) - 4 egz.,
  - inwentaryzacja drzew i krzewów koniecznych do wycinki z terenu nieruchomości, ze wskazaniem właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy, nazwy gatunku drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 1,30 m , wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy - 4 egz.,
  - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 3 egz.; do kosztorysu należy załączyć wykaz rzeczowy i cenowy robocizny, surowców, produktów, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej,
  - przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) -5 egz.,
  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) -3 egz.,
  - wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - 3 egz.,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta informacyjna przedsięwzięcia z kompletem map i załącznikami - 3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji celu publicznego z kompletem map i załącznikami -3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - opracowania projektowe (projekt budowlany i wykonawczy z kompletem map projektowych, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na nośniku elektronicznym (płyta CD z plikami w formacie pdf)
 19. Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński.
  W celu przywrócenia funkcjonalności budowli, tj. piętrzenia i retencjonowania wody konieczny jest remont jazu kozłowego o konstrukcji stalowej, świetle 3,00 m w zakresie objętym opracowywaną dokumentacją projektową. Dokumentację projektową należy opracować w nawiązaniu do obecnego stanu faktycznego budowli i powinna ona uwzględniać między innymi wykonanie:
  - kozłów,
  - umocnienia dna i skarp,
  - kładki roboczej i szandorów.
  Wymagany zakres prac projektowych:
  - mapy dla celów projektowych w skali 1 : 500 pod obszar objęty dokumentacją projektową (długość budowli około 30 mb),
  - profil podłużny cieku o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - przekroje poprzeczne o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami wymaganymi w zakresie wykonywania i sprawdzania dokumentacji projektowych - 5 egz. w tym:
  - mapy, obliczenia, opis rozwiązań projektowych, zestawienia,
  - niezbędne uzgodnienia z właściwymi organizacjami i instytucjami w tym z właściwym miejscowo Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego,
  - uzgodnienie czasowego zajęcia terenu - oświadczenia z właścicielami gruntów,
  - aktualne wypisy z rejestru gruntów,
  - projekt wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.) - 4 egz.,
  - inwentaryzacja drzew i krzewów koniecznych do wycinki z terenu nieruchomości, ze wskazaniem właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy, nazwy gatunku drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 1,30 m , wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy - 4 egz.,
  - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 3 egz.; do kosztorysu należy załączyć wykaz rzeczowy i cenowy robocizny, surowców, produktów, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej,
  - przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) -5 egz.,
  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) -3 egz.,
  - wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - 3 egz.,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta informacyjna przedsięwzięcia z kompletem map i załącznikami - 3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji celu publicznego z kompletem map i załącznikami -3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - opracowania projektowe (projekt budowlany i wykonawczy z kompletem map projektowych, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na nośniku elektronicznym (płyta CD z plikami w formacie pdf)
 20. Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński.
  W celu przywrócenia funkcjonalności budowli, tj. piętrzenia i retencjonowania wody konieczny jest remont jazu kozłowego o świetle 1,50 m w zakresie objętym opracowywaną dokumentacją projektową. Dokumentację projektową należy opracować w nawiązaniu do obecnego stanu faktycznego budowli i powinna ona uwzględniać między innymi wykonanie:
  - kozłów,
  - umocnień dna i skarp,
  - kładki roboczej i szandorów.
  Wymagany zakres prac projektowych:
  - mapy dla celów projektowych w skali 1 : 500 pod obszar objęty dokumentacją projektową (długość budowli około 30 mb),
  - profil podłużny cieku o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - przekroje poprzeczne o rzędnych wysokościowych w układzie państwowym,
  - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami wymaganymi w zakresie wykonywania i sprawdzania dokumentacji projektowych - 5 egz. w tym:
  - mapy, obliczenia, opis rozwiązań projektowych, zestawienia,
  - niezbędne uzgodnienia z właściwymi organizacjami i instytucjami w tym z właściwym miejscowo Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego,
  - uzgodnienie czasowego zajęcia terenu - oświadczenia z właścicielami gruntów,
  - aktualne wypisy z rejestru gruntów,
  - projekt wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.) - 4 egz.,
  - inwentaryzacja drzew i krzewów koniecznych do wycinki z terenu nieruchomości, ze wskazaniem właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy, nazwy gatunku drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 1,30 m , wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy - 4 egz.,
  - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 3 egz.; do kosztorysu należy załączyć wykaz rzeczowy i cenowy robocizny, surowców, produktów, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej,
  - przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 5 egz.,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) -5 egz.,
  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) -3 egz.,
  - wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - 3 egz.,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta informacyjna przedsięwzięcia z kompletem map i załącznikami - 3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - materiały do wystąpienia o wydanie decyzji celu publicznego z kompletem map i załącznikami -3 egz. oraz w formie elektronicznej,
  - opracowania projektowe (projekt budowlany i wykonawczy z kompletem map projektowych, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na nośniku elektronicznym (płyta CD z plikami w formacie pdf)
 21. Wykonanie okresowej kontroli rocznej i 5-cio letniej obiektów budowlanych okresowych badań i pomiarów przeciwporażeniowych oraz instalacji elektrycznych Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
  Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o., Warszawa
 22. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI BUDYNKÓW NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ.
  Zamawiający: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
 23. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA p.n.:Odbudowa 5 ostróg regulacyjnych na lewym brzegu rz. Wisły w m. Wesołówka
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 24. Wykonanie okresowej kontroli budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Warszawa
 25. Przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2012 r.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
 26. Wykonanie pomiarów ochronnych dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/62/11.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Warszawa
 27. Wykonanie oceny (okresowa raz na 5 lat) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu Kupiski Jednaczewo - wału przeciwpowodziowego, pompowni nr 2 i pompowni nr 3.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
 28. Opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa pompowni odwadniająco-nawadniającej Wytyczno oraz zbiornika wodnego -Wytyczno- gm.Urszulin, pow.Włodawa.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
 29. Wykonanie przeglądu budowlanego pięcioletniego w budynkach nr 20, 20 A-K przy ul. Radiowej w Warszawie
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
 30. PN-110/17/2011/Pomiary-p/porażeniowe
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 31. Okresowa kontrola obiektów budowlanych, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 32. 60/P/2011
  Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Bydgoszcz
 33. Wykonanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznego budynków internatowych pozostających w zarządzaniu Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o. o. - Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania w Warszawie
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Sp. z o.o.- Oddział Tymczasowego Zakwaterowania w Warszawie, Warszawa
 34. Wykonanie przeglądów pięcioletnich polegające na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania wraz z przeglądem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach komunalnych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
  Zamawiający: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., Bytom
 35. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków na terenie miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 36. Przegląd techniczny budynków.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
 37. DZPIE/025/2010 - Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków łącznie z pomiarami elektrycznymi o napięciu znamionowym do 1kV w budynkach IF PAN
  Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 38. Wykonanie 5-cio letniej okresowej kontroli technicznej obiektów budowlanych w nieruchomościach stanowiących 100% własności m. st. Warszawy, Administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administrację Domów Komunalnych Nr 9 - garaże przy ul. Nowy Świat 15/17 i Widok 5
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 39. Wykonanie 5-cio letniej okresowej kontroli technicznej obiektów budowlanych w nieruchomościach stanowiących 100% własności m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr: 1, 4, 6, 9, 11, 14 i 16 wraz z otoczeniem (zieleń, infrastruktura techniczna i in.)
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 40. Przeglądy 5-letnie budowlane budynków i instalacji elektrycznej w budynkach
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Warszawa
 41. Usługa polegająca na wykonaniu pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobach ZNK w Lublinie.
  Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Lublin

Inne osoby dla Górski Franciszek Dariusz (31 osób):